НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

- 1 -

II 14573-АГ, II 14573-Акушерство и гинекология 

Callahan, Tamara et al.

   Blueprints obstetrics and gynecology / Tamara Callahan, Aaron B. Caughey . - 6th ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . - 483 p.

   

   ISBN 978-1-4511-1702-8 

 корица 

Сист. No: 12224

- 2 -

36626-АГ 

Case files. Obstetrics and gynecology  / Eugene C. Toy, Benton Baker, Patti Jayne Ross, Jhon C. Jennings . - 4th ed. . - New York : McGraw - Hill, 2013 . - 540 p.

   

   ISBN 978-0-07-176171-0 

 корица 

Сист. No: 12223

- 3 -

II 14578, II 14578-Акушерство 

Акушерство  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Димитров, Асен Николов, Атанас Щерев, Анна Мъсева, Борислав Маринов и др ; Ред. Ангел Димитров . - София : АРСО, 2014 . - 426 с.

   

   ISBN 978-954-9301-99-1 

 корица 

Сист. No: 12251

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 4 -

II 14572-Анатомия 

Gray`s anatomy  : The anatomical basis of clinical practice /  Ed. Susan Standring . - 40th ed. . - Edinburgh : Churchill Livingstone & Elsevier, 2008 . - 1551 p. . -  (Expert consult)

   

   ISBN 978-0-443-06684-9 

 корица 

Сист. No: 12222

- 5 -

36622-Анатомия 

Romanes, G. J.

   Cunningham`s manual of practical anatomy : In 3 v. / G. J. Romanes . - 15th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2012

   

   V. 1. Upper and lower limbs . - 263 p.

   

   ISBN 978-0-19-263138-1 (v. 1)

 корица 

Сист. No: 12204

- 6 -

36622-Анатомия 

Romanes, G. J.

   Cunningham`s manual of practical anatomy : In 3 v. / G. J. Romanes . - 15th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2012

   

   V. 3. Head and neck and brain . - 346 p.

   

   ISBN 978-0-19-263140-4 (V. 3)

 корица 

Сист. No: 12205

- 7 -

II 14563-Анатомия и хистология, II 14563-Хистология и ембриология 

Ross, Michael H.et al.

   Histology : A text and atlas / Michael H. Ross, Wojciech Pawlina . - 6th ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2011 . - 974 p.

   

   ISBN 978-1-45110-150-8 

 корица 

Сист. No: 12212

- 8 -

36637, 36637-Анатомия 

Гайворонский, И. В. и др.

   Анатомия человека : Учебник : В 2 т. / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский ; Ред. И. В. Гайворонский . - Москва : ГЭОТАР - Медиа, 2014

   

   Т. 1. Система органов опоры и движения. Спланхнология . - 688 с.

   

   ISBN 978-5-9704-2804-7 

 корица 

Сист. No: 12258

- 9 -

36637, 36637-Анатомия 

Гайворонский, И. В. и др.

   Анатомия человека : Учебник : В 2 т. / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский ; Ред. И. В. Гайворонский . - Москва : ГЭОТАР - Медиа, 2014

   

   Т. 2. Нервная система. Сосудистая система . - 476 с.

   

   ISBN 978-5-9704-2947-1 

 корица 

Сист. No: 12259

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

- 10 -

36627-АРИТ 

Buttrworth, John F. et al.

   Morgan and Mikhail`s clinical anesthesiology / John F. Buttrworth, David C. Mackey, John D. Wasnick . - 5th ed. . - New York : McGraw - Hill, 2013 . - 1366 p.

   

   ISBN 978-0-07-162703-0 

 корица 

Сист. No: 12226

- 11 -

36628-АРИТ 

Marino`s the ICU book  / Paul L. Marino . - 4th ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2014 . - 1059 p.

   

   ISBN 978-1-4511-8869-1 

 корица 

Сист. No: 12228

- 12 -

36638, 36638-АРИТ 

Апостолов, Александър

   Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния / Александър Апостолов . - Пловдив : МИ "Райков", 2014 . - 150 с.

   

   ISBN 978-954-9666-63-2 

 корица 

Сист. No: 12261

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

- 13 -

36619-Физика 

Davidovits, Paul

   Physics in biology and medicine / Paul Davidovits . - 4th ed. . - Amsterdam : Elsevier, 2013 . - 331 p.

   
   http://booksite.elserier.com/978012865137 

   ISBN 978-0-12-386513-7 

 корица 

Сист. No: 12196

- 14 -

36617-Биология 

Molecular biology  /  Ed. Alexander McLennan, Andy Bates, Phil Turner et al . - 4th ed. . - New York : Garland Science, Taylor & Francis Group, 2013 . - 382 p. . -  (BIOS instant notes)

   

   ISBN 978-0-415-68416-3 

 корица 

Сист. No: 10695

- 15 -

II 14556-Паразитология 

Paniker`s textbook of medical parasitology  / Jayaram Paniker ; Ed. Sougata Ghosh . - 7th ed. . - New Delhi : Jaypee brothers medical publ., 2013 . - 266 p.

   

   ISBN 978-93-5090-534-0 

 корица 

Сист. No: 12201

- 16 -

II 14552-Биология 

Starr, Cecie et al.

   Human biology / Cecie Starr, Beverly McMillan . - 10th ed. : Brooks/Cole, Gengage Learning, 2014 . - 584 p.

   

   ISBN 978-1-133-59923-4 

 корица 

Сист. No: 12189

- 17 -

II 14566-Генетика 

Tobias, Edward S. et al.

   Essential medical genetics / Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson-Smith . - 6th ed., desctop ed. . - Chichester : Wiley-Blackwell, 2011 . - 332 p.

   

   ISBN 978-1-4051-6974-5 

 корица 

Сист. No: 12215

- 18 -

II 14581, II 14581-Биология 

Кокова, Ст. и др.

   Учебник по биология : За чуждестранни студенти / Ст. Кокова, Н. Григорова-Гогова, М. Нешева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 190 с.

   

 корица 

Сист. No: 12264

Вътрешни болести

Хематология

- 19 -

I 2019-Вътрешни болести, I 2019-Хематология 

Theml, Harald et al.

   Color atlas of hematology : Practical microscopic and clinical diagnosis / Harald Theml, Heinz Diem, Torsten Haferlach . - 2nd ed. . - Stuttgart : Thieme, 2004 . - 198 p.

   

   ISBN 978-3-13-673102-4 

 корица 

Сист. No: 12194

Гериатрия

Дерматология. Венерология

- 20 -

36620-Дерматология 

Habif, Thomas P.

   Skin disease : Diagnosis and treatment / Thomas P. Habif . - 3rd ed. . - Edinburgh : Saunders & Elsevier, 2011 . - 681 p.

   

   ISBN 978-0-323-07700-2 

 корица 

Сист. No: 12198

- 21 -

I 2020-Дерматология, I 2020-Дерматология и венерология 

Handbook of dermatology  : A practical manual / Margaret W. Mann, David R. Berk, Daniel L. Popkin, Susan J. Bayliss . - Chichester : Wiley-Blackwell, 2009 . - 299 p.

   

   ISBN 978-1-4051-8110-5 

 корица 

Сист. No: 12195

- 22 -

II 14555-Дерматология 

Jain, Sima

   Dermatology : Illustrated study guide and comprehensive board review / Sima Jain . - New York : Elsevier, 2012 . - 369 p.

   

   ISBN 978-1-4419-0524-6 

 корица 

Сист. No: 12199

Диагностика

Клинична лаборатория

- 23 -

II 14570-Химия 

Clinical chemistry  : Principles, techniques, and correlations /  Ed. Michael L. Bishop, Edward P. Fody, Larry E. Schoeff . - 7th ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . - 754 p.

   

   ISBN 978-1-4511-8919-3 

 корица 

Сист. No: 12220

- 24 -

Д 404 

Биволарска, Анелия Веселинова

   Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението в някои райони на Южна България и влияние на фактори на околната среда върху разпространението им : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анелия Веселинова Биволарска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 185 с.

   

 корица 

Сист. No: 12245

- 25 -

36632 

Биволарска, Анелия Веселинова

   Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението в някои райони на Южна България и влияние на фактори на околната среда върху разпространението им : Автореферат / Анелия Веселинова Биволарска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 12246

Рентгенова диагностика

- 26 -

C II 2307-Образна дентална диагностика 

White, Stuart C. et al.

   Oral radiology : Principles and interpretation / Stuart C. White, Michael J. Pharoah . - 7th ed. . - St. Louis : Elsevier, Mosby, 2014 . - 679 p.

   

   ISBN 978-0-323-09633-1 

 корица 

Сист. No: 12250

Доказателствена медицина

Езикознание

- 27 -

36641 

Mourlhon-Dallies, Florence et al.

   Sante-medicine.com / Florence Mourlhon-Dallies, Jacqueline Tolas . - Paris : CLE International, 2004 . - 96 p.

   

   ISBN 978-2-09-033180-6 

 корица 

Сист. No: 12265

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 28 -

36640 

[Дванадесета] XII юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели "65 години Медицински колеж - Плевен"  : Сборник доклади и резюмета, Плевен,10-11 октомври, 2013 г. /  Ред. Калина Кънчева . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2014 . - 409 с.

   

   ISBN 978-954-756-150-2 

 корица 

Сист. No: 12263

- 29 -

II 14558-Здравеопазване и соц. медицина 

The cambridge textbook of bioethics  /  Ed. Peter A. Singer . - New York : Cambridge University Press, 2008 . - 538 p.

   

   ISBN 978-0-521-69443-8 

 корица 

Сист. No: 12203

- 30 -

Д 405 

Лесинска, Мая Христова

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" и неговото място в историята на българското здравеопазване : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мая Христова Лесинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 159 с.

   

 корица 

Сист. No: 12247

- 31 -

36633 

Лесинска, Мая Христова

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" и неговото място в историята на българското здравеопазване : Автореферат / Мая Христова Лесинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 38 с.

   

 корица 

Сист. No: 12248

Имунология. Алергология

- 32 -

36623-Имунология, 36623-Микробиология 

Abbas, Abul K. et al.

   Basic immunology : Functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . - 4th ed. . - Philadelphia : Elsevier, Saunders, 2014 . - 320 p. . -  (Student consult)

   

   ISBN 978-1-4557-0707-2 

 корица 

Сист. No: 12207

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

- 33 -

36636-Инфекциозни болести 

Meunier, Yann A.

   Tropical diseases : A practical guide for medical peactitioners and students / Yann A. Meunier . - Oxford : Oxford University Press, 2014 . - 386 p.

   

   ISBN 978-0-19-999790-9 

 корица 

Сист. No: 12254

- 34 -

C II 2308 

Лекционен курс по инфекциозни болести и педиатрия  : За студенти по дентална медицина / Мариана Стойчева-Въртигова, Нарцис Калева-Ходжева, Андрей Петров, Тоньо Шмилев ; Ред. Т. Шмилев . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 307 с.

   

   ISBN 978-619-189-001-9 

  

Сист. No: 12255

Микробиология

- 35 -

II 14560-Микробиология 

Gpering, Richard V.et al.

   Mims`medical microbiology / Richard V. Goering, Hazel M. Dockrell, Mark Zuckerman, Peter Chiodini, Ivan M. Roitt . - 5th ed. . - Philadelphia : Elsevier, Saunders, 2013 . - 565 p. . -  (Student consult)

   

   ISBN 978-0-7234-3601-0 

 корица 

Сист. No: 12208

Наука. Образование

Неврология

- 36 -

36618-Неврология 

Greenberg, David A. et al.

   Clinical neurology / David A. Greenberg, Michael J. Aminoff, Roger P. Simon . - 8th ed. . - New York : McGraw - Hill, 2012 . - 441 p.

   

   ISBN 978-0-07-175905-2 

 корица 

Сист. No: 12193

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

- 37 -

36629-УНГ 

Bull, Tony R. et al.

   Color atlas of ENT diagnosis / Tony R. Bull, John S. Almeyda . - 5th ed. . - New York : Thieme, 2010 . - 288 p.

   

   ISBN 978-3-13-129395-4 

 корица 

Сист. No: 12241

- 38 -

II 14576-УНГ 

Operative otolaryngology : Head and neck surgery  : In 2 v. /  Ed. Eugene N. Myers . - 2nd ed. . - Philadelphia : Saunders & Elsevier, 2008 . -  (Expert consult)

   

   ISBN 978-1-4160-2445-3 

   V. 1 . - 718 p.

   

 корица 

Сист. No: 12239

- 39 -

II 14576-УНГ 

Operative otolaryngology : Head and neck surgery  : In 2 v. /  Ed. Eugene N. Myers . - 2nd ed. . - Philadelphia : Saunders & Elsevier, 2008 . -  (Expert consult)

   

   ISBN 978-1-4160-2445-3 

   V. 2 . - 719-1410 p.

   

 корица 

Сист. No: 12240

- 40 -

II 14574-УНГ 

Probst, Rudolf et al.

   Basic otorhinolaryngology : A step-by-step learning guide / Rudolf Probst, Gerhard Grevers, Heinrich Iro . - Stuttgart : Thieme, 2006 . - 430 p.

   

   ISBN 978-3-13-132441-2 

 корица 

Сист. No: 12225

Офталмология

Патология

Патологична анатомия

- 41 -

II 14553-Патоанатомия 

Mohan, Harsh

   Pathology practical book / Harsh Mohan . - 3rd ed. . - New Delhi : Jaypee brothers medical publ., 2013 . - 282 p. + 1 CD

   

   ISBN 978-93-5090-266-0 

 корица 

Сист. No: 12190

- 42 -

II 14568-Патоанатомия 

Muir`s textbook of pathology  /  Ed. C. Simon Herrington . - 15th ed. . - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - 592 p.

   

   ISBN 978-1-4441-8497-6 

 корица 

Сист. No: 12211

- 43 -

II 14571-Патоанатомия 

Rubin`s pathology  : Clinicopathologic foundations of medicine /  Ed. David S. Strayer . - 7th ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015 . - 1602 p.

   

   ISBN 978-1-4511-8390-0 

 корица 

Сист. No: 12221

Патологична физиология

- 44 -

I 2018-Патофизиология 

Lazenby, Ramona Browder

   Handbook of pathophysiology / Ramona Browder Lazenby . - 4nd ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2011 . - 898 p.

   

   ISBN 978-1-60547-725-1 

 корица 

Сист. No: 12192

- 45 -

I 2017-Патофизиология 

Silbernagl, Stefan et al.

   Color atlas of pathophysiology / Stefan Silbernagl, Florian Lang . - 2nd ed. . - Stuttgart : Thieme, 2010 . - 433 p.

   

   ISBN 978-3-13-116552-7 

 корица 

Сист. No: 12191

Педиатрия

- 46 -

II 14577-Педиатрия 

Nelson essentials of pediatrics  /  Ed. Karen J. Marcdante, Robert M. Kliegman . - 7th ed. . - Philadelphia : Elsevier, Saunders, 2015 . - 754 p. . -  (Student consult)

   

   ISBN 978-1-4557-5980-4 

 корица 

Сист. No: 12249

- 47 -

C II 2308 

Лекционен курс по инфекциозни болести и педиатрия  : За студенти по дентална медицина / Мариана Стойчева-Въртигова, Нарцис Калева-Ходжева, Андрей Петров, Тоньо Шмилев ; Ред. Т. Шмилев . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 307 с.

   

   ISBN 978-619-189-001-9 

  

Сист. No: 12255

- 48 -

Б 192

Педиатрия  . - София : Мединфо ЕООД, 2014 . - 88 с. . -  (Мединфо ; 8)

   

  

Сист. No: 12267

- 49 -

36634 

Спешна педиатрия. Гастроентерология  /  Ред. Тоньо Шмилев . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 604 с.

   

   ISBN 978-954-8326-95-7 

 корица 

Сист. No: 12252

Професионални болести

- 50 -

II 14565-Професионални болести 

Hunter`s diseases of occupations  /  Ed. Peter J. Baxter, Tar-Ching Aw et al . - 10th ed. . - London : Hodder Arnold, 2010 . - 1291 p.

   

   ISBN 978-0-340-94166-9 

 корица 

Сист. No: 12214

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

- 51 -

36621-Диагностика, 36621-Рентгенология и радиология 

Nuclear medicine therapy  /  Ed. Janet F. Eary, Winfried Brenner . - New York : Informa, 2007 . - 200 p.

   

   ISBN 978-0-8247-2876-2 

 корица 

Сист. No: 12200

Дентална медицина

- 52 -

C II 2298-Дентална медицина 

Cawson`s essentials of oral pathology and oral medicine  / R. A. Cawson, E. W. Odell . - 8th ed. . - Edinburgh : Churchill Livingstone & Elsevier, 2008 . - 468 p.

   

   ISBN 978-0-443-10125-0 

 корица 

Сист. No: 12230

- 53 -

C II 2304-Дентална медицина 

Chiego, Daniel J.

   Essentials of oral histology and embryology : A clinical approach / Daniel J. Chiego . - 4th ed. . - St. Louis : Elsevier, Mosby, 2014 . - 221 p.

   
   http://evolve.elsevier.com/chiego/oralhistology 

   ISBN 978-0-323-08256-3 

 корица 

Сист. No: 12236

- 54 -

C 3513-Ортодонтия 

Cobourne, Martyn T. et al.

   Handbook of orthodontics / Martyn T. Cobourne, Andrew T. DiBiase . - Edinburgh : Mosby - Elsevier, 2010 . - 427 p.

   

   ISBN 978-0-7234-3450-4 

 корица 

Сист. No: 12229

- 55 -

C II 2300-Дентална профилактика 

Comprehensive preventive dentistry  /  Ed. Hardy Limeback . - Ames : Wiley-Blackwell, 2012 . - 391 p.

   

   ISBN 978-0-8138-2168-9 

 корица 

Сист. No: 12232

- 56 -

C II 2303-Ортодонтия 

Mitchell, Laura

   An introduction to orthodontics / Laura Mitchell . - 4th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2013 . - 311 p.

   

   ISBN 978-0-19-959471-9 

 корица 

Сист. No: 12235

- 57 -

C II 2305-Дентална медицина 

Nanci, Antonio

   Ten Cate`s oral histology : Development, structure, and function / Antonio Nanci . - 8th ed. . - St. Louis : Elsevier, Mosby, 2013 . - 379 p.

   
   http://evolve.elsevier.com/tencate/ 

   ISBN 978-0-323-07846-7 

 корица 

Сист. No: 12237

- 58 -

C II 2306-Пародонтология 

Nield-Gehrig, Jill S.

   Fundamentals of periodontal instrumentation and advanced root instrumentation / Jill S. Nield-Gehrig . - 7th ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . - 732 p.

   

   ISBN 978-1-60913-331-3 

 корица 

Сист. No: 12238

- 59 -

C II 2301-Ортодонтия 

Proffit, William R. et al.

   Contemporary orthodontics / William R. Proffit, Henry W. Fields, David M. Sarver . - 5th ed. . - St. Louis : Elsevier, Mosby, 2013 . - 754 p.

   

   ISBN 978-0-323-08317-1 

 корица 

Сист. No: 12233

- 60 -

C II 2302-Дентална анатомия 

Scheid, Rickne C. et al.

   Woelfel`s dental anatomy / Rickne C. Scheid, Gabriela Weiss . - 8th ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2012 . - 504 p.

   

   ISBN 978-1-60831-746-2 

 корица 

Сист. No: 12234

Токсикология

Урология

Фармакология

- 61 -

II 14559-Фармакология 

Atkinson, Arthur J. et al.

   Principles of clinical pharmacology / Arthur J. Atkinson, Shiew-Mei Huang, Juan J. L. Lertova, Sanford P. Markey . - 3rd ed. . - San Diego : Elsevier, 2012 . - 626 p.

   

   ISBN 978-0-12-385471-1 

 корица 

Сист. No: 12206

- 62 -

II 14557-Фармакология 

Basic and clinical pharmacology  /  Ed. Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor . - 12th ed. . - New York : McGraw - Hill, 2010 . - 1229 p.

   

   ISBN 978-0-07-176401-8 

 корица 

Сист. No: 12202

- 63 -

II 14580, II 14580-Фармакология, II 14580-Фармация 

Getova-Spassova, Damianka

   Short course of clinical pharmacology : For medical students english courses / Damianka Getova-Spassova . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 162 p.

   

   ISBN 978-954-8326-98-8 

 корица 

Сист. No: 12260

- 64 -

II 14561-Фармакология 

Pharmacology  /  Ed. Michael A. Clark, Richard Finkel et al . - 5th ed. . - Balingen : Lippincott Williams & Wilkins, 2012 . - 612 p.

   

   ISBN 978-1-4511-4320-1 

 корица 

Сист. No: 12209

- 65 -

36635, 36635-Фармакология 

Бояджиева, Надка

   Илюстрована фармакология / Надка Бояджиева . - София : АРСО, 2014 . - 552 с.

   

   ISBN 978-954-9301-98-4 

 корица 

Сист. No: 12253

Фармация

Физика. Биофизика

- 66 -

36619-Физика 

Davidovits, Paul

   Physics in biology and medicine / Paul Davidovits . - 4th ed. . - Amsterdam : Elsevier, 2013 . - 331 p.

   
   http://booksite.elserier.com/978012865137 

   ISBN 978-0-12-386513-7 

 корица 

Сист. No: 12196

- 67 -

36625-Физика 

Fundamental concepts in biophysics  : V. 1- /  Ed. Thomas Jue . - Davis : Humana Press, 2009 . -  (Handbook of modern biophysics)

   

   ISBN 978-1-58829-973-4 

   V. 1 . - 240 p.

   

 корица 

Сист. No: 12219

- 68 -

36624-Биофизика, 36624-Физика 

Glaser, Roland

   Biophysics : An introduction / Roland Glaser . - 2nd ed. . - Heidelberg : Springer, 2012 . - 407 p.

   

   ISBN 978-3-642-25211-2 

 корица 

Сист. No: 12218

Физикална терапия. Рехабилитация

- 69 -

II 14575-Физиотерапия 

Tidy`s phisiotherapy  /  Ed. Stuart Porter . - 15th ed. . - Edinburgh : Saunders & Elsevier, 2013 . - 668 p. . -  (Physiotherapy essentials)

   
   http://evolve.elsevier.com/porter/tidys 

   ISBN 978-0-7020-4344-4 

 корица 

Сист. No: 12227

Физиология

- 70 -

II 14567-Физиология 

Berne and Levy physiology  /  Ed. Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton . - 6th ed., updated ed. . - Philadelphia : Mosby - Elsevier, 2010 . - 836 p. . -  (Student consult)

   

   ISBN 978-0-323-07362-2 

 корица 

Сист. No: 12216

- 71 -

II 14562-Физиология 

Guyton and Hall textbook of medical phisiology  / John E. Hall . - 12th ed. . - Philadelphia : Saunders & Elsevier, 2011 . - 1091 p. . -  (Student consult)

   

   ISBN 978-1-4160-4574-8 

 корица 

Сист. No: 12210

- 72 -

II 14554-Физиология 

Widmaier, Eric P. et al.

   Vander`s human physiology : The mechanisms of body function / Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang . - 13th ed. . - New York : McGraw - Hill, 2014 . - 776 p.

   

   ISBN 978-1-259-08082-1 

 корица 

Сист. No: 12197

Хигиена. Екомедицина

- 73 -

36639 

Хигиена на храненето  : Учебник за студенти-бакалаври по специалността "Опазване и контрол на общественото здраве" / Росица Еникова, Мариана Стойновска, Ваня Бирданова, Цветан Димитров ; Ред. Р. Еникова . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2014 . - 438 с.

   

   ISBN 978-954-756-156-4 

 корица 

Сист. No: 12262

Химия. Биохимия

- 74 -

II 14569-Биохимия 

Lieberman, Michael et al.

   Marks`basic medical biochemistry : A clinical approach / Michael Lieberman, Allan Marks, Alisa Peet . - 4th ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . - 1014 p.

   

   ISBN 978-1-4511-0003-7 

 корица 

Сист. No: 12217

Хирургия

- 75 -

36630, 36630-Гръдна хирургия 

Заболявания на гърдата при мъже  / Г. Байчев, В. Василев, И. Инков, Н. Кючуков . - София : Б. и., 2014 . - 112 с.

   

   ISBN 978-954-92133-9-3 

  

Сист. No: 12242

- 76 -

Д 403 

Новаков, Иван Петков

   Белодробна контузия при закрита гръдна травма - клинични и експериментални проучвания : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Иван Петков Новаков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 357 с.

   

 корица 

Сист. No: 12243

- 77 -

36631 

Новаков, Иван Петков

   Белодробна контузия при закрита гръдна травма - клинични и експериментални проучвания : Автореферат / Иван Петков Новаков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 93 с.

   

 корица 

Сист. No: 12244


 Индекс по АВТОРИ

Abbas, Abul K. 32 
Almeyda, John S. 37 
Aminoff, Michael J. 36 
Atkinson, Arthur J. 61 
Aw, Tar-Ching 50 
Baker, Benton 2 
Bates, Andy 14 
Baxter, Peter J. 50 
Bayliss, Susan J. 21 
Berk, David R. 21 
Bishop, Michael L. 23 
Brenner, Winfried 51 
Bull, Tony R. 37 
Buttrworth, John F. 10 
Callahan, Tamara 1 
Caughey, Aaron B. 1 
Cawson, R. A. 52 
Chiego, Daniel J. 53 
Chiodini, Peter 35 
Clark, Michael A. 64 
Cobourne, Martyn T. 54 
Connor, Michael 17 
Davidovits, Paul 13 66 
DiBiase, Andrew T. 54 
Diem, Heinz 19 
Dockrell, Hazel M. 35 
Eary, Janet F. 51 
Ferguson-Smith, Malcolm 17 
Fields, Henry W. 59 
Finkel, Richard 64 
Fody, Edward P. 23 
Getova-Spassova, Damianka 63 
Ghosh, Sougata 15 
Glaser, Roland 68 
Goering, Richard V. 35 
Greenberg, David A. 36 
Grevers, Gerhard 40 
Habif, Thomas P. 20 
Haferlach, Torsten 19 
Hall, John E. 71 
Herrington, C. Simon 42 
Huang, Shiew-Mei 61 
Iro, Heinrich 40 
Jain, Sima 22 
Jennings, Jhon C. 2 
Jue, Thomas 67 
Katzung, Bertram G. 62 
Kliegman, Robert M. 46 
Koeppen, Bruce M. 70 
Lang, Florian 45 
Lazenby, Ramona Browder 44 
Lertova, Juan J. L. 61 
Lichtman, Andrew H. 32 
Lieberman, Michael 74 
Limeback, Hardy 55 
Mackey, David C. 10 
Mann, Margaret W. 21 
Marcdante, Karen J. 46 
Marino, Paul L. 11 
Markey, Sanford P. 61 
Marks, Allan 74 
Masters, Susan B. 62 
McLennan, Alexander 14 
McMillan, Beverly 16 
Meunier, Yann A. 33 
Mitchell, Laura 56 
Mohan, Harsh 41 
Mourlhon-Dallies, Florence 27 
Myers, Eugene N. 38 39 
Nanci, Antonio 57 
Nield-Gehrig, Jill S. 58 
Odell, E. W. 52 
Paniker, Jayaram 15 
Pawlina, Wojciech 7 
Peet, Alisa 74 
Pharoah, Michael J. 26 
Pillai, Shiv 32 
Popkin, Daniel L. 21 
Porter, Stuart 69 
Probst, Rudolf 40 
Proffit, William R. 59 
Raff, Hershel 72 
Roitt, Ivan M. 35 
Romanes, G. J. 5 6 
Ross, Michael H. 7 
Ross, Patti Jayne 2 
Sarver, David M. 59 
Scheid, Rickne C. 60 
Schoeff, Larry E. 23 
Silbernagl, Stefan 45 
Simon, Roger P. 36 
Singer, Peter A. 29 
Standring, Susan 4 
Stanton, Bruce A. 70 
Starr, Cecie 16 
Strang, Kevin T. 72 
Strayer, David S. 43 
Theml, Harald 19 
Tobias, Edward S. 17 
Tolas, Jacqueline 27 
Toy, Eugene C. 2 
Trevor, Anthony J. 62 
Turner, Phil 14 
Wasnick, John D. 10 
Weiss, Gabriela 60 
White, Stuart C. 26 
Widmaier, Eric P. 72 
Zuckerman, Mark 35 
Апостолов, Александър 12 
Байчев, Г. 75 
Биволарска, Анелия Веселинова 24 25 
Бирданова, Ваня 73 
Бояджиева, Надка 65 
Василев, В. 75 
Гайворонский, А. И. 8 9 
Гайворонский, И. В. 8 9 
Григорова-Гогова, Н. 18 
Димитров, Ангел 3 
Димитров, Цветан 73 
Еникова, Р. 73 
Еникова, Росица 73 
Инков, И. 75 
Калева-Ходжева, Нарцис 34 47 
Кокова, Ст. 18 
Кънчева, Калина 28 
Кючуков, Н. 75 
Лесинска, Мая Христова 30 31 
Маринов, Борислав 3 
Мъсева, Анна 3 
Нешева, М. 18 
Николов, Асен 3 
Ничипорук, Г. И. 8 9 
Новаков, Иван Петков 76 77 
Переновска, Пенка 48 
Петров, Андрей 34 47 
Стойновска, Мариана 73 
Стойчева-Въртигова, Мариана 34 47 
Шмилев, Т. 34 47 
Шмилев, Тоньо 34 47 49 
Щерев, Атанас 3