НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

 
II 14316 
 WHO 

   Medical eligibility criteria for contraceptive use . - 4th ed. . - Geneva : WHO, 2010 . - 125 p.

   

   ISBN 978-92-4-156388-8 

Сист. No: 10687

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

 
II 14325 

От генетики вирусов до генетики человека  /  Ред. Н. Б. Ахматуллина . - Алматы : МОН Респ. Казахстан, 2010 . - 370 с.

   

   ISBN 978-601-7354-05-6 

Сист. No: 10708

Вътрешни болести

Гастроентерология

 
36179 

Gastric cancer  /  Ed. RIchard M. Gore, Rodney H. Reznek et al . - Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 217 p. . -  (Contemporary issues in cancer imaging)

   

   ISBN 978-0-521-51383-8 

Сист. No: 10696

Кардиология

 
II 14321-Болести на ССС 

Cardiomyopathies  : Causes, effects and treatment /  Ed. Peter H. Bruno, Matthew T. Giordano . - New York : Nova biomedical books, 2009 . - 560 p.

   

   ISBN 978-1-60692-193-7 

Сист. No: 10699

 
36180-Болести на ССС 

Primary angioplasty in acute myocardial infarction  /  Ed. James E. Tcheng . - 2nd ed. . - New York : Springer, 2009 . - 225 p.

   

   ISBN 978-1-60327-496-8 

Сист. No: 10700

Гериатрия

Дерматология. Венерология

 
II 14322 

Tumorigenic melanocytic proliferations  : V. 1- /  Ed. David E. Elder . - New York : Demos medical, 2010- . -  (Consultant pathology)

   

   ISBN 978-1-933864-64-8 

   V. 1 . - 2010 . - 358 p.

   

Сист. No: 10701

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

 
II 14309, II 14309-Социална медицина 
 WHO 

   Global status report on noncommunicable diseases 2010 . - Geneva : WHO, 2011 . - 162 p.

   

   ISBN 978-92-4-156422-9 

Сист. No: 10680

 
II 14310, II 14310-Социална медицина 
 WHO 

   Global strategy to reduce the harmful use of alcohol . - Geneva : WHO, 2010 . - 38 p.

   

   ISBN 978-92-4-159993-1 

Сист. No: 10681

 
II 14311 
 WHO 

   Ensuring balance in national policies on controlled substances : Guidance for availability and accessibility of controlled medicines . - Geneva : WHO, 2011 . - 78 p.+1 CD-ROM

   

   ISBN 978-92-4-156417-5 

Сист. No: 10682

 
II 14312, II 14312-Социална медицина 
 WHO 

   Global status report on alcohol and health . - Geneva : WHO, 2011 . - 286 p.

   

   ISBN 978-92-4-156415-1 

Сист. No: 10683

 
II 14314, II 14314-Социална медицина 
 WHO 

   Monitoring equity in access to AIDS treatment programmes : A review of concepts, models, methods and indicators . - Geneva : WHO, 2010 . - 91 p.

   

   ISBN 978-92-4-156412-0 

Сист. No: 10685

 
II 14315-Социална медицина 
 WHO 

   Global report : UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2010 . - Geneva : WHO, 2010 . - 359 p.

   

   ISBN 978-92-9173-871-7 

Сист. No: 10686

 
36178 
 WHO 

   Research and the World Health Organization : A history of the Advisory committee on health research 1959-1999 . - Geneva : WHO, 2010 . - 147 p.

   

   ISBN 978-92-4-156411-3 

Сист. No: 10689

 
II 14317 
 ВОЗ 

   Положение в мире относительно вакцин и иммунизации : Краткое изложение . - 3 изд. . - Женева : ВОЗ, 2009 . - 16 с.

   

Сист. No: 10692

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

 
II 14314, II 14314-Социална медицина 
 WHO 

   Monitoring equity in access to AIDS treatment programmes : A review of concepts, models, methods and indicators . - Geneva : WHO, 2010 . - 91 p.

   

   ISBN 978-92-4-156412-0 

Сист. No: 10685

 
36184-Инфекциозни болести 

Карчева, Милена

   Епидемичен паротит /епидемиология/ / Милена Карчева . - Плевен : МУ - Плевен, 2011 . - 179 с.

   

   ISBN 978-954-756-100-7 

Сист. No: 10711

Микробиология

Неврология

 
II 14319 

Microcirculation  : Function, malfunction and measurement /  Ed. Ralph Thompson . - New York : Nova biomedical books, 2009 . - 208 p.

   

   ISBN 978-1-60692-721-2 

Сист. No: 10697

 
A 255

Эпилепсия  /  Ред. Е. И. Гусев . - Москва : Медиа Сфера, 2011 . - 96 с. . -  (Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, вып.2,т.111,5)

   
   http://www.mediasphera.ru 

Сист. No: 10694

Обща медицина

 
36177 

Rare diseases - prevention, diagnosis, treatment  : 3rd Eastern European conference on rare diseases and orphan drugs, 1-2 march 2008 - Plovdiv - Bulgaria . - Plovdiv, 2008 . - 48 p.

   

Сист. No: 10688

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

 
II 14320-УНГ 

Snoring  : Causes, diagnosis and treatment /  Ed. Eugene Lefebvre, Renaud Moreau . - New York : Nova Science Pub., 2010 . - 206 p. . -  (Otolarigology research advances series)

   

   ISBN 978-1-60876-215-6 

Сист. No: 10698

Офталмология

 
II 14323-Офталмология 

Clinical pathways in vitreoretinal disease  /  Ed. Scott M. Steidl, Mary Elizabeth Hartnett . - New York : Thieme, 2003 . - 442 p.

   

   ISBN 1-58890-119-X 

Сист. No: 10702

Патология

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

Дентална медицина

 
C 3448 

Орално здраве при наркотично зависими пациенти  / С. Цанова, Г. Томов, В. Стефанова и др ; Ред. Снежана Цанова . - Стара Загора : Алфамаркет +, 2011 . - 69 с.

   

   ISBN 978-954-9443-52-3 

Сист. No: 10690

 
C 3449 

Панов, Вл. и др.

   Вирусни хепатити и HIV в денталната практика / Вл. Панов, З. Кръстев . - София : Иван Сапунджиев ЕООД, 2011 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-9971-53-8 

Сист. No: 10691

Съдебна медицина

Токсикология

 
II 14318 

A textbook of modern toxicology  /  Ed. Ernest Hodgson . - 4th ed. . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2010 . - 648 p.

   

   ISBN 978-0-470-46206-5 

Сист. No: 10693

 
36182 

Афанасьев, В. В.

   Неотложная токсикология : Руководство для врачей / В. В. Афанасьев . - Москва : ГЭОТАР - Медиа, 2010 . - 384 с.

   

   ISBN 978-5-9704-1834-5 

Сист. No: 10705

 
36183 

Жуленко, В. Н. и др.

   Токсикология : Учебники и учеб. пособия студентов высш. учебных заведений / В. Н. Жуленко, Г. А. Таланов, Л. А. Смирнова . - Москва : КолосС, 2010 . - 351 с.

   

   ISBN 978-5-9532-0649-5 

Сист. No: 10706

Урология

Фармакология

 
II 14324 

Ръководство за практически занятия по фармакотерапия  / Спиро Константинов, Иван Танев, Георги Момеков и др . - София : СОФТТРЕЙД, 2011 . - 243 с.

   

   ISBN 978-954-334-119-1 

Сист. No: 10707

Фармация

Физика. Биофизика

 
II 14327 

Alexandrova, Margarita et al.

   Biophysics laboratory manual / Margarita Alexandrova, Moni Magrisso . - Pleven : Publ. center, Medical University - Pleven, 2011 . - 148 p.

   

   ISBN 978-954-756-102-1 

Сист. No: 10710

Физикална терапия. Рехабилитация

 
II 14326-Физиотерапия 

Колева, Ивет

   Основи на физикалната терапия и рехабилитация (вкл. ерготерапия и medical spa) : Учебник / Ивет Колева . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2011 . - 317 с.

   

   ISBN 978-954-756-103-8 

Сист. No: 10709

Физиология

Хигиена. Екомедицина

 
II 14313 
 WHO 

   Gender, women and the tobaco epidemic . - Geneva : WHO, 2010 . - 249 p.

   

   ISBN 978-92-4-159951-1 

Сист. No: 10684


 Индекс по АВТОРИ

Alexandrova, Margarita 28 
Bruno, Peter H. 4 
Elder, David E. 6 
et al. 3 
Giordano, Matthew T. 4 
Gore, RIchard M. 3 
Hartnett, Mary Elizabeth 21 
Hodgson, Ernest 24 
Lefebvre, Eugene 20 
Magrisso, Moni 28 
Moreau, Renaud 20 
Reznek, Rodney H. 3 
Steidl, Scott M. 21 
Tcheng, James E. 5 
Thompson, Ralph 17 
Афанасьев, В. В. 25 
Ахматуллина, Н. Б. 2 
Гусев, Е. И. 18 
Жуленко, В. Н. 26 
Карчева, Милена 16 
Колева, Ивет 29 
Константинов, Спиро 27 
Кръстев, З. 23 
Момеков, Георги 27 
Панов, Вл. 23 
Смирнова, Л. А. 26 
Стефанова, В. 22 
Таланов, Г. А. 26 
Танев, Иван 27 
Томов, Г. 22 
Цанова, С. 22 
Цанова, Снежана 22