НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

 
II 14240, II 14240-Анатомия 

Синелников, Р. Д. и др.

   Атлас по анатомия на човека : В 4 т. / Р. Д. Синелников, Я. Р. Синелников, А. Я. Синелников ; Ред. Владимир Овчаров . - 7 прераб. изд. . - София : СофтПрес, 2010-

   

   Т. 3. Учение за съдовете и лимфните органи . - 2011 . - 216 с.

   

   ISBN 978-954-685-926-6 (т. 3)

Сист. No: 10775

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

 
II 14345-АРИТ 

Морган, Дж. Эдвард и др.

   Клиническая анестезиология : В 3 кн. / Дж. Эдвард Морган, Мэгид С. Михаил . - 2-е испр. изд. . - Москва : БИНОМ, 2004

   

   Кн. 3 . - 304 с.

   

   ISBN 5-9518-0023-4 (кн. 3)

Сист. No: 10758

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Ендокринология

 
36205, 36205-Ендокринология 

Борисова, Анна-Мария

   Нарушения в минералната обмяна и костни метаболитни заболявания / Анна-Мария Борисова . - София : Парадигма, 2011 . - 432 с.

   

   ISBN 978-954-326-146-8 

Сист. No: 10780

Кардиология

 
36206 

Владимирова-Китова, Людмила Г.

   Към съвременния аспект на атеросклерозата / Людмила Г. Владимирова-Китова . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 320 с.

   

   ISBN 978-954-8326-24-7 

Сист. No: 10781

 
36207, 36207-Болести на ССС 

Николов, Федя

   Артериална хипертония : Съвременни аспекти / Федя Николов . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 128 с.

   

   ISBN 978-954-8326-40-7 

Сист. No: 10782

Пулмология. Фтизиатрия

 
II 14357 

Клинично поведение при белодробен карцином. Текстове за продължаващо медицинско обучение - учебна книга 2010  : Първа национална конференция, Варна, 1-2 октомври 2010 г. /  Ред. Димитър Калев . - Варна : Танграм медиа ООД, 2010 . - 118 с.

   

Сист. No: 10799

 
36212 

Кратки препоръки за диагностика, лечение и превенция на ХОББ  . - София : Бълг. дружество по белодробни болести, 2010 . - 29 с.

   

Сист. No: 10800

 
II 14352 

Международни стандарти за грижи при туберкулоза  : Диагноза, лечение, обществено здраве . - София : Бълг. дружество по белодробни болести, 2010 . - 57 с.

   

Сист. No: 10794

 
II 14354 

Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция  . - София : МЗ, 2011 . - 48 с.

   Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България"

Сист. No: 10796

 
II 14356 

Методично указание за контрол на туберкулозата в лечебните заведения  . - София : МЗ, 2009 . - 19 с.

   Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България"

Сист. No: 10798

 
II 14355 

Методично указание за терапевтично поведение при резистентна туберкулоза  . - София : МЗ, 2010 . - 128 с.

   Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България"

Сист. No: 10797

 
II 14353 

Пневмонии, придобити в обществото  : Актуални насоки за поведение при възрастни. Консенсусно становище на българската работна група . - София : Бълг. дружество по белодробни болести, 2007 . - 32 с.

   

Сист. No: 10795

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

 
II 14349 

Public health and health care in Greece and Bulgaria  : The challenge of the cross-border collaboration in times of financial crisis /  Ed. Jonh Kyriopoulos, Donka Dimitrova . - Athens : Papazissis pub., 2011 . - 922 p.

   

   ISBN 978-960-02-2630-0 

Сист. No: 10789

 
36202, 36202-Социална медицина 

Воденичаров, Цекомир

   10-те принципа на медика и мениджъра или света на асоциативното и интегрално мислене / Цекомир Воденичаров . - София : Симелпрес, 2010 . - 145 с.

   

   ISBN 978-954-9487-86-2 

Сист. No: 10777

 
36196 

Лесинска, Мая и др.

   Кудоглу - Благодетеля / Мая Лесинска, Стефан Шивачев . - Пловдив : ИК "Хермес", 2011 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-26-1031-1 

Сист. No: 10761

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

 
36203, 36203-Инфекциозни болести 

Кръстев, Николай

   Хронични вирусни хепатити / Николай Кръстев . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 651 с.

   

   ISBN 978-954-8326-38-4 

Сист. No: 10778

 
36201, 36201-Инфекциозни болести 

Терапия на инфекциозните болести  / Генчо Генев и др ; Ред. Г. Генев . - София : Медицина и физкултура, 2011 . - 320 с.

   

   ISBN 978-954-420-284-2 

Сист. No: 10776

Микробиология

Неврология

 
A 255

В помощь практическому врачу  /  Ред. Е. И. Гусев . - Москва : Медиа Сфера, 2011 . -  (Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, вып.2,т.111,9)

   

Сист. No: 10802

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Патологична анатомия

 
II 14348 

Практически упражнения по обща патология  : Работна тетрадка /  Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 74 с.

   

Сист. No: 10788

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

 
A 3229

Наркомании  /  Ред. Георги Попов . - Варна : СТЕНО, 2010 . - 91 с. . -  (Психиатрия, т. 9, 5/6)

   

Сист. No: 10769

 
A 3229

Наркомании  /  Ред. Георги Попов . - Варна : СТЕНО, 2010 . - 88 с. . -  (Психиатрия, т. 9, 7/8)

   

Сист. No: 10770

Радиология

Дентална медицина

Съдебна медицина

Токсикология

 
36204, 36204-Фармация 

Iliev, Y.

   Clinical toxicology : Lectures for medical students / Y. Iliev . - Plovdiv : ИК ВАП, 2011 . - 114 p.

   

   ISBN 978-954-8326-39-1 

Сист. No: 10779

Урология

 
Д 337 

Попов, Стефан Петров

   Сексуални дисфункции при мъже - диагностични и психосоциални аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Стефан Петров Попов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 144 с.

   

Сист. No: 10786

 
36209 

Попов, Стефан Петров

   Сексуални дисфункции при мъже - диагностични и психосоциални аспекти : Автореферат / Стефан Петров Попов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 61 с.

   

Сист. No: 10787

Фармакология

 
Д 336 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 138 с.

   

Сист. No: 10784

 
36208 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Автореферат / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 31 с.

   

Сист. No: 10785

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

 
Д 334 

Грозева, Антоанета Стефанова

   Проучване физико-химичните свойства на поморийската лиманна кал и лечебния й ефект върху качеството на живот при пациенти с анкилозиращ спондилит и остеоартроза : Дисертационен труд за получаване на научна и образователна степен "Доктор" / Антоанета Стефанова Грозева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 121 с.

   

Сист. No: 10766

 
36199 

Грозева, Антоанета Стефанова

   Проучване физико-химичните свойства на поморийската лиманна кал и лечебния й ефект върху качеството на живот при пациенти с анкилозиращ спондилит и остеоартроза : Автореферат / Антоанета Стефанова Грозева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 48 с.

   

Сист. No: 10767

Физиология

Хигиена. Екомедицина

Химия. Биохимия

Хирургия

 
36198 

Печалова-Петрова, Петя Филипова

   Цитокинната система RANKL / OPG при радикуларни кисти - имунохистохимични и имуноензимни (ELISA) проучвания : Автореферат / Петя Филипова Печалова-Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 49 с.

   

Сист. No: 10764

 
Д 333 

Печалова-Петрова, Петя Филипова

   Цитокинната система RANKL / OPG при радикуларни кисти - имунохистохимични и имуноензимни (ELISA) проучвания : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Петя Филипова Печалова-Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 176 с.

   

Сист. No: 10765

 
Д 335 

Присадов, Георги

   Мястото на VATS в диагностиката и лечението на болни с периферни белодробни тумори : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Георги Присадов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 156 с.

   

Сист. No: 10768

 
II 14347 

Спешна хирургия  /  Ред. Николай Яръмов . - София : АРСО, 2011 . - 831 с.

   

   ISBN 978-954-9301-74-8 

Сист. No: 10783


 Индекс по АВТОРИ

Dimitrova, Donka 13 
Iliev, Y. 22 
Kyriopoulos, Jonh 13 
Анави, Бенямин 19 
Борисова, Анна-Мария 3 
Владимирова-Китова, Людмила Г. 4 
Воденичаров, Цекомир 14 
Генев, Г. 17 
Генев, Генчо 17 
Грозева, Антоанета Стефанова 27 28 
Гусев, Е. И. 18 
Калев, Димитър 6 
Кръстев, Николай 16 
Лесинска, Мая 15 
Михаил, Мэгид С. 2 
Морган, Дж. Эдвард 2 
Николов, Федя 5 
Овчаров, Владимир 1 
Печалова-Петрова, Петя Филипова 29 30 
Попов, Георги 20 21 
Попов, Стефан Петров 23 24 
Присадов, Георги 31 
Присадова, Наталия Анастасова 25 26 
Синелников, А. Я. 1 
Синелников, Р. Д. 1 
Синелников, Я. Р. 1 
Шивачев, Стефан 15 
Яръмов, Николай 32