НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

- 1 -

37559 

Китова, Таня

   Възможности на фетопатологията за установяване на причините за фетална смърт / Таня Китова . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 218 с.

   

   ISBN 978-619-189-123-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15315

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 2 -

II 14925, II 14925-Анатомия 

Gray`s anatomy for students  /  Ed. Richard L. Drake, A. Wayne Vogl et al. . - 4th ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2020 . - 1153 p.

   

   ISBN 978-0-323-39304-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15339

- 3 -

37566 

Tananska, Valeria T.

   Testsammlung der Histologie : Fur Studierende der Medizin, Dentalmedizin, Pharmazie und Studierende des Medical College / Valeria T. Tananska . - Varna : STENO, 2019 . - 264 s.

   

   ISBN 978-619-241-030-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15340

- 4 -

37567 

Tananska, Valeria T.

   Testsammlung der Zytologie und Embryologie : Fur Studierende der Medizin, Dentalmedizin, Auszubildende in Gynakologie, Geburtshilfe und Neonatologie, Hebammen / Valeria T. Tananska . - Varna : STENO, 2019 . - 236 s.

   

   ISBN 978-619-241-032-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15341

- 5 -

II 14926, II 14926-Анатомия 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Антропологично изследване на деца болни от захарен диабет тип 1 / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 168 с.

   

   ISBN 978-619-189-116-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15343

- 6 -

37559 

Китова, Таня

   Възможности на фетопатологията за установяване на причините за фетална смърт / Таня Китова . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 218 с.

   

   ISBN 978-619-189-123-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15315

- 7 -

37563 

Човешкото тяло  : Идеалната книга за обучение и обща медицинска култура /  Ред. Анелия Рачева . - София : Атеа Букс, 2019 . - 230 с.

   

   ISBN 978-619-7280-65-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15335

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Гастроентерология

- 8 -

37557-Гастроентерология 

Русева, Аделаида

   Чернодробни биомаркери : Лабораторни и клинични аспекти / Аделаида Русева . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2019 . - 176 с.

   

   ISBN 978-954-756-224-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15311

Ревматология

- 9 -

Д 564 

Попова, Величка Захариева

   Тъканна експресия на TNF-a и RANKL при пациенти с възпалителни ставни заболявания и остър коронарен синдром : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Величка Захариева Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 194 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15347

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 10 -

37576, 37576-Социална медицина, 37576-здравеопазване 

Мавров, Момчил

   Правният институт на информираното съгласие на пациента / Момчил Мавров : Stovi Group Bulgaria, 2018 . - 244 с.

   Дарение от доц. М. Мавров - 10 екз.

   ISBN 978-619-7336-03-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15360

- 11 -

Д 563 

Христова, Елеонора Христова

   Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" / Елеонора Христова Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 270 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15344

- 12 -

37569 

Христова, Елеонора Христова

   Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве : Автореферат / Елеонора Христова Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 59 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 15345

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

- 13 -

II 14923-Инфекциозни болести 

Gancheva, Galya

   Infectious diseases : Textbook for medical students : In 2 v. / Galya Gancheva . - Pleven : Publ. center, Medical University - Pleven, 2019

   

   V. 1 . - 251 p,. 

   

   ISBN 978-954-756-226-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15313

- 14 -

II 14923-Инфекциозни болести 

Gancheva, Galya

   Infectious diseases : Textbook for medical students : In 2 v. / Galya Gancheva . - Pleven : Publ. center, Medical University - Pleven, 2019

   

   V. 2 . - 252-578 p.

   

   ISBN 978-954-756-227-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15314

Микробиология

Наука. Образование

- 15 -

37565-Наука. Образование 

Kessiakova, Elena et al.

   Philippopolis / Elena Kessiakova, Dimitar Raichev . - Plovdiv : NL "Ivan Vazov", 2019 . - 128 p.

   

   ISBN 978-619-7473-07-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15337

- 16 -

37564-Наука образование, 37564-Наука. Образование 

Кесякова, Елена и др.

   Филипополис / Елена Кесякова, Димитър Райчев . - Пловдив : НБ "Иван Вазов", 2019 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7473-06-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15336

- 17 -

CD 107, CD 107-Висше образование, CD 107-Наука, CD 107-Наука. Образование 

Пътеводител на преподавателя  / Благой Маринов, Христо Добрев, Виктория Сарафян, Биянка Торньова, Диана Милиева, Стефан Костянев ; Ред. Благой Маринов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 1 CD

   

   ISBN 978-619-237-035-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15305

- 18 -

II 14927 

Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 - 2030 г.  . - София : БАН, 2018 . - 88 с.

   

   ISBN 978-954-322-934-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15348

Неврология

- 19 -

37578 

Тренова, Анастасия и др.

   Учебник по неврология : За студенти от Медицински колеж / Анастасия Тренова, Екатерина Витева, Георги Славов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 113 с.

   

   ISBN 978-619-237-039-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15364

Обща медицина

Онкология

- 20 -

A 3287a

Мичева, Румяна

   Ръководство по медицинска онкология за студенти по медицина / Румяна Мичева ; Ред. Асен Дудов . - София : Българско онкологично научно дружество, 2019 . - 124 с. . -  (Списание на Българско онкологично научно дружество ; бр. 2)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15351

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Патологична анатомия

- 21 -

37561, 37561-Патоанатомия 

Биволарски, Илия

   Учебни ресурси по патология : История и перспективи / Илия Биволарски . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 212 с.

   

   ISBN 978-619-189-124-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15317

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

- 22 -

II 14874, II 14874-Психиатрия 

Психопатология : Казуси  : В 3 ч. /  Ред. Надежда Маджирова . - Пловдив : Лакс Бук, 2018-

   

   Ч. 2 / Соня Агоп Агопян-Еничерян, Златослав Петров Арабаджиев, Цветан Костов Бранков, Надежда Петрова Маджирова, Иво Несторов Митрев, Стефан Петров Попов, Виктория Сарафян, Тодор Стайков Стоев, Тодор Георгиев Ташев, и др. . - 2019 . - 424-852 с.

   

   ISBN 978-619-189-121-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15338

- 23 -

37568 

Тананска, Валерия Т.

   Емпатична връзка "лекар - пациент" - неизбежна, но проблематична / Валерия Т. Тананска . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 168 с.

   

   ISBN 978-619-241-031-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15342

Радиология

Дентална медицина

Дентално материалознание

- 24 -

C 3608 

Дикова, Цанка Димитрова

   Свойства на послойно изградени дентални материали : Автореферат / Цанка Димитрова Дикова . - Габрово : Технически университет - Габрово, 2019 . - 92 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15346

Съдебна медицина

- 25 -

37571-Съдебна медицина 

Pillay, V. V.

   Textbook of forensic medicine and toxicology / V. V. Pillay . - 19th ed. . - New Delhi : Paras Medical Publ., 2019 . - 784 p.

   

   ISBN 978-81-8191-506-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15350

Токсикология

- 26 -

37571-Съдебна медицина 

Pillay, V. V.

   Textbook of forensic medicine and toxicology / V. V. Pillay . - 19th ed. . - New Delhi : Paras Medical Publ., 2019 . - 784 p.

   

   ISBN 978-81-8191-506-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15350

Урология

Фармакология

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

- 27 -

37562, 37562-Физиотерапия 

Бечева, Мария

   Учебник по кинезитерапия / Мария Бечева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 531 с.

   

   ISBN 978-619-237-037-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15326

Физиология

- 28 -

37574 

Final exam test questions in human physiology  : Multiple choice questions for medical students / N. Boyadjiev, K. Georgieva, J. Nikolova, V. Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - 3rd ed. . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2018 . - 194 p.

   

   ISBN 978-619-90740-9-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15358

Хигиена. Екомедицина

Химия. Биохимия

- 29 -

37579 

Задачи и тестове по аналитична химия  : Ч. 1- / Здравка Велкова, Гергана Кирова, Видка Диварова, Маргарита Стойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019-

   

   ISBN 978-619-237-038-1 

   Ч. 1 . - 171 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15367

Хирургия

- 30 -

II 14924, II 14924-ССХ, II 14924-Хирургия 

Въжев, Заприн

   Коронарна хирургия / Заприн Въжев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 208 с.

   

   ISBN 978-619-237-036-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15325

- 31 -

37560, 37560-Хирургия 

Китов, Борислав и др.

   Неятрогенни спинални епидурални абсцеси / Борислав Китов, Анета Петкова . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 146 с.

   

   ISBN 978-619-189-119-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15316

- 32 -

37558, 37558-Коремна хирургия 

Хернии на коремната стена - конвенционална и миниинвазивна хирургия : Приложение и адаптиране на европейски и световни стандарти към българската хирургична практика  : Консенсусно становище на БХД с характер на ръководство ( Guide Line - водеща линия), прието на XVI-ти Национален Конгрес по Хирургия 2018 г. . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2019 . - 130 с.

   

   ISBN 978-954-756-228-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15312


 Индекс по АВТОРИ

Boyadjiev, N. 28 
Boyadjiev, Nikolay 28 
Drake, Richard L. 2 
Gancheva, Galya 13 14 
Georgieva, K. 28 
Kessiakova, Elena 15 
Nikolova, J. 28 
Pillay, V. V. 25 26 
Raichev, Dimitar 15 
Tananska, Valeria T. 3 4 
Vasilev, V. 28 
Vogl, A. Wayne 2 
Агопян-Еничерян, Соня Агоп 22 
Арабаджиев, Златослав Петров 22 
Балтаджиев, Атанас Георгиев 5 
Бечева, Мария 27 
Биволарски, Илия 21 
Бранков, Цветан Костов 22 
Велкова, Здравка 29 
Витева, Екатерина 19 
Въжев, Заприн 30 
Диварова, Видка 29 
Дикова, Цанка Димитрова 24 
Добрев, Христо 17 
Дудов, Асен 20 
Кесякова, Елена 16 
Кирова, Гергана 29 
Китов, Борислав 31 
Китова, Таня 1 6 
Костянев, Стефан 17 
Мавров, Момчил 10 
Маджирова, Надежда 22 
Маджирова, Надежда Петрова 22 
Маринов, Благой 17 
Милиева, Диана 17 
Митрев, Иво Несторов 22 
Мичева, Румяна 20 
Петкова, Анета 31 
Попов, Стефан Петров 22 
Попова, Величка Захариева 9 
Райчев, Димитър 16 
Рачева, Анелия 7 
Русева, Аделаида 8 
Сарафян, Виктория 17 22 
Славов, Георги 19 
Стоев, Тодор Стайков 22 
Стойчева, Маргарита 29 
Тананска, Валерия Т. 23 
Ташев, Тодор Георгиев 22 
Торньова, Биянка 17 
Тренова, Анастасия 19 
Христова, Елеонора Христова 11 12