НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Нефрология

- 1 -

II 15272-Нефрология 

Comprehensive clinical nephrology  / John Feehally, Jurgen Floege, Marcello Tonelli, Richard J. Johnson . - 6th ed. . - Edinburgh : Elsevier, 2019 . - 1311 p.

   

   ISBN 978-0-323-54719-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16435

Хематология

- 2 -

37699 

Multiparameter Flow Cytometry in the Diagnosis of Hematologic Malignancies  /  Ed. Anna Porwit, Marie Christine Bene . - Cambridge : Cambridge University Press, 2018 . - 234 p.

   

   ISBN 978-1107503830 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16838

- 3 -

Д 577 

Сапунарова, Катя Георгиева

   Проучване върху костната минерална плътност и маркери на костния метаболизъм при български пациенти с трансфузионно-зависима бета-таласемия на възраст над 18 години : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Катя Георгиева Сапунарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 192 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 16466

- 4 -

37690 

Сапунарова, Катя Георгиева

   Проучване върху костната минерална плътност и маркери на костния метаболизъм при български пациенти с трансфузионно-зависима бета-таласемия на възраст над 18 години : Автореферат / Катя Георгиева Сапунарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 60 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 16467

- 5 -

Д 581 

Спасов, Неофит Юриев

   Сравнителна оценка на хемофилни стави чрез ехография и магнитно-резонансна томография : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Неофит Юриев Спасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 119 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 16488

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 6 -

II 15344 

Lagerkvist, Ulf

   Pioneers of Microbiology and the Nobel Prize / Ulf Lagerkvist . - London : World Scientific Publishing, 2003 . - 178 p.

   

   ISBN 978-9812382337 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16857

- 7 -

37698 

Szklo, Moyses et al.

   Epidemiology : Beyond the Basics / Moyses Szklo, Javier Nieto . - 4th ed. . - Burlington : Jones and Bartlett Publishers, Inc, 2019 . - 577 p.

   

   ISBN 978-1284116595 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16839

- 8 -

37696, 37696-Социална медицина 

Братойчева, Мария Стойкова

   Медицинска етика / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 132 с.

   

   ISBN 978-619-237-054-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16523

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

Микробиология

- 9 -

II 15344 

Lagerkvist, Ulf

   Pioneers of Microbiology and the Nobel Prize / Ulf Lagerkvist . - London : World Scientific Publishing, 2003 . - 178 p.

   

   ISBN 978-9812382337 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16857

Наука. Образование

- 10 -

CD 110, CD 110-Висше образование, CD 110-Наука. Образование 

Dagnev, Ivaylo

   Medical discourse - implications of inverse yranslation for the medical research article genre : Monograph / Ivaylo Dagnev . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2020 . - 1 CD

   

   ISBN 978-619-237-051-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16520

- 11 -

37697 

Heeringa, Steven G. et al.

   Applied Survey Data Analysis / Steven G. Heeringa, Brady T. West, Patricia A. Berglund . - 2nd ed. . - Boca Raton : CRC Press, 2017 . - 568 p. . -  (Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences)

   

   ISBN 978-1-4987-6160-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16840

Неврология

- 12 -

Д 579 

Пейчева-Стоицова, Мариета Валериева

   Образни и лабораторни аспекти на каротидната атеросклероза и ролята им при исхемичен мозъчен инсулт : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Мариета Валериева Пейчева-Стоицова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 175 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 16474

- 13 -

37692 

Пейчева-Стоицова, Мариета Валериева

   Образни и лабораторни аспекти на каротидната атеросклероза и ролята им при исхемичен мозъчен инсулт : Автореферат / Мариета Валериева Пейчева-Стоицова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 59 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 16475

- 14 -

Д 578 

Янчева, Десислава Иванова

   Когнитивни функции при множествена склероза - невропсихологични, структурни и функционални матнитно-резонансни корелации : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Иванова Янчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 153 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 16468

- 15 -

37691 

Янчева, Десислава Иванова

   Когнитивни функции при множествена склероза - невропсихологични, структурни и функционални матнитно-резонансни корелации : Автореферат / Десислава Иванова Янчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 42 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 16470

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Педиатрия

- 16 -

Д 581 

Спасов, Неофит Юриев

   Сравнителна оценка на хемофилни стави чрез ехография и магнитно-резонансна томография : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Неофит Юриев Спасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 119 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 16488

- 17 -

37694 

Спасов, Неофит Юриев

   Сравнителна оценка на хемофилни стави чрез ехография и магнитно-резонансна томография : Автореферат / Неофит Юриев Спасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 48 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 16490

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

Дентална медицина

Протетична дентална медицина

- 18 -

С Д 89 

Томова- Велева, Златина Томова

   Лабораторно изследване на корозионната устойчивост и якостта на опън на неблагородни сплави за металокерамика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Златина Томова Томова-Велева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 228 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 16478

- 19 -

C 3614 

Томова-Велева, Златина

   Лабораторно изследване на корозионната устойчивост и якостта на опън на неблагородни сплави за металокерамика : Автореферат / Златина Томова-Велева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 16480

Орална и лицево-челюстна хирургия

- 20 -

С Д 88 

Господинов, Димитър Любомиров

   Апикална остеотомия - сравнително проучване между конвенционална методика и ултразвукова техника, съчетана с ретроградна заплънка с минерал-триоксиден агрегант : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Димитър Любомиров Господинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 178 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 16471

- 21 -

C 3613 

Господинов, Димитър Любомиров

   Апикална остеотомия - сравнително проучване между конвенционална методика и ултразвукова техника, съчетана с ретроградна заплънка с минерал-триоксиден агрегант : Автореферат / Димитър Любомиров Господинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 53 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 16473

- 22 -

37695 

Цолов, Росен и др.

   Медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите / Росен Цолов, Георги Йорданов, Елена Фиркова . - Пловдив : АВТО ПРИНТ, 2019 . - 107 с.

   Дарение от доц. Е. Фиркова

   ISBN 978-619-7205-21-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16491

Съдебна медицина

Токсикология

Урология

- 23 -

Д 580 

Иванов, Атанас Славчев

   Бъбречно-клетъчен рак - клинико-генетични аспекти : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Атанас Славчев Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 136 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 16486

- 24 -

37693 

Иванов, Атанас Славчев

   Бъбречно-клетъчен рак - клинико-генетични аспекти : Автореферат / Атанас Славчев Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 59 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 16487


 Индекс по АВТОРИ

Bene, Marie Christine 2 
Berglund, Patricia A. 11 
Dagnev, Ivaylo 10 
Feehally, John 1 
Floege, Jurgen 1 
Heeringa, Steven G. 11 
Johnson, Richard J. 1 
Lagerkvist, Ulf 6 9 
Nieto, Javier 7 
Porwit, Anna 2 
Szklo, Moyses 7 
Tonelli, Marcello 1 
West, Brady T. 11 
Братойчева, Мария Стойкова 8 
Господинов, Димитър Любомиров 20 21 
Иванов, Атанас Славчев 23 24 
Йорданов, Георги 22 
Пейчева-Стоицова, Мариета Валериева 12 13 
Сапунарова, Катя Георгиева 3 4 
Спасов, Неофит Юриев 5 16 17 
Томова-Велева, Златина 19 
Томова-Велева, Златина Томова 18 
Фиркова, Елена 22 
Цолов, Росен 22 
Янчева, Десислава Иванова 14 15