ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА МУ - ПЛОВДИВ"

Физика. Биофизика

- 1 -

II 14550, II 14550-Физика 

Milieva, Emilia

   Lectures guide in physics for students in medicine / Emilia Milieva . - Plovdiv : IK VAP, 2013 . - 159 p.

   

   ISBN 978-954-9806-88-5 

 корица 

- 2 -

II 14622, II 14622-Физика 

Milieva, Emilia

   Lecture handouts in medical physics : For medical students / Emilia Milieva . - Sofia : Prepress, 2014 . - 140 p.

   

   ISBN 978-954-90443-7-9 

 корица 

- 3 -

36614, 36614-Физика 

Todorov, Ventseslav et al.

   Book of admission tests in physics : For students of medicine and pharmacy / Ventseslav Todorov, Emilia Milieva . - Plovdiv : IK VAP, 2011 . - 40 p.

   

   ISBN 978-954-9806-87-8 

 корица 

- 4 -

36728, 36728-Физика 

Todorov, Ventseslav et al.

   Medical physics MCQs / Ventseslav Todorov, Emilia Milieva, Hristo Badakov . - Sofia : Prepress, 2015 . - 56 p.

   

   ISBN 978-954-90443-8-6 

 корица 

- 5 -

, II 2130, II 2130-Биофизика, II 2130-Физика 

Биофизика  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Стоил Пешев Стоилов, Елефтер Маринов Русанов, Дарий Николов Митев, Добри Ненков Генков ; Ред. С. Стоилов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 159 с.

   

  

- 6 -

, II 2130, II 2130-Биофизика, II 2130-Физика 

Биофизика  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Стоил Пешев Стоилов, Елефтер Маринов Русанов, Дарий Николов Митев, Добри Ненков Генков ; Ред. С. Стоилов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 159 с.

   

  

- 7 -

II 10351 

Врански, В. и др.

   Физика с основи на биофизиката / В. Врански, Р. Петрова . - София : Земиздат, 1973 . - 424 с.

   

 корица | съдържание 

- 8 -

II 4316 

Димов, Г. и др.

   Медицинска физика : Лекционен курс за студентите по медицина и стоматология / Г. Димов, Н. Карабашев . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 359 с.

   

  

- 9 -

II 9657, II 9657-Физика 

Карабашев, Н. и др.

   Медицинска физика : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Карабашев, Г. Димов, К. Казанджиев . - 4 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 419 с.

   

  

- 10 -

II 7559 

Карабашев, Н. и др.

   Медицинска физика : Лекционен курс за студенти по медицина и стоматология / Н. Карабашев, Г. Димов, К. Казанджиев . - 3 попр. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 412 с.

   

  

- 11 -

, 34527, 34527-Физика 

Кичева, Йорданка и др.

   Ръководство по медицинска физика и биофизика : Ч. 1- / Йорданка Кичева, Пламен Загорчев . - София : ГРПИ при МОН, 2002-

   

   Ч. 1 . - 2002 . - 52 с.

   

   ISBN 954-90329-5-7 (ч. 1)

  

- 12 -

37247, 37247-Физика 

Кръстев, Атанас Димитров

   Основи на медицинската физика с елементи на биофизика : Учебник за студенти от подготвителен курс на ДЕСО при МУ Пловдив / Атанас Димитров Кръстев, Валентин Иванов Турийски, Евгения Цолова Кацарова, Райна Георгиева Ардашева, Христина Маринова Спасова ; Ред. Атанас Д. Кръстев . - Пловдив : Б. и., 2009 . - 188 с.

   

   ISBN 978-954-92537-4-0 

 корица 

- 13 -

17352 

Лабораторни упражнения по опитна физика  : Ръководство за студенти по медицина, стоматология и фармация / П. Атмаджов, Д. Генков, В. Дядов, Д. Димитров, Н. Карабашев и др. . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1971 . - 168 с.

   

  

- 14 -

, II 7673, II 7673-Физика 

Медицинска физика  / Христина Иванова, Кирил Казанджиев, Мария Стефанова ; Ред. Виктор К. Врански . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 375 с.

   

  

- 15 -

II 14081 

Милиева, Емилия

   Лекционен пътеводител по физика : За студенти по медицина / Емилия Милиева . - 2 изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 199 с.

   

   ISBN 978-954-9549-24-9 

  

- 16 -

II 14621, II 14621-Физика 

Милиева, Емилия

   Медицинска физика в тематични слайдове : За студенти по медицина / Емилия Милиева . - София : Prepress, 2014 . - 148 с.

   

   ISBN 978-654-90443-6-2 

 корица 

- 17 -

II 14390, II 14390-Физика 

Милиева, Емилия и др.

   Лекционен пътеводител по физика : За студенти по фармация / Емилия Милиева, Маргарита Касърова . - Пловдив : ИК ВАП, 2012 . - 180 с.

   

   ISBN 978-954-8326-02-5 

  

- 18 -

II 14260 

Практически упражнения по физикохимия  /  Състав. Росица Манчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 85 с.

   

  

- 19 -

II 13865 

Работна тетрадка по биофизика  : За специалност фармация / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 35 с.

   

  

- 20 -

II 13865 

Работна тетрадка по биофизика  : За специалност фармация / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 35 с.

   

  

- 21 -

II 13866 

Работна тетрадка по медицинска физика  / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, В. Кацаров, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, Н. Присадова, Ил. Стефанова, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 75 с.

   

  

- 22 -

Д 358 

Стефанова-Кънчева, Илияна Димитрова

   Въздействие на високомолекулни Майярови реакционни продукти върху биоелектричната и съкратителна активност на стомашни гладки мускули : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Илияна Димитрова Стефанова-Кънчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 140 с.

   

  

- 23 -

36345 

Стефанова-Кънчева, Илияна Димитрова

   Въздействие на високомолекулни Майярови реакционни продукти върху биоелектричната и съкратителна активност на стомашни гладки мускули : Автореферат / Илияна Димитрова Стефанова-Кънчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 36 с.

   

 пълен текст 

- 24 -

35555, 35555-Физика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от входящи тестове по физика : За студенти по медицина и фармация / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 40 с.

   

   ISBN 954-9549-27-0 

 корица 

- 25 -

36359, 36359-Физика, 36359-Физика. Биофизика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от входящи тестове по физика : За студенти по медицина и фармация / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 60 с.

   

   ISBN 978-954-9549-87-4 

  

- 26 -

36727, 36727-Физика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от тестове по медицинска физика / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева, Христо Бадъков . - София : Prepress, 2015 . - 56 с.

   

   ISBN 978-954-90443-9-3 

 корица 

Химия. Биохимия

- 27 -

II 15217 

Nikolova, S. et al.

   Selective topics in inorganic chemistry : Textbook for medicine, dental medicine and pharmacy foreign students in preparatory class / S. Nikolova, D. Mileva . - Plovdiv : Lax book, 2017 . - 145 p.

   Дарение от Д. Милева, дх

   ISBN 978-619-189-078-1 

 корица | съдържание 

- 28 -

II 15216 

Nikolova, S. еt al.

   Important topics in organic chemistry : Textbook for medicine, dental medicine and pharmacy foreign students in preparatory class / S. Nikolova, D. Mileva . - Plovdiv : Lax book, 2019 . - 169 p.

   Дарение от Д. Милева, дх

   ISBN 978-619-189-118-4 

 корица 

- 29 -

Д 133 

Ангелов, Ангел Марчев

   Влияние in vivo на тироксина и тимидазола върху тъканни ензими : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ангел Марчев Ангелов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 218 с.

   

  

- 30 -

Д 228 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Изследвания върху гликирането на пептиди и протеини от очна леща : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Марияна Димитрова Аргирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 168 с.

   

  

- 31 -

, 34214 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Изследвания върху гликирането на пептиди и протеини от очна леща : Автореферат / Марияна Димитрова Аргирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 30 с.

   

 пълен текст 

- 32 -

36800 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Биологични ефекти на реакцията на Майяр : Автореферат / Марияна Димитрова Аргирова . - София : БАН, 2015 . - 86 с.

   

 корица | съдържание | пълен текст 

- 33 -

Д 6 

Атанасов, Николай Асенов

   По въпроса за метаболитното значение на тъканните лактатдехидрогеназни изозими у опитни животни : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Асенов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 137 с.

   

  

- 34 -

22453 

Бакалов, Д. и др.

   Ръководство за практически упражнения по химия : За студенти по медицина и стоматология / Д. Бакалов, Б. Чемишев, М. Китова . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 212 с.

   

  

- 35 -

26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 3 . - 1982 . - 311-459 с.

   

 корица 

- 36 -

26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 1 . - 1981 . - 131 с.

   

 корица 

- 37 -

26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 2 . - 1982 . - 132-310 с.

   

 корица 

- 38 -

36972, 36972-Физиология 

Биволарска, А.

   Цинк, магнезий, мед, йод и желязо : Функции, метаболизъм, болести / А. Биволарска . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 144 с.

   

   ISBN 978-619-189-037-8 

 корица | съдържание | пълен текст 

- 39 -

, 33342, 33342-Биохимия, 33342-Химия. Биохимия, 33342-Химия.Биохимия 

Биохимия  : За медици и стоматолози / Ангел Ангелов, Кирана Данчева, Александра Кръшкова, Любен Сираков ; Ред. Емануил Гачев, Тодор Николов . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 1995 . - 731 с.

   

   ISBN 954-07-0445-6 

  

- 40 -

36220, 36220-Биохимия, 36220-Химия. Биохимия 

Биохимия в Интернет  : Лекции по биохимия / Ганка Косекова и др. ; Ред. Тренка Аргирова . - 2. прераб. доп. изд. . - София : МУ - София, 2010 . - 448 с.

   

   ISBN 978-954-9318-08-1 

  

- 41 -

37368, 37368-Химия 

Гавазов, Кирил и др.

   Тестове по обща и неорганична химия / Кирил Гавазов, Николина Милчева, Петя Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 202 с.

   

   ISBN 978-619-237-011-4 

 корица 

- 42 -

37707, 37707-Химия 

Гавазов, Кирил и др.

   Тестове по обща и неорганична химия / Кирил Гавазов, Николина Милчева, Петя Рачева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 176 с.

   

   ISBN 978-619-237-056-5 

 корица | съдържание 

- 43 -

II 14257, II 14257-Химия 

Димитров, А. (хим.) и др.

   Протоколна тетрадка за упражнения по учебната дисциплина обща и неорганична химия / А. Димитров, П. Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 105 с.

   

  

- 44 -

Д 536 

Димитров, Илиян Валериев

   Роля на метаболитноактивни тъкани в развитието на хронично, нискостепенно възпаление при експериментално предизвикано затлъстяване : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илиян Валериев Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 112 с.

   

 корица 

- 45 -

37376 

Димитров, Илиян Валериев

   Роля на метаболитноактивни тъкани в развитието на хронично, нискостепенно възпаление при експериментално предизвикано затлъстяване : Автореферат / Илиян Валериев Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

- 46 -

Д 401 

Димитрова, Стела

   Идентификация и антиоксидантна активност на изопреноиди от биомаса на психрофилни дрожди : Дисертационна работа за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Стела Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 136 с.

   

  

- 47 -

37579, 37579-Химия 

Задачи и тестове по аналитична химия  : Ч. 1- / Здравка Велкова, Гергана Кирова, Видка Диварова, Маргарита Стойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019-

   

   ISBN 978-619-237-038-1 

   Ч. 1 . - 171 с.

   

 корица | съдържание 

- 48 -

, 24692, 24692-Биохимия 

Калицин, Добрина и др.

   Ръководство за практически упражнения по биохимия / Добрина Калицин, Кирана Данчева, Ралица Белева-Стайкова . - София : Наука и изкуство, 1980 . - 255 с.

   

  

- 49 -

35095, 35095-Химия.Биохимия 

Калицин, Добрина и др.

   Ръководство за практически упражнения по биохимия : За студенти по медицина / Добрина Калицин, Кирана Данчева, Ралица Белева-Стайкова . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1986 . - 255 с.

   

  

- 50 -

27019 

Киряков, Христо Георгиев

   Върху алкалоидите на рода фумария (химични, биогенетични и хемотаксономични проучвания) : Автореферат / Христо Георгиев Киряков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1983 . - 34 с.

   

 пълен текст 

- 51 -

Д 149 

Кръшкова, Александра Матеева

   Методични и регулаторни проучвания върху изоензимите на тъканната аспартаттрансаминаза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Александра Матеева Кръшкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 188 с.

   

  

- 52 -

35639 

Кръшкова, Александра Матеева

   Методични и регулаторни проучвания върху изоензимите на тъканната аспартаттрансаминаза : Автореферат / Александра Матеева Кръшкова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 40 с.

   

 пълен текст 

- 53 -

II 14173 

Луканов, Л. и др.

   Учебник по химия : За чуждестранни студенти / Л. Луканов, Н. Димова, Д. Милева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 158 с.

   

   ISBN 954-9806-83-0 

  

- 54 -

II 14832 

Луканов, Л. и др.

   Учебник по химия с примерни тестове : За чуждестранни студенти / Л. Луканов, Н. Димова, Д. Милева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 218 с.

   

   ISBN 978-954-8326-23-0 

 корица 

- 55 -

34938, 34938-Химия, 34938-Химия.Биохимия 

Луканов, Людмил Каменов

   Биоорганична химия : За студенти по медицина и стоматология / Людмил Каменов Луканов . - Пловдив : Без св. за изд., 2001 . - 333 с.

   

   ISBN 954-9520-51-Х 

  

- 56 -

37290, 37290-Химия 

Манчева, Росица и др.

   Физикохимия и колоидна химия : Учебник / Росица Манчева, Кристиян Гиргинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 358 с.

   

   ISBN 978-619-7085-98-3 

 корица 

- 57 -

6718 

Митев, Ив. П.

   Биохимия / Ив. П. Митев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1963 . - 484с.

   

  

- 58 -

Д 46 

Пашев, Илия Георгиев

   Към въпроса за молекулярната хетерогенност на глутаматдехидрогенезата : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Илия Георгиев Пашев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1968 . - 136 с.

   

  

- 59 -

35604 

Пашев, Илия Георгиев

   Към въпроса за молекулярната хетерогенност на глутаматдехидрогенезата : Автореферат / Илия Георгиев Пашев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 26 с.

   

 пълен текст 

- 60 -

II 14168 

Помагало по аналитична химия  /  Състав. Христина Малакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 192 с.

   

  

- 61 -

II 14281 

Попова, Татяна и др.

   Въведение в химията : Учебник за чуждестранни студенти Подготвителен курс / Татяна Попова, Веселина Томова . - 3 прераб. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 32 с.

   

  

- 62 -

II 14074, II 14074-Химия 

Попова, Татяна Трифонова

   Тетрадка за упражнения по органична химия : Чуждестранни студенти - подготвителен курс / Татяна Трифонова Попова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2007 . - 72 с.

   

   ISBN 978-954-423-398-3 

  

- 63 -

35517 

Попова, Татяна Трифонова

   Органична химия : Учебник за чуждестранни студенти подготвителен курс / Татяна Трифонова Попова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2007 . - 100 с.

   

   ISBN 978-954-423-397-6 

 корица | съдържание 

- 64 -

II 14207 

Протоколна тетрадка за упражненията по учебната дисциплина обща и неорганична химия  /  Състав. А. Димитров, П. Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 93 с.

   

  

- 65 -

II 9609 

Ръководство за практически упражнения по биохимия  : За студенти по медицина / Кирана Данчева, Кирил Колчаков, Ангел Ангелов, Александра Кръшкова, Теменужка Пенчева и др. ; Ред. Добрина Калицин . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 201 с.

   

  

- 66 -

, 30447, 30447-Химия. Биохимия 

Ръководство за практически упражнения по химия  : За студенти по медицина и стоматология / Александър Алексиев, Лилия Дамянова, Боян Чемишев, Мона Станчева-Стоянова, Елена Балтова ; Ред. Др. Цонев . - 3 прераб. изд. . - София : Наука и изкуство, 1989 . - 270 с.

   

  

- 67 -

II 14292 

Спектрални методи за анализ на химични съединения  / Ал. Златков, Пл. Пейков, Д. Обрешкова, Ив. Пенчева . - Пловдив : МАКРОС, 2010 . - 94 с.

   

   ISBN 978-954-561-261-9 

  

- 68 -

37719 

Станкова, Теодора Русева

   Проучвания върху посттранслационно модифицирани белтъци при метаболитен синдром и захарен диабет тип 2 : Автореферат / Теодора Русева Станкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 60 с.

   

 пълен текст 

- 69 -

Д 589 

Станкова, Теодора Русева

   Проучвания върху посттранслационно модифицирани белтъци при метаболитен синдром и захарен диабет тип 2 : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Теодора Русева Станкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 154 с.

   

 корица | съдържание 

- 70 -

37715 

Стефанова, Катя Иванова

   Проучвания върху патобиохимични механизми, свързващи хомеостазата на желязото с показатели за възпалителни и автоимунни нарушения при ревматоиден артрит : Автореферат / Катя Иванова Стефанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 56 с.

   

 пълен текст 

- 71 -

Д 586 

Стефанова, Катя Иванова

   Проучвания върху патобиохимични механизми, свързващи хомеостазата на желязото с показатели за възпалителни и автоимунни нарушения при ревматоиден артрит : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Катя Иванова Стефанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 140 с.

   

 корица | съдържание 

- 72 -

II 14090-Химия 

Тетрадка за лабораторни упражнения по аналитична химия  : Количествен анализ : За специалност фармация /  Състав. Николай Боянов Босев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 95 с.

   

  

- 73 -

II 14091-Химия 

Тетрадка за лабораторни упражнения по физикохимия  /  Състав. Костадин Кънчев, Росица Манчева, Мария Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 131 с.

   

  

- 74 -

II 14008 

Тетрадка за упражнения по органична химия  /  Състав. С. Статкова-Абегхе ; Ред. Людмил Луканов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 76 с.

   

  

- 75 -

II 14007 

Тетрадка за упражнения по физикохимия  /  Състав. Костадин Кънчев, Росица Манчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 92 с.

   

  

- 76 -

, II 11667, II 11667-Химия, II 11667-Химия. Биохимия, II 11667-Химия.Биохимия 

Химия  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Дамянова, Ал. Алексиев, Хр. Киряков, Вл. Лесичков ; Ред. Драгомир Цонев . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1987 . - 462 с.

   

  

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

- 77 -

II 13915 

Biology tutorials  : For first year medical students / V. Ishev, V. Sarafian, Chr. Radeva, M. Vassilivska . - Plovdiv : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 79 p.

   

  

- 78 -

II 14723 

Practical courses in medical biology  : For first year students in medicine and dental medicine / Victoria Sarafian, Maria Kazakova, Yana Feodorova, Nikolay Mehterov, Milena Draganova-Filipova, Vesselin Alexandrov, Boryana Deleva . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2016 . - 115 p.

   

 корица 

- 79 -

II 13914 

Sarafian, Victoria et al.

   Practical courses and tests in parasitology : For first year students / Victoria Sarafian, Christina Radeva, Magdalena Vassilevska . - Plovdiv : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 66 p.

   

  

- 80 -

II 14879, II 14879-Биология 

Sarafian, Victoria et al.

   Lecture guide in medical biology : For first year students in medicine and dental medicine / Victoria Sarafian, Maria Kazakova, Yana Feodorova . - Plovdiv : Lax book, 2016 . - 218 p.

   

   ISBN 978-619-189-050-7 

 корица | съдържание 

- 81 -

II 14590, II 14590-Генетика, II 14590-Медицинска генетика 

Stoyanova, V. et al.

   Practical manual of medical genetics / V. Stoyanova, H. Ivanov . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 170 p.

   

   ISBN 978-619-189-003-3 

 корица 

- 82 -

II 14880, II 14880-Медицинска генетика 

Stoyanova, Vili

   Lecture guide in medical genetics : For medical students / Vili Stoyanova . - Plovdiv : VAP publ., 2011 . - 134 p.

   

   ISBN 978-954-8326-42-1 

 корица 

- 83 -

Д 464 

Александров, Веселин Павлов

   Разработване на безсерумна клетъчна линия McCOY - PLOVDIV като експресионна система на човешки теномодулин : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по докторска програма "Клетъчна биология" / Веселин Павлов Александров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 131 с.

   

 корица 

- 84 -

36959 

Александров, Веселин Павлов

   Разработване на безсерумна клетъчна линия McCOY - PLOVDIV като експресионна система на човешки теномодулин : Автореферат / Веселин Павлов Александров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 50 с.

   

 корица | пълен текст 

- 85 -

32534, 32534-Биология 

Биология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Наков, К. Киров, С. Живков, А. Цветкова и др. ; Ред. Р. Попиванов, Б. Ботев . - 3 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 344 с.

   

  

- 86 -

, 27807, 27807-Биология, 32534-Биология 

Биология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Наков, К. Киров, Е. Бошнакова, С. Живков, А. Цветкова ; Ред. Р. Попиванов, Б. Ботев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 336 с.

   

  

- 87 -

35121, 35121-Биология 

Биология  : Учебник за Медицинските университети / Илия Ватев, Василий Ишев, Димитър Ковачев, Цветанка Маринова, Георги Николов и др. . - София : РЕКО, 2005 . - 448 с.

   

   ISBN 954-908-575-9 

  

- 88 -

35921, 35921-Биология 

Биология  : Учебник за Медицинските университети / Илия Ватев, Василий Ишев, Димитър Ковачев, Цветанка Маринова, Георги Николов и др. ; Ред. Илия Ватев . - 3 изд. . - София : РЕКО, 2009 . - 448 с.

   

   ISBN 954-908-575-9 

 корица | съдържание 

- 89 -

35966, 35966-Биология 

Биология  : За фармацевти / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 296 с.

   Дарение от проф. Л. Пейчев - 1 екз.

   ISBN 978-954-8326-01-8 

 корица | съдържание 

- 90 -

, 32717, 32717-Биология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Учебник по биология / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : Паисий Хилендарски, 1993 . - 227 с.

   

   ISBN 954-423-030-0 

  

- 91 -

, 32718, 32718-Паразитология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология на паразитите / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : УИ "Паисий Хилендарски", 1993 . - 94 с.

   

  

- 92 -

, 33013, 33013-Биология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 319 с.

   

  

- 93 -

, 34167 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология на паразитите / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив, 1996 . - 93 с.

   

  

- 94 -

35307 

Василевска-Декова, Магдалена Димитрова

   Електрофоретични проучвания върху белтъчния състав на лептоспирите и отношението му към тяхната систематика : Автореферат / Магдалена Димитрова Василевска-Декова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 37 с.

   

  

- 95 -

, 34526, 34526-Паразитология 

Василевска-Декова, Магдалена и др.

   Паразитология / Магдалена Василевска-Декова, Виктория Сарафян, Илия Ватев . - 2 доп. прераб. изд. . - Пловдив : ЕТ"Деков-Иван Деков", 2002 . - 127 с.

   

   ISBN 954-91009-2-8 

  

- 96 -

34761 

Василевска-Декова, Магдалена и др.

   Сборник с примерни въпроси и задачи за тестово изпитване по биология във висшите медицински учебни заведения / Магдалена Василевска-Декова, Христина Радева-Куямова . - Пловдив, 1996 . - 104 с.

   

  

- 97 -

, 34004, 34004-Медицинска генетика 

Вълкова, Г.

   Медицинска генетика / Г. Вълкова . - Пловдив : ИК ВАП, 1999 . - 118 с.

   

   ISBN 954-9806-06-5 

  

- 98 -

, 33823, 33823-Медицинска генетика 

Вълкова, Г. и др.

   Медицинска генетика : Учебна тетрадка / Г. Вълкова, Ц. Кръстев, В. Стоянова . - Пловдив : ИК ВАП, 1998 . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-07-3 

  

- 99 -

Д 208 

Генев, Евгений

   Проучвания върху някои нови оцветителни методи в цитогенетиката. Приложението им при бройни и структурни аномалии на човешкия кариотип : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Евгений Генев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 159 с.

   

  

- 100 -

34976, 34976-Биология 

Ишев, Василий

   Записки по биология / Василий Ишев . - Пловдив, 1993 . - 240 с.

   

  

- 101 -

Д 246

Ишев, Василий

   Имунобиология на сперматозоидите (експериментални и клинични аспекти) : Дисертация / Василий Ишев, 2000 . - 125 с.

   

  

- 102 -

35758 

Ишев, Василий

   Медицинска биология / Василий Ишев . - Пловдив : Без св. за изд., 2002 . - 324 с.

   

 корица | съдържание 

- 103 -

36868, 36868-Биология 

Казакова, Мария и др.

   Протеин YKL-40 - биомедицинско значение / Мария Казакова, Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-7085-61-7 

 корица | съдържание | пълен текст 

- 104 -

37382 

Казакова-Велинова, Мария Христова

   Имунобиологични проучвания върху YKL-40 при някои възпалителни ставни и туморни процеси : Автореферат / Мария Христова Казакова-Велинова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 48 с.

   

 корица | пълен текст 

- 105 -

II 14581, II 14581-Биология 

Кокова, Ст. и др.

   Учебник по биология : За чуждестранни студенти / Ст. Кокова, Н. Григорова-Гогова, М. Нешева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 190 с.

   

 корица 

- 106 -

II 14433 

Кръстев, Ц. и др.

   Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика / Ц. Кръстев, В. Стоянова, Г. Вълкова . - Пловдив : МИ ВАП, б. г. . - 128 с.

   

  

- 107 -

II 9176 

Ламбрев, Живко

   Обща биология / Живко Ламбрев . - София : Наука и изкуство, 1973 . - 382 с.

   

  

- 108 -

II 5489 

Ламбрев, Живко

   Генетика / Живко Ламбрев . - София : Наука и изкуство, 1976 . - 392 с.

   

  

- 109 -

, 34436, 34436-Биология 

Медицинска биология  / Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова, Виктория Сарафян . - Пловдив : ET "Деков-Иван Деков", 2002 . - 431с.

   

   ISBN 954-91009-1-Х 

  

- 110 -

35143, 35143-Биология 

Медицинска биология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация във Висшите медицински училища / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 420 с.

   

   ISBN 954-9549-08-9 

  

- 111 -

36116, 36116-Биология 

Медицинска биология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация във Висшите медицински училища / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : Б. и., 2010 . - 416 с.

   

  

- 112 -

II 14724 

Медицинска биология  : Лабораторни упражнения за студенти по медицина и дентална медицина / Яна Феодорова, Николай Мехтеров, Милена Драганова-Филипова, Мария Казакова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2016 . - 154 с.

   

   ISBN 978-619-202-163-4 

 корица 

- 113 -

, II 11933, II 11933-Генетика, II 11933-Медицинска генетика 

Основи на медицинската генетика  / М. Цонева, В. Георгиева, Г. Вълкова, Л. Василева ; Ред. М. Цонева . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 154 с.

   

  

- 114 -

II 13910 

Практически упражнения и въпроси за тестове по медицинска биология  : За студенти по стоматология / В. Сарафян, Хр. Радева, М. Василевска, В. Низамов, М. Драганова-Филипова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 122 с.

   

  

- 115 -

II 13911 

Практически упражнения по биология  : За студенти І курс медицина / В. Ишев, В. Сарафян, Хр. Радева, М. Василевска . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 65 с.

   

  

- 116 -

II 13909 

Практически упражнения по паразитология  : За студенти І курс медицина и стоматология / Хр. Радева, М. Василевска, В. Сарафян, В. Низамов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 94 с.

   

  

- 117 -

II 13912 

Радева, Хр. и др.

   Практически упражнения по биология : За студенти І курс стоматология / Хр. Радева, В. Сарафян, М. Василевска . - Пловдив : ИК "ВАП", 1998 . - 61 с.

   

  

- 118 -

II 13913 

Радева, Хр. и др.

   Практически упражнения по биология : За студенти І курс стоматология / Хр. Радева, В. Сарафян, М. Василевска . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 61 с.

   

  

- 119 -

, 4466, 4466-Биология 

Ръководство за практически упражнения по биология  : За студенти по медицина и стоматология / Стефан Иванов Байданов, Магдалена Димитрова Василевска, Илия Цветанов Ватев, Василий Щерев Ишев и др. ; Ред. Б. Ботев, Л. Наков . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 134 с.

   

  

- 120 -

II 11970 

Ръководство за практически упражнения по биология  : За студенти по медицина и стоматология / Стефан Иванов Байданов, Магдалена Димитрова Василевска, Илия Цветанов Ватев, Василий Щерев Ишев и др. ; Ред. Б. Ботев, Л. Наков . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 135 с.

   

  

- 121 -

II 14101, II 14101-Биология 

Сарафян, Виктория

   Кратък лекционен курс по биология : Мултимедиен курс за студенти по фармация / Виктория Сарафян . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 163 с.

   

   ISBN 954-9806-72-4 

  

- 122 -

II 14458, II 14458-Биология 

Сарафян, Виктория

   Мултимедиен лекционен курс по биология : За студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Виктория Сарафян . - Пловдив : МИ ВАП, 2012 . - 171 с.

   

   ISBN 978-954-9806-72-4 

  

- 123 -

37334, 37334-МУ-история 

Сарафян, Виктория

   Катедра по Медицинска биология : По стъпките на нашите учители (кратка история) / Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 106 с.

   

 корица 

- 124 -

35780 

Сарафян-Озанян, Виктория

   Кръвно-групови и лизозомни гликопротеини - имунобиологични аспекти : Автореферат / Виктория Сарафян-Озанян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 73 с.

   

 пълен текст 

- 125 -

Д 347 

Стоева, Радка Емилова

   Субмикроскопски хромозомни аберации при пациенти с идиопатично изоставане в умственото развитие и вродени аномалии - клинични, молекулярни и молекулярно-цитогенетични проучвания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Радка Емилова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 200 с.

   

  

- 126 -

36303 

Стоева, Радка Емилова

   Субмикроскопски хромозомни аберации при пациенти с идиопатично изоставане в умственото развитие и вродени аномалии - клинични, молекулярни и молекулярно-цитогенетични проучвания : Автореферат / Радка Емилова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 59 с.

   

 пълен текст 

- 127 -

II 14511, II 14511-Генетика, II 14511-Медицинска генетика 

Стоянова, В. и др.

   Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика / В. Стоянова, Хр. Иванов, Ц. Кръстев ; Ред. Вили Стоянова . - 2. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 174 с.

   

   ISBN 978-954-8326-81-0 

 корица 

- 128 -

II 14289 

Стоянова, Вили

   Лекционен курс по медицинска генетика : За медицински сестри, акушерки и лаборанти / Вили Стоянова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2011 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-8326-32-2 

  

- 129 -

36310, 36310-Биология 

Тестове по биология за кандидат-студенти (анатомия и физиология на човека)  / В. Александров, М. Казакова, В. Низамов, Х. Радева, В. Сарафян, Я. Феодорова, М. Филипова ; Ред. В. Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 283 с.

   

   ISBN 978-954-9549-69-0 

  

- 130 -

II 14725 

Феодорова, Яна и др.

   Медицинска биология : Лабораторни практики / Яна Феодорова, Мариан Драганов . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2016 . - 130 с.

   

   ISBN 978-619-202-153-5 

 корица 

- 131 -

Д 425 

Феодорова, Яна Николаева

   Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори - динамика и формиране на обърната ядрена архитектура : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" / Яна Николаева Феодорова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 135 с.

   

 корица 

- 132 -

36732 

Феодорова, Яна Николаева

   Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори - динамика и формиране на обърната ядрена архитектура : Автореферат / Яна Николаева Феодорова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 47 с.

   

 корица | пълен текст 

- 133 -

Д 156 

Цветкова, Анка Димитрова

   Върху култивирането и биологията на Trichomonas Vaginalis : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Анка Димитрова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 238 с.

   

  

- 134 -

II 7458 

Янков, Н.

   Паразитология / Н. Янков, 1970 . - 119 с.

   

  

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 135 -

37284, 37284-Анатомия, 37284-Невроанатомия 

Clinical neuroanatomy  / Borislav Kitov, Tzenka Karamanlieva, Tanya Kitova, Nikoleta Traykova, Ivo Kehayov, Denis Milkov . - Plovdiv : Lax book, 2018 . - 334 p.

   Дарение от проф. Б. Китов - 1 екз.

   ISBN 978-619-189-079-8 

 корица 

- 136 -

36347 

Kitova, Tanya

   Aspects foetopathologiques de l`holoprosencephalie / Tanya Kitova . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2012 . - 77 p.

   

   ISBN 978-954-8326-62-9 

  

- 137 -

36540, 36540-Анатомия 

MCQ`s in anatomy  : A self-testing supplement to human anatomy : All systems : For dental students / S. S. Novakov, Y. A. Koeva, A. V. Fusova, F. A. Popova ; Ред. Stefan Sivkov . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 322 p.

   

   ISBN 978-954-8326-90-2 

 корица | съдържание 

- 138 -

36283, 36283-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Locomotory & Central nervous system / S. T. Sivkov, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2012 . - 227 p.

   

   ISBN 978-954-8326-51-3 

  

- 139 -

36392, 36392-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Internal organs and Topographic anatomy / S. T. Sivkov, P. K. Atanasova, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2013 . - 241 p.

   

   ISBN 978-954-702-98-6 

 корица | съдържание 

- 140 -

36916, 36916-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Locomotory and Central nervous system / S. T. Sivkov, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2014 . - 232 p.

   

   ISBN 978-954-8326-51-3 

 корица | съдържание 

- 141 -

37073, 37073-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Internal organs and Topographic anatomy / S. T. Sivkov, P. K. Atanasova, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2014 . - 242 p.

   

   ISBN 978-954-702-98-6 

 корица | съдържание 

- 142 -

37566 

Tananska, Valeria T.

   Testsammlung der Histologie : Fur Studierende der Medizin, Dentalmedizin, Pharmazie und Studierende des Medical College / Valeria T. Tananska . - Varna : STENO, 2019 . - 264 s.

   

   ISBN 978-619-241-030-8 

 корица | съдържание 

- 143 -

37567 

Tananska, Valeria T.

   Testsammlung der Zytologie und Embryologie : Fur Studierende der Medizin, Dentalmedizin, Auszubildende in Gynakologie, Geburtshilfe und Neonatologie, Hebammen / Valeria T. Tananska . - Varna : STENO, 2019 . - 236 s.

   

   ISBN 978-619-241-032-2 

 корица | съдържание 

- 144 -

II 14043, II 14043-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и стоматология / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков ; Ред. Г. Балтаджиев . - 3 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2006 . - 634 с.

   

   ISBN 954-9666-40-9 

  

- 145 -

II 14367, II 14367-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков, Атанас Балтаджиев и др. ; Ред. Г. Балтаджиев . - 3. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 634 с.

   

   ISBN 978-954-9666-40-3 

  

- 146 -

II 14698, II 14698-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков, А. Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 4. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 1088 с.

   

   ISBN 978-619-189-029-3 

 корица 

- 147 -

II 14929, II 14929-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков, А. Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 5. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 1088 с.

   

   ISBN 978-619-189-122-1 

 корица | съдържание 

- 148 -

34276 

Атанасова, Пепа Косева

   Хистогенеза и диференциация на подкожните адипозни клетки в ранната ембриогенеза на човека in situ : Автореферат / Пепа Косева Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 48 с.

   

 пълен текст 

- 149 -

36866, 36866-Анатомия, 36866-Неврохирургия 

Атлас на мозъка  / Christo Zhelyazkov, Ivo Kehayov, Rositza Ivanova, Denis Milkov, Tanya Kitova, Tzenka Karamanlieva, Angel Tenev, Kristina Kilova ; Ред. Borislav Kitov . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2016 . - 175 p.

   

   ISBN 978-619-189-028-6 

 корица | съдържание 

- 150 -

Д 410 

Ахмед-Попова, Ферихан Мустафа

   Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I като белези на дисонтогенезата : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ферихан Мустафа Ахмед-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 157 с.

   

 корица 

- 151 -

36697 

Ахмед-Попова, Ферихан Мустафа

   Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I като белези на дисонтогенезата : Автореферат / Ферихан Мустафа Ахмед-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 59 с.

   

 корица | пълен текст 

- 152 -

Д 326 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Антропологична характеристика на болните от Diabetes mellitus тип 2 : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор" / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 227 с.

   

  

- 153 -

36820, 36820-Анатомия, 36820-Ендокринология 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Морфо-антропологична характеристика на болните от захарен диабет тип 2 / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 190 с.

   

   ISBN 978-619-7085-26-6 

 корица | съдържание 

- 154 -

II 14926, II 14926-Анатомия 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Антропологично изследване на деца болни от захарен диабет тип 1 / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 168 с.

   

   ISBN 978-619-189-116-0 

 корица | съдържание 

- 155 -

, 33814-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за практически упражнения по дисекции на труп : За студенти по медицина и стоматология / Г. Балтаджиев, Т. Матев, Я. Буков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 352 с.

   

  

- 156 -

33813, 33813-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за свързванията между костите и топографска анатомия на крайниците / Г. Балтаджиев, Т. Матев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 299 с.

   

  

- 157 -

33815, 33815-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство по топографска анатомия на глава / Г. Балтаджиев, Я. Буков, Ц. Караманлиева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 251 с.

   

  

- 158 -

37299, 37299-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците с дисекция : За студенти по медицина / Г. Балтаджиев, Т. Матев, А. Балтаджиев ; Ред. Георги Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 232 с.

   

   ISBN 978-619-189-085-9 

 корица | съдържание 

- 159 -

, II 13102-Анатомия 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология : В 2 ч. / Георги Балтаджиев . - Пловдив : Райков, 1998-1999

   

   ISBN 954-9666-05-0 

   Ч. 2 . - 1999 . - 514 с.

   

  

- 160 -

, II 13571 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология / Георги Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2001 . - 634 с.

   

   ISBN 954-9666-23-9 

  

- 161 -

, II 13102-Анатомия 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология : В 2 ч. / Георги Балтаджиев . - Пловдив : Райков, 1998-1999

   

   ISBN 954-9666-05-0 

   Ч. 1 . - 1998 . - 167 с.

   

  

- 162 -

36256, 36256-Анатомия 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - 2. изд. . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 264 с.

   

   ISBN 978-954-8326-43-8 

  

- 163 -

36791, 36791-Анатомия 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 272 с.

   

   ISBN 978-619-189-022-4 

 корица | съдържание 

- 164 -

37223, 37223-Анатомия 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 272 с.

   

   ISBN 978-619-189-022-4 

 корица 

- 165 -

37727 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 4. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 280 с.

   

   ISBN 978-619-189-148-1 

 корица | съдържание 

- 166 -

Д 483 

Барбутска, Дарина Симеонова

   Морфологични аспекти на стероидогенезата на Лайдиговите клетки при стареене : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дарина Симеонова Барбутска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 126 с.

   

 корица 

- 167 -

37118 

Барбутска, Дарина Симеонова

   Морфологични аспекти на стероидогенезата на Лайдиговите клетки при стареене : Автореферат / Дарина Симеонова Барбутска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 55 с.

   

 пълен текст 

- 168 -

37713 

Божикова, Елена Николаева

   Морфологични аспекти на максиларния синус : Автореферат / Елена Николаева Божикова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 56 с.

   

 пълен текст 

- 169 -

Д 584 

Божикова, Елена Николаева

   Морфологични аспекти на максиларния синус : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Николаева Божикова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 139 с.

   

 корица | съдържание 

- 170 -

36068, 36068-Анатомия 

Василев, Васил и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас за медицинските колежи / Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Васил Петров", 2009 . - 334 с.

   

   ISBN 978-954-9806-96-0 

  

- 171 -

, 32607, 32607-Анатомия, 32607-Хистология и ембриология 

Георгиев, Ив.

   Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология на човека : За студенти по медицина и стоматология / Ив. Георгиев . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 99 с.

   

   ISBN 954-420-110-6 

  

- 172 -

, II 11670, II 11670-Анатомия 

Георгиев, Ив.

   Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология на човека / Ив. Георгиев . - София : Медицина и Физкултура, 1987 . - 87 с.

   

  

- 173 -

II 5515 

Георгиев, Иван

   Реактивна ексфолиация на клетки / Иван Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 192 с.

   

  

- 174 -

, II 10092, II 10092-Анатомия 

Георгиев, Иван

   Ембриология на човека : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Иван Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 163 с.

   

  

- 175 -

Д 84 

Георгиев, Иван

   Експериментални приноси върху реактивността на кръвната тъкан : Дисертация за добиване учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 108 с.

   

  

- 176 -

37236 

Гергинска, Фанка Димитрова

   Роля на андрогенните рецептори в адаптацията на скелетните мускули и миокарда при тренировка за издръжливост на плъхове : Автореферат / Фанка Димитрова Гергинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 72 с.

   

 корица 

- 177 -

36853 

Грозлекова, Лилия Симеонова

   Морфологични промени в мозъка и невротрофични фактори като маркери за дисонтогенетичен произход на шизофренията - експериментално проучване : Автореферат / Лилия Симеонова Грозлекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 51 с.

   

 корица | пълен текст 

- 178 -

37633 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Автореферат / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

- 179 -

Д 573 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 134 с.

   

 корица | съдържание 

- 180 -

36296, 36296-Анатомия 

Делчев, С. и др.

   Фотографски атлас по анатомия : За студенти по медицина и дентална медицина / С. Делчев, Р. Иванова, С. Новаков ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : МИ ВАП, 2012 . - 439 с.

   

   ISBN 978-954-8326-53-7 

  

- 181 -

36953, 36953-Анатомия 

Делчев, С. и др.

   Фотографски атлас по анатомия : За студенти по медицина и дентална медицина / С. Делчев, С. Новаков, Р. Иванова ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 464 с.

   Двуезично издание

   ISBN 978-619-189-039-2 

 корица | съдържание 

- 182 -

37622, 37622-Анатомия 

Делчев, С. и др.

   Фотографски атлас по анатомия : За студенти по медицина и дентална медицина / С. Делчев, С. Новаков, Р. Иванова ; Ред. С. Сивков . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 480 с.

   Двуезично издание

   ISBN 978-619-189-133-7 

 корица | съдържание 

- 183 -

Д 127 

Димова -Чапкънова, Пенка

   Морфологично и хистохимично проучване на рехавата съединителна тъкан след въздействие с някои биологично активни вещества : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Пенка Димова-Чапкънова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 132 с.

   

  

- 184 -

36654, 36654 -Анатомия, 36654-Анатомия 

Йотова, Нина и др.

   Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина : Опорно-двигателен апарат / Нина Йотова, Антоанета Фъсова, Денис Черванский ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-189-004-0 

 корица | съдържание 

- 185 -

II 4365, II 4365-Анатомия 

Каданов, Д. и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас : В 2 т. / Д. Каданов, М. Балан, Д. Станишев . - София : Медицина и физкултура, 1964

   Дарение от доц. Ат. Хилендаров - 1 екз.

   Т. 1 . - 734 с.

   

  

- 186 -

II 4365, II 4365-Анатомия 

Каданов, Д. и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас : В 2 т. / Д. Каданов, М. Балан, Д. Станишев . - София : Медицина и физкултура, 1964

   Дарение от доц. Ат. Хилендаров - 1 екз.

   Т. 2 . - 696 с.

   

  

- 187 -

Д 95 

Калева, Анна Спасова

   Проучвания на пръстовите папиларни изображения на ръцете на български граждани от различен етнически и народностен произход : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Анна Спасова Калева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 242 с.

   

  

- 188 -

36512, 36512-Анатомия 

Китов, Борислав и др.

   Клинична невроанатомия / Борислав Китов, Ценка Караманлиева, Таня Китова . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 336 с.

   

   ISBN 978-954-8326-87-2 

 корица | съдържание 

- 189 -

37559, 37559-АГ 

Китова, Таня

   Възможности на фетопатологията за установяване на причините за фетална смърт / Таня Китова . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 218 с.

   Дарение от доц. Т. Китова - 1 екз.

   ISBN 978-619-189-123-8 

 корица | съдържание 

- 190 -

Д 371 

Китова, Таня Тодорова

   Асоциирани аномалии при фетуси с дефекти на нервната тръба : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Таня Тодорова Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 190 с.

   

  

- 191 -

36462 

Китова, Таня Тодорова

   Асоциирани аномалии при фетуси с дефекти на нервната тръба : Автореферат / Таня Тодорова Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 68 с.

   

 пълен текст 

- 192 -

Д 227 

Коева, Ивета Антонова

   Невротрофични фактори в лайдиговите клетки на човешкия тестис : Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен "Доктор" / Ивета Антонова Коева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 168 с.

   

  

- 193 -

Д 104 

Матеева, Ганка Димитрова

   Криобиологични проучвания върху бъбрек с експериментални трансплантати : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ганка Димитрова Матеева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 209 с.

   

  

- 194 -

35233 

Микроскопска анатомия и специална ембриология на органи  : Практическо ръководство / Пепа Атанасова, Ивета Коева, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-47-2 

  

- 195 -

Д 500 

Новаков, Стоян Симеонов

   Анатомични вариации у човека - част от анатомичната наука и значение за медицината : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Стоян Симеонов Новаков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 166 с.

   

 корица 

- 196 -

37163 

Новаков, Стоян Симеонов

   Анатомични вариации у човека - част от анатомичната наука и значение за медицината : Автореферат / Стоян Симеонов Новаков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 63 с.

   

 пълен текст 

- 197 -

, II 12308, II 12308-Анатомия, II 12308-Хистология и eмбриология, II 12308-Хистология и ембриология 

Обща хистология и ембриология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Иван Георгиев Иванов, Стойчо Рангелов Донев, Здравко Нанов Нанов, Пенка Димова Димова и др. ; Ред. Петко Петков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 215 с.

   

  

- 198 -

, 23067, 23067-Анатомия 

Павлов, С. и др.

   Указания за дисекции върху труп / С. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 233 с.

   

  

- 199 -

35098 

Павлов, С. и др.

   Указание за дисекции върху труп / С. Павлов, Г. Карапетров, М. Цировски . - 4 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 253 с.

   

  

- 200 -

35100 

Павлов, Сп.

   Указания за дисекции върху глава, шия и туловище / Сп. Павлов . - 233 с.

   

  

- 201 -

22640, 22640-Анатомия 

Павлов, Сп. и др.

   Указания за дисекции върху крайници / Сп. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски, 1977 . - 135 с.

   

  

- 202 -

35099 

Павлов, Сп. и др.

   Указание за дисекции върху съединенията на костите / Сп. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 63 с.

   

  

- 203 -

Д 411 

Пенкова, Надя Иванова

   Диференциация на гастроинтестиналния тракт и ролята на ентероендокринните клетки : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Надя Иванова Пенкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 183 с.

   

 корица 

- 204 -

36698 

Пенкова, Надя Иванова

   Диференциация на гастроинтестиналния тракт и ролята на ентероендокринните клетки : Автореферат / Надя Иванова Пенкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 64 с.

   

 корица | пълен текст 

- 205 -

, II 6396 

Петков, П. и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / П. Петков, Ив. Георгиев, В. Доков . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 224 с.

   

  

- 206 -

, II 6396, II 6396-Анатомия 

Петков, Петко и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Петко Петков, Иван Георгиев, В. Доков . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 223 с.

   

  

- 207 -

II 10853 

Петков, Петко и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Петко Петков, Иван Георгиев, Виктор Доков . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 235 с.

   

  

- 208 -

Д 550 

Петрова, Надежда Димитрова

   Асиметрия и полов диморфизъм на пръстови и дланни папиларни изображения при здрави и психичноболни лица : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Надежда Димитрова Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 128 с.

   

 корица | съдържание 

- 209 -

37486 

Петрова, Надежда Димитрова

   Асиметрия и полов диморфизъм на пръстови и дланни папиларни изображения при здрави и психичноболни лица : Автореферат / Надежда Димитрова Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 40 с.

   

 пълен текст 

- 210 -

Д 116 

Попова, Лилия Кръстева

   Изучаване пролиферативните възможности на тъканите на бъбрека след дезагрегация в култури in Vivo : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Лилия Кръстева Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 198 с.

   

  

- 211 -

35024 

Практическо ръководство по микроскопска анатомия и специална ембриология на органи  / П. Атанасова, И. Коева, Е. Петрова, Н. Ненкова, В. Тричкова . - Пловдив : МУ - Пловдив . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-47-2 

  

- 212 -

35688, 35688-Анатомия 

Ръководство за практически упражнения по дисекции на труп  : За студенти по медицина и дентална медицина / Г. Балтаджиев, С. Сивков, Т. Матев, Я. Буков ; Ред. Георги Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-9806-70-0 

 корица | съдържание 

- 213 -

II 9709 

Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология  / Ив. Георгиев, П. Димова, Г. Матеева, Ив. Недялков, Л. Попова, Хр. Чолаков ; Ред. Ив. Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 172 с.

   

  

- 214 -

36302, 36302-Анатомия 

Ръководство по анатомия и хистология  : За студенти - фармацевти / Ивета Коева, Елисавета Петрова, Мая Батинова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Таня Китова, Тодор Матев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 96 с.

   Дарение от проф. Л. Пейчев - 1 екз.

   ISBN 978-954-8326-59-9 

 корица | съдържание 

- 215 -

37678, 37678-Анатомия 

Ръководство по анатомия и хистология  : За студенти - фармацевти / И. Коева, Н. Пенкова, Е. Суванджиева, М. Батинова, Е. Даскалова, Д. Барбутска, В. Тричкова ; Ред. Ивета Коева . - 2. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 224 с.

   

   ISBN 978-619-189-139-9 

 корица | съдържание 

- 216 -

37218, 37218-Анатомия 

Ръководство по топографска анатомия на глава с дисекция  : За практически упражнения на студентите по медицина и дентална медицина / Г. Балтаджиев, Я. Буков, Ц. Караманлиева, А. Балтаджиев . - 2. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 192 с.

   

   ISBN 978-619-189-073-6 

 корица | съдържание 

- 217 -

37220, 37220-Анатомия 

Ръководство по топографска анатомия на труп с дисекция  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, Стефан Сивков, Атанас Балтаджиев, Тодор Матев, Явор Буков ; Ред. Георги Балтаджиев . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 264 с.

   

   ISBN 978-619-189-077-4 

 корица 

- 218 -

36830 

Сборник от тестови въпроси по "Анатомия и морфология на зъбите"  / И. Наков, П. Спасов, Ат. Ботев, Е. Тенев . - Пловдив : Копиполис Къмпани ЕООД, 2015 . - 78 с.

   

   ISBN 978-619-90164-9-7 

 корица 

- 219 -

II 13821, II 13821-Анатомия, II13821 

Сивков, Стефан и др.

   Невроанатомия : Практическо ръководство / Стефан Сивков, Стоян Новаков, Мариела Даскалова ; Ред. Г. Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 209 с.

   

   ISBN 954-9549-08-9 

  

- 220 -

36978 

Сивков, Стефан Тодоров

   Сравнително антропологично проучване на шизофренно болни от гледна точка на невроонтогенетичната хипотеза за шизофренията : Автореферат / Стефан Тодоров Сивков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2000 . - 80 с.

   

 корица | пълен текст 

- 221 -

34857 

Спасова, Ирина Миланова

   Морфологични изследвания върху някои капсулирани рецептори и свързаните с тях сензорни неврони в ganglion trigeminale в норма, развитие и експеримент : Автореферат / Ирина Миланова Спасова . - София : МА - София, 1978 . - 38 с.

   

  

- 222 -

37362, 37362-Хистология 

Тананска, Валерия

   Тестови сборник по цитология и ембриология : За студенти по медицина, дентална медицина, специализанти по АГ и неонатология, акушерки / Валерия Тананска . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 190 с.

   

   ISBN 978-619-189-008-8 

 корица 

- 223 -

37365, 37365-Хистология 

Тананска, Валерия

   Тестови сборник по хистология : За студенти по медицина, дентална медицина, фармация и студенти в Медицински колеж / Валерия Тананска . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 226 с.

   

   ISBN 978-619-189-009-5 

 корица 

- 224 -

37463, 37463-Анатомия 

Тестове върху топографска анатомия на глава с клинични случаи  : За студенти по дентална медицина / С. Делчев, Цв. Петлешкова, Р. Иванова, М. Батинова, Ф. Попова, Ф. Гергинска, Б. Владимиров ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 146 с.

   

   ISBN 978-619-189-108-5 

 корица | съдържание 

- 225 -

35745, 35745-Анатомия, 35745Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Опорно-двигателен апарат / Атанас Балтаджиев, Валерия Тананска, Елена Даскалова, Иван Христов, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Нина Йотова, Росица Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 114 с.

   

   ISBN 978-954-9806-73-1 

 корица 

- 226 -

35858, 35858-Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Вътрешни органи. Топографска анатомия на труп / Атанас Балтаджиев, Антоанета Фъсова, Валерия Тананска, Георги Балтаджиев, Елена Даскалова, Елисавета Петрова-Суванджиева, Иван Христов, Ивета Коева, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Пепа Атанасова, Росица Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Ивета Коева, Пепа Атанасова и др. . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 212 с.

   

   ISBN 978-954-9806-79-3 

 корица | съдържание 

- 227 -

36655, 36655-Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Нервна система, сетивни органи и череп / С. Делчев, Р. Иванова, Ц. Караманлиева, Цв. Петлешкова, Ф. Попова, Ф. Гергинска ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 184 с.

   

   ISBN 978-619-189-005-7 

 корица | съдържание 

- 228 -

35689, 35689-Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Нервна система и сетивни органи / Атанас Балтаджиев, Валерия Тананска, Иван Христов, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Нина Йотова, Росица Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 115 с.

   

   ISBN 978-954-9806-67-0 

 корица 

- 229 -

35342 

Тестове по цитология, обща хистология, ембриология  / Ивета Коева, Пепа Атанасова, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - 80 с.

   

 корица 

- 230 -

35025 

Тетрадка по хистология и ембриология  / П. Димова, Л. Попова, В. Бербенкова, Е. Петрова, П. Атанасова, И. Коева, Н. Пенкова, В. Тричкова, С. Хаджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив . - 95 с.

   

   ISBN 954-9806-34-0 

  

- 231 -

36276, 36276-Анатомия 

Учебно помагало по анатомия  : За студенти - специалност фармация / Ивета Коева, Мая Батинова, Елисавета Петрова, Таня Китова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Тодор Матев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 59 с.

   

   ISBN 978-954-9549-65-2 

  

- 232 -

Д 160 

Цировски, Михаил Цолов

   Върху някои страни на физическото развитие на деца от гр. Пловдив, изследвани лонгитудинално от раждането им до навършване на тригодишна възраст : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 318 с.

   

  

- 233 -

30638 

Цировски, Михаил Цолов

   Медико-антропологично изследване на деца от периодите кърмачество и ранно детство : Автореферат / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 57 с.

   

   ISBN 954-799- 

  

- 234 -

35613 

Цировски, Михаил Цолов

   Върху някои страни на физическото развитие на деца от гр. Пловдив, изследвани лонгитудинално от раждането им до навършване на тригодишна възраст : Автореферат / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 35 с.

   

  

- 235 -

II 13641, II 13641-Анатомия, II 13641-Хистология и ембриология 

Цитология, обща хистология и ембриология  / Регина Гълъбова-Жабленска, Стойчо Донев, Пенка Димова, Иван Георгиев, Здравко Нанов ; Ред. Петко Петков . - Стара Загора : Знание, 1999 . - 180 с.

   

   ISBN 954-621-149-4 

  

- 236 -

35076 

Цитология, обща хистология, ембриология  / Ивета Коева, Пепа Атанасова, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 102 с.

   

   ISBN 954-9806-59-6 

  

- 237 -

Д 154 

Чифчийски, Стефан Денков

   Ултраструктурна и цитохимична характеристика на кръвните и съедителнотъканните клетки в перитонеалната кухина на бели плъхове при експериминтално възпаление : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Денков Чифчийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 279 с.

   

  

- 238 -

Д 167 

Чолаков, Христо Иванов

   Проучване на някои морфологични промени на клетъчната и тъканна реактивност след въздействие с постоянно магнитно поле : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Иванов Чолаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 164 с.

   

  

- 239 -

12187 

Чолаков, Христо Иванов

   Проучване на някои морфологични промени на клетъчната и тъканната реактивност след въздействие с постоянно магнитно поле : Автореферат / Христо Иванов Чолаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 35 с.

   

  

Физиология

- 240 -

36994, 36994-Физиология 

Final exam test questions in human physiology  : Multiple choice questions for medical students / N. Boyadjiev, K. Georgieva, J. Nikolova, V. Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016 . - 192 p.

   

   ISBN 978-954-92804-7-0 

 корица | съдържание 

- 241 -

37574, 37574-Физиология 

Final exam test questions in human physiology  : Multiple choice questions for medical students / N. Boyadjiev, K. Georgieva, J. Nikolova, V. Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - 3rd ed. . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2018 . - 194 p.

   

   ISBN 978-619-90740-9-1 

 корица | съдържание 

- 242 -

36289, 36289-Физиология 

Seminar manual of human physiology  : A practical course for medical students / Penka Angelova, Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Zlatko Iliev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Dorcho Sarafov, Valentin Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2012 . - 232 p.

   

   ISBN 978-954-92804-3-2 

  

- 243 -

36995, 36995-Физиология 

Seminar manual of human physiology  : A practical course for medical students / P. Angelova, M. Batselova, N. Boyadjiev, Iv. Damianov, K. Georgieva, P. Hrischev, Z. Iliev, J. Nikolova, D. Popov, D. Sarafov, V. Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - 2nd ed. . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016 . - 256 p.

   

   ISBN 978-954-92804-9-4 

 корица | съдържание 

- 244 -

37056, 37056-Физиология 

Seminar manual of human physiology  : A practical course for dental medicine students / P. Angelova, M. Batselova, N. Boyadjiev, Iv. Damianov, K. Georgieva, P. Hrischev, Z. Iliev, J. Nikolova, D. Popov, D. Sarafov, V. Vasilev . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016 . - 256 p.

   

   ISBN 978-617-90740-1-5 

 корица 

- 245 -

36972, 36972-Физиология 

Биволарска, А.

   Цинк, магнезий, мед, йод и желязо : Функции, метаболизъм, болести / А. Биволарска . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 144 с.

   

   ISBN 978-619-189-037-8 

 корица | съдържание | пълен текст 

- 246 -

29398 

Биоконстанти на човека  / Никола Атанасов Бошев, Борис Лев Полнарев, Крум Костадинов Атанасов, Николай Асенов Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Иван Димов Зънзов, Иван Иванов Карастанев, Иван Колев Кирин, Иван Добрев Попов, Славчо Георгиев Савов, Петър Димитров Янев ; Ред. Никола Бошев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 511 с.

   

  

- 247 -

28478 

Бозаджиева, Ема Константинова и др.

   Хормони и минерален обмен / Ема Константинова Бозаджиева, Георги Антонов Папазов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 280 с.

   

  

- 248 -

II 4314 

Бошев, Н. и др.

   Физиология на човека / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1964 . - 508 с.

   

  

- 249 -

17368 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения / Н. Бошев, Б. Полнарев, Х. Пандов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1971 . - 432 с.

   

  

- 250 -

3443 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 200 с.

   Дарение от проф. В. Сарафян - 1 екз.

  

- 251 -

3443 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 200 с.

   Дарение от проф. В. Сарафян - 1 екз.

  

- 252 -

35309 

Бошев, Никола и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения / Никола Бошев, Борис Полнарев, Христо Пандов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 535 с.

   

 корица | съдържание 

- 253 -

36360, 36360-Физиология 

Бояджиев, Николай

   Мускулна работа и адаптация на организма към физическо натоварване / Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2012 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-92804-4-9 

  

- 254 -

Д 93 

Гайдаджиев, Христо Атанасов

   Някои ензими и метаболити в денервиран и тенотомиран мускул : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Атанасов Гайдаджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 156 с.

   

  

- 255 -

37717, 37717-Физиология 

Георгиева, Катерина Н.

   Андрогени и аеробна работоспособност / Катерина Н. Георгиева . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2018 . - 200 с.

   

   ISBN 978-619-90740-3-9 

 корица | съдържание 

- 256 -

Д 260 

Георгиева, Катерина Николова

   Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условията на системно натоварване на плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Катерина Николова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 124 с.

   

  

- 257 -

35930 

Георгиева, Катерина Николова

   Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условията на системно натоварване на плъхове : Автореферат / Катерина Николова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 48 с.

   

 пълен текст 

- 258 -

Д 517 

Желев, Живко Маринов

   Използване на флуктуираща асиметрия и хематологични показатели на Pelophylax ridibundus (Amphibia: Anura: Ranidae) за оценка на антропогенно замърсени водни екосистеми в Южна България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Живко Маринов Желев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 179 с.

   

 корица 

- 259 -

37241 

Желев, Живко Маринов

   Използване на флуктуираща асиметрия и хематологични показатели на Pelophylax ridibundus (Amphibia: Anura: Ranidae) за оценка на антропогенно замърсени водни екосистеми в Южна България : Автореферат / Живко Маринов Желев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 51 с.

   

 пълен текст 

- 260 -

35035 

Загорчев, Пламен Иванов

   Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 39 с.

   

  

- 261 -

35035 

Загорчев, Пламен Иванов

   Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 39 с.

   

  

- 262 -

36431 

Загорчев, Пламен Иванов

   Сравнителни аспекти на биологичната активност на торфа и технологични фактори при подготовка за клинично приложение : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 101 с.

   

  

- 263 -

36955, 36955-Физиология 

Иванова, Албена

   Основи на заниманията по аеробика / Албена Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 125 с.

   

   ISBN 978-619-7085-68-6 

 корица | съдържание 

- 264 -

35641 

Кръстев, Атанас Димитров

   Влияние на късоверижните и октановата мастни киселини върху съдовия тонус : Автореферат / Атанас Димитров Кръстев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 51 с.

   

 пълен текст 

- 265 -

37483, 37483-Физиология 

Пенкова, Надя

   Грелинът - мултифункционален гастроинтестинален хормон / Надя Пенкова . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 130 с.

   Дарение от д-р Н. Пенкова - 5 екз.

   ISBN 978-619-189-113-9 

 корица | съдържание 

- 266 -

35730, 35730-Физиология 

Показатели за оценка на физическото и биологическо развитие на момчета и момичета от 14 до 18 годишна възраст в Югоизточна България 2003-2004 г.  / Славчо Савов, Желязко Христов, Тодор Стоев, Димка Христова, Донка Димитрова, Невена Иванова, Атанас Балтаджиев и др. ; Ред. Славчо Савов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 143 с.

   

   ISBN 954-8340-73-1 

 корица | съдържание 

- 267 -

Д 132 

Попов, Иван Добрев

   Някои методологични и методични проблеми на физиологията на труда : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Добрев Попов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 208 с.

   

  

- 268 -

37687 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по дентална медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Юлия Николова . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2018 . - 272 с.

   

   ISBN 978-619-90740-6-0 

 корица | съдържание 

- 269 -

36993, 36993-Физиология 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2016 . - 256 с.

   

   ISBN 978-954-92804-8-7 

 корица | съдържание 

- 270 -

37055, 37055-Физиология 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по фармация / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Катерина Георгиева . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2016 . - 176 с.

   

   ISBN 978-619-90740-2-2 

 корица | съдържание 

- 271 -

37688 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по дентална медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Юлия Николова . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2016 . - 264 с.

   

   ISBN 978-619-90740-0-8 

 корица | съдържание 

- 272 -

, II 11967, II 11967-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и стоматология / Христо Атанасов Гайдаджиев, Мария Иванова Георгиева, Любка Николова Йорданова, Васил Димитров Костов, Ангел Петров Логофетов и др. ; Ред. Б. Пирьова . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 238 с.

   

  

- 273 -

35131, 35131-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и стоматология / Б. Пирьова, М. Георгиева, Хр. Гайдаджиев, В. Костов, А. Логофетов и др. . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 239 с.

   

  

- 274 -

II 7557 

Ръководство за практически упражнения по физиология  / А. Бонева, Ц. Братанова, Л. Гериловски, Г. Пенов и др. . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 187 с.

   

  

- 275 -

36191, 36191-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов ; Ред. Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2011 . - 223 с.

   

   ISBN 978-954-92804-1-8 

  

- 276 -

35169, 35169-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - [Пловдив] : Студио 2000, 2006 . - 132 с.

   

  

- 277 -

35170, 35170-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2005 . - 196 с.

   

  

- 278 -

35319, 35319-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по дентална медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2006 . - 198 с.

   

   ISBN 954-91360-9-4 

 корица | съдържание 

- 279 -

35320, 35320-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - [Пловдив] : Студио 2000, 2006 . - 204 с.

   

   ISBN 954-91360-7-8 

 корица | съдържание 

- 280 -

35539, 35539-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Ив. Попов . - Пловдив : Хелиопрес, 1998 . - 169 с.

   

   ISBN 954-9549-05-4 

 корица | съдържание 

- 281 -

35759 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Б. Трифонов, Д. Сарафов, Х. Христов ; Ред. Хр. Христов . - Пловдив : Без св. за изд., 2002 . - 174 с.

   

   ISBN 954-9549-06-2 

 корица | съдържание 

- 282 -

35834 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / Н. Бояджиев, К. Георгиева, И. Дамянов, З. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Без св. за изд., 2004 . - 169 с.

   

 корица | съдържание 

- 283 -

35911 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Ив. Попов . - Пловдив : Хелиопрес, 2004 . - 167 с.

   

   ISBN 954-9549-05-4 

 корица | съдържание 

- 284 -

36093 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов, Хр. Христов ; Ред. Хр. Христов . - Пловдив : Студио 2000, 2005 . - 187 с.

   

  

- 285 -

36200 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2008 . - 125 с.

   

   ISBN 978-954-91360-6-7 

  

- 286 -

35263, 35263-Физиология 

Сборник въпроси по физиология  / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2006 . - 148 с.

   

   ISBN 954-91360-8-6 

  

- 287 -

36221, 36221-Физиология 

Сборник въпроси по физиология  / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов ; Ред. Николай Бояджиев . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2011 . - 152 с.

   

   ISBN 978-954-92804-2-5 

  

- 288 -

36992, 36992-Физиология 

Сборник въпроси по физиология  / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2016 . - 196 с.

   

   ISBN 978-954-92804-0-1 

 корица | съдържание 

- 289 -

37448 

Сексуална медицина  : Актуални проблеми, 2014 / Александър Хинев, Иван Дечев, Ивета Коева, Мария Малинова, Дарина Барбутска и др. ; Ред. Чавдар Славов, Здравко Каменов . - София : Арбилис, 2014 . - 496 с.

   Дарение от проф. Ив. Дечев

   ISBN 978-619-7063-10-3 

 корица | съдържание 

- 290 -

37656 

Сексуална медицина  : Актуални проблеми, 2019 / Чавдар Славов, Александър Хинев, Иван Дечев, Марияна Аргирова, Мария Малинова и др. ; Ред. Чавдар Славов, Борислав Георгиев и др. . - София : Арбилис, 2019 . - 424 с.

   Дарение от проф. Ив. Дечев

   ISBN 978-619-7063-33-2 

 корица | съдържание 

- 291 -

35960 

Тарълов, Здравко

   Спортномедицински проблеми в ориентирането / Здравко Тарълов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 93 с.

   

   ISBN 954-9549-02-Х 

 корица | съдържание 

- 292 -

35655 

Трифонов, Борислав Борисов

   Ентероцитогенини - получаване, биологично действие и приложение : Автореферат / Борислав Борисов Трифонов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1991 . - 85 с.

   

 пълен текст 

- 293 -

36102 

Турийски, Валентин Иванов

   Проучване действието на антихолинестеразните лекарствени средства галантамин и такрин върху гладката мускулатура и върху евакуаторната функция на стомашно-чревния тракт на плъх : Автореферат / Валентин Иванов Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 50 с.

   

 пълен текст 

- 294 -

, II 11967-Физиология, II 11968, II 11968-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Антон Николов Пенчев, Анна Кирилова Николова, Димитър Страшимиров Димитров, Боряна Генчева Пирьова, Димчо Петров Даскалов ; Ред. Н. Начев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 496 с.

   

  

- 295 -

, II 11967-Физиология, II 11968, II 11968-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Антон Николов Пенчев, Анна Кирилова Николова, Димитър Страшимиров Димитров, Боряна Генчева Пирьова, Димчо Петров Даскалов ; Ред. Н. Начев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 496 с.

   

  

- 296 -

II 2127, II 2127-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Начев, А. Пенчев, А. Николова, Д. Страшимиров, Б. Пирьова ; Ред. Н. Начев . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 495 с.

   

  

- 297 -

II 6423 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Бошев, Н. Начев, А. Пенчев, Ст. Попов ; Ред. Н. Начев, Н. Бошев . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 648 с.

   

 корица | съдържание 

- 298 -

II 9710 

Физиология на човека  / Никола Бошев, Борис Полнарев, Анна Николова, Иван Попов . - 2 изд. . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1974 . - 683 с.

   

  

- 299 -

35662 

Христов, Христо Атанасов

   Балансиран по аминокиселинен състав хранителен продукт за лечебно хранене при бъбречна недостатъчност : Автореферат / Христо Атанасов Христов . - Пловдив, 1986 . - 40 с.

   

  

Микробиология

- 300 -

, II 13374-Микробиология 

Murdjeva, Marianna et al.

   Medical microbiology : Study guide for students in medicine : Practical exercises : In 2 p. / Marianna Murdjeva, Vesselina Kirina . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   ISBN 954-9806-21-9 

   P. 1 . - 76 p.

   

  

- 301 -

, II 13374-Микробиология 

Murdjeva, Marianna et al.

   Medical microbiology : Study guide for students in medicine : Practical exercises : In 2 p. / Marianna Murdjeva, Vesselina Kirina . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   ISBN 954-9806-21-9 

   P. 2 . - 76 p.

   

  

- 302 -

Д 12 

Вълкова, Гроздана Тодорова

   Влияние на гиберелините върху растежа и продукцията на някои патогенни фактори на Staphylococcus Aureus, Corynebacterium Diphtheriae и Mycobacterium Tuberculosis : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Гроздана Тодорова Вълкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 108 с.

   

  

- 303 -

Д 15 

Георгиев, Георги Апостолов

   Фаготипаж и лизогения при патогенните стафилококи : Експериментална разработка на един метод и опит за приложението му в епидемиологичната практика : Дисертационен труд за придобиване научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Апостолов Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 134 с.

   

  

- 304 -

36846, 36846-Микробиология 

Дерменджиев, Тихомир

   Цитолитична вагиноза / Тихомир Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-7085-60-0 

 корица | съдържание 

- 305 -

Д 420 

Дерменджиев, Тихомир Мишев

   Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по микробиология направление медицина / Тихомир Мишев Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 247 с.

   

 корица 

- 306 -

36707 

Дерменджиев, Тихомир Мишев

   Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози : Автореферат / Тихомир Мишев Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

- 307 -

35424, 35424-Микробиология 

Клинична вирусология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и биология / Емил Александров, Дора Александрова, Радка Аргирова, Нина Гачева, Радка Комитова и др. ; Ред. С. Дундаров, Д. Дундарова и др. . - София : Медицина и физкултура, 2006 . - 336 с.

   

   ISBN 954-420-253-8 

 корица | съдържание 

- 308 -

Д 34 

Мандулов, Венцеслав Несторов

   Етиологични проучвания върху някои абактериални пневмонии : Дисертационен труд за присъждане учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Венцеслав Несторов Мандулов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 114 с.

   

  

- 309 -

35829, 35829-Микробиология 

Медицинска микробиология  : За студенти / И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев ; Ред. И. Хайдушка, М. Атанасова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9806-82-3 

 корица | съдържание 

- 310 -

36115, 36115-Микробиология 

Медицинска микробиология  : За студенти / И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев ; Ред. И. Хайдушка, М. Атанасова . - 2 изд. . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 360 с.

   

   ISBN 978-954-9806-82-3 

  

- 311 -

36931, 36931-Микробиология 

Медицинска микробиология  : За студенти / И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев ; Ред. И. Хайдушка, М. Атанасова . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 360 с.

   

   ISBN 978-619-189-038-5 

 корица | съдържание 

- 312 -

II 11737 

Микробиология  : Учебник за студенти по медицина / Герго Иванов Митов, Димитър Илиев Димитров, Юрий Венедиктович Тягуненко, Спартак Тодоров Хаджиев, Стойко Петров Златев и др. ; Ред. Герго Митов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 370 с.

   

  

- 313 -

, II 7313, II 7313-Микробиология 

Митов, Герго Иванов

   Микробиология : Учебник за студенти по медицина / Герго Иванов Митов, Гарабед Капрелян Капрелян, Юрий Венедиктович Тягуненко, Димитър Илиев Димитров, Стойко Петров Златев и др. ; Ред. Герго Митов . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 415 с.

   

  

- 314 -

, 33121, 33121-Микробиология 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Пенка Георгиева Сотирова, Росица Стойчева Маринова, Николай Петров Цанев, Ирина Атанасова Хайдушка, Василка Енчева Батинова и др. ; Ред. Г. Капрелян, Ю. Дочева . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 272 с.

   

   ISBN 954-420-157-2 

  

- 315 -

, II 12942, II 12942-Микробиология 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Герго Иванов Митов, Люба Стоянова Костова, Василка Енчева Батинова, Анелия Атанасова Червенкова, Ирина Атанасова Хайдушка и др. ; Ред. Г. Митов . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 191 с.

   

  

- 316 -

II 10976 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Герго Митов, Гарабед Капрелян, Димитър Димитров, Стойко Златев, Милан Талев и др. ; Ред. Г. Митов . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 184 с.

   

  

- 317 -

33572

Хайдушка, Ирина

   Мониториране и анализ на антибактериалната резистентост / Ирина Хайдушка . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1995 . - 18 с.

   

  

- 318 -

Д 387 

Христозова, Ели Христова

   Микробиологични проучвания на представители на род cryptococcus : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ели Христова Христозова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 174 с.

   

 корица 

- 319 -

36524 

Христозова, Ели Христова

   Микробиологични проучвания на представители на род cryptococcus : Автореферат / Ели Христова Христозова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 54 с.

   

 корица | пълен текст 

- 320 -

II 2427 

Янев, Елисей

   Медицинска микробиология / Елисей Янев . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 380 с.

   

 корица | съдържание 

Хигиена. Екомедицина

- 321 -

35922, 35922-Хигиена 

Gatseva, P. et al.

   Hygiene and ecology : Lecture guide for medical students / P. Gatseva, A. Alexandrova . - Plovdiv : Б. и., 2009 . - 140 p.

   

   ISBN 978-954-9549-35-5 

 корица | съдържание 

- 322 -

36014 

Hristov, Jeliazko Ivanov

   The stress for workers and employees in the real sector of the economy in Bulgaria / Jeliazko Ivanov Hristov . - Sodertalje : Kamea Design, 2009 . - 136 p.

   

   ISBN 978-954-629-021-2 

  

- 323 -

36235, 36235-Хигиена 

Hygiene and ecology  : Handbook for practical exercises for medical students / Victoria Atanasova, Rayna Vasileva, Stanislava Harizanova, Penka Gatseva, Atanaska Alexandrova, Maia Andonova ; Ред. P. Gatseva . - Plovdiv : VAP publ., 2011 . - 272 p.

   

   ISBN 978-954-8326-47-6 

 корица | съдържание 

- 324 -

37005, 37005-Хигиена 

Hygiene and medical ecology  : Textbook for medical and dental students / Penka Gatseva, Victoria Atanasova, Rayna Vasileva, Stanislava Harizanova ; Ред. P. Gatseva . - Plovdiv : Lax book, 2016 . - 168 p.

   

   ISBN 978-619-189-042-2 

 корица | съдържание 

- 325 -

37413, 37413-Хигиена 

Hygiene and medical ecology  : Textbook and handbook for pharmacy students / Penka Gatseva, Victoria Atanasova, Stanislava Harizanova, Rayna Vasileva, Elka Toseva, Angel Dzhambov ; Ред. P. Gatseva . - Plovdiv : Lax book, 2018 . - 194 p.

   

   ISBN 978-619-189-099-6 

 корица | съдържание 

- 326 -

Д 143 

Аврамов, Николай Михайлов

   Хигиенна оценка на условията на труда в цехове с прегряващ микроклимат и разработка на мероприятия за тяхното оптимизиране : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Михайлов Аврамов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 302 с.

   

  

- 327 -

35610 

Аврамов, Николай Михайлов

   Хигиенна оценка на условията на труда в цехове с прегряващ микроклимат и разработка на мероприятия за тяхното оптимизиране : Автореферат / Николай Михайлов Аврамов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 38 с.

   

  

- 328 -

35610 

Аврамов, Николай Михайлов

   Хигиенна оценка на условията на труда в цехове с прегряващ микроклимат и разработка на мероприятия за тяхното оптимизиране : Автореферат / Николай Михайлов Аврамов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 38 с.

   

  

- 329 -

II 13918, II 13918-Дентална медицина 

Ангелов, Любен

   Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практики / Любен Ангелов, Вилиам Монев, Ангел Бакърджиев, Николай Ватев, Анна Кирчева и др. ; Ред. Любен Ангелов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2006 . - 148 с.

   

   ISBN 954-9806-61-8 

  

- 330 -

37085, 37085 - Хигиена. Екомедицина 

Атанасова, Виктория

   Върху честотния прием на храни, богати на ликопен и бета-каротен (Резултати от проведени проучвания сред раними групи от населението) / Виктория Атанасова . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 82 с.

   

   ISBN 978-619-189-053-8 

 корица | съдържание 

- 331 -

Д 10 

Бързева-Ангелова, Лиляна

   Проучвания върху чернодробните увреждания при въздействие на препарати за растителна защита : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Лиляна Бързева-Ангелова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 141 с.

   

  

- 332 -

Д 398 

Василева-Желязкова, Райна Васкова

   Хигиенна характеристика на хранителни модели при студенти в условията на обществени промени : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Райна Васкова Василева-Желязкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 174 с.

   

 корица 

- 333 -

37378 

Василева-Желязкова, Райна Васкова

   Хигиенна характеристика на хранителни модели при студенти в условията на обществени промени : Автореферат / Райна Васкова Василева-Желязкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 48 с.

   

 корица | пълен текст 

- 334 -

35664 

Вачева, Димитрия Иванова

   Социално-хигиенни проблеми на трудовите режими в промишлеността : Автореферат / Димитрия Иванова Вачева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 31 с.

   

 пълен текст 

- 335 -

35387 

Гацева, П.

   Питейни води и здраве / П. Гацева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 48 с.

   

   ISBN 978-954-9549-20-1 

 корица | съдържание 

- 336 -

35039 

Гацева, Пенка Димитрова

   Проучвания върху здравно-хигиенните аспекти на наднорменото съдържание на нитрати в подземни водоизточници : Автореферат / П. Гацева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 35 с.

   

  

- 337 -

35244 

Гацева, Пенка и др.

   Микроелементи и здраве / Пенка Гацева, Стефка Владева . - Пловдив, 2006 . - 73 с.

   

  

- 338 -

Д 390 

Георева, Петя Георгиева

   Психосоциални фактори при контролна дейност. Идентификация и оценка на въздействие : Дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" / Петя Георгиева Георева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 168 с.

   

 корица 

- 339 -

36545 

Георева, Петя Георгиева

   Психосоциални фактори при контролна дейност. Идентификация и оценка на въздействие : Автореферат / Петя Георгиева Георева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 60 с.

   

 корица | пълен текст 

- 340 -

Д 518 

Джамбов, Ангел Марио

   Шумовото замърсяване от автомобилен трафик - рисков фактор за някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания сред пълнолетното население : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ангел Марио Джамбов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 182 с.

   

 корица 

- 341 -

37242 

Джамбов, Ангел Марио

   Шумовото замърсяване от автомобилен трафик - рисков фактор за някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания сред пълнолетното население : Автореферат / Ангел Марио Джамбов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 58 с.

   

 пълен текст 

- 342 -

II 7210 

Димчев, Д.

   Основи на хигиената : В 2 ч. / Д. Димчев . - 3 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969

   

   Ч. 1 . - 304 с.

   

  

- 343 -

II 8782 

Димчев, Д.

   Основи на хигиената : В 3 ч. / Д. Димчев . - 4 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970

   

   Ч. 3 . - 412-593 с.

   

  

- 344 -

II 7210 

Димчев, Димчо Вл.

   Основи на хигиената : В 2 ч. / Димчо Вл. Димчев . - 3 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969

   

   Ч. 2 . - 600 с.

   

  

- 345 -

22463, 22463-Хигиена на труда 

Ергономия на медицинския труд  / А. Г. Генкин, Ю. И. Зотов, М. Г. Киркорова, М. Льочкова, П. К. Сапунджиев и др. ; Ред. З. И. Коларова . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 259 с.

   

  

- 346 -

36465 

Илиев, Златко

   Сексологичен буквар : За тийнейджъри, рдители, учители / Златко Илиев . - Пловдив : ИК "Хермес", 2012 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-26-1153-0 

 корица 

- 347 -

, 33111, 33111   -Хигиена, 33111-Хигиена 

Митрев, Нестор

   Хигиена и екомедицина : Учебник за студенти по медицина / Нестор Митрев . - Пловдив : ИК"Руен", 1994 . - 215 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

  

- 348 -

35612 

Митрев, Нестор Величков

   Някои аспекти на проблема за вибрационната патология при миньорите : Автореферат / Нестор Величков Митрев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 49 с.

   

 пълен текст 

- 349 -

C 3039-Хигиена, c 3039, c 3039-Хигиена 

Митрев, Нестор и др.

   Хигиена и екомедицина : Учебник за стоматолози / Нестор Митрев, Атанаска Александрова . - Пловдив : Руен, 1995 . - 192 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

  

- 350 -

, 33672, 33672-Хигиена 

Митрев, Нестор и др.

   Хигиена и екомедицина : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Нестор Митрев, Ат. Александрова . - 2 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Полиграфия ЕАД, 1997 . - 208 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

  

- 351 -

35350 

Мумджиев, Никола

   Храна и здраве, но и още нещо / Никола Мумджиев . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2006 . - 151 с.

   

   ISBN 954-756-061-1 

 корица | съдържание 

- 352 -

35350 

Мумджиев, Никола

   Храна и здраве, но и още нещо / Никола Мумджиев . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2006 . - 151 с.

   

   ISBN 954-756-061-1 

 корица | съдържание 

- 353 -

I 577 

Пейчев, П. и др.

   Лечебни и хранителни свойства на млякото и млечните продукти / П. Пейчев, П. Пенев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1967 . - 232 с.

   

  

- 354 -

35667 

Попов, Иван Добрев

   Някои методични и методологични въпроси на физиологията на труда : Автореферат / Иван Добрев Попов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 51 с.

   

  

- 355 -

35635 

Попова, Султана Анастасова

   Влияние на анестетиците върху операционния персонал - експериментални и клинични проучвания за халотана : Автореферат / Султана Анастасова Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 39 с.

   

  

- 356 -

36021, 36021-Хигиена 

Практическо ръководство по хигиена на заведенията за здравно обслужване  / Атанаска Иванова Александрова, Виктория Константинова Атанасова, Райна Васкова Василева-Желязкова, П. Гацева, Таня Христова Търновска и др. ; Ред. Таня Търновска . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 78 с.

   

   ISBN 978-954-9666-51-9 

  

- 357 -

37418, 37418-Хигиена. Екомедицина 

Рискови нагласи за възникване на нарушения в хранителното поведение при подрастващи и млади хора  : Епидемиологично проучване / Мария Анастасова Семерджиева, Радка Иванова Масалджиева, Десислава Рангелова Бакова, Борис Георгиев Тилов, Биянка Любчова Торньова, Райна Васкова Василева-Желязкова, Екатерина Любенова Райкова, Радост Спиридонова Асенова, Гергана Христева Форева ; Ред. Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 124 с.

   Дарение от проф. М. Семерджиева

   ISBN 978-619-237-008-4 

 корица | съдържание 

- 358 -

, II 11966, II 11966 -Хигиена, II 11966-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  : За студенти по медицина / Нестор Величков Митрев, Божидар Георгиев Попов, Недялка Колева Стамова, Денчо Стойков Цоневски, Генка Милева Симеонова и др. ; Ред. Вл. Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 175 с.

   

  

- 359 -

35097 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  / Л. Бързева, Н. Аврамов, Г. Симеонова, Н. Митрев, К. Ананиева ; Ред. Д. Димчев . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 187 с.

   

  

- 360 -

37664, 37664-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  : За студенти по дентална медицина / Виктория Атанасова, Райна Василева, Ангел Джамбов, Елка Тосева, Таня Търновска, Станислава Харизанова ; Ред. Таня Търновска . - Пловдив : МИ "Райков", 2019 . - 126 с.

   

   ISBN 978-954-9666-72-4 

 корица | съдържание 

- 361 -

, II 12084, II 12084-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена и епидемиология  : За студенти по стоматология / Атанаска Иванова Александрова, Нестор Величков Митрев, Цанка Славева Водиченска, Пенчо Иванов Драганов, Недялка Колева Стамова и др. ; Ред. Недялка Стамова, Петър Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 123 с.

   

  

- 362 -

34326

Справочник на участъковия лекар  : По санитарно - хигиенната работа и борбата със заразните болести / Л. Бързева, Г. Апрахамян, Н. Аврамов, Г. Симеонова и др. ; Ред. Димчо Димчев, Петър Вербев . - София : "Медицина и физкултура", 1969 . - 484 с.

   

  

- 363 -

Д 469 

Тосева, Елка Илиева

   Здравен риск при експозиция на биологични агенти сред работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елка Илиева Тосева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 185 с.

   

 корица 

- 364 -

36986 

Тосева, Елка Илиева

   Здравен риск при експозиция на биологични агенти сред работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води : Автореферат / Елка Илиева Тосева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 60 с.

   

 корица | пълен текст 

- 365 -

36308, 36308-Хигиена. Екомедицина 

Търновска, Таня

   Качество на въздуха - качество на живота / Таня Търновска . - Пловдив : Астарта, 2012 . - 120 с.

   

   ISBN 978-954-350-134-2 

  

- 366 -

35852 

Търновска, Таня Христова

   Промени в някои здравни показатели и развитие на дихателните функции при понижаване на атмосферното замърсяване - епидемиологичен експеримент в естествени условия : Автореферат / Таня Христова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 82 с.

   

 пълен текст 

- 367 -

Д 324 

Търновска, Таня Христова

   Промени в някои здравни показатели и развитие на дихателните функции при понижаване на атмосферното замърсяване - епидемиологичен експеримент в естествени условия : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Таня Христова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 344 с.

   

  

- 368 -

37285, 37285-Хигиена, 37285-Хигиена. Екомедицина 

Харизанова, Станислава

   Психология на здравето на работното място - развитие и бъдеще. Професионален стрес / Станислава Харизанова . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 96 с.

   Дарение от д-р Ст. Харизанова

   ISBN 978-619-189-075-0 

 корица 

- 369 -

Д 391 

Харизанова, Станислава Николаева

   Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен " Доктор" / Станислава Николаева Харизанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 201 с.

   

 корица 

- 370 -

36593 

Харизанова, Станислава Николаева

   Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода : Автореферат / Станислава Николаева Харизанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 62 с.

   

 корица | пълен текст 

- 371 -

II 13255, II 13255-Хигиена 

Хигиена  : В 2 т. / Атанаска Александрова, Нина Верджиковская, Стоян Визев, Цанка Водиченска, Юрий Григоров и др. ; Ред. Димитър Цветков . - Стара Загора : Знание, 1999-

   

   ISBN 954-621-140-0 

   Т. 1. Хигиена и екология . - 1999 . - 320 с.

   

 корица | съдържание 

- 372 -

II 14044, II 14044-Хигиена, II 14044-Хигиена и екология 

Хигиена  : В 2 т. /  Ред. Димитър Цветков . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2005

   

   Т. 1. Хигиена и екология / Атанаска Александрова, Стоян Визев, Цанка Водиченска, Юрий Григоров, Росица Еникова, и др. . - 320 с.

   

   ISBN 954-9384-05-5 (т. 1)

  

- 373 -

II 14044, II 14044-Хигиена, II 14044-Хигиена и екология 

Хигиена  : В 2 т. /  Ред. Димитър Цветков . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2005

   

   Т. 2. Трудова медицина, хигиена на труда, професионални болести / Евгения Динчева, Бистра Ценова, Нестор Митрев, Станка Андонова, Желязко Ив. Христов, Златка Стойнева, и др. . - 708 с.

   

   ISBN 954-9384-06-3 (т. 2)

  

- 374 -

36066, 36066-Хигиена 

Хигиена и екология  : Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация / П. Гацева, Р. Василева, В. Атанасова, А. Александрова ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 248 с.

   

   ISBN 978-954-8326-12-4 

  

- 375 -

36770 

Хигиена и екология  : Учебник за студенти, обучавани в Медицински колеж / Пенка Гацева, Виктория Атанасова, Анелия Биволарска, Марияна Александрова ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-189-018-7 

 корица | съдържание 

- 376 -

37346, 37346-Хигиена 

Хигиена и екология  : Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация / Пенка Гацева, Виктория Атанасова, Станислава Харизанова, Райна Василева-Желязкова, Елка Тосева, Ангел Джамбов ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 210 с.

   

   ISBN 978-619-189-091-0 

 корица 

- 377 -

II 11988, II 11988-Хигиена 

Хигиена и епидемиология  : Учебник за студенти по стоматология / Недялка Стамова, Нестор Митрев, Петър Георгиев, Пенчо Драганов ; Ред. Вл. Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 187 с.

   

  

- 378 -

, 27916, 27916-Хигиена 

Хигиена и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Василев Бояджиев, Иван Каменов Панов, Лиляна Бързева-Ангелова, Никола Михайлов Аврамов, Божидар Фотев Стефанов и др. ; Ред. Мирчо Луканов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 373 с.

   

  

- 379 -

, II 12087, II 12087-Хигиена 

Хигиена и професионални заболявания  : Учебник за студенти по медицина / Никола Михайлов Аврамов, Станка Георгиева Андонова, Цветана Владиславова Алексиева, Владимир Василев Бояджиев, Божидар Георгиев Попов и др. ; Ред. Владимир Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 408 с.

   

  

- 380 -

35566, 35566-Хигиена, 35566-Хигиена и екология 

Хигиена на заведенията за здравно обслужване  : Учебник за студентите по "Управление на здравните грижи", "Здравен мениджмънт", "Социални дейности" и други специалности изучавани във факултетите по обществено здраве и медицинските колежи / Таня Търновска, Павлина Гидикова, Росица Делирадева, Савина Йорданова, Кера Петрова и др. . - Пловдив : МИ "Райков", 2007 . - 162 с.

   

   ISBN 954-9666-43-4 

 корица | съдържание 

- 381 -

II 14283, II 14283-Хигиена 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари / Божидар Попов, Атанаска Александрова, Желязко Христов, Пенка Гацева, Таня Търновска, Златка Стойнева и др. ; Ред. Божидар Попов . - София : Б. и., 2009 . - 614 с.

   

   ISBN 978-954-9977-39-4 

  

- 382 -

II 14875, II 14875-Хигиена, II 14875-Хигиена и екология 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари / Божидар Попов, Божидар Стефанов, Пенка Гацева, Таня Търновска, Атанаска Александрова и др. ; Ред. Божидар Попов . - 3. актуализирано изд. . - София : Б. и., 2018 . - 616 с.

   

   ISBN 978-954-9977-62-2 

 корица | съдържание 

- 383 -

Д 56 

Христева-Мирчева, Весела В.

   Токсикологично проучване на български реактивни багрила : Дисертационен труд за присъждане на учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Весела В. Христева-Мирчева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 170 с.

   

  

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 384 -

37337 

"МБАЛ - Хасково" 120 години  : Сборник - доклади /  Ред. Веселин Борисов . - Хасково : Нова звезда, 2008 . - 264 с.

   

   ISBN 978-954-8933-19-3 

 корица 

- 385 -

36565 

[Десет] 10 години катедра Управление на здравните грижи - създаване и развитие  : Приносът към легитимиране на специалността и институционализацията на ФОЗ / Н. Запрянов, Г. Иванов, М. Льочкова, В. Михайлова, М. Тодорова ; Ред. Мариана Льочкова . - Пловдив : ТАФПРИНТ, 2013 . - 158 с.

   

   ISBN 978-619-7091 

 корица | съдържание 

- 386 -

36996, 36996-МУ-история, 36996-Социална медицина 

[Седемдесет] 70 години катедра "Обща и клинична патология" 1946 - 2016  / Веселин Беловеждов, Елена Порязова-Маркова, Живко Пешев, Илия Биволарски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 112 с.

   

   ISBN 978-619-7085-72-3 

 корица 

- 387 -

37017, 37017-МУ-история 

[Седемдесет] 70 години катедра "Фармакология" на Медицински университет - Пловдив и 100 години от рождението на проф. д-р Пейчо Пейчев - доайен на катедрата  : История, настояще и поглед в бъдещето /  Ред. Людмил Пейчев, Иванка Костадинова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 144 с.

   

   ISBN 978-619-7085-71-6 

 корица | съдържание 

- 388 -

37686 

Georgiev, Ivan

   [Twenty-five] 25th anniversary I. P. Pavlov Higher Medical Institute Plovdiv : 1945 - 1970 / Ivan Georgiev . - Plovdiv : H. G. Danov, 1970 . - 71 p.

   

 корица 

- 389 -

37332 

Handbook medical assessment  : Kuwait : Medical and geographic overvew : Health risk assessment / Stoian Tonev, Krum Katsarov, Eugeni Belokonski, Kamen Kanev, Rostislav Kostadinov et al. . - Sofia : Publ. house Irita, 2008 . - 159 p.

   

   ISBN 978-954-9993-77-6 

 корица 

- 390 -

37484, 37484-МБС 

Kostadinov, Rostislav

   Disaster medicine highlights / Rostislav Kostadinov . - Plovdiv : Lax book, 2018 . - 294 p.

   

   ISBN 978-619-189-110-8 

 корица | съдържание 

- 391 -

35965, 35965-Обща медицина, 35965-Социална медицина 

Актуални аспекти на общата медицинска практика  : В 3 т. / Елена Илиева, Кичка Велкова, Любима Деспотова-Толева, Мария Малинова, Мария Панчовска, Тоньо Шмилев, Владимир Сираков, Георги Иванов, Донка Димитрова, Любомир Киров, Магдалена Стоева, Анна Ангелова, Иван Иванов, Невена Иванова и др. ; Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2009-2015

   

   Т. 3 . - 2015 . - 784 с.

   

   ISBN 978-954-8326-92-6 

 корица | съдържание 

- 392 -

37041, 37041-Здравеопазване. Социална медицина, 37041-Социална медицина 

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина  : В 2 т. /  Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2016-2017

   

   Т. 1 / Л. Деспотова-Толева, М. Спасова, Хасан Бурнусузов, Ростислав Костадинов, М. Льочкова, В. Михайлова, Л. Владимирова-Китова, и др. . - 2016 . - 150 с.

   

   ISBN 978-619-189-040-8 

 корица 

- 393 -

37041, 37041-Здравеопазване. Социална медицина., 37041-Социална медицина 

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина  : В 2 т. /  Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2016-2017

   

   Т. 2 / Л. Деспотова-Толева, Р. Костадинов, И. Новаков, Б. Чешмеджиева, В. Анастасов, З. Въжев, М. Малинова, и др. . - 2017 . - 232 с.

   

   ISBN 978-619-189-067-5 

 корица 

- 394 -

Д 496 

Амбарева, Зорница Нончева

   Съвременни проблеми на гериатричните пациенти в общата практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Зорница Нончева Амбарева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 197 с.

   

 корица 

- 395 -

37151 

Амбарева, Зорница Нончева

   Съвременни проблеми на гериатричните пациенти в общата практика : Автореферат / Зорница Нончева Амбарева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 68 с.

   

 пълен текст 

- 396 -

Д 183 

Арнаудов, Иван Стоянов

   По въпроса за приближаването на специализираната амбулаторно-поликлинична помощ до селското население : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Стоянов Арнаудов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 166 с.

   

  

- 397 -

35657 

Арнаудов, Иван Стоянов

   По въпроса за приближаването на специализираната амбулаторно-поликлинична помощ до селското население : Автореферат / Иван Стоянов Арнаудов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 35 с.

   

  

- 398 -

37097, 37097-Социална медицина 

Атанасов, Николай

   Финансов мениджмънт в здравеопазването : Учебник за студенти от специалностите "Здравен мениджмънт и обществено здраве" и "Управление на здравните грижи" / Николай Атанасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 226 с.

   

   ISBN 978-619-7085-81-5 

 корица | съдържание 

- 399 -

37685, 37685-Социална медицина 

Атанасов, Николай

   Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването / Николай Атанасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-237-049-7 

 корица | съдържание 

- 400 -

36562 

Байчев, Христо

   Историята на един незавършен, скромен живот / Христо Байчев . - Пловдив : Б. и., 2014 . - 200 с.

   

 корица 

- 401 -

36521, 36521-Здравеопазване и соц. медицина, 36521-Социална медицина 

Бакова, Десислава

   Здравно-икономическа оценка на рехабилитационни програми / Десислава Бакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 115 с.

   

   ISBN 978-619-7085-23-5 

 корица | съдържание 

- 402 -

Д 355 

Бакова, Десислава Рангелова

   Медико-социална и икономическа ефективност от рехабилитацията на пациенти с увреждане на междупрешленни дискове в поясен отдел с радикулопатия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Рангелова Бакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 305 с.

   

  

- 403 -

36332 

Бакова, Десислава Рангелова

   Медико-социална и икономическа ефективност от рехабилитацията на пациенти с увреждане на междупрешленни дискове в поясен отдел с радикулопатия : Автореферат / Десислава Рангелова Бакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 55 с.

   

 пълен текст 

- 404 -

5026, 5026-Социална медицина 

Балабанов, Пенчо Колев и др.

   Социална хигиена : За студенти по стоматология / Пенчо Балабанов, Никола Запрянов ; Ред. К. Гаргов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 149 с.

   

  

- 405 -

Д 264 

Баташки, Илия Атанасов

   Качество на медицинското обслужване в хирургичните звена на МБАЛ "Пловдив" АД : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илия Атанасов Баташки . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 142 с.

   

  

- 406 -

33758, 33758-Обща медицина 

Бетц, Уилям и др.

   Въведение в общата практика : Сборник лекции / П. Апостолов, Л. Деянова, Е. Гошев, Е. Кирязов, Б. Сакакушев и др. ; Ред. Уилям Бетц, Любомир Иванов . - София : Спектър, 1998 . - 151 с.

   

   ISBN 954-435-052-7 

  

- 407 -

36573, 36573-Здравеопазване и соц. медицина, 36573-Социална медицина 

Божкова, Мария

   Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем / Мария Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 45 с.

   

   ISBN 978-619-7085-30-3 

 корица | съдържание 

- 408 -

36305, 36305-Здравеопазване, 36305-Социална медицина 

Борисов, Йордан

   Социално и здравно законодателство / Йордан Борисов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 162 с.

   Дарение от проф. В. Сарафян - 1 екз.

   ISBN 978-954-9549-71-3 

  

- 409 -

22845 

Бояджиев, С. и др.

   Помагало за практически упражнения по медико-санитарна защита / С. Бояджиев, К. Манолов . - Пловдив, 1975 . - 106 с.

   

  

- 410 -

С Д 12-Социална медицина 

Братойчева, Мария Стойкова

   Рак на устната кухина и челюстните кости - епидемиологични аспекти, качество на живот и социална рехабилитация : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор" / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 207 с.

   

  

- 411 -

C 3413-Социална медицина 

Братойчева, Мария Стойкова

   Рак на устната кухина и челюстните кости - епидемиологични аспекти, качество на живот и социална рехабилитация : Автореферат / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 44 с.

   

 пълен текст 

- 412 -

37696, 37696-Социална медицина 

Братойчева, Мария Стойкова

   Медицинска етика / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 132 с.

   

   ISBN 978-619-237-054-1 

 корица | съдържание 

- 413 -

36578 

Бяла книга за здравеопазване основано на стойности  / Любомир Иванов, Георги Иванов, Донка Димитрова, Любомир Киров, Златица Петрова и др. ; Ред. Любомир Иванов . - София : БАТМИ, 2012 . - 408 с.

   

 корица | съдържание 

- 414 -

Д 146 

Вачева, Димитрия Иванова

   Социално-хигиенни проблеми на трудовите режими в промишлеността : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитрия Иванова Вачева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 265 с.

   

  

- 415 -

36389 

Влахова-Николова, Веселина

   Моите 35 години психологична дейност в Пловдив / Веселина Влахова-Николова . - Пловдив, 2003 . - 12 с.

   

 корица 

- 416 -

35075, 35075-МУ-история 

Влахова-Николова, Веселина и др.

   Началото / Веселина Влахова-Николова, Мариана Льочкова . - Пловдив : Издателство "АДГ", 2005 . - 70 с.

   

   ISBN 954-794-049-Х 

  

- 417 -

36258, 36258-Здравеопазване и соц. медицина, 36258-Социална медицина 

Гацева, П.

   За някои актуални здравни проблеми в детската и юношеска възраст и тяхната профилактика (Резултати от проведени проучвания сред детски и юношески колективи) / П. Гацева . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 164 с.

   

   ISBN 978-954-8326-46-9 

  

- 418 -

, 33954-Здравеопазване и соц.медицина, 33954-Фармакология 

Дамянов, Дамян Н. и др.

   Болнична лекарствена политика / Веселина Борисова Чавдарова, Витан Даков Влахов, Георги Борисов Гърбев, Димитър Георгиев Попов, Златка Димитрова Димитрова и др. ; Ред. Дамян Николов Дамянов, Витан Даков Влахов : Медарт, 1998 . - 137 с.

   

  

- 419 -

II 14837, II 14837-Здравеопазване. Социална мед. 

Деспотова-Толева, Л. и др.

   Практически занятия по обща медицина : Продължителни грижи и палиативна медицина / Л. Деспотова-Толева, Н. Йорданов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 152 с.

   

   ISBN 978-619-189-067-5 

 корица 

- 420 -

II 14859 

Дечев, Иван Янков

   [Петдесет] 50 години Клиника по урология, УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив. 25 години Катедра по урология и обща медицина, Медицински университет - Пловдив : История, настояще, бъдеще / Иван Янков Дечев . - Пловдив, 2017 . - 79 с.

   

 корица 

- 421 -

Д 265 

Димитров, Борислав Димитров

   Оценка на динамиката в разпространението на някои злокачествени новообразувания в България : Нелинейни и прогностични модели : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Борислав Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 189 с.

   

  

- 422 -

35045 

Димитров, Борислав Димитров

   Оценка на динамиката в разпространението на някои злокачествени новообразувания в България : Нелинейни и прогностични модели : Автореферат / Борислав Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 43 с.

   

 пълен текст 

- 423 -

, 32985, 32985-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Медицинска статистика / Иво Димитров . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 200 с.

   

   ISBN 954-8336-09-X 

  

- 424 -

, 34021-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина и обществено здравеопазване, медицинска статистика и информатика : Тестове / Иво Димитров, 2000 . - 126 с.

   

  

- 425 -

, 34461, 34461-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина : Избрани лекции / Иво Димитров . - 2 изд. . - Пловдив, 2002 . - 168 с.

   

  

- 426 -

, 33410-Социална медицина, 33410, 33410-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Медицинска статистика : Учебник за студенти по медицина и стоматология във ВУЗ / Иво Димитров . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 210 с.

   

   ISBN 954-8336-26-Х 

  

- 427 -

, 33721, 33721-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина : Избрани лекции / Иво Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 93 с.

   

  

- 428 -

35842, 35842-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Тестове за самостоятелна подготовка на студенти по медицина, стоматология и здравни грижи : Социална медицина и обществено здравеопазване, медицинска статистика и информатика / Иво Димитров . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 126 с.

   

   ISBN 954-9806-69-4 

 корица | съдържание 

- 429 -

Д 249 

Димитров, Иво Димитров

   Някои аспекти на здравето и здравните потребности на учителите : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 300 с.

   

  

- 430 -

Д 180 

Димитров, Иво Димитров

   Проблеми на вътресемейното планиране и регулиране на раждаемостта в съвременното българско семейство /по данни на проучването Пловдив-75/ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 239 с.

   

  

- 431 -

11011 

Димитров, Иво Димитров

   Проблеми на вътресемейното планиране и регулиране на раждаемостта в съвременното българско семейство (по данни на проучването "Пловдив - 75") : Автореферат / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 40 с.

   

 пълен текст 

- 432 -

37250, 37250- дравеопазване. Социална медицина, 37250-Социална медицина 

Димитров, Иво и др.

   В служба на здравето : Пловдивските лекари и стоматолози в началото на XXI век / Иво Димитров, Даниела Танева, Мария Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 228 с.

   

   ISBN 978-619-7085-90-7 

 корица 

- 433 -

37539 

Димитров, Христо Димитров

   Профил на сърдечно-съдовия риск и заболяванията на сърдечно-съдовата система сред ОПЛ в България : Автореферат / Христо Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 56 с.

   

 пълен текст 

- 434 -

Д 558 

Димитров, Христо Димитров

   Профил на сърдечно-съдовия риск и заболяванията на сърдечно-съдовата система сред ОПЛ в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Христо Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 152 с.

   

 корица | съдържание 

- 435 -

36023, 36023-Здравеопазване, 36023-Здравеопазване и соц.медицина, 36023-Социална медицина 

Димитрова, Донка

   Достъпът до медицинска помощ - подходи и модели за измерване и оценка / Донка Димитрова . - Пловдив : Без св. за изд., 2010 . - 130 с.

   

   ISBN 978-954-516-878-9 

  

- 436 -

Д 313 

Димитрова, Донка Димитрова

   Достъп на населението в първичната медицинска помощ : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Донка Димитрова Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 341 с.

   

  

- 437 -

36254 

Димитрова, Донка Димитрова

   Достъп на населението в първичната медицинска помощ : Автореферат / Донка Димитрова Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 58 с.

   

 пълен текст 

- 438 -

36156, 36156-Здравеопазване и соц. медицина 

Димова, Росица

   Измерване и оценяване на качеството на медицинската помощ / Росица Димова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2011 . - 190 с.

   

   ISBN 978-954-8326-34-6 

  

- 439 -

Д 244 

Димова, Росица Цветанова

   Качеството на медицинската помощ в общата медицинска практика - същност, съдържание, определяне и управление [CD-ROM] : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен / Росица Цветанова Димова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 1 disc

   

  

- 440 -

Д 302 

Дончев, Иван Дончев

   Качество на медицинското обслужване в болничната хирургия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Иван Дончев Дончев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 180 с.

   

  

- 441 -

37216 

Драгушева, Снежанка Стефанова

   Формиране на професионална компетентност у бъдещите медицински сестри в условията на преддипломния стаж : Автореферат / Снежанка Стефанова Драгушева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 71 с.

   

 пълен текст 

- 442 -

Д 510 

Драгушева, Снежанка Стефанова

   Формиране на професионална компетентност у бъдещите медицински сестри в условията на преддипломния стаж : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Снежанка Стефанова Драгушева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 207 с.

   

 корица 

- 443 -

Д 476 

Етова, Румяна Николова

   Мениджмънт на медицинското осигуряване на населението и спасителни мероприятия при наводнения по средното течение на река Марица : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румяна Николова Етова . - София : МУ - София, 2016 . - 170 с.

   

 корица 

- 444 -

37070 

Етова, Румяна Николова

   Мениджмънт на медицинското осигуряване на населението и спасителни мероприятия при наводнения по средното течение на река Марица : Автореферат / Румяна Николова Етова . - София : МУ - София, 2016 . - 72 с.

   

 корица 

- 445 -

, 31791, 32791, 32791-Социална медицина 

Запрянов, Н. и др.

   Социална медицина : Учебник за студенти по стоматология / Н. Запрянов, П. Балабанов . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 429 с.

   

   ISBN 954-420-056-8 

  

- 446 -

35895, 35895-Здравеопазване и соц.медицина, 35895-Социална медицина 

Запрянов, Никола

   История на медицината в Пловдив : От древността до 1944 г. / Никола Запрянов . - Пловдив : ИМН, 2009 . - 216 с.

   Дарение от проф. д-р Никола Запрянов

   ISBN 954-317-156-9 

 корица | съдържание 

- 447 -

23915 

Запрянов, Никола и др.

   [Сто] 100 години Български червен кръст в Пловдив / Никола Запрянов, Георги Аргиров . - Пловдив : БЧК - Окр. комитет, 1979 . - 112 с.

   

  

- 448 -

36146 

Запрянов, Никола Йорданов

   Развитие и същност на българската народна медицина : Автореферат / Никола Йорданов Запрянов . - София : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 56 с.

   

 пълен текст 

- 449 -

36011, 36011-Обща медицина, 36011-Социална медицина 

Иванов, Георги и др.

   Въведение в общата медицина и общата медицинска практика / Георги Иванов, Донка Димитрова . - Пловдив : ИК "Жанет 45", 2010 . - 212 с.

   

   ISBN 978-954-491-606-0 

  

- 450 -

37298, 37298-Здравеопазване. Социална медицина 

Измерване на качеството на живот при хронични заболявания  : Ч. 1- / Боряна Левтерова, Г. Левтеров, П. Тодоров, А. Джамбов . - Пловдив : МАКРОС, 2018-

   Дарение от д-р Б. Левтерова

   ISBN 978-954-561-441-5 

   Ч. 1 . - 2018 . - 128 с.

   

 корица 

- 451 -

36705 

Илучев, Д. и др.

   Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив : 60 години история и развитие / Д. Илучев, С. Костянев . - Пловдив : ИК ВАП, 2007 . - 36 с.

   

 корица 

- 452 -

36900 

Искров, Георги

   Комплексен постмаркетинг анализ на лекарства сираци : Автореферат / Георги Искров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

- 453 -

Д 453 

Искров, Георги

   Комплексен постмаркетинг анализ на лекарства сираци : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Георги Искров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 273 с.

   

 корица 

- 454 -

II 7686, II 7686-Социална медицина 

История на медицината в България  / Владимир Димитров Василев, Христо Николов Големанов, Никола Йорданов Запрянов, Салватор Марко Израел, Радка Борисова Каймакчиева и др. ; Ред. Вера Павлова . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 272 с.

   

  

- 455 -

II 14476, II 14476-Здравеопазване и соц. медицина, II 14476-Социална медицина 

История на медицинските науки в България  / Ангел Налбански, Божко Божков, Владимир Овчаров, Димитър Вучев, Златка Димитрова и др. ; Ред. Минчо Георгиев, Ваньо Митев . - София : АИ "М. Дринов", 2013 . - 668 с.

   

   ISBN 978-954-322-561-3 

  

- 456 -

36825, 36825-Ревматология 

История на ревматологията в България  / А. Тончева, Вл. Кадинов, Д. Димов, П. Солаков, Ст. Владева и др. ; Ред. Златимир Коларов, Симеон Монов . - София : ЦМБ, 2014 . - 168 с.

   

   ISBN 978-954-9318-36-4 

 корица | съдържание 

- 457 -

37660, 37660-Ортопедия и травматология 

Карамитев, Станислав и др.

   Организация на медицинската помощ при увреждания на колянната става / Станислав Карамитев, Петър Петров . - Пловдив : Б. и., 2019 . - 231 с.

   

   ISBN 978-619-7552-02-7 

 корица | съдържание 

- 458 -

35929 

Караславова-Доброджалийска, Емилия Георгиева

   Рискови фактори за остър инфаркт на миокарда в годините на преход : Автореферат / Емилия Георгиева Караславова-Доброджалийска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 46 с.

   

 пълен текст 

- 459 -

36933, 36933-МУ-история 

Катедра Анатомия, Хистология и Ембриология - МУ Пловдив 1945-2015  : Алманах . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 164 с.

   

 корица 

- 460 -

37632 

Кирева, Левена

   Пациент-центрирани грижи в общата медицинска практика : Автореферат / Левена Кирева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 64 с.

   

 пълен текст 

- 461 -

Д 516 

Киркова-Богданова, Ангелина Георгиева

   Електронно обучение за съвременно образование по здравни грижи - мотивация и умения на студенти и преподаватели : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ангелина Георгиева Киркова-Богданова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 183 с.

   

 корица 

- 462 -

37235 

Киркова-Богданова, Ангелина Георгиева

   Електронно обучение за съвременно образование по здравни грижи - мотивация и умения на студенти и преподаватели : Автореферат / Ангелина Георгиева Киркова-Богданова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 52 с.

   

 пълен текст 

- 463 -

Д 92 

Конарева, Н.

   Заболеваемост и потребности от медицинска помощ на работниците и служащите в тютюневата промишленост : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Н. Конарева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 314 с.

   

  

- 464 -

36872, 36872-Висше образование, 36872-Здравеопазване и соц.медицина, 36872-Соци, 36872-Социална медицина 

Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част  / Мариана Льочкова, Ванина Михайлова, Мария Семерджиева, Миглена Търновска, Екатерина Райкова ; Ред. М. Льочкова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 279 с.

   

   ISBN 978-619-7085-63-1 

 корица | съдържание 

- 465 -

37088 

Костадинов, Ростислав

   Тестови въпроси по медицинско осигуряване на бедствените ситуации : За студенти в Медицински колеж / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 80 с.

   

   ISBN 978-619-189-052-1 

 корица 

- 466 -

37089, 37089-МБС, 37089-Медицина на бедствените ситуации 

Костадинов, Ростислав

   Тест по медицина на бедствените ситуации : Въпроси и отговори : За студенти по медицина / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 120 с.

   

   ISBN 978-619-189-056-9 

 корица 

- 467 -

37090, 37090- МБС, 37090-МБС 

Костадинов, Ростислав

   Тест по медицина на бедствените ситуации : Въпроси и отговори : За студенти по дентална медицина / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-189-055-2 

 корица 

- 468 -

Д 532 

Костадинов, Ростислав

   Съвременен модел за медицинско разузнаване при задгранични мисии : Дисертация за присъждане на на научно образователна степен "Доктор" / Ростислав Костадинов . - София : ВАК, 2010 . - 236 с.

   

 корица 

- 469 -

37459, 37459-Здравеопазване. Социална медицина, 37459-МБС 

Костадинов, Ростислав

   Медицинско осигуряване на бедствените ситуации : Оценка на медицинската обстановка / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 158 с.

   

   ISBN 978-619-189-107-8 

 корица | съдържание 

- 470 -

Д 504 

Костов, Океан Христов

   Медико-социални аспекти на сестринските грижи при болни с "диабетно стъпало" : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Океан Христов Костов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 190 с.

   

 корица 

- 471 -

37199 

Костов, Океан Христов

   Медико-социални аспекти на сестринските грижи при болни с "диабетно стъпало" : Автореферат / Океан Христов Костов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 74 с.

   

 пълен текст 

- 472 -

Д 209 

Кръстев, Богдан Петров

   Социални и здравно-организационни проблеми на детската смъртност /по проучвания в Пловдивски окръг- 1955-1960г./ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Богдан Петров Кръстев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1962 . - 175 с.

   

  

- 473 -

35468, 35468-Здравни грижи, 35468-Социална медицина 

Кръстева, Н.

   Сестрински грижи - теории и концепции : Учебник за медицински сестри и акушерки / Н. Кръстева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 278 с.

   

   ISBN 954-9549-19-4 

 корица | съдържание 

- 474 -

34755 

Кръстева, Недялка

   Социално и здравно законодателство : Учебно помагало за Медицинските колежи / Недялка Кръстева . - София, 2001 . - 51 с.

   

  

- 475 -

34824, 34824-Здравеопазване. Социална медицина 

Кръстева, Недялка

   Управление на здравните грижи / Недялка Кръстева . - Пловдив, 2004 . - 216 с.

   

  

- 476 -

35056 

Кръстева, Недялка

   Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт и управление на здравните грижи : Учебник за медицинските колежи / Недялка Кръстева . - 2 прер. изд. . - Пловдив : Летера, 2005 . - 147 с.

   

   ISBN 954-516-558-8 

  

- 477 -

35057 

Кръстева, Недялка

   Теоретични основи на сестринските грижи / Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 283 с.

   

   ISBN 954-516-557-Х 

  

- 478 -

K 62 

Кръстева, Недялка

   Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт : Учебник за медицинските колежи / Недялка Кръстева . - София : Филвест, 2000 . - 112 с.

   

   ISBN 954-8688-57-3 

  

- 479 -

K 102 

Кръстева, Недялка

   Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт и управление на здравните грижи : Учебник за медицинските колежи / Недялка Кръстева . - Пловдив, 2002 . - 112 с.

   

  

- 480 -

35058 

Кръстева, Недялка и др.

   Сестрински грижи при хора с увреждания / Недялка Кръстева, Йоанна Ангелова-Костадинова . - Пловдив : Летера, 2005 . - 106 с.

   

   ISBN 954-516-559-6 

  

- 481 -

Д 230 

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор по медицина" : В 2 ч. / Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   Ч. 1 . - 86 с.

   

  

- 482 -

Д 230 

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор по медицина" : В 2 ч. / Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   Ч. 2 . - 72 с.

   

  

- 483 -

34715 

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Автореферат / Недялка Илиева Кръстева . - София, 2000 . - 41 с. ; 20 см

   

 пълен текст 

- 484 -

37631 

Лалова, Валентина Владимирова

   Оптимизиране дейността на медицинските сестри в интензивното отделение, чрез протоколи за здравни грижи и оценка на ефективността от тях : Автореферат / Валентина Владимирова Лалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 68 с.

   

 пълен текст 

- 485 -

37535, 37535-Здравеопазване, 37535-Здравеопазване. Социална медицина., 37535-Социална медицина 

Левтерова, Боряна

   Как да измерим здравето / Боряна Левтерова . - Пловдив : МАКРОС, 2019 . - 120 с.

   Дарение от д-р Б. Левтерова - 5 екз.

   ISBN 978-954-561-473-6 

 корица | съдържание 

- 486 -

Д 458 

Левтерова, Боряна Ангелова

   Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управление на хроничното заболяване : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Боряна Ангелова Левтерова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 170 с.

   

 корица 

- 487 -

36917 

Левтерова, Боряна Ангелова

   Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управление на хроничното заболяване : Автореферат / Боряна Ангелова Левтерова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 50 с.

   

 корица | пълен текст 

- 488 -

36774 

Лесинска, Мая

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" - явление в историята на българското здравеопазване / Мая Лесинска . - Пловдив : ТАФПРИНТ, 2015 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7091-08-3 

 корица | съдържание 

- 489 -

36196 

Лесинска, Мая и др.

   Кудоглу - Благодетеля / Мая Лесинска, Стефан Шивачев . - Пловдив : ИК "Хермес", 2011 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-26-1031-1 

  

- 490 -

Д 405 

Лесинска, Мая Христова

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" и неговото място в историята на българското здравеопазване : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мая Христова Лесинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 159 с.

   

 корица 

- 491 -

36633 

Лесинска, Мая Христова

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" и неговото място в историята на българското здравеопазване : Автореферат / Мая Христова Лесинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 38 с.

   

 корица | пълен текст 

- 492 -

II 14373, II 14373-Социална медицина 

Льочкова, М. и др.

   Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част / М. Льочкова, В. Михайлова-Алакиди ; Ред. М. Льочкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-9549-54-6 

  

- 493 -

Д 158 

Льочкова- Михайлова, Мариана

   Ергономични аспекти при оценка организацията на хирургичния труд при поликлинични условия : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мариана Льочкова-Михайлова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 197 с.+ Приложение

   

  

- 494 -

37576, 37576-Здравеопазване. Социална медицина., 37576-Социална медицина, 37576-здравеопазване 

Мавров, Момчил

   Правният институт на информираното съгласие на пациента / Момчил Мавров : Stovi Group Bulgaria, 2018 . - 244 с.

   Дарение от доц. М. Мавров - 10 екз.

   ISBN 978-619-7336-03-0 

 корица | съдържание 

- 495 -

37505, 37505-Здравеопазване. Социална медицина. 

Маргаритов, Асен

   Спомени от личния ми, семеен, професионален и обществен живот / Асен Маргаритов . - Смолян : ПРИНТА-КОМ, 2018 . - 224 с.

   

   ISBN 978-954-393-143-9 

 корица 

- 496 -

37536 

Маркова, Гергана Валентинова

   Промоция на здравето в детските ясли в община Плевен - роля на медицинската сестра : Автореферат / Гергана Валентинова Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 55 с.

   

 пълен текст 

- 497 -

Д 555 

Маркова, Гергана Валентинова

   Промоция на здравето в детските ясли в община Плевен - роля на медицинската сестра : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Валентинова Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 220 с.

   

 корица | съдържание 

- 498 -

Д 349 

Маслянков, Свилен Иванов

   Измерване на качеството на живота при пациенти с рак на ректума - възможност за прецизиране на хирургичното лечение : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Свилен Иванов Маслянков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 135 с.

   

  

- 499 -

36880, 36880-Здравеопазване и соц.медицина, 36880-Социална медицина 

Матева, Нонка

   Основи на биостатистиката / Нонка Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-7085-52-5 

 корица | съдържание 

- 500 -

Д 262 

Матева, Нонка Георгиева

   Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Нонка Георгиева Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 157 с.

   

  

- 501 -

35007 

Матева, Нонка Георгиева

   Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия : Автореферат / Нонка Георгиева Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 43 с.

   

  

- 502 -

, 27145, 27145-МСЗ 

Медико-санитарна защита  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация / Лулчо Ненов Кръстанов, Нено Стефанов Панайотов, Емил Андреев Андреев, Стефан Борисов Бояджиев и др. ; Ред. Йордан Наумов . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 198 с.

   

  

- 503 -

13317 

Медико-санитарна защита  / Теофил Дронзин, Никола Манолов, Емил Андреев, Христо Тончев . - 2. изд. . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1970 . - 240 с.

   

 корица 

- 504 -

, 33145, 33145-МБС, 33145-МСЗ 

Медицина на катастрофите  / Красимир Борисов Гигов, Стефан Стефанов Крусев, Кирил Славов Люцканов, Костадин Георгиев Манолов, Павел Костов Сапунджиев и др. ; Ред. Веселина Петрова Попзахариева . - Стара Загора : Знание, 1995 . - 375 с.

   

   ISBN 954-621-033-1 

  

- 505 -

34119, 34119-Социална медицина 

Медицинска етика  / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова, М. Стойкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 213 с.

   

  

- 506 -

, 33544, 33544-Социална медицина 

Медицинска етика  : Ръководство за студенти по медицина и стоматология / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова, М. Стойкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 213 с.

   

  

- 507 -

, 33548, 33548-Социална медицина 

Медицинска етика  : Ръководство за сeминарни упражнения / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова ; Ред. Н. Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 124 с.

   

  

- 508 -

36797, 36797-Социална медицина 

Медицинска информатика  : Тестови въпроси и практически задачи / Нонка Матева, Татяна Боева, Кристина Килова, Живко Пейчев, Теодора Димчева, Ангелина Киркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 134 с. + 1 CD

   

   ISBN 978-619-7085-53-2 

 корица | съдържание 

- 509 -

37706, 37706-Здравеопазване. Социална медицина, 37706-Социална медицина 

Мерджанова, Елена Г.

   Особености на физическото развитие при подрастващите в град Пловдив : Монография / Елена Г. Мерджанова . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 136 с.

   

   ISBN 978-619-189-146-7 

 корица | съдържание 

- 510 -

Д 559 

Мерджанова, Елена Георгиева

   Физическо развитие и здравно поведение на подрастващи (11-14 г.) в гр. Пловдив : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Георгиева Мерджанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 241 с.

   

 корица | съдържание 

- 511 -

37550 

Мерджанова, Елена Георгиева

   Физическо развитие и здравно поведение на подрастващи (11-14 г.) в гр. Пловдив : Автореферат / Елена Георгиева Мерджанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 64 с.

   

 пълен текст 

- 512 -

Д 497 

Милева-Николова, Даниела

   Полиморбидност в общата медицинска практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Милева-Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 194 с.

   

 корица 

- 513 -

37152 

Милева-Николова, Даниела

   Полиморбидност в общата медицинска практика : Автореферат / Даниела Милева-Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 68 с.

   

 пълен текст 

- 514 -

37381 

Митева- Катранджиева, Цонка

   Дизайн и приложение на епидемиологични регистри в областта на редките заболявания : Автореферат / Цонка Митева-Катранджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 52 с.

   

 пълен текст 

- 515 -

II 14391, II 14391-Социална медицина 

Михайлова-Алакиди, Ванина и др.

   Примерни тестове по превантивна медицина и промоция на здравето : С маркирани отговори / Ванина Михайлова-Алакиди, Мариана Льочкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-9549-60-7 

  

- 516 -

36387, 36387-Здравеопазване и социална медицина 

Модерна епидемиология с медицина и здравеопазване, базирани на доказателства  / Елена Шипковенска, Желязко Христов, Пламен Димитров, Марияна Дякова . - София : Филвест, 2008 . - 224 с.

   

   ISBN 978-954-9346-04-6 

 корица 

- 517 -

Д 370 

Мусурлиева, Нина Михайлова

   Качеството на живот при болни с хроничен пародонтит : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нина Михайлова Мусурлиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 182 с.

   

  

- 518 -

36456 

Мусурлиева, Нина Михайлова

   Качеството на живот при болни с хроничен пародонтит : Автореферат / Нина Михайлова Мусурлиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 40 с.

   

 пълен текст 

- 519 -

36585 

Ненчева, Соня Костадинова

   Проблеми свързани със здравното обслужване и грижи в домовете за стари хора в някои региони на Южна България : Автореферат / Соня Костадинова Ненчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 46 с.

   

 корица | пълен текст 

- 520 -

Д 400 

Ненчева, Соня Костадинова

   Проблеми свързани със здравното обслужване и грижи в домовете за стари хора в някои региони на Южна България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Соня Костадинова Ненчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 196 с.

   

 корица 

- 521 -

II 13121

Ново обществено здравеопазване  : В 2 т. /  Ред. Веселин Борисов, Златка Глутникова, Цекомир Воденичаров . - София : Акваграфикс ООД, 1998

   

   Т. 1 / Миладин Апостолов, Пенчо Балабанов, Арсени Арсениев, Иво Димитров, М. Льочкова, и др. . - 542 с.

   

  

- 522 -

37476, 37476-Здравни грижи, 37476-Социална медицина 

Общи грижи за болния с инжекционна техника  : Учебник за студенти от Факултетите по обществено здраве и Медицинските колежи / Гергана Петрова, Цветомила Вълчева, Диана Паскалева, Мариета Тодорова, Океан Костов, Йовка Златанова, Валентина Лалова, Елена Мерджанов, Недялка Бойчева, Снежана Драгушева ; Ред. Гергана Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 256 с.

   

   ISBN 978-619-237-028-2 

 корица | съдържание 

- 523 -

34996, 34996-Здравни грижи 

Палиативни грижи  : Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки / Елена Михайлова, Йоанна Ангелова, Йорданка Цокова, Марин Роглев и др. ; Ред. Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 281 с.

   

   ISBN 954-516-529-4 

  

- 524 -

34996, 34996-Здравни грижи 

Палиативни грижи  : Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки / Елена Михайлова, Йоанна Ангелова, Йорданка Цокова, Марин Роглев и др. ; Ред. Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 281 с.

   

   ISBN 954-516-529-4 

  

- 525 -

Д 533 

Паскалева, Диана Ангелова

   Сестрински грижи за хоспитализирани гериатрични пациенти - основни аспекти и проблеми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Диана Ангелова Паскалева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 189 с.

   

 корица 

- 526 -

35084, 35084-Икономика 

Паунов, Стойко

   Нематериалните ресурси и икономическата динамика / Стойко Паунов . - Пловдив : "ИМН", 2005 . - 124 с.

   

   ISBN 954-317-060-6 

  

- 527 -

35085, 35085-Икономика 

Паунов, Стойко

   Същност и функция на парите / Стойко Паунов . - Пловдив : "ИМН", 2004 . - 48 с.

   

   ISBN 954-317-038-Х 

  

- 528 -

35086, 35086-Икономика 

Паунов, Стойко

   Психология на икономическото поведение / Стойко Паунов . - Пловдив, 2004 . - 64 с.

   

  

- 529 -

36685, 36685-Здравеопазване и социална медицина 

Паунов, Стойко

   Икономика на здравеопазването : Кратък лекционен курс / Стойко Паунов . - Пловдив : МАКРОС, 2014 . - 512 с.

   

   ISBN 978-954-561-339-5 

 корица | съдържание 

- 530 -

37319, 37319-Здравеопазване. Социална медицина 

Пациент-центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика  / Борис Тилов, Гергана Форева, Даниела Милева-Николова, Десислава Бакова, Зорница Амбарева, Иванка Костадинова, Левена Кирева, Лилия Попова, Мария Семерджиева, Радост Асенова, Росица Димова ; Ред. Радост Асенова . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 252 с.

   

   ISBN 978-619-189-087-3 

 корица 

- 531 -

Д 438 

Пеева, Юлия Богданова

   Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от гр. Пловдив : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Юлия Богданова Пеева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 188 с.

   

  

- 532 -

36802 

Пеева, Юлия Богданова

   Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от гр. Пловдив : Автореферат / Юлия Богданова Пеева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 48 с.

   

 пълен текст 

- 533 -

Д 310 

Петрова, Гергана Георгиева

   Организационно-управленски аспекти при обучението на бакалаври по здравни грижи : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Георгиева Петрова . - София : МУ - София, 2007 . - 234 с.

   

  

- 534 -

37211, 37211-Созиална медицина, 37211-Социална медицина 

Петрова, Гергана Георгиева

   Управление на времето : Учебник за студентите от Факултетите по обществено здраве / Гергана Георгиева Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 86 с.

   

   ISBN 978-619-7085-86-0 

 корица 

- 535 -

Д 307 

Петрова, Недялка Стайкова

   Алтернативни методи на обучение по медицинска статистика и информатика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Недялка Стайкова Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 188 с.

   

  

- 536 -

36538, 36538-Социална медицина 

Петрова, Нели

   Медицинска статистика : Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, здравен мениджмънт и специализанти / Нели Петрова . - Пловдив : МИ "Райков", 2013 . - 145 с.

   

   ISBN 978-954-9666-62-5 

 корица | съдържание 

- 537 -

36956, 36956-Социална медицина 

Петрова, Нели и др.

   Сборник задачи и тестове по медицинска статистика / Нели Петрова, Георги Искров, Ралица Райчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 76 с.

   

   ISBN 978-619-7085-69-3 

 корица | съдържание 

- 538 -

37276, 37276-Социална медицина 

Петрова, Нели и др.

   Сборник задачи и тестове по медицинска статистика / Нели Петрова, Георги Искров, Ралица Райчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 87 с.

   

   ISBN 978-619-7085-95-2 

 корица 

- 539 -

5950 

По някои проблеми на борбата с детската смъртност у нас  : Материали от срещата с възпитаниците на института, състояла се през октомври 1957 год. . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 156 с.

   

  

- 540 -

34756 

Попова, Сашка и др.

   Комуникационни умения и автономни функции на сестринството / Сашка Попова, Недялка Кръстева, Катя Юрукова . - Пловдив, 2001 . - 95 с.

   

  

- 541 -

36331, 36331-Здравеопазване и соц. медицина 

Предизвикателството палиативна медицина  /  Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 210 с.

   

   ISBN 978-954-8326-48-3 

  

- 542 -

37338 

Проф. д-р Тодор Ташев, дмн - 40 години преподавателска, научна и лечебна дейност  : Научна сесия /  Ред. М. Роглев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 83 с.

   

 корица 

- 543 -

37537 

Райкова, Екатерина Любенова

   Управление на конфликти в лечебните заведения за болнична помощ : Автореферат / Екатерина Любенова Райкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 72 с.

   

 пълен текст 

- 544 -

Д 556 

Райкова, Екатерина Любенова

   Управление на конфликти в лечебните заведения за болнична помощ : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Екатерина Любенова Райкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 258 с.

   

 корица | съдържание 

- 545 -

36899 

Райчева, Ралица Димитрова

   Оценка на здравни технологии - изграждане на капацитет и институционализиране. Перспективи за България : Автореферат / Ралица Димитрова Райчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 51 с.

   

 корица | пълен текст 

- 546 -

37418, 37418-Хигиена. Екомедицина 

Рискови нагласи за възникване на нарушения в хранителното поведение при подрастващи и млади хора  : Епидемиологично проучване / Мария Анастасова Семерджиева, Радка Иванова Масалджиева, Десислава Рангелова Бакова, Борис Георгиев Тилов, Биянка Любчова Торньова, Райна Васкова Василева-Желязкова, Екатерина Любенова Райкова, Радост Спиридонова Асенова, Гергана Христева Форева ; Ред. Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 124 с.

   Дарение от проф. М. Семерджиева

   ISBN 978-619-237-008-4 

 корица | съдържание 

- 547 -

, II 11259, II 11259-МСЗ 

Ръководство за практически упражнения по медико-санитарна защита  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Сетка Стефанова Андреева, Димитър Ангелов Антонов, Любомир Станимиров Бадински, Димитър Бойчев, Костадин Георгиев Манолов и др. ; Ред. Йордан Наумов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 114 с.

   

  

- 548 -

II 2285, II 2285-Социална медицина 

Ръководство за практически упражнения по социална хигиена  : За студенти по медицина / Станка Станчева, Сашка Попова, Златка Глутникова, Веселин Борисов и др. ; Ред. Т. Трендафилов, Никола Запрянов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 112 с.

   

  

- 549 -

II 14812 

Ръководство за специалисти по здравни грижи в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали  : Протоколи и технически фишове за качество на здравните грижи / Биянка Торньова, Тодор Черкезов и др. . - Стара Загора : АБ ЕООД, 2011 . - 400 с.

   Посвещава се на 80-годишнината от създаването на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" АД

   ISBN 978-954-652-018-0 

 корица 

- 550 -

37533 

Сандева, Милена Ганчева

   Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане : Автореферат / Милена Ганчева Сандева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 59 с.

   

 пълен текст 

- 551 -

Д 553 

Сандева, Милена Ганчева

   Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Милена Ганчева Сандева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 173 с.

   

 корица | съдържание 

- 552 -

II 14459, II 14459-МБС 

Сапунджиев, К.

   Кратък лекционен курс по медицина на бедствените ситуации / К. Сапунджиев . - Пловдив : МИ "Лакс Бук", 2013 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-8326-67-4 

  

- 553 -

36923 

Сапунджиев, К.

   Медицинско осигуряване при бедствени ситуации /МОБС/ : За студенти от медицинските колежи / К. Сапунджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 122 с.

   

   ISBN 978-619-189-030-9 

 корица 

- 554 -

36542, 36542-МБС 

Сапунджиев, К. и др.

   Медицина на бедствените ситуации / К. Сапунджиев, Р. Костадинов, П. Сапунджиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 244 с.

   

   ISBN 978-954-8326-85-8 

 корица | съдържание 

- 555 -

Д 354 

Сапунджиев, Константин

   Детерминанти на психо-емоционалното и здравното състояние на лекарите, работещи в болничните заведения : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по специалност "Социална медицина" / Константин Сапунджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 150 с.

   

  

- 556 -

36334 

Сапунджиев, Константин

   Детерминанти на психо-емоционалното и здравното състояние на лекарите, работещи в болничните заведения : Автореферат / Константин Сапунджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 56 с.

   

 пълен текст 

- 557 -

, 34036, 34036-МБС, 34036-МСЗ 

Сапунджиев, П.

   Медицина на бедствените ситуации / П. Сапунджиев . - Пловдив : ЕТ "Васил Петров", 1999 . - 272 с.

   

   ISBN 954-9806-17-0 

  

- 558 -

36111, 36111-МБС, 36111-Медицина на бедствените ситуации 

Сапунджиев, Павел и др.

   Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации : За бакалаври и магистри по здравен мениджмънт и маркетинг / Павел Сапунджиев, Ростислав Костадинов ; Ред. Желязко Христов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-8326-22-3 

  

- 559 -

37334, 37334-МУ-история 

Сарафян, Виктория

   Катедра по Медицинска биология : По стъпките на нашите учители (кратка история) / Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 106 с.

   

 корица 

- 560 -

37081, 37081-Социална медицина 

Сборник тестове по социална медицина  : За студенти ОКС "професионален бакалавър" при Медицински колеж / Мария Семерджиева, Ванина Михайлова, Десислава Бакова, Миглена Търновска, Екатерина Райкова ; Ред. М. Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 75 с.

   

   ISBN 978-619-7085-79-2 

 корица 

- 561 -

36518 

Семерджиева, Мария

   Медицинска етика / Мария Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 150 с.

   

   ISBN 978-619-7085-19-8 

 корица | съдържание 

- 562 -

Д 269 

Семерджиева, Мария Анастасова

   Медико-социална оценка на репродуктивното поведение на ромското население : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 143 с.

   

  

- 563 -

36253 

Семерджиева, Мария Анастасова

   Медико-социална оценка на репродуктивното поведение на ромското население : Автореферат / Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 44 с.

   

 пълен текст 

- 564 -

II 14742, II 14742-Здравни грижи (ФОЗ), II 14742-Социална медицина 

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания  : Лекционен курс за студенти медицински сестри / Даниела Танева, Йорданка Цокова, Радослава Кацарска, Ангелина Киркова . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 134 с.

   

   ISBN 978-619-189-047-7 

 корица 

- 565 -

, II 11246, II 11246-Социална медицина, II 11246-Хигиена 

Социална хигиена  : Учебник за студенти по медицина / К. Гаргов, Евг. Апостолов, Т. Трендафилов, Н. Запрянов, В. Борисов и др. ; Ред. К. Гаргов, Евг. Апостолов и др. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 204 с.

   

 корица | съдържание 

- 566 -

37419, 37419-Здравеопазване, 37419-Здравеопазване. Социална медицина., 37419-Социална медицина 

Спасов, Светлозар

   Съвременна обща медицинска деонтология / Светлозар Спасов . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2018 . - 188 с.

   Дарение от доц. Св. Спасов

   ISBN 978-619-202-360-7 

 корица | съдържание 

- 567 -

36564, 36564-Социална медиина 

Стефанов, Румен и др.

   Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност "Управление на здравните грижи" (ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - два семестъра и ОКС "Магистър" - три семестъра) / Румен Стефанов, Мария Семерджиева, Мария Стойкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 115 с.

   

   ISBN 978-619-7085-29-7 

 корица | съдържание 

- 568 -

Д 256 

Стефанов, Румен Стефанов

   Проблеми на вътресемейното планиране при новобрачните двойки - Пловдив 2000 : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румен Стeфанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 191 с.

   

  

- 569 -

, 34689 

Стефанов, Румен Стефанов

   Проблеми на вътресемейното планиране при новобрачните двойки - Пловдив 2000 : Автореферат / Румен Стeфанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 44 с.

   

 пълен текст 

- 570 -

Д 488 

Стоева, Велина Стоянова

   Инфекции в денталната практика: превенция и контрол : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Велина Стоянова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 197 с.

   

 корица 

- 571 -

37139 

Стоева, Велина Стоянова

   Инфекции в денталната практика: превенция и контрол : Автореферат / Велина Стоянова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 72 с.

   

 пълен текст 

- 572 -

Д 373 

Стоицова, Ина Петкова

   Качество на живот при пациенти с таласемия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ина Петкова Стоицова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 202 с.

   

  

- 573 -

36569 

Стоицова, Ина Петкова

   Качество на живот при пациенти с таласемия : Автореферат / Ина Петкова Стоицова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 57 с.

   

 корица 

- 574 -

36306, 36306-Социална медицина 

Стойкова, Мария

   Кои са рисковете, какво е качеството на живот и има ли социална рехабилитация при болни с рак в устата / Мария Стойкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 81 с.

   

   ISBN 978-954-9549-66-9 

  

- 575 -

37249, 37249-Здравеопазване.Социална медицина, 37249-Социална медицина 

Стоянова, Румяна

   Особености на трудовия пазар за медицински специалисти - лекари и медицински сестри / Румяна Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-7085-92-1 

 корица 

- 576 -

Д 433 

Стоянова, Румяна Генчева

   Текучество на медицинските сестри в Южен централен район на Република България - нагласи, фактори и перспективи : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румяна Генчева Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 221 с.

   

 корица 

- 577 -

14267 

Страници из история на медицината у нас  : Научни трудове и материали по история на медицината / Д. Г. Арнаудов, Д. Бичев, М. Вутов, В. Давидова, Н. Запрянов и др. ; Ред. В. Давидова . - София : Медицина и физкултура, 1966 . - 212 с.

   

  

- 578 -

Д 330 

Танева, Даниела Ивова

   Сексуална култура, сексуално поведение и семейно планиране при студентките от Медицински колеж - Пловдив : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Ивова Танева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 223 с.

   

  

- 579 -

36991, 36991-Здравеопазване. Социална медицина. 

Терминологичен компендиум по здравен мениджмънт  / Росица Димова, Румяна Стоянова, Миглена Търновска, Тодор (ФОЗ) Стоев . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 140 с.

   

   ISBN 978-619-189-043-9 

 корица 

- 580 -

36458 

Тилов, Борис

   Проучване на агресивността и нейните детерминанти сред подрастващи от град Пловдив : Автореферат / Борис Тилов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 48 с.

   

 пълен текст 

- 581 -

35720, 35720-Здравни грижи, 35720-Социална медицина 

Торньова, Биянка Любчова

   Нравствената култура на специалиста по здравни грижи / Биянка Любчова Торньова : "ЕКС-ПРЕС", 2006 . - 216 с.

   

   ISBN 954-9442-97-7 

  

- 582 -

37370, 37370-Здравеопазване. Социална медицина 

Търновска, Миглена

   Рекламата на здравни услуги : Етични, правни и икономически аспекти / Миглена Търновска . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 72 с.

   

   ISBN 978-619-189-096-5 

 корица 

- 583 -

36581 

Търновска, Миглена Франтова

   Бизнес етични измерения на професионалната дейност в общата медицинска практика : Автореферат / Миглена Франтова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

- 584 -

37729, 37729-Социална медицина 

Философия и въведение в сестринските грижи : Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи  : Ч. 1 - / Д. Танева, Д. Паскалева, Й. Цокова, М. Тодорова, О. Костов, Сн. Драгушева, В. Лалова, Е. Мерджанова, Н. Бойчева, Й. Златанова, Цв. Вълчева, Св. Иванова, М. Папазова, Д. Кантарева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020

   

   ISBN 978-619-237-059-6 

   Ч. 1 . - 136 с.

   

 корица | съдържание 

- 585 -

36307, 36307-Обща медицина, 36307-Социална медицина 

Форева, Гергана

   Палиативни грижи в първичната медицинска помощ / Гергана Форева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 113 с.

   

   ISBN 978-954-9549-70-6 

  

- 586 -

Д 345 

Форева, Гергана Христева

   Палиативни грижи в общата медицинска практика : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Христева Форева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 197 с.

   

  

- 587 -

36274 

Форева, Гергана Христева

   Палиативни грижи в общата медицинска практика : Автореферат / Гергана Христева Форева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 50 с.

   

  

- 588 -

37311, 37311-Здравеопазване. Социална медицина 

Фотев, Пламен и др.

   Качество и ефективност на диспансеризацията на болните с артериална хипертония и захарен диабет : Теоретико-приложен анализ / Пламен Фотев, Невена Иванова . - Пловдив : FastPrintBooks, 2018 . - 164 с.

   

   ISBN 978-619-7312-93-5 

 корица 

- 589 -

Д 188 

Хаджихристев, Аргир Кирков

   Върху дълголетието в Смолянски окръг и състоянието на сърдечно-съдовата система на дълголетниците : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Аргир Кирков Хаджихристев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 168 с.

   

  

- 590 -

Д 560 

Христамян-Цилев, Мери Арман

   Биофосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстите - епидемиологично и клинично проучване : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мери Арман Христамян-Цилев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 191 с.

   

 корица | съдържание 

- 591 -

37551 

Христамян-Цилев, Мери Арман

   Биофосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстите - епидемиологично и клинично проучване : Автореферат / Мери Арман Христамян-Цилев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

- 592 -

35861, 35861-Здравеопазване, 35861-Здравеопазване. Социална медицина, 35861-Социална медицина 

Христов, Желязко и др.

   Психология на управлението в здравеопазването : Учебник за магистри по здравен мениджмънт ; бакалаври и магистри по управление на здравните грижи / Желязко Христов, Дроздстой Стоянов . - Пловдив : Камея дизайн ООД, 2009 . - 136 с.

   

   ISBN 978-954-629-020-5 

 корица | съдържание 

- 593 -

Д 563 

Христова, Елеонора Христова

   Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" / Елеонора Христова Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 270 с.

   

 корица | съдържание 

- 594 -

37569 

Христова, Елеонора Христова

   Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве : Автореферат / Елеонора Христова Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 59 с.

   

 корица | пълен текст 

- 595 -

35616 

Христозов, Христо Георгиев

   Медико-социални и организационни аспекти на стационарната травматологична помощ в Пловдивски окръг : Автореферат / Христо Георгиев Христозов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 32 с.

   

  

- 596 -

37215 

Цокова, Йорданка Георгиева

   Детерминанти на професионалното формиране на медицински сестри в Медицински университет - Пловдив : Автореферат / Йорданка Георгиева Цокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 60 с.

   

 пълен текст 

- 597 -

Д 509 

Цокова, Йорданка Георгиева

   Детерминанти на професионалното формиране на медицински сестри в Медицински университет - Пловдив : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йорданка Георгиева Цокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 190 с.

   

 корица 

- 598 -

Д 323 

Чачевски, Нейчо Георгиев

   Скринингът в общата медицинска практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нейчо Георгиев Чачевски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 172 с.

   

  

- 599 -

36417, 36417-Здравеопазване. Социална медицина. 

Чл.-кор. д-р Константин Чилов  : 1898-1955 / Дамян Дамянов, Тотко Найденов, Камен Цачев, Сабина Захариева, Стефан Горанов и др. . - София, 2013 . - 36 с.

   

  

- 600 -

Д 309 

Шопов, Димитър Георгиев

   Качество на медицинското обслужване в терапевтичните болнични отделения на МБАЛ-АД Хасково : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Димитър Георгиев Шопов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 220 с.

   

  

Диагностика

- 601 -

, 32451, 32451-Диагностика 

Диагностичният процес  / Петър Цонов Апостолов, Николай Асенов Атанасов, Пенчо Иванов Вачков, Ана Тодорова Еленкова, Владимир Костадинов Иванов и др. ; Ред. Захарий Кръстев, Тодор Кънчев Шипков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 179 с.

   

  

- 602 -

, 32451, 32451-Диагностика 

Диагностичният процес  / Петър Цонов Апостолов, Николай Асенов Атанасов, Пенчо Иванов Вачков, Ана Тодорова Еленкова, Владимир Костадинов Иванов и др. ; Ред. Захарий Кръстев, Тодор Кънчев Шипков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 179 с.

   

  

- 603 -

K 29 

Клинична електрофизиология  / Й. Белоев, М. Вантов, В. Врански, Г. Ганев, Й. Гачева и др. ; Ред. Ганчо Ганев . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 343 с.

   

  

- 604 -

35022 

Основи на микроскопията на намазки от урогениталния тракт  / Красимира Чудомирова, Андриус Вагорас, Андерш Хален, Мариус Домейка . - Пловдив : МИ "Райков", 2004 . - 42 с.

   

   ISBN 954-9666-35-2 

 корица | съдържание 

- 605 -

18586 

Поибренски, Тодор

   Развитие на съвременната медицинска диагностика : Гносеологическо изследване / Тодор Поибренски . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 100 с.

   

  

- 606 -

, 33105, 33105-Диагностика 

Шипков, Тодор и др.

   Медицинското решение / Тодор Шипков, Николай Атанасов . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 133 с.

   

   ISBN 954-420-174-2 

  

Клинична лаборатория

- 607 -

, II 13396, II13396-Клинична лаборатория 

Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория  : Уреди за измерване : Анализатори / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Русин Руев Николов, Петко Делчев Рашков, Тодорка Здравкова Цветкова и др. ; Ред. Тодорка Здр. Цветкова, Стоян Ив. Данев . - Пловдив : МИ"Васил Петров", 2001 . - 653 с.

   

   ISBN 954-9806-25-1 

  

- 608 -

, II 13396, II13396-Клинична лаборатория 

Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория  : Уреди за измерване : Анализатори / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Русин Руев Николов, Петко Делчев Рашков, Тодорка Здравкова Цветкова и др. ; Ред. Тодорка Здр. Цветкова, Стоян Ив. Данев . - Пловдив : МИ"Васил Петров", 2001 . - 653 с.

   

   ISBN 954-9806-25-1 

  

- 609 -

Д 294 

Ангелова, Евгения Ангелова

   Хомоцистеин - методични и клинично-диагностични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Евгения Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 234 с.

   

  

- 610 -

35729 

Ангелова, Евгения Ангелова

   Хомоцистеин - методични и клинично-диагностични аспекти : Автореферат / Евгения Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 60 с.

   

 пълен текст 

- 611 -

Д 145 

Аргиров, Аргир Вангелов

   Епидемиологични и серологични проучвания върху хемолитичната болест на новороденото : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Аргир Вангелов Аргиров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 210 с.

   

  

- 612 -

35074 

Атанасов, Николай

   Кръвни газове и киселинно-алкално състояние / Николай Атанасов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2005 . - 24 с.

   

  

- 613 -

34219, 34219 - Диагностика, 34219-Диагностика, 34219-Клинична лаборатория 

Атанасов, Николай и др.

   Към рационално лабораторно изследване : В 2 т. / Николай Атанасов, Асен Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001-2002

   

   Т. 1 . - 2001 . - 160 с.

   

   ISBN 954-9806-26-Х (т. 1)

  

- 614 -

34219, 34219-Диагностика, 34219-Клинична лаборатория 

Атанасов, Николай и др.

   Към рационално лабораторно изследване : В 2 т. / Николай Атанасов, Асен Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001-2002

   

   Т. 2 . - 2002 . - 232 с.

   

   ISBN 954-9806-34-0 (т. 2)

  

- 615 -

Д 404 

Биволарска, Анелия Веселинова

   Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението в някои райони на Южна България и влияние на фактори на околната среда върху разпространението им : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анелия Веселинова Биволарска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 185 с.

   

 корица 

- 616 -

36632 

Биволарска, Анелия Веселинова

   Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението в някои райони на Южна България и влияние на фактори на околната среда върху разпространението им : Автореферат / Анелия Веселинова Биволарска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

- 617 -

36464, 36464-Клинична лаборатория, 36464-Химия 

Въпроси, тестове и задачи (с отговори и обяснения)  : За самоподготовка по клинична химия на студенти по фармация / Евгения Ангелова Ангелова, Деляна Митева Давчева, Таня Иванова Денева-Койчева, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Тодорка Здравкова Цветкова ; Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 99 с.

   

   ISBN 978-954-8326-49-0 

 корица | съдържание 

- 618 -

Д 321 

Денева-Койчева, Таня Иванова

   Към клинично-лабораторната оценка на ендотелната дисфункция : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Таня Иванова Денева-Койчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 176 с.

   

  

- 619 -

36070 

Денева-Койчева, Таня Иванова

   Към клинично-лабораторната оценка на ендотелната дисфункция : Автореферат / Таня Иванова Денева-Койчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 42 с.

   

 пълен текст 

- 620 -

20105 

Диспротеинемии  / Иван Вапцаров, Мориц Йомтов, Сава Савов, Иван Дюкмеджиев, Марсел Ешкенази . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 335 с.

   

 корица 

- 621 -

II 14208, II 14208-Клинична лаборатория 

Клиничнолаборатолни резултати

   Клиничнолабораторни резултати : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2000

   Дарение от Л. Кавръкова - 1 екз.

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 274 с.

   

   ISBN 954-9806-03-0 (ч. 1)

 корица | съдържание 

- 622 -

, II 12986-Клинична лаборатория, II12896-Клинична лабораторияII 12896

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1996 . - 273 с.

   

  

- 623 -

, II 12986-Клинична лаборатория, II12896-Клинична лабораторияII 12896

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1996 . - 273 с.

   

  

- 624 -

, II 12896-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Росица Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1997 . - 247 с.

   

   ISBN 954-9549-03-8 (ч. 2)

  

- 625 -

, II 12896-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Росица Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1997 . - 247 с.

   

   ISBN 954-9549-03-8 (ч. 2)

  

- 626 -

II 14208, II 14208-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК "ВАП"

   Дарение от Л. Кавръкова - 1 екз.

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Росица Христова Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 275-524 с.

   

   ISBN 954-9806-04-9 (ч. 2)

 корица | съдържание 

- 627 -

35676 

Писанец, Маруся Павлова

   Нарушения в порфириновата обмяна и значението им в патогенезата на нефрогенната анемия : Автореферат / Маруся Павлова Писанец . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1980 . - 24 с.

   

 пълен текст 

- 628 -

Д 49 

Симеонов, Цвятко

   Проучвания върху профила на серумните белтъчини при силикозата в Родопсия минен басейн : Теза за получаване на учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Цвятко Симеонов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1958 . - 148 с.

   

  

- 629 -

Д 392 

Терзиева, Дора Димитрова

   Проучване върху серумната концентрация на мелатонина в норма и патология : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дора Димитрова Терзиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 180 с.

   

 корица 

- 630 -

36582 

Терзиева, Дора Димитрова

   Проучване върху серумната концентрация на мелатонина в норма и патология : Автореферат / Дора Димитрова Терзиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 51 с.

   

 корица | пълен текст 

- 631 -

35777 

Цветкова, Т. и др.

   Основни правила при изследване на болните и оценка на клинично-лабораторните резултати (практическо указание) / Т. Цветкова, П. Павлов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 22 с.

   

  

- 632 -

Д 291 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Към цитохимичната характеристика на левкоцитите при болни с остра левкоза и хронична миелоза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 200 с.

   

  

- 633 -

35608 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Към цитохимичната характеристика на левкоцитите при болни с остра левкоза и хронична миелоза : Автореферат / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 41 с.

   

 пълен текст 

- 634 -

35652 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Аспекти на гранулоцитната функция в норма и патология : Автореферат / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 79 с.

   

 пълен текст 

- 635 -

Д 341 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Аспекти на гранулоцитната функция в норма и патология : Цитохимично изследване на субстрати и ензими, метаболитна активност - спонтанна и стимулирана, фагоцитоза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1990 . - 423 с.

   

  

- 636 -

, 33325-Хематология 

Цветкова, Тодорка и др.

   Имунофенотипна характериктика на кръвните клетки : Насоки за практическо приложение / Тодорка Цветкова, Михаил Огнянов . - София : Венел, 1996 . - 224 с.

   

   ISBN 954-8033-27-5 

  

Образна диагностика

- 637 -

36722, 36722-Рентгенология, 36722-Рентгенология и радиология 

Сборник тестове по образна диагностика  / Георги Хаджидеков, Пламен Гецов, Иван Плачков, Кристиан Цветанков, Николета Трайкова, Екатерина Петкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 67 с.

   

   ISBN 978-619-7085-41-9 

 корица | съдържание 

- 638 -

35887 

Сираков, Николай Владимиров

   Възможности на КТ колонография за изследване на заболяванията на дебелото черво : Проект за автореферат / Николай Владимиров Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 49 с.

   

  

- 639 -

Д 318 

Сираков, Николай Владимиров

   Възможности на КТ колонография за изследване на заболяванията на дебелото черво : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Николай Владимиров Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 130 с.

   

  

- 640 -

36680, 36680-Рентгенология, 36680-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Клинична образна диагностика : Актуализиран лекционен курс - медицински сестри и акушерки / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 124 с.

   

   ISBN 978-619-7085-39-6 

 корица | съдържание 

- 641 -

36681, 36681-Рентгенология, 36681-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Практическо ръководство по ултразвукова диагностика на жлъчно-чернодробна област и панкреас / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова, Антония Недева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 90 с.

   

   ISBN 978-619-7085-40-2 

 корица | съдържание 

- 642 -

37709, 37709-Рентгенология, 37709-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Практическо ръководство по миниинвазивна образна диагностика и терапия / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 110 с.

   

   ISBN 978-619-237-057-2 

 корица | съдържание 

- 643 -

Д 320 

Хилендаров, Атанас Димитров

   Образна диагностика на панкреасни кистични неоплазми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Атанас Димитров Хилендаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 106 с.

   

  

- 644 -

36092, 36092-Диагностика, 36092-Рентгенология, 36092-Ултразвукова диагностика 

Хилендаров, Атанас и др.

   Образна диагностика на кистични лезии на панкреаса : Псевдокисти и кистични неоплазми / Атанас Хилендаров, Кичка Велкова ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : Б. и., 2010 . - 47 с.

   

  

- 645 -

37422, 37422-Рентгенология, 37422-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас и др.

   Клинична образна диагностика : Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки / Атанас Хилендаров, Владимир Сираков ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 168 с.

   

   ISBN 978-619-237-017-6 

 корица | съдържание 

Рентгенова диагностика

- 646 -

Д 7 

Балджийски, Атанас Михайлов

   Приложение на флебографията при патологични изменения във вените на долните крайници : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Атанас Михайлов Балджийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 173 с.

   

  

- 647 -

35663 

Велкова, Кичка Георгиева

   Диагностични възможности на артериографичните методи за изследване на черния дроб : Автореферат / Кичка Георгиева Велкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 32 с.

   

 пълен текст 

- 648 -

35779 

Велкова, Кичка Георгиева

   Дигитална субтракционна ангиографична техника - същност и клинично приложение : Автореферат / Кичка Георгиева Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1993 . - 62 с.

   

 пълен текст 

- 649 -

II 6732 

Влахов, Кирил

   Рентгенология и радиология / Кирил Влахов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 412 с.

   

  

- 650 -

36740 

Георгиев, Александър Асенов

   Образна диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници - дигитална субтракционна ангиография и компютър-томографска ангиография. Оценка на ангажираността на бъбречните артерии : Автореферат / Александър Асенов Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 34 с.

   

 корица | пълен текст 

- 651 -

Д 426 

Георгиев, Александър Асенов

   Образна диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници - дигитална субтракционна ангиография и компютър-томографска ангиография. Оценка на ангажираността на бъбречните артерии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Александър Асенов Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 141 с.

   

 корица 

- 652 -

Д 14 

Георгиев, Георги Александров

   Рентгеново изследване при безплодието у жената : Дисертационен труд за присъждане учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Александров Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1968 . - 217 с.

   

  

- 653 -

Д 105 

Данов, Никола Лазаров

   Възможности на реновазографията в диагностиката на бъбречните аномалии и съдовите вариетети и аномалии на реналните артерии : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Никола Лазаров Данов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 281 с.

   

  

- 654 -

28582 

Делов, Иван

   Рентгенова диагностика на оперирания стомах / Иван Делов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 127 с.

   

  

- 655 -

Д 184 

Делов, Иван Борисов

   Късни функционални и органични рентгенологично доловими изменения на храносмилателния тракт след резекция на стомаха по Billroth II при язвена болест : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Борисов Делов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 316 с.

   

  

- 656 -

35659 

Екимски, Борислав Н.

   Сравнителни проучвания върху диагностичните възможности на обикновената урография, инфузионна урография, радиоизотопната ренография и сцинтиграфията на бъбреците при задръжка в оттичането на урината : Автореферат / Борислав Н. Екимски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 33 с.

   

 пълен текст 

- 657 -

Д 79 

Екимски, Борислав Николов

   Сравнителни проучвания върху диагностичните възможности на обикновената урография, инфузионна урография, радиоизотопната ренография и сцинтиграфията на бъбреците при задръжка в оттичането на урината : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борислав Николов Екимски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 172 с.

   

  

- 658 -

C 3146-Образна дентална диагностика 

Йорданов, Георги Йорданов

   Диагностични възможности на някои рентгенови методи при фрактури на долната челюст : Автореферат / Георги Йорданов Йорданов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 32 с.

   

  

- 659 -

35678 

Карпаров, Марин Светославов

   Злокачествени тумори на тестиса : Пътища на метастазиране и някои нови насоки за лечение : Автореферат / Марин Светославов Карпаров . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1977 . - 40 с.

   

 пълен текст 

- 660 -

26931 

Китов, Димитър

   Радикулосакография / Димитър Китов . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 143 с.

   

  

- 661 -

II 10527 

Лесев, Милчо и др.

   Неврорентгенология / Милчо Лесев, Дико Чипилски, Иво Крушев . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 356 с.

   

 корица | съдържание 

- 662 -

Д 83 

Маврова-Денчева, Маргарита Тодорова

   Диагностични възможности и екскреторната урография в различни модификации за установяване на пиелонефрита : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Маргарита Тодорова Маврова-Денчева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 273 с.

   

  

- 663 -

, 28124, 28124-Рентгенология 

Наръчник по рентгенология, радиология и радиобиология  / Георги Александров Георгиев, Господин Иванов Господинов, Никола Лазаров Данов, Борислав Николов Екимски, Марин Светославов Карпаров, Димитър Константинов Константинов, Никола Атанасов Котов, Тервел Николов Маровски, Здравко Иванов Недков, Стефана Николова Поборникова, Анка Владимирова Сиракова, Иван Ангелов Узунов и др. ; Ред. Иван Николов, Иван Борисов Делов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 353 с.

   

  

- 664 -

Д 43

Николов, Захари Кирилов

   Контрастно изследване на колянната става : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Захари Кирилов Николов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 232 с.

   

  

- 665 -

Д 91 

Поборникова -Янева, Стефана Николова

   Рентгенографично проучване развитието на околоносните кухини в детската възраст : от новородено до 13 годишна възраст : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефана Николова Поборникова-Янева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 250 с.

   

  

- 666 -

12300 

Рентгенова диагностика в гинекологията  / Г. Господинов, Т. Пиперков, Г. Георгиев и др. . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 139 с.

   

  

- 667 -

, 33251, 33251-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебно помагало за студенти по стоматология / Стефана Николова Поборникова, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Антония Иванова Недева, Георги Йорданов Йорданов, Владимир Николов Сираков, Атанас Йочев Личев и др. ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1995 . - 310 с.

   

   ISBN 954-8336-21-9 

  

- 668 -

, 33037, 33037-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова, Иван Борисов Делов и др. . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

- 669 -

, II 12309, II 12309-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Атанас Михайлов Балджийски, Георги Атанасов Узунов, Димитър Лазаров Петков, Иван Борисов Делов, Никола Стоянов Малеев и др. ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 192 с.

   

  

- 670 -

28085 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Никола Стоянов Малеев, Иван Борисов Делов, Атанас Михайлов Балджийски, Елена Тодорова Шейретова, Тервел Николов Маровски и др. ; Ред. Иван Ушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 192 с.

   

  

- 671 -

32435 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по стоматология / Личо Георгиев Величков, Никола Атанасов Котов, Ангел Христов Томов, Христо Няголов Млъчков, Йордан Симеонов Тодоров ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 114 с.

   

   ISBN 954-420-077-0 

  

- 672 -

37094 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Иван Борисов Делов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова и др. ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

- 673 -

, II 12307, II 12307-Рентгенология 

Ръководство за практически упражнения по рентгенология и радиология  : За студенти по медицина / Анка Владимирова Сиракова, Васил Георгиев Хаджидеков, Васил Стойчев Панчев, Илка Илиева Топалова, Лилия Борисова Гочева и др. ; Ред. Милчо Лесев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 63 с.

   

  

- 674 -

35752, 35752-Диагностика, 35752-Рентгенова диагностика 

Сираков, Владимир и др.

   Практическо ръководство по образна диагностика на храносмилателната система / Владимир Сираков, Кичка Велкова ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МИ "Райков", 2008 . - 40 с.

   

   ISBN 954-9666-46-5 

 корица | съдържание 

- 675 -

Д 235 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на Ethosuximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 103 с.

   

  

- 676 -

, 34275 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на ethosuximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика : Автореферат / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 38 с.

   

 пълен текст 

- 677 -

36801 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално и клинично проучване на промените в храносмилателния канал под въздействие на лекарствени средства и токсични вещества : Автореферат / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 76 с.

   

 корица | пълен текст 

- 678 -

Д 170 

Сиракова, Анка Владимирова

   Възможности на париетографията при диагностиката на стомашния карцином : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Анка Владимирова Сиракова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 162 с.

   

  

- 679 -

35666 

Сиракова, Анка Владимирова

   Възможности на париетографията при диагностиката на стомашния карцином : Автореферат / Анка Владимирова Сиракова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 45 с.

   

 пълен текст 

- 680 -

35620 

Стоева, Магдалена Стойчева

   Методи и програмна система за оптимизация на контрол на качеството на медицинските диагностични рентгенови апарати : Автореферат / Магдалена Стойчева Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 47 с. + 1 CD-ROM

   

 пълен текст 

- 681 -

36525, 36525-Рентгенология 

Тестове за подготовка по образна диагностика  : За студенти по медицина и специализанти / Ангел Шопов, Анна Петрова, Атанас Хилендаров, Владимир Сираков, Ирина Ангелова, Кичка Велкова, Николай Сираков, Христо Шипков ; Ред. К. Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 59 с.

   

 корица 

- 682 -

35778 

Хаджигеоргиев, Георги Николов

   Оптимизиране на компютъртомографската информация при стадииране и лечение рака на маточната шийка : Автореферат / Георги Николов Хаджигеоргиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1993 . - 42 с.

   

 пълен текст 

- 683 -

36190, 36190-Рентгенология, 36190-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Клинична образна диагностика : Лекционен курс за медицински сестри и акушерки / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-9549-50-8 

  

- 684 -

36071 

Хилендаров, Атанас Димитров

   Образна диагностика на панкреасни кистични неоплазми : Автореферат / Атанас Димитров Хилендаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 50 с.

   

 пълен текст 

- 685 -

36271, 36271-Ендокринология 

Цветкова, Силвия и др.

   Диагностика и лечение на остеопорозата - практическо ръководство / Силвия Цветкова, Анастас Баталов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 44 с.

   

   ISBN 978-954-9549-57-7 

  

- 686 -

Д 106 

Цеков, Дончо Цеков

   Артериография на долните крайници : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Дончо Цеков Цеков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 214 с.

   

  

КАТ

- 687 -

Д 382 

Ангелова, Ирина

   Компютърна томография в лицево-челюстната област : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Ирина Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 105 с.

   

 корица 

- 688 -

36505 

Ангелова, Ирина Ангелова

   Компютърна томография в лицево-челюстната област : Автореферат / Ирина Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 36 с.

   

 корица | пълен текст 

- 689 -

36796, 36796-Диагностика, 36796-Компютърна томография 

Мултидетекторна компютърна томография  / Кичка Георгиева Велкова, Владимир Николаев Сираков, Николай Владимиров Сираков, Любомир Георгиев Червенков ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МИ "Райков", 2015 . - 78 с.

   

   ISBN 978-954-9666-66-3 

 корица | съдържание 

- 690 -

34854 

Табаков, Славик Димитров

   Оптимизиране на компютърно-томографските линейни и плътностни измервания в медицинската практика : Автореферат / Славик Димитров Табаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 44 с.

   

 пълен текст 

- 691 -

, 34277 

Трайкова, Николета Иванова

   Компютъртомографско изследване при възпалителните заболявания на носа и околоносните кухини : Автореферат / Николета Иванова Трайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 48 с.

   

 пълен текст 

- 692 -

C 3572-Образна дентална диагностика 

Хаджигеоргиева-Каназирска, Петя Георгиева

   Диагностични възможности на конусно-лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст : Автореферат / Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Ехографска диагностика

- 693 -

33658 

Недева, Антония

   Ехография на повърхностните структури и органите на малкия таз / Антония Недева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 63 с.

   

  

- 694 -

, 33882, 33882-Утразвукова диагностика 

Недева, Антония и др.

   Интервенционална ехография / Антония Недева, Петко Недев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 69 с.

   

  

- 695 -

, 33524, 33524-Ултразвукова диагностика 

Недева, Антония Иванова

   Наръчник по абдоминална ехография / Антония Иванова Недева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 79 с.

   

  

- 696 -

37587, 37587-Диагностика, 37587-Рентгенология, 37587-Ултразвукова диагностика 

Съвременна ултразвукова диагностика и лечение  / А. Недева, К. Велкова, В. Сираков, М. Недева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 371 с.

   

   ISBN 978-619-237-042-8 

 корица | съдържание 

Дентална образна диагностика

- 697 -

С Д 55-Ортодонтия 

Тодорова-Плачийска, Катя Георгиева

   Рентгенологична диагноза при интерсептивно лечение на клас II скелетна деформация : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Катя Георгиева Тодорова-Плачийска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 200 с.

   

 корица 

- 698 -

C 3555, C 3555-Ортодонтия 

Тодорова-Плачийска, Катя Георгиева

   Рентгенологична диагноза при интерсептивно лечение на клас II скелетна деформация : Автореферат / Катя Георгиева Тодорова-Плачийска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 68 с.

   

 пълен текст 

- 699 -

С Д 62, С Д 62-Образна дентална медицина 

Хаджигеоргиева-Каназирска, Петя Георгиева

   Диагностични възможности на конусно-лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 149 с.

   

 корица 

- 700 -

C 3572-Образна дентална диагностика 

Хаджигеоргиева-Каназирска, Петя Георгиева

   Диагностични възможности на конусно-лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст : Автореферат / Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Радиология

- 701 -

Д 125 

Баръмова-Попова, Мария Вълкова

   Получаване на някои белязани със 113м индий съединения за сцинтиграфично изследване на органи : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мария Вълкова Баръмова-Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 117 с.

   

  

- 702 -

35672 

Баръмова-Попова, Мария Вълкова

   Получаване на някои белязани със 113м индий съединения за сцинтиграфично изследване на органи : Автореферат / Мария Вълкова Баръмова-Попова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1974 . - 42 с.

   

  

- 703 -

19065 

Боздуганов, Атанас

   Радиоактивни изотопи : Свойства, токсикология, деконтаминация и приложение / Атанас Боздуганов . - София : Техника, 1962 . - 316 с.

   

  

- 704 -

19132 

Боздуганов, Атанас

   Радиотерапия на урологичните заболявания / Атанас Боздуганов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 196 с.

   

  

- 705 -

Д 82 

Боздуганов, Атанас Георгиев

   Проучвания върху лъчечувствителността и средствата за нейното изменение : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Атанас Георгиев Боздуганов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971

   

   Т. 1 . - 286 с.

   

  

- 706 -

Д 82 

Боздуганов, Атанас Георгиев

   Проучвания върху лъчечувствителността и средствата за нейното изменение : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Атанас Георгиев Боздуганов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971

   

   Т. 2 . - 236 с.

   

  

- 707 -

II 6732 

Влахов, Кирил

   Рентгенология и радиология / Кирил Влахов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 412 с.

   

  

- 708 -

Д 109 

Влахов, Николай Кирилов

   Съвременни радиоизотопни методики при изследване заболяванията на щитовидната жлеза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Кирилов Влахов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 164 с.

   

  

- 709 -

Д 297 

Григоров, Любомир Ангелов

   Влияние на лъчевата терапия върху някои показатели на имунната реактивност и туморните маркери (КЕА, АФП, СП-1 и феритин) при болни с рак на млечната жлеза, белия дроб и мозъка : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Любомир Ангелов Григоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 424 с.

   

  

- 710 -

Д 112 

Захариева, Зоя Костова

   Възможности на радиоизотопната хепатография (Експериментални и клинични проучвания ) : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Зоя Костова Захариева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 227 с.

   

  

- 711 -

19899 

Захариева, Зоя Костова

   Възможности за радиоизотопна хепатография : Експериментални и клинични проучвания : Автореферат / Зоя Костова Захариева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 58 с.

   

 пълен текст 

- 712 -

Д 142 

Илиев, Емил Бойчев

   Някои възможности на бетатерапията в клиничната практика : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Емил Бойчев Илиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 170 с.

   

  

- 713 -

Д 25 

Карпаров, Марин Светославов

   Рентгенова терапия на белодробния рак по метода на решетките : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Марин Светославов Карпаров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 219 с.

   

  

- 714 -

, 28124, 28124-Рентгенология 

Наръчник по рентгенология, радиология и радиобиология  / Георги Александров Георгиев, Господин Иванов Господинов, Никола Лазаров Данов, Борислав Николов Екимски, Марин Светославов Карпаров, Димитър Константинов Константинов, Никола Атанасов Котов, Тервел Николов Маровски, Здравко Иванов Недков, Стефана Николова Поборникова, Анка Владимирова Сиракова, Иван Ангелов Узунов и др. ; Ред. Иван Николов, Иван Борисов Делов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 353 с.

   

  

- 715 -

37532, 37532-Диагностика 

Павлова, Аделина и др.

   Коремна болка и нуклеарно-медицински диагностични възможности / Аделина Павлова, Атанас Баташки, Венцислава Яръмова . - София : Дайрект Сървисиз ООД, 2019 . - 200 с.

   Дарение от д-р Ат. Баташки - 5 екз.

   ISBN 978-619-7171-70-9 

 корица | съдържание 

- 716 -

, 33251, 33251-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебно помагало за студенти по стоматология / Стефана Николова Поборникова, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Антония Иванова Недева, Георги Йорданов Йорданов, Владимир Николов Сираков, Атанас Йочев Личев и др. ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1995 . - 310 с.

   

   ISBN 954-8336-21-9 

  

- 717 -

, 33037, 33037-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова, Иван Борисов Делов и др. . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

- 718 -

, II 12309, II 12309-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Атанас Михайлов Балджийски, Георги Атанасов Узунов, Димитър Лазаров Петков, Иван Борисов Делов, Никола Стоянов Малеев и др. ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 192 с.

   

  

- 719 -

28085 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Никола Стоянов Малеев, Иван Борисов Делов, Атанас Михайлов Балджийски, Елена Тодорова Шейретова, Тервел Николов Маровски и др. ; Ред. Иван Ушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 192 с.

   

  

- 720 -

32435 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по стоматология / Личо Георгиев Величков, Никола Атанасов Котов, Ангел Христов Томов, Христо Няголов Млъчков, Йордан Симеонов Тодоров ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 114 с.

   

   ISBN 954-420-077-0 

  

- 721 -

37094 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Иван Борисов Делов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова и др. ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

- 722 -

, II 12307, II 12307-Рентгенология 

Ръководство за практически упражнения по рентгенология и радиология  : За студенти по медицина / Анка Владимирова Сиракова, Васил Георгиев Хаджидеков, Васил Стойчев Панчев, Илка Илиева Топалова, Лилия Борисова Гочева и др. ; Ред. Милчо Лесев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 63 с.

   

  

- 723 -

36821, 36821-Ренгенология и радиология, 36821-Рентгенология, 36821-Рентгенология и радиология 

Ръководство по лъчева терапия и нуклеарна медицина  : За студенти / М. Янева, М. Влайкова, Л. Михова, В. Станчев, М. Маровска, А. Ботушанова ; Ред. М. Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7085-56-3 

 корица | съдържание 

- 724 -

Д 101 

Узунов, Иван Ангелов

   Възможности на радиоизотопната диагностика при тумори на костите : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Ангелов Узунов . - Пловдив : ВМИ -Пловдив, 1971 . - 250 с.

   

  

Фармакология

- 725 -

37017, 37017-МУ-история 

[Седемдесет] 70 години катедра "Фармакология" на Медицински университет - Пловдив и 100 години от рождението на проф. д-р Пейчо Пейчев - доайен на катедрата  : История, настояще и поглед в бъдещето /  Ред. Людмил Пейчев, Иванка Костадинова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 144 с.

   

   ISBN 978-619-7085-71-6 

 корица | съдържание 

- 726 -

II 14417, II 14417-Фармакология 

Basic and clinical pharmacology with toxicology  / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al. ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sofia : ARSO, 2012 . - 372 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

  

- 727 -

II 14638, II 14638-Фармакология 

Boyadjieva, Nadka

   Basic and clinical pharmacology with toxicology / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Anna Belcheva, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al. ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sofia : ARSO, 2015 . - 388 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

 корица 

- 728 -

II 14580, II 14580-Фармакология, II 14580-Фармация 

Getova-Spassova, Damianka

   Short course of clinical pharmacology : For medical students english courses / Damianka Getova-Spassova . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 162 p.

   

   ISBN 978-954-8326-98-8 

 корица 

- 729 -

II 15557 

Getova-Spassova, Damianka

   Short course of clinical pharmacology : For medical students english courses / Damianka Getova-Spassova . - 2nd ed. . - Plovdiv : Lax book, 2017 . - 176 p.

   

   ISBN 978-619-189-069-9 

 корица | съдържание 

- 730 -

36380, 36380-Фармакология 

Nanopharmaceutical carriers for targeted delivery of anticancer drugs  : Recent advances and rationale for future developments / Georgi Ts. Momekov, Denitsa B. Momekova, Plamen T. Peykov, Nikolay G. Lambov . - Plovdiv : Makros, 2013 . - 95 p.

   

   ISBN 978-954-561-311-1 

  

- 731 -

37375, 37375-Фармакология 

Pharmacology handbook  : For medical and dental students / L. Peychev, D. Delev, I. Kostadinov, M. Georgieva-Kotetarova, D. Dimitrova, H. Zlatanova, A. Mihailova, M. Topolov, M. Shishmanova-Doseva ; Ред. I. Kostadinov, D. Delev . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2018 . - 263 p.

   

   ISBN 978-619-237-006-0 

 корица 

- 732 -

35627 

Алексиев, Вл. и др.

   Фармакология : Основи на фармакотерапията / Вл. Алексиев, П. Николов . - 5 доп. изд. . - София : Без св. за изд., 1949 . - 384 с.

   

 корица | съдържание 

- 733 -

I 1991 

Алексиев, Владимир и др.

   Лекарственик с рецепти / Владимир Алексиев, Петър Николов . - София : Без св. за изд., 1943 . - 291 с.

   

  

- 734 -

Д 386 

Андонова, Величка Йорданова

   Наночастици с индометацин - лекарство-освобождаващи системи за приложение в очите : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Величка Йорданова Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 174 с.

   

 корица 

- 735 -

36523 

Андонова, Величка Йорданова

   Наночастици с индометацин - лекарство-освобождаващи системи за приложение в очите : Автореферат / Величка Йорданова Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

- 736 -

Д 429 

Апостолова, Елисавета Георгиева

   Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на ретигабин : Дисертационен труд / Елисавета Георгиева Апостолова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 123 с.

   

 корица 

- 737 -

36782 

Апостолова, Елисавета Георгиева

   Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на ретигабин : Автореферат / Елисавета Георгиева Апостолова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 56 с.

   

 корица | пълен текст 

- 738 -

Д 362 

Биляли, Сефедин Намик

   Фармакологично и биохимично проучване на полифенолни съединения от Hypericum annulatum и Aesculus hippocastanum, L. : Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Сефедин Намик Биляли . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 139 с.

   

  

- 739 -

36381 

Биляли, Сефедин Намик

   Фармакологично и биохимично проучване на полифенолни съединения от Hypericum annulatum и Aesculus hippocastanum, L. : Автореферат / Сефедин Намик Биляли . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 48 с.

   

 пълен текст 

- 740 -

Д 505 

Боянов, Красимир Огнянов

   Влияние на модулатори с доказан антикоагулантен ефект върху гликолизата и процеси на фосфорилиране в човешки тромбоцити : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Красимир Огнянов Боянов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 113 с.

   

 корица 

- 741 -

37200 

Боянов, Красимир Огнянов

   Влияние на модулатори с доказан антикоагулантен ефект върху гликолизата и процеси на фосфорилиране в човешки тромбоцити : Автореферат / Красимир Огнянов Боянов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 42 с.

   

 пълен текст 

- 742 -

37180 

Василева, Лилия Владимирова

   Проучване ефектите на екстракти от Rhodiola rosea L. и Curcuma loga L. и техните активни компоненти Салидрозид и Куркумин върху модел на хроничен стрес : Автореферат / Лилия Владимирова Василева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 48 с.

   

 пълен текст 

- 743 -

Д 176 

Георгиев, Георги Станков

   Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Станков Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 185 с.

   

  

- 744 -

35624 

Георгиев, Георги Станков

   Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета : Автореферат / Георги Станков Георгиев . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 36 с.

   

  

- 745 -

Д 385 

Георгиева-Котетарова, Мария Тодорова

   Експериментално изследване на противовъзпалително и невропротективно действие на atorvastatin и rosuvastatin : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Тодорова Георгиева-Котетарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 173 с.

   

 корица 

- 746 -

36546 

Георгиева-Котетарова, Мария Тодорова

   Експериментално изследване на противовъзпалително и невропротективно действие на atorvastatin и rosuvastatin : Автореферат / Мария Тодорова Георгиева-Котетарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

- 747 -

34517 

Гетова-Спасова, Дамянка Петева

   Нива на въздействие върху ГАМК-ергичната медиация и възможности за повлияването й с фармакологични средства при контрола на гърчовите прояви и когнитивните функции : Автореферат / Дамянка Петева Гетова-Спасова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 84 с.

   

 пълен текст 

- 748 -

Д 396 

Грекова, Даниела Димитрова

   Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с бронхиална астма : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Даниела Димитрова Грекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 175 с.

   

 корица 

- 749 -

37633 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Автореферат / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

- 750 -

Д 573 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 134 с.

   

 корица | съдържание 

- 751 -

36461 

Димитрова, Даринка Славчева

   Сравнително експериментално изследване на ефектите на холинестеразни инхибитори върху модели на увредени паметови функции : Автореферат / Даринка Славчева Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 46 с.

   

 пълен текст 

- 752 -

36572 

Димитрова, Стела

   Идентификация и антиоксидантна активност на изопреноиди от биомаса на психрофилни дрожди : Автореферат / Стела Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 43 с.

   

 корица | пълен текст 

- 753 -

37066 

Дончева, Нина Димитрова

   Сравнително експериментално изследване на аналгетично и противовъзпалително действие на средства, прилагани за съпътстваща терапия на болката : Автореферат / Нина Димитрова Дончева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 47 с.

   

 пълен текст 

- 754 -

Д 484 

Дончева, Нина Димитрова

   Сравнително експериментално изследване на аналгетично и противовъзпалително действие на средства, прилагани за съпътстваща терапия на болката : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нина Димитрова Дончева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 127 с.

   

 корица 

- 755 -

Д 525 

Златанова, Христина Иванова

   Експериментално фармакологично проучване на аналгетична и противовъзпалителна активност на новосинтезирани пиролови съединения : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Христина Иванова Златанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 230 с.

   

 корица 

- 756 -

37292 

Златанова, Христина Иванова

   Експериментално фармакологично проучване на аналгетична и противовъзпалителна активност на новосинтезирани пиролови съединения : Автореферат / Христина Иванова Златанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 55 с.

   

 пълен текст 

- 757 -

Д 459 

Иванова, Станислава Димитрова

   Фармакоаналитичен контрол на хранителни добавки с андрогенно действие : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Станислава Димитрова Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 100 с.

   

 корица 

- 758 -

36918 

Иванова, Станислава Димитрова

   Фармакоаналитичен контрол на хранителни добавки с андрогенно действие : Автореферат / Станислава Димитрова Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 37 с.

   

 корица | пълен текст 

- 759 -

II 9668, II 9668-Фармация 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, А. Бойчинов, П. Николов . - 4 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 331 с.

   

  

- 760 -

II 5353 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, П. Николов, А. Бойчинов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1966 . - 292 с.

   

  

- 761 -

II 7529 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, П. Николов, А. Бойчинов . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1969 . - 319 с.

   

  

- 762 -

35640 

Кантарев, Николай Константинов

   Фармакологична характеристика на проявите на отнемане след многократно третиране с дифенилхидантоин (експериментални проучвания) : Автореферат / Николай Константинов Кантарев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 32 с.

   

 пълен текст 

- 763 -

II 14769, II 14769- Фармакология, II 14769-Фармакология 

Караиванова, Маргарита и др.

   Лекарствен справочник 2016 / Маргарита Караиванова, Людмил Пейчев, Станислав Георгиев . - София : Теа дизайн ООД, 2016 . - 496 с.

   

   ISBN 978-619-90647-3-3 

 корица 

- 764 -

II 14229 

Касърова, М. и др.

   Технология на лекарствата с биофармация : Учебна тетрадка за студенти по фармация : Ч. 1- / М. Касърова, Бисера Пиличева, Величка Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010

   

   Ч. 2. Стерилни лекарствени форми. Фитопрепарати . - 97 с.

   

  

- 765 -

37197 

Кацарова, Мариана

   Химичен състав, антиоксидантен потенциал и биологична активност на растения с анксиолитично действие : Автореферат / Мариана Кацарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 49 с.

   

 пълен текст 

- 766 -

37283, 37283-Фармакология, 37283-Фармация 

Клинична фармакология  : За студенти по медицина / А. Рангелов, Д. Убенова, Д. Делев, Д. Димитрова, И. Костадинова, И. Костадинов, Л. Пейчев, М. Манова ; Ред. И. Костадинова . - 2. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 279 с.

   

   ISBN 978-619-7085-96-9 

 корица 

- 767 -

Д 492 

Кокова, Весела Юлиева

   Експериментално изследване фармакологичните ефекти на етифоксин върху нервни и нервно-мускулни структури : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Весела Юлиева Кокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 185 с.

   

 корица 

- 768 -

37142 

Кокова, Весела Юлиева

   Експериментално изследване фармакологичните ефекти на етифоксин върху нервни и нервно-мускулни структури : Автореферат / Весела Юлиева Кокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 55 с.

   

 пълен текст 

- 769 -

Д 384 

Костадинов, Илия Димитров

   Кломипрамин и флуоксетин - аналгетично противовъзпалително действие в експеримент : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илия Димитров Костадинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 182 с.

   

 корица 

- 770 -

36509 

Костадинов, Илия Димитров

   Кломипрамин и флуоксетин - аналгетично противовъзпалително действие в експеримент : Автореферат / Илия Димитров Костадинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

- 771 -

35599 

Костадинова, Иванка Илиева

   Експериментална характеристика на толерантност към някои противоепилептични средства : Автореферат / Иванка Илиева Костадинова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 31 с.

   

  

- 772 -

35959 

Кръстев, Атанас Димитров

   Мотилитет и евакуаторна функция на гастроинтестиналния тракт - in vitro и in vivo проучвания при медикаментозна стимулация и инхибиция на гладката мускулатура : Автореферат / Атанас Димитров Кръстев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 82 с.

   

 пълен текст 

- 773 -

II 14150, II 14150-Фармакология, II 14150-Фармация 

Ксенобиотици - токсичност, превантивни и терапевтични стратегии  : За студенти по фармация / Маргарита Христова Караиванова, Елинка Кръстева, Илия Димитров Костадинов, Делян Пенев Делев и др. ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2008 . - 312 с.

   

   ISBN 978-954-334-076-7 

  

- 774 -

Д 535 

Лукова, Паолина Кънчева

   Изследване пребиотичния потенциал на полизахариди при някои видове от род Plantago L., разпространени в България : Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Паолина Кънчева Лукова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 173 с.

   

 корица 

- 775 -

37361 

Лукова, Паолина Кънчева

   Изследване пребиотичния потенциал на полизахариди при някои видове от род Plantago L., разпространени в България : Автореферат / Паолина Кънчева Лукова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 40 с.

   

 пълен текст 

- 776 -

I 1966 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - Пловдив : ИК ВАП, 2005 . - 606 с.

   

   ISBN 954-9806-55-3 

  

- 777 -

35432, 35432-Лекарствени справочници, 35432-Фармакология, 35432-Фармацевтични справочници 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2006 . - 640 с.

   

   ISBN 954-9806-55-3 

 корица 

- 778 -

II 14140, II 14140-Фармацевтични справочници 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - [6 изд.] . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 742 с.

   

   ISBN 978-954-9806-75-5 

 корица | съдържание 

- 779 -

K 50 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - 7. изд. . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 877 с.

   

   ISBN 978-954-8326-30-8 

  

- 780 -

II 14532, II 14532-Фармакология 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - 8. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 1120 с.

   

   ISBN 978-954-8326-93-3 

 корица 

- 781 -

II 14768 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - 9. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 1152 с.

   

   ISBN 978-619-189-051-4 

 корица 

- 782 -

, 34520 

Минкова, Галя Димитрова

   Газово-хроматографски методи за лекарствен мониторинг на антиконвулсанти : Автореферат / Галя Димитрова Минкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 55 с.

   

 пълен текст 

- 783 -

Д 561 

Михайлова, Анита Стоянова

   Експериментално повлияване на паметови функции, възпаление и имуномодулация при приложението на прамипексол и толкапон : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анита Стоянова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 199 с.

   

 корица | съдържание 

- 784 -

37552 

Михайлова, Анита Стоянова

   Експериментално повлияване на паметови функции, възпаление и имуномодулация при приложението на прамипексол и толкапон : Автореферат / Анита Стоянова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 52 с.

   

 пълен текст 

- 785 -

Д 534 

Михайлова, Анна Атанасова

   Епидемиологично и фармакоикономическо проучване на кортикостероидната профилактика на "Хиалинно-мембранна болест" при преждевременно родени деца : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анна Атанасова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 142 с.

   

 корица 

- 786 -

37360 

Михайлова, Анна Атанасова

   Епидемиологично и фармакоикономическо проучване на кортикостероидната профилактика на "Хиалинно-мембранна болест" при преждевременно родени деца : Автореферат / Анна Атанасова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 56 с.

   

 пълен текст 

- 787 -

II 3873 

Николов, П. и др.

   Учебник по фармакология / П. Николов, Д. Пасков, В. Петков . - 3 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 383 с.

   

 корица | съдържание 

- 788 -

I 2036 

Николов, П. и др.

   Лекарственик с рецептура / П. Николов, Д. Пасков . - 2. изд. . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 560 с.

   Дарение от д-р Калайджиев

 корица 

- 789 -

37596 

Николов, П. и др.

   Учебник по фармакология / П. Николов, Д. Пасков, В. Петков . - София : Наука и изкуство, 1956 . - 536 с.

   

 корица | съдържание 

- 790 -

II 8493 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1972

   

   Ч. 1 . - 477 с.

   

  

- 791 -

II 8493 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1972

   

   Ч. 2 . - 445 с.

   

  

- 792 -

II 7323 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София : ВМИ - София, 1970

   

   Ч. 1 . - 371 с.

   

  

- 793 -

II 9098 

Пасков, Д. и др.

   Фармакология : Учебник за студенти / Д. Пасков, П. Пейчев . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 591 с.

   

  

- 794 -

18743 

Пасков, Д. и др.

   Фармакология : Лекционен курс за студенти медици и стоматолози : В 2 т. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1977

   

   Т. 1 . - 516 с.

   

  

- 795 -

Д 493 

Пейчев, Живко Людмилов

   Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Живко Людмилов Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 138 с.

   

 корица 

- 796 -

37143 

Пейчев, Живко Людмилов

   Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика : Автореферат / Живко Людмилов Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 44 с.

   

 пълен текст 

- 797 -

35865 

Пейчев, Людмил и др.

   Хомеопатичен справочник : От симптома към медикамента , от медикамента към симптома / Людмил Пейчев, Хюсник Бояджиян . - София : Изток - Запад, 2009 . - 809 с.

   

   ISBN 954-321-524-9 

  

- 798 -

35601 

Пейчев, Людмил Пейчев

   Нови експериментални данни в неврофармакологичната характеристика на натриевия валпроат при многократно приложение и след отнемането му : Автореферат / Людмил Пейчев Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 43 с.

   

 пълен текст 

- 799 -

5441 

Пейчев, П.

   Ръководство по рецептура и обща фармакология / П. Пейчев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1961 . - 112 с.

   

  

- 800 -

35644 

Пейчев, П. П. и др.

   Мед, пчелно млечице и пчелна отрова / П. П. Пейчев, Д. К. Торева . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1964 . - 87 с.

   

  

- 801 -

18842 

Пейчев, Пейчо и др.

   Лечебните и хранителни свойства на млякото и млечните продукти / Пейчо Пейчев, Пеню П. Пенев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 159 с.

   

  

- 802 -

Д 336 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 138 с.

   

  

- 803 -

36208 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Автореферат / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 31 с.

   

 пълен текст 

- 804 -

CD 70 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Автореферат / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 1 disc

   

  

- 805 -

36218, 36218-Фармакология 

Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще и бъдеще  / Людмила Владимирова-Китова, Мария Токмакова, Федя Николов, Жанет Грудева, Владимир Ходжев, Димо Василев, Жанет Минева, Николай Атанасов, Николай Здравков, Красимир Карастанев, Бистра Добрева, Петър Николов и др. ; Ред. Людмила Владимирова-Китова . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 367 с.

   Дарение от проф. Ж. Грудева - 2 екз.

   ISBN 978-954-8326-44-5 

  

- 806 -

, 24313, 24313-Фармакология 

Ръководство за практически упражнения по фармакология  : За студенти по медицина / А. Белчева, В. Влахов, Н. Георгиев, Н. Кантарев, Н. Никифоров и др. ; Ред. Д. Желязков . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 171 с.

   

  

- 807 -

10837, 10837-Фармакология 

Ръководство за практически упражнения по фармакология  : За студенти по медицина / Ираида Бантутова, Надка Бояджиева, Милка Власковска, Георги Петров Георгиев, Никифор Никифоров и др. ; Ред. Р. Овчаров, П. Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 164 с.

   

  

- 808 -

, II 12083, II 12083-Фармация 

Ръководство за практически упражнения по фармакология и токсикология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / А. Аструг, Ир. Бантутова, Н. Бояджиева, Д. Торева, Н. Никифоров и др. ; Ред. Ив. Крушков, М. Мичева . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 180 с.

   

  

- 809 -

II 14423 

Ръководство по клинична фармакология  / Радослав Радев, Людмил Пейчев, Стефан Радев и др. . - 3. прераб. и доп. изд. . - Стара Загора : УИ "Св. Климент Охридски", 2010 . - 113 с.

   

   ISBN 978-954-07-3136-0 

  

- 810 -

37213 

Сарачева, Кремена Емилова

   In vivo и in vitro проучване ефектите на триптани второ поколение върху поведенчески функции и a. carotis communis : Автореферат / Кремена Емилова Сарачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 43 с.

   

 корица | пълен текст 

- 811 -

Д 507 

Сарачева, Кремена Емилова

   In vivo и in vitro проучване ефектите на триптани второ поколение върху поведенчески функции и a. carotis communis : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Кремена Емилова Сарачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 123 с.

   

 корица 

- 812 -

, 33490-Фармация 

Сборник от рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  : Учебно пособие с протоколи за студенти-медици / Георги Георгиев, Д. Гетова, Н. Кантарев, И. Костадинова, М. Милушева, Л. Пейчев, Д. Убенова ; Ред. А. Рангелов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 158 с.

   

  

- 813 -

35578 

Сборник рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  / Г. Георгиев, Д. Гетова, И. Костадинова, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова . - 5 изд. . - Пловдив, 1999 . - 156 с.

   

 корица | съдържание 

- 814 -

36107 

Сборник рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  : Учебно пособие за студенти по дентална медицина / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, И. Костадинова, Ил. Костадинов, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова ; Ред. А. Рангелов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 183 с.

   

   ISBN 978-954-9549-29-4 

  

- 815 -

35799, 35799-Фармакология 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студентни по фармация / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, Н. Дончева, И. Костадинова, И. Костадинова, Л. Пейчев, М. Милушева, А. Рангелов, Д. Убенова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 212 с.

   

   ISBN 954-9549-33-1 

 корица | съдържание 

- 816 -

36108, 36108-Фармакология 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти по медицина / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, Н. Дончева, И. Костадинова, И. Костадинов, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова ; Ред. Д. Гетова . - 7 осн. прераб. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 239 с.

   

   ISBN 978-954-9549-34-8 

  

- 817 -

37187 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти магистър фармацевти / И. Костадинова, Д. Гетова, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова, Д. Димитрова, И. Костадинов, Д. Делев, А. Михайлова, Н. Дончева, М. Георгиева, М. Шишманова, Е. Апостолова, М. Тополов ; Ред. Людмил Пейчев . - 2. доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 275 с.

   

 корица 

- 818 -

37573 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти по дентална медицина / Д. Гетова, М. Георгиева, Д. Делев, Д. Димитрова, Н. Дончева, И. Костадинова, И. Костадинов, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова, М. Шишманова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 211 с.

   

   ISBN 978954-9549-62-1 

 корица | съдържание 

- 819 -

37374, 37374-Фармакология 

Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти по медицина / А. Рангелов, А. Михайлова, В. Кокова, Д. Убенова, Д. Делев, Д. Димитрова, Е. Апостолова, И. Костадинова, И. Кандиларов, И. Костадинов, Л. Пейчев, К. Сарачева, М. Тополов, М. Георгиева-Котетарова, М. Шишманова-Досева, Н. Дончева, Хр. Златанова ; Ред. Делян Делев, Илия Костадинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 304 с.

   

   ISBN 978-619-237-005-3 

 корица | съдържание 

- 820 -

II 14178, II 14178-Фармация 

Синтез и анализ на някои бета-лактамни антибиотици  / Пл. Пейков, Ал. Златков, Д. Обрешкова, Ив. Пенчева . - София : Без св. за изд., 2009 . - 84 с.

   

   ISBN 954-91354-1-1 

  

- 821 -

II 13816, II 13816-Фармакология 

Стоматологична фармакология

   Учебник по фармакология за стоматолози : За студенти, специализанти и докторанти / Дамянка Петева Гетова-Спасова, Иванка Илиева Костадинова, Людмил Пейчев Пейчев, Жоржета Стоянова Бочева, Йорданка Параскова Будевска и др. ; Ред. Надка Иванова Бояджиева . - София : МИ "АРСО", 2005 . - 275 с.

   

   ISBN 954-9301-11-1 

  

- 822 -

37121 

Тополов, Мариян Красимиров

   Сравнително изследване на ефектите на оланзапин и арипипразол върху модели на променени паметови функции : Автореферат / Мариян Красимиров Тополов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 46 с.

   

 пълен текст 

- 823 -

35600 

Торева, Димитра Колева

   Прояви на толерантност и физическа зависимост при противоепилептични средства (Експериментална характеристика с фармакологичен анализ) : Автореферат / Димитра Колева Торева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 109 с.

   

  

- 824 -

, II 12158 

Узунов, П. и др.

   Фармакология : Учебник за студенти по стоматология / П. Узунов, Иван Крушков, Димитрина Колева Торева . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 208 с.

   

  

- 825 -

II 14404, II 14404-Фармакология, II 14404-Фармация 

Учебник по фармакология  : Учебник за студенти по дентална медицина и за студенти от Медицинските колежи / Надка Иванова Бояджиева, Георги Асенов Богданов, Дамянка Петева Гетова-Спасова, Иванка Илиева Костадинова, Людмил Пейчев Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева . - София : АРСО, 2012 . - 244 с.

   

   ISBN 978-954-9301-82-3 

  

- 826 -

, II 13640, II 13640-Фармакология, II 13640-Фармация 

Фармакология  / Мила Власковска, Иванка Костадинова, Иван Ламбев, Дамянка Гетова, Иван Крушков и др. ; Ред. А. Белчева, П. Узунов . - 3 прер. и доп. изд. . - [София] : Знание, 2003 . - 406 с.

   

   ISBN 954-621-203-2 

  

- 827 -

, II 11669, II 11669-Фармация 

Фармакология  : За студенти по медицина / Ираида Ивановна Бантутова, Цветан Стефанов Бояджиев, Надка Иванова Бояджиева, Милка Василева Власковска, Димитрина Колева Торева и др. ; Ред. Р. Овчаров . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 389 с.

   

  

- 828 -

II 11701 

Фармакология  : За студенти по стоматология / Георги Станков Георгиев, Иван Маринов Крушков, Димитрина Колева Торева, Петко Димитров Узунов и др. ; Ред. Р. Овчаров, Вл. Мицов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 196 с.

   

  

- 829 -

II 12252, II 12252-Фармакология, II 12252-Фармация 

Фармакология  : Учебник за студенти по медицина / Ир. Бантутова, А. Белчева, Н. Бояджиева, М. Власковска, Д. Торева и др. ; Ред. Петко Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 355 с.

   

  

- 830 -

II 14144, II 14144-Фармакология 

Фармакология  : Учебник за студенти по хуманна медицина / Анна Беронова-Белчева, Жоржета Стоянова Бочева, Надка Иванова Бояджиева, Иванка Илиева Костадинова, Дамянка Петева Гетова-Спасова и др. ; Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева . - София : МИ "АРСО", 2009 . - 566 с.

   

   ISBN 954-9301-42-8 

  

- 831 -

II 14380, II 14380-Фармакология, II 14380-Фармация 

Фармакология  : За студенти и специализанти / Маргарита Христова Караиванова, Николай Дамянов Данчев, Спиро Михайлов Константинов, Людмил Пейчев, Ирина Николова и др. ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2011 . - 390 с.

   

   ISBN 978-954-334-127-6 

  

- 832 -

II 14405, II 14405-Фармакология, II 14405-Фармация 

Фармакология  : Учебник за студенти по хуманна медицина / Анна Белчева, Жоржета Бочева, Надка Бояджиева, Иванка Костадинова, Дамянка Гетова-Спасова и др. ; Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева . - 2 актуализирано изд. . - София : АРСО, 2010 . - 604 с.

   

   ISBN 978-954-9301-62-5 

  

- 833 -

II 14744, II 14744-Фармакология 

Фармакология  / Маргарита Христова Караиванова, Николай Дамянов Данчев, Спиро Михайлов Константинов, Георги Цветанов Момеков, Людмил Пейчев и др. ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2016 . - 504 с.

   

   ISBN 978-954-334-127-6 

 корица 

- 834 -

II 14833, II 14833-Фармакология 

Фармакология  : За помощник-фармацевти, медицински сестри и акушерки / Иванка Костадинова, Людмил Пейчев, Делян Делев, Илия Костадинов, Даринка Димитрова, Мария Георгиева-Котетарова, Михаела Шишманова-Досева, Елисавета Апостолова, Нина Дончева, Живко Пейчев, Мариян Тополов, Весела Кокова, Ангел Рангелов, Дафинка Убенова, Анита Михайлова, Христина Златанова, Василка Илиева, Лилия Василева, Кремена Сарачева, Илин Кандиларов ; Ред. Иванка Костадинова, Людмил Пейчев . - Пловдив : Екзакт 93 ЕООД, 2017 . - 298 с.

   Дарение от проф. Ив. Костадинова и проф. Л. Пейчев

   ISBN 978-954-350-243-4 

 корица 

- 835 -

II 14493, II 14493-Фармакология 

Фармакология и токсикология  / Анри Аструг, Анна Белчева-Беронова, Дамянка Гетова-Спасова, Иванка Костадинова, Людмил Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - София : АРСО, 2014 . - 733 с.

   

   ISBN 978-954-9301-94-6 

  

- 836 -

II 14734, II 14734-Фармакология 

Фармакология и токсикология  / Анри Аструг, Анна Белчева-Беронова, Дамянка Гетова-Спасова, Иванка Костадинова, Людмил Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - 2. изд. . - София : АРСО, 2017 . - 750 с.

   

   ISBN 978-619-197-024-7 

 корица 

- 837 -

II 14910, II 14910-Фармакология 

Фармакология и токсикология  / Анри Аструг, Анна Белчева-Беронова, Дамянка Гетова-Спасова, Иванка Костадинова, Людмил Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - 3. изд. . - София : АРСО, 2019 . - 762 с.

   

   ISBN 978-619-197-039-1 

 корица | съдържание 

- 838 -

II 13391

Фармакотерапевтичeн справочник 2000  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - 3 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2000 . - 1036 с.

   

   ISBN 954-9666-16-6 

  

- 839 -

II 13103

Фармакотерапевтичен справочник 1998  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - Пловдив : МИ "Райков", 1998 . - 983 с.

   

   ISBN 954-9666-02-6 

  

- 840 -

, II13089-Фармацевтични справочнициII 13089

Фармакотерапевтичен справочник 1999  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - Пловдив : МИ "Райков", 1999 . - 1080 с.

   

   ISBN 954-9666-08-5 

  

- 841 -

II 14003, II 14003-Фармакология, II 14003-Фармация 

Фармакотерапия за фармацевти  / М. Караиванова, Н. Данчев, М. Мичева, В. Цекова, С. Константинов и др. ; Ред. Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2006 . - 424 с.

   

   ISBN 954-334-027-7 

  

- 842 -

II 14623, II 14623-Фармакология 

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация  : В 2 ч. /  Ред. Маргарита Караиванова, Спиро Константинов . - София : СОФТТРЕЙД, 2014

   

   Ч. 1 / Маргарита Христова Караиванова, Спиро Михайлов Константинов, Георги Цветанов Момеков, Вирджиния Йорданова Цанкова, Делян Пеев Делев . - 228 с.

   

   ISBN 978-954-334-158-0 

 корица 

- 843 -

II 14623, II 14623-Фармакология 

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация  : В 2 ч. /  Ред. Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2014

   

   Ч. 2 / Маргарита Караиванова, Мария Орбецова, Мария Манова, Делян Делев, Иванка Ненова, Жанет Грудева-Попова, Людмил Пейчев, Анастасия Тренова, и др. . - 502 с.

   

   ISBN 978-954-334-160-3 

 корица 

- 844 -

36829, 36829-Фармакология 

Фитотерапия  / Божидарка Хаджиева, Лили Пейкова, Мая Георгиева, Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС, 2015 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-561-355-5 

 корица 

- 845 -

II 5843 

Фурнаджиев, Г. и др.

   Фармакология : За студенти по стоматология / Г. Фурнаджиев, Д. Торева . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 231 с.

   

  

- 846 -

II 14680, II 14680-Фармация 

Хаджиева, Божидарка

   Фармакогнозия : Учебно помагало за помощник-фармацевти : В 2 ч. / Божидарка Хаджиева . - Пловдив : МАКРОС, 2014-2016

   

   Ч. 1 . - 2014 . - 111 с.

   

   ISBN 978-954-561-347-0 

  

- 847 -

36739 

Шишманова-Досева, Михаела Стилианова

   Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове : Автореферат / Михаела Стилианова Шишманова-Досева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

- 848 -

Д 428 

Шишманова-Досева, Михаела Стилианова

   Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Михаела Стилианова Шишманова-Досева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 174 с.

   

 корица 

- 849 -

35094 

Юруков, Б.

   Фармакология : За медици : Т. 1- / Б. Юруков . - София : ПТПК "Тодор Димитров", 1948-

   

   Т.1 . - 1948 . - 568 с.

   

  

- 850 -

35474 

Юруков, Б. и др.

   Странични прояви при лекарствената терапия / Б. Юруков, П. Стоянов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1963 . - 159 с.

   

 корица | съдържание 

Фармация

- 851 -

36252 

Балабанов, Павел Петров

   Фармакоикономическо проучване на монотерапия с Carbamazepine (Finlepsin, Tegretol), Oxcarbazepine (Trileptal) и Valproate (Depakine chrono) при пациенти с епилепсия : Автореферат / Павел Петров Балабанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 38 с. + 1 CD-ROM

   

 пълен текст 

- 852 -

36583 

Грекова, Даниела Димитрова

   Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с бронхиална астма : Автореферат / Даниела Димитрова Грекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 74 с.

   

 корица 

- 853 -

34633 

Димитрова, Златка

   История на фармацията / Златка Димитрова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 1999 . - 252 с.

   

   ISBN 954-07-1385-4 

  

- 854 -

34827, 34827-Фармация 

Димитрова, Златка

   История на фармацията / Златка Димитрова . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2003 . - 255 с.

   

   ISBN 954-07-1739-6 

  

- 855 -

34792, 34792-Фармация 

Димитрова, Златка Д. и др.

   Социална фармация : Учебник за помощник-фармацевти / Златка Д. Димитрова, Димитър Ат. Димитров . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 256 с.

   

   ISBN 954-420-068-1 

  

- 856 -

35793, 35793-Фармация 

Димитрова, Златка Д. и др.

   Социална фармация и фармацевтично законодателство : Учебник за помощник-фармацевти / Златка Д. Димитрова, Димитър Ат. Димитров, Илко Н. Гетов . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 2008 . - 268 с.

   

   ISBN 954-420-268-2 

 корица | съдържание 

- 857 -

35792, 35792-Фармация 

Димитрова, Златка и др.

   Фармакоикономика : Учебник за студенти по фармация и медицина, лекари, фармацевти, икономисти и специалисти по здравен мениджмънт / Златка Димитрова, Гео Нешев . - София : МИ "АРСО", 2008 . - 205 с.

   

   ISBN 954-9301-43-5 

 корица | съдържание 

- 858 -

36041 

Димитрова, Златка и др.

   Фармацевтични грижи / Златка Димитрова, Валентина Петкова, Станислав Георгиев . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2009 . - 420 с.

   

   ISBN 978-954-07-2868-1 

  

- 859 -

36313, 36313-Фармакология, 36313-Фармация 

Еврофарма - 2  : Избрани глави от съвременната клинична фармакология, фармакотерапия и клинична фармация / Деян Денев, Златка Димитрова, Екатерина Петкова, Станислав Георгиев, Даниела Грекова, Стоян Пъпанов и др. ; Ред. Гео Нешев, Златка Димитрова . - София : АРСО, 2012 . - 376 с.

   

   ISBN 978-954-9301-81-6 

  

- 860 -

Д 380 

Иванов, Калин Валентинов

   Подходи за аналитичен контрол на аминокиселини в състава хранителни добавки : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Калин Валентинов Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 160 с.

   

 корица 

- 861 -

36506 

Иванов, Калин Валентинов

   Подходи за аналитичен контрол на аминокиселини в състава хранителни добавки : Автореферат / Калин Валентинов Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

- 862 -

36238, 36238-Фармация 

История на фармацията  / Златка Димитрова, Станислав Георгиев, Калина Андреевска, Димитър Димитров . - 3. изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2010 . - 255 с.

   Дарение от проф. Л. Пейчев - 1 екз.

   ISBN 978-954-07-3096-7 

 корица | съдържание 

- 863 -

Д 513 

Кацаров, Пламен Димитров

   Полимерни микросфери с доксиламин и пиридоксин за назално приложение : Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Пламен Димитров Кацаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 152 с.

   

 корица 

- 864 -

37232 

Кацаров, Пламен Димитров

   Полимерни микросфери с доксиламин и пиридоксин за назално приложение : Автореферат / Пламен Димитров Кацаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 54 с.

   

 пълен текст 

- 865 -

36584 

Маджаров, Васил Георгиев

   Анализ на законодателните и пазарни механизми на търговията на едро с лекарствени продукти у нас : Автореферат / Васил Георгиев Маджаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 40 с.

   

 корица | пълен текст 

- 866 -

Д 399 

Маджаров, Васил Георгиев

   Анализ на законодателните и пазарни механизми на търговията на едро с лекарствени продукти у нас : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Васил Георгиев Маджаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 114 с.

   

 корица 

- 867 -

II 14143, II 14143-Химия 

Пейков, Пламен и др.

   Тестове по фармацевтична химия : Учебно помагало за студенти по фармация / Пламен Пейков, Калин Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 80 с.

   

  

- 868 -

Д 412 

Пиличева, Бисера Асенова

   Биоадхезивни микрочастици за назално приложение с бетахистин : Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Бисера Асенова Пиличева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 153 с.

   

 корица 

- 869 -

36699 

Пиличева, Бисера Асенова

   Биоадхезивни микрочастици за назално приложение с бетахистин : Автореферат / Бисера Асенова Пиличева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

- 870 -

Д 413 

Пъпанов, Стоян Илиев

   Фармацевтични грижи, регулаторни аспекти и аналитично охарактеризиране на някои лекарствени продукти в педиатрията : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Стоян Илиев Пъпанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 197 с.

   

 корица 

- 871 -

36700 

Пъпанов, Стоян Илиев

   Фармацевтични грижи, регулаторни аспекти и аналитично охарактеризиране на някои лекарствени продукти в педиатрията : Автореферат / Стоян Илиев Пъпанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 56 с.

   

 корица | пълен текст 

- 872 -

36828 

Социална фармация и фармацевтично законодателство  : Учебник / Генка Петрова, Валентина Петкова, Илко Гетов, Мона Стефанова, Димитър Димитров, Даниела Грекова, Васил Маджаров и др. ; Ред. Г. Петрова . - София : ЦМБ, 2015 . - 552 с.

   

   ISBN 978-954-9318-37-1 

 корица 

- 873 -

37593 

Стайнова, Радиана Атанасова

   Медико-социални аспекти и ролята на фармацевта в мениджмънта на гестационния захарен диабет : Автореферат / Радиана Атанасова Стайнова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 55 с.

   

 пълен текст 

- 874 -

36414 

Узунова, Йорданка Иванова

   Определяне на остатъчни мономери след полимеризация на дентални композити : Автореферат / Йорданка Иванова Узунова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 45 с.

   

 пълен текст 

- 875 -

Д 363 

Узунова, Йорданка Иванова

   Определяне на остатъчни мономери след полимеризация на дентални композити : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йорданка Иванова Узунова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 181 с.

   

  

- 876 -

K II 7 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : Ч. 1- / Пламен Пейков, Александър Златков, Иванка Пенчева, Данка Обрешкова, Бойка Цветкова . - Пловдив : МАКРОС, 2012-

   

   ISBN 978-954-561-293-0 

   Ч. 1. Лекарства, действащи на нервната система . - 2012 . - 68 с.

   

  

- 877 -

K 44 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : В 5 ч. /  Ред. Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС

   

   Ч. 2. Лекарства действащи на сърдечно-съдовата система / Бойка Цветкова, Лили Пейкова . - 64 с.

   

   ISBN 978-954-561-307-4 (ч. 2)

  

- 878 -

K 44 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : В 5 ч. /  Ред. Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС

   

   Ч. 3. Антибиотици (Основна анатомична група - антиинфекциозни J, основна терапевтична група - антибактериални J 01) / Бойка Цветкова, Лили Пейкова . - 72 с.

   

   ISBN 978-954-561-308-1 

  

- 879 -

K 44 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : В 5 ч. /  Ред. Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС

   

   Ч. 4. Аналгетици, противовъзпалителни и антиревматични лекарства, не-стероиди, кортикостероиди / Бойка Цветкова, Лили Пейкова, Мария Божкова . - 59 с.

   

   ISBN 978-954-561-312-8 

  

- 880 -

K 44 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : В 5 ч. /  Ред. Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС

   

   Ч. 5. Антиинфекциозни средства : сулфонамиди, противотуберкулозни, имидазоли, хинолини, хинолони, флуорирани хинолони, противовирусни, антинеопластични / Лили Пейкова, Бойка Цветкова, Мария Божкова . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-561-326-5 

  

- 881 -

37689 

Фармацевтични грижи  / Златка Димитрова, Валентина Петкова, Станислав Георгиев, Калина Андреевска, Радиана Стайнова и др. . - 3. изд. прераб. и доп. . - София : Теа дизайн ООД, 2016 . - 288 с.

   

   ISBN 978-619-90647-1-9 

 корица | съдържание 

- 882 -

II 14680, II 14680-Фармация 

Хаджиева, Божидарка

   Фармакогнозия : Учебно помагало за помощник-фармацевти : В 2 ч. / Божидарка Хаджиева . - Пловдив : FastPrintBooks, 2014-2016

   

   Ч. 2 . - 2016 . - 95 с.

   

   ISBN 978-619-7034-86-8 

 корица 

- 883 -

Д 388 

Христов, Емил

   Критичен анализ на някои регулаторни аспекти на лекарствената безопасност на биотехнологични, високотехнологични лекарствени продукти и нови активни вещества : [Дисертация] / Емил Христов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 217 с.

   

 корица 

Токсикология

- 884 -

II 14638, II 14638-Фармакология 

Boyadjieva, Nadka

   Basic and clinical pharmacology with toxicology / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Anna Belcheva, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al. ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sofia : ARSO, 2015 . - 388 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

 корица 

- 885 -

37665, 37665-Токсикология, 37665-Фармакология 

Diagnostic and therapeutic algorithms of acute poisonings and toxoallergic reactions  / Svetlan Dermendzhiev, Vladimir Bozhilov, Sasha Krusteva-Zapryanova, Maria Kumcheva ; Ред. Sv. Dermendzhiev . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2019 . - 142 p.

   

   ISBN 978-619-237-045-9 

 корица | съдържание 

- 886 -

36204, 36204-Токсикология, 36204-Фармация 

Iliev, Y.

   Clinical toxicology : Lectures for medical students / Y. Iliev . - Plovdiv : ИК ВАП, 2011 . - 114 p.

   

   ISBN 978-954-8326-39-1 

  

- 887 -

II 14418, II 14418-Токсикология, II 14418-Фармация 

Iliev, Yanko

   Clinical toxicology : Lectures for medical students / Yanko Iliev . - Plovdiv : IK VAP, 2012 . - 80 p.

   

   ISBN 978-954-8326-39-1 

  

- 888 -

36592, 36592-Токсикология, 36592-Фармакология 

Iliev, Yanko T. et al.

   Basic principles of clinical toxicology / Yanko T. Iliev, Stefan Popov . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 176 p.

   

   ISBN 978-954-8326-96-4 

 корица | съдържание 

- 889 -

Д 141 

Бояджиев, Стефан Борисов

   Експериментални проучвания за влиянието на някои фосфорорганични съединения върху щитовидната жлеза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Борисов Бояджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 166 с.

   

  

- 890 -

37453, 37453-Токсикология, 37453-Фармация 

Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции  / Светлан Дерменджиев, Владимир Божилов, Саша Кръстева-Запрянова, Мария Кумчева ; Ред. Св. Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 144 с.

   

   ISBN 978-619-237-021-3 

 корица | съдържание 

- 891 -

II 14419, II 14419-Токсикология, II 14419-Фармация 

Илиев, Янко

   Пропедевтика на клиничната токсикология / Янко Илиев . - Пловдив : ИК ВАП, 2012 . - 89 с.

   

  

- 892 -

36364, 36364-Токсикология, 36364-Фармация 

Илиев, Янко Т.

   Пропедевтика на клиничната токсикология / Янко Т. Илиев . - Пловдив : МИ "Васил Петров", 2013 . - 136 с.

   

   ISBN 978-954-8326-65-0 

  

- 893 -

35017 

Илиев, Янко Тодоров

   Остри отравяния : Клинико-епидемиологична характеристика, токсикологична помощ и здравни последици : Автореферат / Янко Тодоров Илиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 57 с.

   

  

- 894 -

II 14222 

Караиванова, М.

   Учебно помагало по токсикология / М. Караиванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 185 с.

   

  

- 895 -

26099 

Михов, Христо

   Отравяния в детската възраст / Христо Михов . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 203 с.

   

 корица | съдържание 

- 896 -

, 34028-Токсикология 

Остри отравяния  : За общопрактикуващи лекари и студенти / Олга Григорова, Мария Георгиева Пранчева, Янко Тодоров Илиев, Светлан Михов Дерменджиев, Станка Георгиева Андонова . - Пловдив : Райков, 1999 . - 136 с.

   

   ISBN 954-9666 -14-Х 

  

- 897 -

34493, 34493-Токсикология 

Остри отравяния  : За общопрактикуващи лекари и студенти / Олга Григорова, Мария Георгиева Пранчева, Янко Тодоров Илиев, Светлан Михов Дерменджиев ; Ред. Станка Андонова . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Райков" . - 144 с.

   

   ISBN 954-9666-26-3 

  

- 898 -

36067, 36067-Токсикология, 36067-Фармация 

Остри отравяния  : Текстове и тестове (за студенти и общопрактикуваши лекари) / Янко Тодоров Илиев, Саша Александрова Кръстева, Мария Георгиева Пранчева, Стоилка Георгиева Туфкова, Теодора Петкова Караиванова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 156 с.

   

   ISBN 978-954-8326-13-1 

  

- 899 -

35913, 35913-Токсикология, 35913-Фармация 

Тестове по клинична токсикология  : За самопроверка и обучение / Янко Тодоров Илиев, Саша Александрова Кръстева, Мария Георгиева Пранчева, Стоилка Георгиева Туфкова, Теодора Петкова Караиванова ; Ред. Янко Илиев . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 72 с.

   

   ISBN 954-9806-93-9 

 корица | съдържание 

- 900 -

37345, 37345-Токсикология, 37345-Фармакология 

Тестове по токсикология  : За студенти по фармация / Янко Тодоров Илиев, Елисавета Апостолова, Нина Дончева, Весела Кокова, Илин Кандиларов ; Ред. Янко Т. Илиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 82 с.

   

   ISBN 978-619-189-072-9 

 корица 

- 901 -

37728, 37728-Токсикология, 37728-Фармакология 

Тестове по токсикология  : За студенти по фармация / Янко Тодоров Илиев, Нина Дончева, Мариян Тополов, Анита Михайлова, Елисавета Апостолова, Михаела Шишманова, Весела Кокова, Илин Кандиларов, Кремена Сарачева ; Ред. Янко Т. Илиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 86 с.

   

   ISBN 978-619-189-130-6 

 корица | съдържание 

- 902 -

Д 285 

Туфкова, Стоилка Георгиева

   Остри отравяния : Клинично-епидемиологични, клинично-лабораторни изследвания и антиоксидантна защита : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Стоилка Георгиева Туфкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 139 с.

   

  

- 903 -

II 14734, II 14734-Фармакология 

Фармакология и токсикология  / Анри Аструг, Анна Белчева-Беронова, Дамянка Гетова-Спасова, Иванка Костадинова, Людмил Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - 2. изд. . - София : АРСО, 2017 . - 750 с.

   

   ISBN 978-619-197-024-7 

 корица 

- 904 -

II 14910, II 14910-Фармакология 

Фармакология и токсикология  / Анри Аструг, Анна Белчева-Беронова, Дамянка Гетова-Спасова, Иванка Костадинова, Людмил Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - 3. изд. . - София : АРСО, 2019 . - 762 с.

   

   ISBN 978-619-197-039-1 

 корица | съдържание 

Професионални болести

- 905 -

Д 346 

Дерменджиев, Светлан Михов

   Сравнителен анализ на алергичните болести с общ професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион : Научно-изследователски труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Светлан Михов Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 165 с.

   

  

- 906 -

36288 

Дерменджиев, Светлан Михов

   Сравнителен анализ на алергичните болести с общ професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион : Автореферат / Светлан Михов Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 47 с.

   

 пълен текст 

- 907 -

12916 

Карастанев, Иван и др.

   Вибрационна болест / Иван Карастанев, Нестор Митрев, Кръстьо Язов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 140 с.

   

  

- 908 -

20479 

Карастанев, Иван и др.

   Вибрационна болест / Иван Карастанев, Нестор Митрев, Кръстьо Язов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 95 с.

   

  

- 909 -

Д 187 

Митрев, Нестор Величков

   Някои аспекти на проблема за вибрационната патология при миньорите : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Нестор Величков Митрев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 214 с.

   

  

- 910 -

37148, 37148-Професионални болести, 37148-Хигиена 

Стойнева, Златка и др.

   Професионални нервни и алергични болести / Златка Стойнева, Светлан Дерменджиев . - София : ИК "Елестра", 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-90129-7-0 

 корица 

- 911 -

, 27916, 27916-Хигиена 

Хигиена и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Василев Бояджиев, Иван Каменов Панов, Лиляна Бързева-Ангелова, Никола Михайлов Аврамов, Божидар Фотев Стефанов и др. ; Ред. Мирчо Луканов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 373 с.

   

  

- 912 -

, II 12087, II 12087-Хигиена 

Хигиена и професионални заболявания  : Учебник за студенти по медицина / Никола Михайлов Аврамов, Станка Георгиева Андонова, Цветана Владиславова Алексиева, Владимир Василев Бояджиев, Божидар Георгиев Попов и др. ; Ред. Владимир Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 408 с.

   

  

- 913 -

II 14875, II 14875-Хигиена, II 14875-Хигиена и екология 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари / Божидар Попов, Божидар Стефанов, Пенка Гацева, Таня Търновска, Атанаска Александрова и др. ; Ред. Божидар Попов . - 3. актуализирано изд. . - София : Б. и., 2018 . - 616 с.

   

   ISBN 978-954-9977-62-2 

 корица | съдържание 

- 914 -

Д 138 

Язов, Кръстьо Илиев

   Проучвания върху силикозата в Панагюрските медни мини : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Кръстьо Илиев Язов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 258 с.

   

  

Физикална терапия. Рехабилитация

- 915 -

34331

Beer, Andre-Michael et al.

   Moortherapie 2000 : Peat Therapy on it's Way into the next Millenium : Vortrage des International Moortherapie - Symposions Bad Kissingen, Oktober 1999 / Andre-Michael Beer, Gerd Luttig, Julian Lukanov : Bad Kissingen, 2000 . - 279 s.

   

   ISBN 3-9806947-0-4 

  

- 916 -

II 13409

Beer, Andre-Michael et al.

   Kompendium klassische naturheil verfahren : Physikalische und rehabilitative Medizin, Medizinische Balneologie und Klimatologie / Andre-Michael Beer, Christian Karl, Julian Lukanov . - Munchen : Verlag Geretsried, 1998 . - 433 s.

   

   ISBN 3-9804437-8-7 

  

- 917 -

, 35469 

Beer, Andre-Michael et al.

   Moderne moortherapie : Torf ist nicht gleich torf : Wissenschaftliche erkenntnisse zum verstandnis der pharmakologischen wirkungen von badetorf fur die rehabilitation, kurortmedizin und stationare naturheilkunde / Andre-Michael Beer, Julian Lukanov, Plamen Sagorchev . - Hattingen, 2007 . - 240 s.

   

 корица | съдържание 

- 918 -

II 14745, II 14745-Физиотерапия 

Essentials of physical rehabilitation medicine  : For undergraduate medical students / Elena Ilieva, Eugenia Rosulescu, Lucia D`Ingianna, Troycho Troev, Jannis Papathanasiou et al. ; Ред. Troycho D. Troev, Jannis V. Papathanasiou . - Plovdiv : Lax book, 2016 . - 344 p.

   

   ISBN 978-619-189-041-5 

 корица 

- 919 -

37470 

Frontera, Walter R.

   Rehabilitation medicine for elderly patients / Walter R. Frontera, G. Sergi, J. V. Papathanasiou ; Ed. Stefano Masiero, Ugo Carraro . - Cham : Springer, 2018 . - 545 p. . -  (Practical Issues in Geriatrics)

   

   ISBN 978-3-319-57405-9 

 корица | съдържание 

- 920 -

Д 515 

Ангелова, Анна Стефанова

   Терапевтична ефективност на високоинтензивното лазерно лъчение при остеоартроза на колянната става : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анна Стефанова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 125 с.

   

 корица 

- 921 -

37234 

Ангелова, Анна Стефанова

   Терапевтична ефективност на високоинтензивното лазерно лъчение при остеоартроза на колянната става : Автореферат / Анна Стефанова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 52 с.

   

 пълен текст 

- 922 -

37562, 37562-Физиотерапия 

Бечева, Мария

   Учебник по кинезитерапия / Мария Бечева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 531 с.

   

   ISBN 978-619-237-037-4 

 корица | съдържание 

- 923 -

36516 

Бечева, Мария Вакрилова и др.

   Кинезитерапия при някои неврологични заболявания / Мария Вакрилова Бечева, Екатерина Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-7085-20-4 

 корица | съдържание 

- 924 -

37402 

Божкова, М. и др.

   Масаж / М. Божкова, М. Вакрилова-Бечева, Н. Белчева ; Ред. Недялка Кръстева . - Пловдив : АВТО ПРИНТ, 2018 . - 219 с.

   

   ISBN 978-619-7205-10-7 

 корица 

- 925 -

36573, 36573-Здравеопазване и соц. медицина, 36573-Социална медицина 

Божкова, Мария

   Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем / Мария Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 45 с.

   

   ISBN 978-619-7085-30-3 

 корица | съдържание 

- 926 -

12384 

Бойкикева, С. А.

   Физиотерапия в гинекологията / С. А. Бойкикева . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 144 с.

   

  

- 927 -

36600, 36600-Физиотерапия 

Вакрилова-Бечева, Мария Стамова

   Активно лечение и превенция на болката в кръста / Мария Стамова Вакрилова-Бечева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 82 с.

   

   ISBN 978-619-7085-33-4 

 корица 

- 928 -

K 190 

Вакрилова-Бечева, Мария Стамова

   Кинезитерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат / Мария Стамова Вакрилова-Бечева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 80 с.

   

   ISBN 978-619-7085-46-4 

 корица 

- 929 -

35322 

Владева, С. и др.

   Минералните води в лечението на захарния диабет / С. Владева, П. Гацева . - Пловдив, 2006 . - 35 с.

   

 корица | съдържание 

- 930 -

Д 430 

Гонкова, Мария Илиева

   Ефект на радиалната ударно-вълнова терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална парализа : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Илиева Гонкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 129 с.

   

 корица 

- 931 -

36783 

Гонкова, Мария Илиева

   Ефект на радиалната ударно-вълнова терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална парализа : Автореферат / Мария Илиева Гонкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 46 с.

   

 корица | пълен текст 

- 932 -

Д 334 

Грозева, Антоанета Стефанова

   Проучване физико-химичните свойства на поморийската лиманна кал и лечебния й ефект върху качеството на живот при пациенти с анкилозиращ спондилит и остеоартроза : Дисертационен труд за получаване на научна и образователна степен "Доктор" / Антоанета Стефанова Грозева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 121 с.

   

  

- 933 -

36199 

Грозева, Антоанета Стефанова

   Проучване физико-химичните свойства на поморийската лиманна кал и лечебния й ефект върху качеството на живот при пациенти с анкилозиращ спондилит и остеоартроза : Автореферат / Антоанета Стефанова Грозева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 48 с.

   

 пълен текст 

- 934 -

Д 427 

Елкова, Хариета Добринова

   Организационно-управленчески проблеми на етапната болнична и извънболнична рехабилитация и отражението им върху качеството на живот на болни с мозъчен инсулт : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" към докторска програма "Физиотерапия, курортология и рехабилитация" / Хариета Добринова Елкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 170 с.

   

 корица 

- 935 -

36759 

Елкова, Хариета Добринова

   Организационно-управленчески проблеми на етапната болнична и извънболнична рехабилитация и отражението им върху качеството на живот на болни с мозъчен инсулт : Автореферат / Хариета Добринова Елкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 45 с.

   

 корица | пълен текст 

- 936 -

35038 

Илиева, Елена Милкова

   Клинични и инструментални проучвания върху ефективността на физикалните фактори в ранната рехабилитация след ендопротезиране на колянна става : Автореферат / Елена Милкова Илиева . - Пловдив, 2000 . - 42 с.

   

  

- 937 -

36393, 36393-Физиотерапия 

Илиева, Елена Милкова

   Съвременен подход в рехабилитацията при остеопороза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия / Елена Милкова Илиева . - Пловдив : МИ ВАП, 2013 . - 116 с.

   

   ISBN 978-954-8326-69-8 

 корица | съдържание 

- 938 -

24013 

Йонков, Ст. и др.

   Водолечение / Ст. Йонков, Гр. Найденов, Г. Каменов . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 223 с.

   

  

- 939 -

29364 

Йонков, Стоян Ал.

   Курортно лечение при заболявания на жлъчните пътища / Стоян Ал. Йонков . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 100 с.

   

  

- 940 -

II 14626, II 14626-Физикална терапия, II 14626-Физиотерапия 

Каснакова, Петя

   Ръководство по лечебен масаж : За обучение на студенти рехабилитатори от медицинските колежи / Петя Каснакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 106 с.

   

   ISBN 978-619-7085-47-1 

 корица 

- 941 -

II 14778 

Каснакова, Петя

   Сборник дидактически тестове за контрол и оценка по лечебен масаж и кинезитерапия / Петя Каснакова . - Пловдив, 2016 . - 103 с.

   

   ISBN 978-619-90575-0-6 

 корица 

- 942 -

II 14779 

Каснакова, Петя

   Ръководство за практически упражнения по масаж : Специална част : За рехабилитатори / Петя Каснакова . - Пловдив, 2017 . - 129 с.

   

   ISBN 978-619-90575-1-3 

 корица 

- 943 -

, 34268 

Кемеров, Стоян Илиев

   Сравнително проучване на влиянието на високочестотните електромагнитни полета от метровия, дециметровия и сантиметровия обхват върху някои структурни и функционални промени в централната нервна система : Експериментални проучвания : Автореферат / Стоян Илиев Кемеров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 52 с.

   

 пълен текст 

- 944 -

18675 

Лалова, Мария

   Балнеокалолечение при безплодието у жената / Мария Лалова . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 119 с.

   

  

- 945 -

Д 33 

Лалова, Мария Георгиева

   Естрогеннодействащите вещества в лечебната кал : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мария Георгиева Лалова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 219 с.

   

  

- 946 -

Д 72 

Мандевски, Стефан Атанасов

   Балнеолечение на хроничния пиелонефрит в Хисар : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Атанасов Мандевски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 141 с.

   

  

- 947 -

Д 435 

Милушев, Емил Георгиев

   Мониториране на промените в движението при пациенти с болки в гърба чрез ултразвукова крание-корпо-графия : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Емил Георгиев Милушев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 163 с.

   

 корица 

- 948 -

36788 

Милушев, Емил Георгиев

   Мониториране на промените в движенията при пациенти с болки в гърба чрез ултразвукова крание-корпо-графия : Автореферат / Емил Георгиев Милушев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 60 с.

   

 корица | пълен текст 

- 949 -

Д 78 

Никифоров, Никифор Недев

   Експериментални проучвания за действията на Меричлерската минерална вода : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Никифор Недев Никифоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973

   

   Т. 1 . - 282 с.

   

  

- 950 -

Д 78 

Никифоров, Никифор Недев

   Експериментални проучвания за действията на Меричлерската минерална вода : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Никифор Недев Никифоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973

   

   Т. 2 . - 282 с.

   

  

- 951 -

35653 

Никифоров, Никифор Недев

   Експериментални и клинични проучвания върху действията на български минерални води и пелоиди и получени от тях препарати : Автореферат / Никифор Недев Никифоров . - Пазарджик : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 82 с.

   

  

- 952 -

21656 

Николова, Л. и др.

   Физиотерапия : Учебник за студенти по медицина / Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 151 с.

   

  

- 953 -

Д 357 

Папатанасиу, Йоаннис

   Проучване на ефектите на групов високо интензивен интервален и умерено интензивен продължителен кардиорехабилитационен модел при пациенти с ХСН : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йоаннис Папатанасиу . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 147 с.

   

  

- 954 -

36344 

Папатанасиу, Йоаннис

   Проучване на ефектите на групов високо интензивен интервален и умерено интензивен продължителен кардиорехабилитационен модел при пациенти с ХСН : Автореферат / Йоаннис Папатанасиу . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 54 с.

   

 пълен текст 

- 955 -

36502 

Папатанасиу, Янис

   Кардиорехабилитация при хронична сърдечна недостатъчност / Янис Папатанасиу . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 84 с.

   

   ISBN 978-954-9549-96-6 

 корица | съдържание 

- 956 -

Д 94 

Починкова, Павлина Александрова

   Ултразвуковата фонофореза с пчелна отрова при лечението на дегенеративните заболявания на гръбначния стълб : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Павлина Александрова Починкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 215 с.

   

  

- 957 -

36613 

Ръководство за упражнения по мануално мускулно тестуване  / Мария Бечева, Мария Божкова, Николета Трайкова, Екатерина Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 70 с.

   

   ISBN 978-619-7085-12-9 

 корица 

- 958 -

K 125 

Ръководство по ерготерапия  : Обща и специална част / Мария Бечева, Радослава Кацарска, Мария Божкова, Николета Трайкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

   ISBN 978-619-7085-24-2 

 корица 

- 959 -

II 11904, II 11904-Физиотерапия 

Ръководство по физикална терапия  : В 2 т. . - София : Медицина и физкултура, 1989-1992

   

   Т. 1 / Иван Неделчев Ангелов, Светлана Бойкикева, Стойко Георгиев Бусаров, Лилия Владимирова Владева, Марин Димитров Маринкев, и др. ; Ред.  Димитър Костадинов, Йорданка Гачева . - 1989 . - 344 с.

   

  

- 960 -

Д 306 

Симеонова, Радостина Христова

   Клинично проучване върху биостимулиращия ефект на нискоинтензивното лазерно лъчение при труднозаздравяващи рани : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Радостина Христова Симеонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 136 с.

   

  

- 961 -

II 9598 

Специална физиотерапия  / А. Ангелова, Г. Балчев, И. Бойкинов, Б. Карапанчев, М. Паунова и др. ; Ред. Л. Николова . - 2. доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 391 с.

   

  

- 962 -

K 129 

Топузов, Иван

   Ерготерапия : В 2 ч. / Иван Топузов . - София : Симел, 2007-2008

   

   Ч. 2 / Борис Соколов, Емил Маринов, Елена Илиева, Пенка Баракова, и др. . - 2008 . - 320 с.

   

   ISBN 978-954-9487-41-1 

  

- 963 -

, 32785, 32785-Физиотерапия 

Физикална терапия  : Учебник за студенти по медицина / Иван Неделчев Ангелов, Марин Димитров Маринкев, Ивайло Димитров Пашев и др. ; Ред. Йорданка Димитрова Гачева . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 160 с.

   

   ISBN 954-420-041-Х 

  

- 964 -

, 34536 

Физикалните фактори в практичната медицина  : Ръководство за студенти от ВМИ / Васил Георгиев Анастасов, Маргарита Иванова Василева, Мариана Гочева Горанова, Атанас Борисов Джурджев, Борис Атанасов Джурджев, Елена Милкова Илиева, Ивайло Димитров Пашев, Ангелина Владимирова Попова и др. ; Ред. Марин Маринкев . - 2 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 252 с.

   

  

- 965 -

, 33326, 33326-Физиотерапия 

Физикалните фактори в практичната медицина  : Ръководство за студенти от Висшите Медицински Институти / Васил Георгиев Анастасов, Маргарита Иванова Василева, Мариана Гочева Горанова, Атанас Борисов Джурджев, Борис Атанасов Джурджев, Елена Милкова Илиева, Ивайло Димитров Пашев, Ангелина Владимирова Попова и др. ; Ред. Марин Димитров Маринкев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 258 с.

   

  

- 966 -

II 6914 

Физиотерапия  : Учебник за студенти по медицина / Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров, Ст. Стаматов . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 155 с.

   

  

- 967 -

32437 

Физиотерапия  : Учебник за полувисши медицински кадри от всички профили / Димитър Костадинов Георгиев, Цветан Стоянов Илиев, Марин Димитров Маринкев, Ивайло Димитров Пашев, Стоян Стоянов Пенков ; Ред. Димитър Костадинов . - София : Медицина и физкултура, б. г. . - 264 с.

   

  

Патология

Патологична физиология

- 968 -

, 33866, 33866-Патофизиология 

Анави, Бенямин Леон

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Бенямин Леон Анави, Здравко Асенов Велков, Димитър Христов Илучев, Иван Колев Кирин, Стефан Стоилов Костянев, Димитър Митков Митков и др. ; Ред. Радослав Василев Лолов, Димитър Митков Митков . - София : МИ "Арсо", 1999 . - 574 с.

   Дарение от Л. Кавръкова - 1 екз.

   ISBN 954-8967-18-9 

 корица | съдържание 

- 969 -

Д 506 

Ардашева, Райна Георгиева

   In vivo и in vitro изследвания върху функционални и биохимични увреждания в тъкани и органи на гастроинтестиналния тракт при експериментален модел на повишено вътрекоремно налягане : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Райна Георгиева Ардашева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 126 с.

   

 корица 

- 970 -

37201 

Ардашева, Райна Георгиева

   In vivo и in vitro изследвания върху функционални и биохимични увреждания в тъкани и органи на гастроинтестиналния тракт при експериментален модел на повишено вътрекоремно налягане : Автореферат / Райна Георгиева Ардашева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 52 с.

   

 пълен текст 

- 971 -

, 27968, 27968-Патофизиология 

Балуцов, Методи Стоянов

   Ръководство за практически упражнения по патологична физиология / Методи Стоянов Балуцов, Здравко Асенов Велков, Анастасия Димитрова Карова, Мери Саркис Ованесян, Иван Борисов Янев и др. ; Ред. Н. Попова . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 132 с.

   

  

- 972 -

29398 

Биоконстанти на човека  / Никола Атанасов Бошев, Борис Лев Полнарев, Крум Костадинов Атанасов, Николай Асенов Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Иван Димов Зънзов, Иван Иванов Карастанев, Иван Колев Кирин, Иван Добрев Попов, Славчо Георгиев Савов, Петър Димитров Янев ; Ред. Никола Бошев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 511 с.

   

  

- 973 -

36076 

Великов, К. и др.

   Ръководство за практически упражнения по патофизиология / К. Великов, К. Демирева, Д. Илучев, Д. Митков и др. ; Ред. Мл. Аргиров . - София : Медицина и физкултура, 1977 . - 144 с.

   

  

- 974 -

36879 

Димов, Петър Кирилов

   Методи за неинвазивна оценка на възпалението в дихателната система - съвременни тенденции : Автореферат / Петър Кирилов Димов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 44 с.

   

 пълен текст 

- 975 -

Д 452 

Димов, Петър Кирилов

   Методи за неинвазивна оценка на възпалението в дихателната система - съвременни тенденции : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Петър Кирилов Димов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 100 с.

   

  

- 976 -

II 13576 - Б-ти на дихателната система, II13576-Болести на дихателната система, II13576-Патофизиология 

Диспнея  : Патофизиология, нозология, диагностика, поведение / Димитър Илучев, Стефан Костянев, Владимир Ходжев, Благой Маринов ; Ред. С. Костянев, Д. Илучев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 108 с.

   

   ISBN 954-9549-07-0 

  

- 977 -

Д 498 

Драганова, Анелия Иванова

   Прогностични фактори за централна сънна апнея/Чейн-Стоуксово дишане при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анелия Иванова Драганова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 164 с.

   

 корица 

- 978 -

37161 

Драганова, Анелия Иванова

   Прогностични фактори за централна сънна апнея/Чейн-Стоуксово дишане при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност : Автореферат / Анелия Иванова Драганова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 56 с.

   

 пълен текст 

- 979 -

35862, 35862-Патофизиология 

Експериментални модели за изследване на плеврата  / Иван Новаков, Георги Паскалев, Дора Терзиева, Желязко Христов, Живко Пешев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 130 с.

   

   ISBN 954-516-892-5 

 корица | съдържание 

- 980 -

36705 

Илучев, Д. и др.

   Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив : 60 години история и развитие / Д. Илучев, С. Костянев . - Пловдив : ИК ВАП, 2007 . - 36 с.

   

 корица 

- 981 -

Д 119 

Илучев, Димитър Христев

   Към методиките за оценка на алкално-киселинните и кислородни параметри и проучвания върху респираторните компенсации при метаболитната ацидоза и алкалоза : Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Димитър Христев Илучев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973

   

   Т. 1 . - 279 с.

   

  

- 982 -

Д 119 

Илучев, Димитър Христев

   Към методиките за оценка на алкално-киселинните и кислородни параметри и проучвания върху респираторните компенсации при метаболитната ацидоза и алкалоза : Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Димитър Христев Илучев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973

   

   Т. 2. Приложение - номограми и таблици . - 89 с.

   

  

- 983 -

28084, 28084-Патофизиология 

Кемилева, З. и др.

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / З. Кемилева, И. Кирин, И. Попдимитров . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 364 с.

   

  

- 984 -

II 9155 

Кемилева, Здравка и др.

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Здравка Кемилева, Иван Кирин . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 436 с.

   

  

- 985 -

22586 

Кемилева, Здравка и др.

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Здравка Кемилева, Иван Кирин . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 404 с.

   

  

- 986 -

II 8488 

Кирин, Иван

   Записки по някои въпроси из общата патологична физиология / Иван Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 139 с.

   

  

- 987 -

8716 

Кирин, Иван

   Функционален аспект на белодробната недостатъчност : Към функционалната диагностика и динамиката на нарушеното външно дишане при някои неспецифични белодробни заболявания / Иван Кирин . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1965 . - 140 с.

   

  

- 988 -

24285 

Кирин, Иван и др.

   Хипоксия : Същност, етиология и патогенеза / Иван Кирин, Димитър Илучев . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 175 с.

   

  

- 989 -

II 11923 

Кирин, Иван и др.

   Защитно-приспособителни процеси и болест / Иван Кирин, Димитър Илучев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 208 с.

   

  

- 990 -

Д 27

Кирин, Иван Колев

   Промени в броя на левкоцитите при белодробни интерорецептивни дразнения : Експериментални наблюдения : Дисертация / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1956 . - 151 с.

   

  

- 991 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" : В 2 т. / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964

   

   Т. 1 . - 231 с.

   

  

- 992 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" : В 2 т. / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964

   

   Т. 2 . - 169 с.

   

  

- 993 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Таблици : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 131 с.

   

  

- 994 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Допълнителни материали към дисертацията / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 140 с.

   

  

- 995 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Номограми : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 14 с.

   

  

- 996 -

Д 30 

Костурков, Георги Борисов

   Особености на белодробната вентилация при различните форми на белодробната туберкулоза : Дисертационен труд за получаване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Борисов Костурков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 341 с.

   

  

- 997 -

Д 267 

Костянев, Стефан Стоилов

   Външно дишане, диспнея и функционален капацитет - интегративна оценка : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Стефан Стоилов Костянев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 450 с.

   

  

- 998 -

35661 

Костянев, Стефан Стоилов

   Функционално-диагностични проучвания при обструкция на въздушния поток в дихателните пътища : Автореферат / Стефан Стоилов Костянев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 48 с.

   

 пълен текст 

- 999 -

36245 

Костянев, Стефан Стоилов

   Външно дишане, диспнея и функционален капацитет - интегративна оценка : Автореферат / Стефан Стоилов Костянев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 127 с.

   

  

- 1000 -

9134 

Курцин, Иван Т. и др.

   Кортиковисцералната теория на медицината и хормоналната регулация / Иван Т. Курцин, Никола А. Николов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1966 . - 300 с.

   

  

- 1001 -

Д 32 

Кютукчиев, Борис

   Проучвания върху някои чернодробни функции при нарушена висша нервна дейност : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борис Кютукчиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 153 с.

   

  

- 1002 -

Д 407 

Мандаджиева, Стоилка Колева

   Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна при здрави български деца на възраст 7-18 години : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Стоилка Колева Мандаджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 147 с.

   

 корица 

- 1003 -

36661 

Мандаджиева, Стоилка Колева

   Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна при здрави български деца на възраст 7-18 години : Автореферат / Стоилка Колева Мандаджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 53 с.

   

 корица | пълен текст 

- 1004 -

K 20 

Маринов, Благой и др.

   Тестове по патофизиология към учебника за медицински сестри и акушерки / Благой Маринов, Димитър Илучев . - Пловдив : Б. и., 2009 . - 66 с.

   

  

- 1005 -

35049 

Маринов, Благой Иванов

   Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна при физическо натоварване у деца в училищна възраст : Автореферат / Благой Иванов Маринов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 40 с.

   

 пълен текст 

- 1006 -

17028 

Митков, Димитър Митков

   Към патогенезата и терапията на мастната дистрофия на черния дроб при експериментална алкохолна интоксикация : Автореферат / Димитър Митков Митков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 31 с.

   

 пълен текст 

- 1007 -

37321, 37321-Патофизиология 

Николова, Юлия Георгиева

   Локални ренин-ангиотензин системи / Юлия Георгиева Николова . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 186 с.

   

   ISBN 978-619-189-090-3 

 корица 

- 1008 -

36112, 36112-Патофизиология 

Основи на патофизиологията  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Николов Андонов, Йордан Димитров Димитраков, Димитър Христев Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Благой Иванов Маринов, Мариана Атанасова Мурджева, Анна Стефанова Христова, Иван Борисов Янев и др. ; Ред. Александър Стойнев, Димитър Илучев . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 709 с.

   

   ISBN 978-954-9666-56-4 

  

- 1009 -

36847, 36847-Патофизиология 

Основи на патофизиологията  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Николов Андонов, Йордан Димитров Димитраков, Димитър Христев Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Благой Иванов Маринов, Мариана Атанасова Мурджева, Анна Стефанова Христова, Иван Борисов Янев и др. ; Ред. Александър Стойнев, Димитър Илучев . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2012 . - 709 с.

   

   ISBN 978-954-9666-56-4 

 корица | съдържание 

- 1010 -

35556, 35556-Патофизиология 

Основи на проблемната (интегративна) патофизиология на човека  : Учебник за медицински сестри и акушерки / Анна Христова, Благой Маринов, Димитър Илучев, Катерина Георгиева, Иван Дечев, Иван Янев, Радост Асенова, Стефан Костянев и др. ; Ред. Димитър Илучев . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 395 с.

   

   ISBN 978-954-9806-68-7 

 корица | съдържание 

- 1011 -

, 33667-Патофизиология 

Патологична физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Бенямин Леон Анави, Димитър Христов Илучев, Иван Колев Кирин, Стефан Стоилов Костянев ; Състав. Димитър Митков Митков и др. ; Ред. Радослав Лолов, Димитър Митков . - София : МИ "Арсо", 1998 . - 574 с.

   

   ISBN 954-8967-18-9 

  

- 1012 -

, II 12011, II 12011-Патофизиология 

Патологична физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Димитър Христов Илучев, Иван Колев Кирин, Люба Стоянова Костова, Димитър Митков Митков, Анелия Дякова Узунова и др. ; Ред. Иван Кирин . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 376 с.

   

  

- 1013 -

II 14379, II 14379-Патофизиология 

Патологична физиология  : Ръководство за студенти от факултетите по дентална медицина и фармация и от Медицинските колежи / Ганка Йорданова Бекярова, Стефан Стоилов Костянев, Благой Иванов Маринов, Владимир Асенов Ходжев, Иван Борисов Янев и др. ; Ред. Цветан Тошев Цеков . - Варна : Зограф, 2011 . - 632 с.

   

   ISBN 978-954-15-0226-6 

  

- 1014 -

II 6664 

Писарев, Ст. И. и др.

   Патологична физиология : Учебник / Ст. И. Писарев, Ат. Райнов . - София : Медицина и физкултура, 1967 . - 392 с.

   Дарение от доц. Ат. Хилендаров - 1 екз.

  

- 1015 -

35813, 35813-Патофизиология 

Ръководство за практически упражнения по патологична физиология  : За студенти по медицина / Методи Стоянов Балуцов, Здравко Асенов Велков, Анастасия Димитрова Карова, Мери Саркис Ованесян, Иван Борисов Янев и др. ; Ред. Емил Янев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 132 с.

   

 корица | съдържание 

- 1016 -

35205 

Ръководство за практически упражнения по патофизиология  / К. Великов, К. Демирева, Д. Илучев, Р. Лолов, Д. Митков и др. ; Ред. Мл. Аргиров . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 159 с.

   

  

- 1017 -

II 3280 

Серафимов, В. и др.

   Ръководство за практически занятия по патологична физиология / В. Серафимов, В. Зозиков . - София : Наука и изкуство, 1951 . - 144 с.

   

  

- 1018 -

Д 434 

Тарълов, Здравко Здравков

   Оценка на състоянието на вегетативната нервна система при различни функционални състояния чрез вариабилността на сърдечната честота : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Здравко Здравков Тарълов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 127 с.

   

 корица 

- 1019 -

36787 

Тарълов, Здравко Здравков

   Оценка на състоянието на вегетативната нервна система при различни функционални състояния чрез вариабилността на сърдечната честота : Автореферат / Здравко Здравков Тарълов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 46 с.

   

 корица | пълен текст 

- 1020 -

35364 

Телчаров, Л.

   Въпроси из клиничната патология / Л. Телчаров . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 258 с.

   

 корица | съдържание 

- 1021 -

II 3944 

Телчаров, Л. и др.

   Патологична физиология / Л. Телчаров, Ст. Писарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1962 . - 423 с.

   

  

- 1022 -

37615 

Телчаров, Любен

   Приноси към патофизиологията на мезенхима / Любен Телчаров . - София : ЛЕКОП издат, 1947 . - 79 с.

   Дарение от Елена Бояджиева

 корица | съдържание 

- 1023 -

Д 374 

Терзийски, Кирил Васков

   Типов отговор към физическо натоварване при някои социално значими заболявания и клинични синдроми : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Кирил Васков Терзийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 157 с.

   

  

- 1024 -

36567 

Терзийски, Кирил Васков

   Типов отговор към физическо натоварване при някои социално значими заболявания и клинични синдроми : Автореферат / Кирил Васков Терзийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 54 с.

   

 корица | пълен текст 

- 1025 -

, 34690-Патофизиология 

Тестове по патофизиология  / Д. Илучев, С. Костянев, И. Янев, А. Христова, А. Карова, Б. Маринов ; Ред. А. Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 238 с.

   

  

- 1026 -

37421, 37421-Патологична физиология 

Турийски, В. и др.

   Ефекти на повишено вътрекоремно налягане, изследвани чрез лабораторен модел / В. Турийски, Р. Ардашева, А. Кръстев . - Пловдив : Копиполис Къмпани ЕООД, 2018 . - 125 с.

   Дарение от доц. В. Турийски

   ISBN 978-619-7360-08-0 

 корица | съдържание 

Патологична анатомия

- 1027 -

4486 

Клинико-патологоанатомични епикризи

   Клинико-патологоанатомични епикризи / Б. Юруков, П. Миронов, А. Митов, Ас. Проданов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1960 . - 188 с.

   

  

- 1028 -

37000, 37000-Патологична анатомия 

Handbook of histopathology and immunohistochemistry  : Atlas for students in medicine, dental medicine and pharmacy for interns and practicing physicians / Elena Poryazova, Veselin Belovejdov, Denitsa Serteva, Ilia Bivolarski, Nadya Penkova ; Ред. Elena Poryazova . - Plovdiv : Lax book, 2016 . - 160 p.

   

   ISBN 978-619-189-046-0 

 корица | съдържание 

- 1029 -

II 14825, II 14825-Патоанатомия 

Lecture course in clinical pathology  : For medical students fourth course / Elena Poryazova, Veselin Belovejdov, Iliya Bivolarski, Silvia Genova, Svitlana Bachurska, Desislava Bojkova, Desislava Tashkova, Denitsa Serteva, Maria Koleva, Milena Gulinac, Marina Tomova ; Ред. Elena Poryazova . - Plovdiv : Lax book, 2017 . - 234 p.

   

   ISBN 978-619-189-071-2 

 корица | съдържание 

- 1030 -

II 14767, II 14767-Патоанатомия 

Lecture course in general pathology  : For medical students third course / Elena Poryazova, Veselin Belovejdov, Ilia Bivolarski, Desislava Bojkova, Denitza Serteva, Maria Koleva, Milena Gulinac, Krassimir Dangalov, Svitlana Bachurska, Marina Tomova ; Ред. Elena Poryazova . - Plovdiv : Lax book, 2017 . - 148 p.

   

   ISBN 978-619-189-058-3 

 корица 

- 1031 -

II 14808, II 14808-Патоанатомия 

Lecture course in general and clinical pathology  : For dental students third course / Elena Poryazova, Veselin Belovejdov, Iliya Bivolarski, Silvia Genova, Desislava Bojkova, Desislava Tashkova, Denitza Serteva, Maria Koleva, Milena Gulinac, Marina Tomova, Svitlana Bachurska, Krasimir Dangalov ; Ред. Elena Poryazova . - Plovdiv : Lax book, 2017 . - 256 p.

   

   ISBN 978-619-189-066-8 

 корица 

- 1032 -

II 14528 

Practicals of general pathology  : Text and picture manual for medical students / Benjamin L. Anavi, Vesselin S. Belovezhdov, Diana I. Staribratova, Vladimir Hr. Danev, Zivko Vl. Peshev, Georgi P. Ivanov, Ilia P. Bivolarski, Antoanette B. Lazarova, Sylvia N. Genova, Dmitry D. Staykov, Desislava A. Tashkova, Maria S. Koleva ; Ред. Benjamin Anavi . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2011 . - 81 p.

   

 корица 

- 1033 -

, II 9220 

Repetitorium pathologo-anatomicum  / Гр. Велев, М. Гърдевски, Хр. Миленков, С. Николаева, П. Узунов и др. ; Ред. М. Златева . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 229 с.

   

  

- 1034 -

30880, 30880-Патоанатомия 

Repetitorium pathologo-anatomicum  / Григор Петров Велев, Марин Иванов Гърдевски, Маргарита Ангелова Каменова, Христо Николов Миленков, Иван Георгиев Михайлов и др. ; Ред. М. Златева . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 359 с.

   

  

- 1035 -

Д 77 

Агопян, Кеворк Багдасар

   Някои морфологични особености на хеморагичната метропатия с хиперплазия на маточната мукоза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Кеворк Багдасар Агопян . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 225 с.

   

  

- 1036 -

35506 

Анави, Бенямин Леон

   Ултраструктурно проучване на интерстициалните клетки на бъбречната медула при въздействие с индометацин, с раувазедин и при "ендокринен бъбрек" : Автореферат / Бенямин Леон Анави . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 44 с.

   

 пълен текст 

- 1037 -

Д 74 

Бадъков, Стоян Христов

   Характеристика на атеросклеротичните изменения на аортата и коронарните артерии при ревматизъм : Морфометрично, хистологично и хистохимично изследване : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стоян Христов Бадъков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 227 с.

   

  

- 1038 -

35658 

Бадъков, Стоян Христов

   Характеристика на атеросклеротичните изменения на аортата и коронарните артерии при ревматизъм (Морфометрчно, хистологично и хистохимично изследване) : Автореферат / Стоян Христов Бадъков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 31 с.

   

 пълен текст 

- 1039 -

Д 499 

Бачурска, Свитлана Юриевна

   Диагностична стойност на ERG в имунохистохимичния панел за доказване на простатен карцином на иглени биопсии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Свитлана Юриевна Бачурска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 154 с.

   

 корица 

- 1040 -

37162 

Бачурска, Свитлана Юриевна

   Диагностична стойност на ERG в имунохистохимичния панел за доказване на простатен карцином на иглени биопсии : Автореферат / Свитлана Юриевна Бачурска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 67 с.

   

 пълен текст 

- 1041 -

37561, 37561-Патоанатомия 

Биволарски, Илия

   Учебни ресурси по патология : История и перспективи / Илия Биволарски . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 212 с.

   

   ISBN 978-619-189-124-5 

 корица | съдържание 

- 1042 -

Д 486 

Биволарски, Илия Петров

   Обучението по патология: от традиция към виртуалност : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илия Петров Биволарски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 254 с.

   

 корица 

- 1043 -

37120 

Биволарски, Илия Петров

   Обучението по патология: от традиция към виртуалност : Автореферат / Илия Петров Биволарски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 64 с.

   

 пълен текст 

- 1044 -

Д 474 

Божкова, Десислава Миленова

   Епително-мезенхимен преход и пролиферативна активност при яйчникови карциноми : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Миленова Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 155 с.

   

 корица 

- 1045 -

37068 

Божкова, Десислава Миленова

   Епително-мезенхимен преход и пролиферативна активност при яйчникови карциноми : Автореферат / Десислава Миленова Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 56 с.

   

 пълен текст 

- 1046 -

Д 161 

Василев, Иван Ат.

   Хистотопографска диагностика, количествена характеристика и корелации на хроничния белодробен енфизем с хронично белодробно сърце : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Атанасов Василев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 208 с.+ II част с фиг. и таблици

   

  

- 1047 -

Д 446 

Генова, Силвия Николаева

   Имунохистохимични и мутационно-генетични корелации при недребноклетъчни белодробни карциноми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Силвия Николаева Генова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 180 с.

   

 корица 

- 1048 -

36842 

Генова, Силвия Николаева

   Имунохистохимични и мутационно-генетични корелации при недребноклетъчни белодробни карциноми : Автореферат / Силвия Николаева Генова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 64 с.

   

 корица | пълен текст 

- 1049 -

37091, 37091-Патоанатомия 

Генова, Силвия Николаева и др.

   Имунохистохимия при карциноми на белия дроб и тумори на плеврата / Силвия Николаева Генова, Живко Владимиров Пешев, Веселин Тодоров Беловеждов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 186 с.

   

   ISBN 978-619-189-060-6 

 корица | съдържание 

- 1050 -

Д 431 

Диков, Дориан

   Морфологични приноси във възпалителната и адаптивна патология на простатната жлеза : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дориан Диков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 183 с.

   

 корица 

- 1051 -

36784 

Диков, Дориан

   Морфологични приноси във възпалителната и адаптивна патология на простатната жлеза : Автореферат / Дориан Диков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 75 с.

   

 корица | пълен текст 

- 1052 -

33144, 33144-Патоанатомия 

Запрянов, Запрян Николов

   Наръчник по обща и клинична патология : Т. 1- / Запрян Николов Запрянов . - Пловдив : Полиграф, 1995-

   

   Т. 1 . - 95 с.

   

  

- 1053 -

35091 

Запрянов, Запрян Николов

   Степен на диференциация, количество ДНК и пролиферативна активност при астроглиалните тумори : Автореферат / Запрян Николов Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 38 с.

   

 пълен текст 

- 1054 -

Д 277 

Запрянов, Запрян Николов

   Степен на диференциация, количество ДНК и пролиферативна активност при астроглиалните тумори : Дисертация за получаване на научната степен "кандидат на медицинските науки" / Запрян Николов Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 161 с.

   

  

- 1055 -

, II 6601 

Кърджиев, Б. и др.

   Специална патологична анатомия / Б. Кърджиев, Ас. Проданов, Г. Михайлов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1962 . - 541 с.

   

 корица | съдържание 

- 1056 -

, 33171, 33171-Патоанатомия 

Миленков, Христо и др.

   Атлас по хистопатология : За студенти по медицина и стоматология / Христо Миленков, Иванка Пеева . - Пловдив : Полиграфия АД, 1995 . - 126 с.

   

  

- 1057 -

C 3110, C 3110-Патоанатомия, c 3110-Патоанатомия 

Обща и клинична патология  : Учебник за студенти по стоматология / Бенямин Леон Анави, Запрян Николов Запрянов, Иван Георгиев Михайлов, Севдалин Славов Начев . - Пловдив : Райков, 2003 . - 254 с.

   

   ISBN 954-9666-32-8 

  

- 1058 -

, II 11825, II 11825-Патоанатомия 

Обща и специална патологична анатомия  : Учебник за студенти по медицина / Тодор Георгиев Бакърджиев, Григор Петров Велев, Иван Наков Вълков, Марин Иванов Гърдевски, Христо Николов Миленков и др. ; Ред. М. Златева . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 376 с.

   

  

- 1059 -

, 32783, 32783-Патоанатомия 

Обща и специална патологична анатомия  : Учебник за студенти по медицина / Тодор Георгиев Бакърджиев, Григор Петров Велев, Александър Леонидов Георгиев, Марин Иванов Гърдевски, Венета Борисова Макавеева и др. ; Ред. Иван Наков Вълков . - София : Медицина и физкултура, 1995 . - 502 с.

   

   ISBN 954-420-131-9 

  

- 1060 -

II 14443 

Обща патология  : За студенти от здравни специалности / Б. Анави, В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев . - Пловдив : Б. и., 2012 . - 109 с.

   

  

- 1061 -

, II 12253, II 12253-Патоанатомия 

Патологична анатомия  : Учебник за студенти по стоматология / Иван Наков Вълков, Александър Леонидов Георгиев, Мария Димова Златева, Венета Борисова Макавеева, Христо Николов Миленков и др. ; Ред. Иван Вълков . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 272 с.

   

   ISBN 954-420-077-0 

  

- 1062 -

II 14097 

Патология  : Т. 1- / Марин Иванов Гърдевски, Иван Георгиев Михайлов, Цанка Борисова Юрукова, Запрян Николов Запрянов, Бенямин Леон Анави и др. ; Ред. Григор Петров Велев . - 3 прераб. изд. . - София : Знание, 1999-

   

   ISBN 954-621-157-5 

   Т. 1. Обща патология . - 1999 . - 364 с.

   

  

- 1063 -

, II 13605 

Патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев . - 2 изд. . - София : Знание, 1997

   

   ISBN 954-621-106-0 

   Т. 1. Обща патология / Марин Иванов Гърдевски, Иван Георгиев Михайлов, Цанка Борисова Юрукова, Запрян Николов Запрянов, Бенямин Леон Анави, и др. . - 379 с.

   

  

- 1064 -

, II 13605 

Патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев . - 2 изд. . - София : Знание, 1997

   

   ISBN 954-621-106-0 

   Т. 2. Клинична патология / Иван Вълков, Марин Гърдевски, Бенямин Анави, Запрян Запрянов, Нели Сивкова, и др. . - 704 с.

   

  

- 1065 -

, II 12712-Патоанатомия, II12712-Патоанатомия 

Патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев . - Стара Загора : Знание, 1995-1996

   

   Т. 2. Клинична патология / Иван Вълков, Марин Гърдевски, Бенямин Анави, Запрян Запрянов, Нели Сивкова, и др. . - 1996 . - 710 с.

   

   ISBN 954-621-087-0 (т. 2)

  

- 1066 -

Д 447 

Пешев, Живко Владимиров

   Морфологичен диагностичен алгоритъм при тумори на плеврата : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Живко Владимиров Пешев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 158 с.

   

 корица 

- 1067 -

36843 

Пешев, Живко Владимиров

   Морфологичен диагностичен алгоритъм при тумори на плеврата : Автореферат / Живко Владимиров Пешев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 59 с.

   

 корица | пълен текст 

- 1068 -

II 14452 

Поглед в патологията  : Учебник за студенти по здравни специалности / Б. Анави, В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев ; Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 119 с.

   

  

- 1069 -

36106, 36106-Патоанатомия 

Порязова, Е. и др.

   Ръководство по хистопатология и имунохистохимия : Атлас за студенти по медицина, дентална медицина и фармация, специализанти и практикуващи лекари / Е. Порязова, З. Запрянов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-8326-26-1 

  

- 1070 -

Д 315

Порязова-Маркова, Елена Гълъбова

   Диагностична и прогностична значимост на имунохистохимичното изследване с Бета катенин и Цитокератин 20 при аденоми, първични и метастатични колоректални карциноми : [Дисертация] / Елена Гълъбова Порязова-Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 53 с.

   

  

- 1071 -

Д 322 

Порязова-Маркова, Елена Гълъбова

   Диференциално - диагностично значение на имунохистохимичното изследване с Цитокератин 7 и 20, Бета катенин CDX2 при колоректални карциноми и метастази от аденокарциноми сред перитонеума : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Гълъбова Порязова-Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 126 с.

   

  

- 1072 -

II 14280, II 14280-Патоанатомия 

Практически упражнения по клинична патология  : Материали за подготовка на студенти по медицина с учебен компакт-диск / Бенямин Л. Анави, Веселин Т. Беловеждов, Диана Ив. Старибратова, Владимир Хр. Данев, Живко Вл. Пешев, Георги П. Иванов, Илия П. Биволарски, Антоанета Б. Лазарова, Силвия Н. Генова, Дмитрий Г. Стайков, Десислава А. Ташкова ; Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 95 с. + 1 CD-ROM

   

   ISBN 978-954-9549-41-6 

  

- 1073 -

C II 2267, C II 2267-Патоанатомия 

Практически упражнения по обща и клинична патология  : Материали за подготовка на студенти по дентална медицина / Бенямин Л. Анави, Веселин Т. Беловеждов, Диана Ив. Старибратова, Владимир Хр. Данев, Живко Вл. Пешев, Георги П. Иванов, Илия П. Биволарски, Антоанета Б. Лазарова, Силвия Н. Генова, Дмитрий Г. Стайков, Десислава А. Ташкова, Мария С. Колева ; Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 79 с. + 1 CD-ROM

   

   ISBN 978-954-9549-53-9 

  

- 1074 -

II 14348 

Практически упражнения по обща патология  : Работна тетрадка / Бенямин Л. Анави, Веселин Т. Беловеждов, Диана Ив. Старибратова, Владимир Хр. Данев, Живко Вл. Пешев, Георги П. Иванов, Илия П. Биволарски, Антоанета Б. Лазарова, Силвия Н. Генова, Дмитрий Г. Стайков, Десислава А. Ташкова, Мария С. Колева ; Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 74 с.

   

  

- 1075 -

II 14444, II 14444-Патоанатомия 

Практически упражнения по обща патология  : Ръководство за студенти по медицина, с учебен компакт-диск / Бенямин Л. Анави, Веселин Т. Беловеждов, Диана Ив. Старибратова, Владимир Хр. Данев, Живко Вл. Пешев, Георги П. Иванов, Елена Г. Порязова-Маркова, Илия П. Биволарски, Антоанета Б. Лазарова, Силвия Н. Генова, Дмитрий Г. Стайков, Десислава А. Ташкова, Мария С. Колева-Иванова, Свитлана Ю. Бачурска-Йовчева, Десислава М. Божкова, Красимир Г. Дангалов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 103 с.

   

   ISBN 978-954-9549-78-2 

  

- 1076 -

II 2939 

Проданов, Асен

   Патологична анатомия : Обща част / Асен Проданов . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 332 с.

   

  

- 1077 -

35523 

Проданов, Асен

   Ръководство по частна патологична анатомия / Асен Проданов . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 394 с.

   

 корица | съдържание 

- 1078 -

, II 11824, II 11824-Патоанатомия 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  : За студенти по медицина / К. Агопян, Т. Бакърджиев, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др. ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 160 с.

   

  

- 1079 -

, 33092, 33092-Патоанатомия 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / Бенямин Леон Анави, Ангел Атанасов Ангелов, Запрян Николов Запрянов, Цанка Петрова Бошнакова, Чавдар Николов Георгиев и др. ; Ред. Александър Леонидов Георгиев, Юсеин Асанов Топов . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 262 с.

   

   ISBN 954-420-117-3 

  

- 1080 -

II 9222 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / К. Агопян, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др. ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 203 с.

   

  

- 1081 -

II 9222 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / К. Агопян, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др. ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 203 с.

   

  

- 1082 -

35782 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / К. Агопян, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др. ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - 2 стер. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 200 с.

   

 корица | съдържание 

- 1083 -

3984 

Ръководство за практически упражнения по патологична хистология  / К. Солов, Хр. Миленков, К. Агопян, П. Шилев . - София : Медицина и физкултура, 1958 . - 184 с.

   

  

- 1084 -

37630 

Сертева-Сариева, Деница Златкова

   Епително-мезенхимен преход при ендометриални карциноми, карциносаркоми на маточното тяло и ендометриоза : Автореферат / Деница Златкова Сертева-Сариева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 64 с.

   

 пълен текст 

- 1085 -

Д 572 

Сертева-Сариева, Деница Златкова

   Епително-мезенхимен преход при ендометриални карциноми, карциносаркоми на маточното тяло и ендометриоза : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Деница Златкова Сертева-Сариева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 164 с.

   

 корица | съдържание 

- 1086 -

Д 51 

Солов, Крум Атанасов

   Пневмонии у новородени деца /морфологични проучвания/ : Дисертация за присъждане научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Крум Атанасов Солов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 251 с.

   

  

- 1087 -

, II 13565, II 13565-Патоанатомия 

Учебник по клинична патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев, Иван Михайлов . - София : Знание, 2002

   

   ISBN 954-621-194-x 

   Т. 2 / Марин Гърдевски, Запрян Запрянов, Бенямин Анави, Нели Сивкова, Елисавета Попхристова, и др. . - 348 с.

   

  

- 1088 -

II 14406, II 14406-Патоанатомия 

Учебник по клинична патология  : Т. 1- / Цанка Юрукова, Марин Гърдевски, Бенямин Анави, Запрян Запрянов, Нели Сивкова и др. ; Ред. Григор Велев, Маргарита Каменова . - 3. изд. . - София : Знание

   

   Т. 2 . - 368 с.

   

   ISBN 954-621-194-х 

 корица | съдържание 

- 1089 -

Д 61 

Шилев, Петър Георгиев

   Патоморфологично изследване на синаптичните апарати в ганглиите на слънчевото сплетение при различни заболявания : Дисертационен труд за получаване научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Петър Георгиев Шилев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 166 с.

   

  

Вътрешни болести

- 1090 -

II 14463, II 14463-Вътрешни болести 

Batalov, Anastas

   Textbook of propedeutics of internal diseases : Basic principles of physical examination / Anastas Batalov, Kamen Klinkanov, Snezhana Terziyska, Sevdalina Lambova, Mariela Geneva-Popova, Lina Stoyanova, Ivan Yakov, Rositza Karalilova, Velichka Popova, Stanislava Alimanska, Milen Karagjozov, Pavel Selimov, Вилиян Платиканов ; Ред. Anastas Batalov . - Plovdiv : Publ. Medical University Plovdiv, 2013 . - 374 p.

   

   ISBN 978-619-7085-01-3 

  

- 1091 -

36379, 36379-Вътрешни болести 

Klinkanov, Kamen et al.

   Manual of diagnostics of internal diseases / Kamen Klinkanov, Snezhana Terziyska, Anastas Batalov ; Ред. Anastas Batalov . - Plovdiv : Publ. Medical University Plovdiv, 2013 . - 97 p.

   

   ISBN 978-954-9549-90-4 

  

- 1092 -

36407-Вътрешни болести 

Panchovska-Mocheva, Maria

   Internal medicine test questions for students in dental medicine / Maria Panchovska-Mocheva . - Plovdiv : Lax book, 2013 . - 91 p.

   

   ISBN 978-954-8326-72-8 

  

- 1093 -

15685 

Актуални проблеми във вътрешната медицина  /  Ред. Л. Томов, Ив. Йонков, Б. Юруков и др. . - София : Медицина и физкултура, 1967 . - 267 с.

   Дарение от проф. В. Сарафян

 корица 

- 1094 -

35440 

Алексиев, Владимир и др.

   Терапевтика на вътрешните болести / Владимир Алексиев, Петър Николов, Константин Чилов . - 2. изд. . - София, 1946 . - 372 с.

   Дарение от Елена Бояджиева - 1 екз.

 корица | съдържание 

- 1095 -

9135 

Вапцаров, Иван и др.

   Диспротеинемии / Иван Вапцаров, Сава Савов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1966 . - 187 с.

   

  

- 1096 -

, II 11839, II 11839-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти по медицина : В 3 т. /  Ред. Ат. Малеев . - София : Медицина и физкултура, 1988

   

   Т. 2 . - 538 с.

   

  

- 1097 -

34492, 34492 - Вътрешни болести, 34492-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Симптомен диагностичен справочник /  Ред. Чудомир Начев, Мирослава Николова Бошева . - 3 осн. прераб. изд. . - Пловдив : АИ "Аграрен университет", 2002 . - 343 с.

   

  

- 1098 -

, 33344, 33344-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти по стоматология / Валентин Тодоров Коларски, Симеон Борисов Симеонов, Христо Маринов Христов, Васил Петров Драганов ; Ред. Валентин Коларски . - София : Медицина и физкултура, 1996 . - 388 с.

   

   ISBN 954-420-203-Х 

  

- 1099 -

, II 12957-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 3. Клиника на вътрешните болести / Божко Божков, Никола Г. Григоров, Николай Беловеждов, Истилиян Кърнолски, Петър Помаков, и др. . - 375 с.

   

   ISBN 954-621-105-2 (т. 3)

  

- 1100 -

, II 12957-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 3. Клиника на вътрешните болести / Божко Божков, Никола Г. Григоров, Николай Беловеждов, Истилиян Кърнолски, Петър Помаков, и др. . - 375 с.

   

   ISBN 954-621-105-2 (т. 3)

  

- 1101 -

II 12957, II 12957-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 1. Пропедевтика на вътрешните болести / Петър Апостолов, Димитър Димитраков, Искрен Коцев, Цветан Чернев, Панайот Солаков, и др. . - 340 с.

   

   ISBN 954-621-034-Х (т. 1)

  

- 1102 -

II 12957, II 12957-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 1. Пропедевтика на вътрешните болести / Петър Апостолов, Димитър Димитраков, Искрен Коцев, Цветан Чернев, Панайот Солаков, и др. . - 340 с.

   

   ISBN 954-621-034-Х (т. 1)

  

- 1103 -

, II 12957, II 12957-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 2. Клиника на вътрешните болести / Никола Алексиев, Илия Томов, Божко Божков, Петър Добрев, Кръстьо Павлов, и др. . - 495 с.

   

   ISBN 954-621-110-9 (т. 2)

  

- 1104 -

, II 12957, II 12957-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 2. Клиника на вътрешните болести / Никола Алексиев, Илия Томов, Божко Божков, Петър Добрев, Кръстьо Павлов, и др. . - 495 с.

   

   ISBN 954-621-110-9 (т. 2)

  

- 1105 -

35101, 35101-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти по стоматология / Тако Костов Андреев, Йордан Вълков Иванов, Валентин Тодоров Коларски, Къню Григоров Кънев, Христо Маринов Христов ; Ред. Добри Добрев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 336 с.

   

  

- 1106 -

II 4317 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти медици / М. Рашев, Л. Томов, М. Василев, М. Мондешки . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 891 с.

   

  

- 1107 -

II 7316 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти медици / М. Рашев, Л. Томов, М. Василев, Св. Разбойников, Р. Раданов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1969 . - 932 с.

   

  

- 1108 -

II 14241, II 14241-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти от Медицинските колежи : медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, санитарни инспектори, фелдшери / Димитър Димитраков, Федя Николов, Стефка Кузманова, Стефчо Горанов, Владимир Ходжев, Йордан Димитраков, Емил Кумчев, Владимир Андонов, Елена Димитракова, Благо Благов, Йорданка Цокова, Даниела Танева ; Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 272 с.

   

   ISBN 978-954-8812-08-5 

  

- 1109 -

II 14438 

Вътрешни болести : Учебник за студенти по медицина  : В 2 ч. . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2012

   

   Ч. 1 / Анахид Торосян, Валери Андреев, Гинка Раянова, и др. ; Ред.  С. Тишева . - 694 с.

   

   ISBN 978-954-756-119-9 (ч. 1)

  

- 1110 -

36406, 36406-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  / Ф. Николов, Ст. Горанов, Ст. Кузманова, Жанет Грудева-Попова, Мария Токмакова, В. Ходжев, Златка Янкова, Л. Владимирова-Китова, А. Торосян, В. Горанова-Маринова ; Ред. Ф. Николов . - Пловдив : ИК ВАП, 2013 . - 544 с.

   

   ISBN 978-954-8326-68-1 

 корица | съдържание 

- 1111 -

37475, 37475-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти-бакалаври по медицина / Веселина Горанова-Маринова, Владимир Андонов, Владимир Ходжев, Даниел Дойков, Даниела Танева, Димитър Николов, Едуард Тилкиян, Емил Кумчев, Йорданка Цокова, Людмила Владимирова-Китова, Митко Митков, Петър Николов, Росица Каралилова, Федя Николов ; Ред. В. Андонов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 386 с.

   

   ISBN 978-619-237-027-5 

 корица | съдържание 

- 1112 -

II 15484, II 15484-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  / Анастас Баталов, Анахид Торосян, Веселина Горанова-Маринова, Владимир Ходжев, Николай Кръстев, Димитър Николов, Емил Кумчев, Едуард Тилкиян, Жанет Грудева-Попова, Иванка Ненова-Чилова, Людмила Владимирова, Мариела Генева-Попова, Митко Митков, Мария Орбецова, Мария Панчовска, Мария Токмакова, Росица Каралилова, Стефан Горанов, Стефан Костянев, Федя Николов ; Ред. Федя Николов . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 952 с.

   

   ISBN 978-619-189-145-0 

 корица | съдържание 

- 1113 -

37710, 37710-Вътрешни болести 

Вътрешни болести : Диагноза и терапия  : В 2 т. / Дамян Дамянов, Анастас Баталов, Стефан Горанов, Веселина Маринова-Горанова, Росица Каралилова и др. ; Ред. Жени Милева, Гео Нешев и др. . - София : АРСО, 2020

   

   ISBN 978-619-197-048-3 

   Т. 1 . - 379 с.

   

 корица | съдържание 

- 1114 -

37710, 37710-Вътрешни болести 

Вътрешни болести : Диагноза и терапия  : В 2 т. / Дамян Дамянов, Анастас Баталов, Стефан Горанов, Веселина Маринова-Горанова, Росица Каралилова и др. ; Ред. Жени Милева, Гео Нешев и др. . - София : АРСО, 2020

   

   ISBN 978-619-197-048-3 

   Т. 2 . - 380-820 с.

   

 корица | съдържание 

- 1115 -

37229 

Вътрешни болести : Учебник за студенти по медицина  : В 2 ч. /  Ред. С. Тишева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Плевен : Издателски център "МУ - Плевен", 2016

   

   ISBN 978-954-756-203-5 

   Ч. 1 / Анахид Торосян, Гинка Раянова, Златимир Коларов, Катя Тодорова, Мария Цекова, и др. . - 584 с.

   

 корица 

- 1116 -

II 10091 

Вътрешни болести с терапия  : Учебник за студенти-медици : В 2 т. /  Ред. Ат. Малеев . - София : Медицина и физкултура, 1975

   

   Т. 1 / П. Кирчев, В. Петков, Н. Попов, Р. Раданов, Цв. Симеонов, и др. . - 743 с.

   

 корица | съдържание 

- 1117 -

II 10091 

Вътрешни болести с терапия  : Учебник за студенти-медици : В 2 т. /  Ред. Ат. Малеев . - София : Медицина и физкултура, 1975

   

   Т. 1 / П. Кирчев, В. Петков, Н. Попов, Р. Раданов, Цв. Симеонов, и др. . - 743 с.

   

 корица | съдържание 

- 1118 -

35041 

Грудева-Попова, Жанет Грудева

   Клинично, клиничнолабораторно и експериментално проучване на пектинови продукти : Автореферат / Жанет Грудева Грудева-Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 28 с.

   

  

- 1119 -

II 4423 

Диференциална диагноза на вътрешните болести  / Б. Юруков, П. Миронов, Л. Томов, А. Попов ; Ред. Б. Юруков . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 567 с.

   

  

- 1120 -

Д 21 

Драчев, Иван Димитров

   Върху промените в периферната кръв и костния мозък при пелагра, анкилостомиаза, алиментарна дистрофия, нефрит, лептоспироза и ревматизъм: Хематологично-клинични проучвания : Дисертационен труд за получаване научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Димитров Драчев . - Пловдив, 1959 . - 174 с.

   

  

- 1121 -

35524 

Записки по вътрешни болести  . - Пловдив : МА "И. П. Павлов", 1954 . - 238 с.

   

 корица 

- 1122 -

II 14228 

Караиванова, Маргарита

   Общи симптоми и синдроми във вътрешната медицина и терапевтично поведение / Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2010 . - 100 с.

   

   ISBN 978-954-334-105-4 

  

- 1123 -

, II 13390-Вътрешни болести 

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III и IV курс : Ч. 1- . - 2 прер. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2001-

   

   ISBN 954-9666-20-4 

   Ч. 1 / Пенка Велева Мандулова, Атанас Борисов Джурджев, Тота Минева Йовкова, Федя Петров Николов, Стефка Кузманова, Истилиян Николов Кърнолски, Стефчо Емилов Горанов ; Ред.  Атанас Борисов Джурджев . - 2001 . - 461 с.

   

  

- 1124 -

, II 13082-Вътрешни болести, II13000-Вътрешни болестиII 13000

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III и IV курс : В 2 ч. . - Пловдив : МИ "Райков", 1997-1998

   

   Ч. 1 / Атанас Борисов Джурджев, Истилиян Николов Кърнолски, Пенка Велева Мандулова, Тота Минева Йовкова, Стефка Иванова Кузманова, Стефчо Емилов Горанов ; Ред.  Атанас Борисов Джурджев . - 1997 . - 520 с.

   

   ISBN 954-9666-01-8 (т. 1)

  

- 1125 -

, II 13082-Вътрешни болести, II13000-Вътрешни болестиII 13000

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III и IV курс : В 2 ч. . - Пловдив : МИ "Райков", 1997-1998

   

   Ч. 1 / Атанас Борисов Джурджев, Истилиян Николов Кърнолски, Пенка Велева Мандулова, Тота Минева Йовкова, Стефка Иванова Кузманова, Стефчо Емилов Горанов ; Ред.  Атанас Борисов Джурджев . - 1997 . - 520 с.

   

   ISBN 954-9666-01-8 (т. 1)

  

- 1126 -

35273, 35273-Вътрешни болести 

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Нефрология, гастроентерология, ендокринология / Антония Мендизова, Димитър Димитраков, Иван Станчев, Йордан Димитраков, Мария Орбецова, Николай Кръстев, Симеон Симеонов и др. ; Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 656 с.

   Дарение от Л. Кавръкова - 1 екз.

   ISBN 954-9549-13-5 

 корица | съдържание 

- 1127 -

, II 13000, II 13000-Вътрешни болести 

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III до IV курс : В 2 ч. . - Пловдив : Полиграф, 1997-1998

   

   Ч. 2 / Димитър Димитраков, Иван Станчев, Симеон Симеонов, Мария Карталева, Кръстьо Павлов ; Ред.  Димитър Й. Димитраков . - 1998 . - 416 с.

   

   ISBN 954-9529-23-1 (т. 2)

  

- 1128 -

21557 

Клинико-биохимичен профил на вътрешните болести