ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА МУ - ПЛОВДИВ"

Физика. Биофизика

Химия. Биохимия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Физиология

Микробиология

Хигиена. Екомедицина

- 1 -

37085 

Атанасова, Виктория

   Върху честотния прием на храни, богати на ликопен и бета-каротен (Резултати от проведени проучвания сред раними групи от населението) / Виктория Атанасова . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 82 с.

   

   ISBN 978-619-189-053-8 

  

Сист. No: 13271

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 2 -

37097, 37097-Социална медицина 

Атанасов, Николай

   Финансов мениджмънт в здравеопазването : Учебник за студенти от специалностите "Здравен мениджмънт и обществено здраве" и "Управление на здравните грижи" / Николай Атанасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 226 с.

   

   ISBN 978-619-7085-81-5 

  

Сист. No: 13290

- 3 -

37088 

Костадинов, Ростислав

   Тестови въпроси по медицинско осигуряване на бедствените ситуации : За студенти в Медицински колеж / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 80 с.

   

   ISBN 978-619-189-052-1 

  

Сист. No: 13274

- 4 -

37089, 37089-Медицина на бедствените ситуации 

Костадинов, Ростислав

   Тест по медицина на бедствените ситуации : Въпроси и отговори : За студенти по медицина / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 120 с.

   

   ISBN 978-619-189-056-9 

  

Сист. No: 13275

- 5 -

37090, 37090- МБС 

Костадинов, Ростислав

   Тест по медицина на бедствените ситуации : Въпроси и отговори : За студенти по дентална медицина / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-189-055-2 

  

Сист. No: 13276

- 6 -

37081, 37081-Социална медицина 

Сборник тестове по социална медицина  : За студенти ОКС "професионален бакалавър" при Медицински колеж / Мария Семерджиева, Ванина Михайлова, Десислава Бакова, Миглена Търновска, Екатерина Райкова ; Ред. М. Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 75 с.

   

   ISBN 978-619-7085-79-2 

  

Сист. No: 13261

Диагностика

Рентгенова диагностика

- 7 -

37094 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Иван Борисов Делов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова и др ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

Сист. No: 13283

Радиология

- 8 -

37094 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Иван Борисов Делов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова и др ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

Сист. No: 13283

Фармакология

- 9 -

II 14769, II 14769- Фармакология 

Караиванова, Маргарита и др.

   Лекарствен справочник 2016 / Маргарита Караиванова, Людмил Пейчев, Станислав Георгиев . - София : Теа дизайн ООД, 2016 . - 496 с.

   

   ISBN 978-619-90647-3-3 

  

Сист. No: 13282

- 10 -

II 14768 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - 9. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 1152 с.

   

   ISBN 978-619-189-051-4 

  

Сист. No: 13280

Фармация

Токсикология

Професионални болести

Физикална терапия. Рехабилитация

Патология

Патологична анатомия

- 11 -

II 14767, II 14767-Патоанатомия 

Lecture course in general pathology  : For medical students third course / Elena Poryazova, Veselin Belovejdov, Ilia Bivolarski, Desislava Bojkova, Denitza Serteva, Maria Koleva, Milena Gulinac, Krassimir Dangalov, Svitlana Bachurska, Marina Tomova ; Ред. Elena Poryazova . - Plovdiv : Lax book, 2017 . - 148 p.

   

   ISBN 978-619-189-058-3 

  

Сист. No: 13279

- 12 -

37091 

Генова, Силвия Николаева и др.

   Имунохистохимия при карциноми на белия дроб и тумори на плеврата / Силвия Николаева Генова, Живко Владимиров Пешев, Веселин Тодоров Беловеждов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 186 с.

   

   ISBN 978-619-189-060-6 

  

Сист. No: 13277

Вътрешни болести

Ендокринология

- 13 -

Д 481 

Консулова, Петя Спасова

   Характеристика на затлъстяването и метаболитния синдром във възрастта 16 - 19 години : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Петя Спасова Консулова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 361 с.

   

  

Сист. No: 13269

- 14 -

Д 480 

Петров, Сава Валентинов

   Ендокринни нарушения при хронично лечение с опиеви агонисти : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Сава Валентинов Петров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 169 с.

   

  

Сист. No: 13268

Имунология. Алергология

Офталмология

Оториноларингология

Неврология

Психиатрия. Медицинска психология

- 15 -

37087 

Харизанова, Станислава и др.

   Бърнаут синдром : Практическо ръководство за диагностика, оценка и превенция / Станислава Харизанова, Румяна Стоянова . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 68 с.

   

   ISBN 978-619-189-057-6 

  

Сист. No: 13273

Дерматология. Венерология

- 16 -

Д 479 

Бръмбарова, Донка Ангелова

   Проучвания върху кожната сензитивност и фотосензитивност спрямо депигментиращи и фотопротективни препарати : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Донка Ангелова Бръмбарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 130 с.

   

  

Сист. No: 13266

Педиатрия

- 17 -

Д 478 

Христов, Георги

   Z-стойности, регресионни формули и корелации на ехокардиографските измервания на коронарните артерии в детска възраст : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Георги Христов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 129 с.

   

  

Сист. No: 13264

- 18 -

37082 

Христов, Георги

   Z-стойности, регресионни формули и корелации на ехокардиографските измервания на коронарните артерии в детска възраст : Автореферат / Георги Христов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 58 с.

   

  

Сист. No: 13265

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

Акушерство. Гинекология

Хирургия

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Урология

Ортопедия. Травматология

Онкология

- 19 -

37091 

Генова, Силвия Николаева и др.

   Имунохистохимия при карциноми на белия дроб и тумори на плеврата / Силвия Николаева Генова, Живко Владимиров Пешев, Веселин Тодоров Беловеждов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 186 с.

   

   ISBN 978-619-189-060-6 

  

Сист. No: 13277

Обща медицина

Доказателствена медицина

Съдебна медицина

Наука. Образование

Езикознание

Дентална медицина

- 20 -

37079, 37079- ЛЧХ 

Collection of maxillofacial surgery tests and questions for home study  : For dental medicine students / Boyan Vladimirov, Petia Pechalova, Petko Petrov, Stefka Peycheva, Martin Trifonov, Nikolay Uzunov, Veselka Hristamiyan, Anastasiya Zheleva ; Ed. Hristina Lalabonova . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2016 . - 95 p.

   

   ISBN 978-619-7085-75-4 

  

Сист. No: 13258

- 21 -

37080, 37080- Орална хирургия 

Pechalova, Petia F.

   Introduction to oral surgery : A textbook for the third year students of dental medicine / Petia F. Pechalova . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2016 . - 400 p.

   

   ISBN 978-619-7085-77-8 

  

Сист. No: 13259

- 22 -

С Д 50 

Божкова, Таня Павлова

   Сравнителен анализ на различни методи за регистрация на оклузо-артикулационни взаимоотношения : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Таня Павлова Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 198 с.

   

  

Сист. No: 13291

- 23 -

C 3544 

Божкова, Таня Павлова

   Сравнителен анализ на различни методи за регистрация на оклузо-артикулационни взаимоотношения : Автореферат / Таня Павлова Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 47 с.

   

  

Сист. No: 13292

- 24 -

С Д 49 

Къртева, Екатерина Георгиева

   Радикуларни щифтове при възстановяване на ендодонтски лекувани зъби - анкетни, биомеханични и клинични изследвания : Дисертация за получаване на научна и образователна степен "Доктор" / Екатерина Георгиева Къртева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 225 с.

   

  

Сист. No: 13262

- 25 -

C 3543- Оперативно зъболечение 

Къртева, Екатерина Георгиева

   Радикуларни щифтове при възстановяване на ендодонтски лекувани зъби - анкетни, биомеханични и клинични изследвания : Автореферат / Екатерина Георгиева Къртева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 59 с.

   

  

Сист. No: 13263

- 26 -

37086- Орална хирургия 

Ченчев, Иван

   Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия / Иван Ченчев . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 136 с.

   

   ISBN 978-619-189-059-0 

  

Сист. No: 13272