ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА МУ - ПЛОВДИВ"

Физика. Биофизика

- 1 -

II 14550, II 14550-Физика 

Milieva, Emilia

   Lectures guide in physics for students in medicine / Emilia Milieva . - Plovdiv : IK VAP, 2013 . - 159 p.

   

   ISBN 978-954-9806-88-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12105

- 2 -

II 14622, II 14622-Физика 

Milieva, Emilia

   Lecture handouts in medical physics : For medical students / Emilia Milieva . - Sofia : Prepress, 2014 . - 140 p.

   

   ISBN 978-954-90443-7-9 

 корица 

Сист. No: 12504

- 3 -

II 14985 

Physics and biophysics of clinical radiation therapy  : Lecture handouts for medical and medical physics students - elective course / Emilia Milieva, Franco Milano, Iordan Kostourkov, Marianna Yaneva, Lubka Mihova . - Sofia : Prepress, 2017 . - 82 p.

   

   ISBN 978-954-92747-9-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18148

- 4 -

36614, 36614-Физика 

Todorov, Ventseslav et al.

   Book of admission tests in physics : For students of medicine and pharmacy / Ventseslav Todorov, Emilia Milieva . - Plovdiv : IK VAP, 2011 . - 40 p.

   

   ISBN 978-954-9806-87-8 

 корица 

Сист. No: 12107

- 5 -

36728, 36728-Физика 

Todorov, Ventseslav et al.

   Medical physics MCQs / Ventseslav Todorov, Emilia Milieva, Hristo Badakov . - Sofia : Prepress, 2015 . - 56 p.

   

   ISBN 978-954-90443-8-6 

 корица 

Сист. No: 12502

- 6 -

, II 2130, II 2130-Биофизика, II 2130-Физика 

Биофизика  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Стоил Пешев Стоилов, Елефтер Маринов Русанов, Дарий Николов Митев, Добри Ненков Генков ; Ред. С. Стоилов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 159 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5876

- 7 -

, II 2130, II 2130-Биофизика, II 2130-Физика 

Биофизика  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Стоил Пешев Стоилов, Елефтер Маринов Русанов, Дарий Николов Митев, Добри Ненков Генков ; Ред. С. Стоилов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 159 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5876

- 8 -

II 10351 

Врански, В. и др.

   Физика с основи на биофизиката / В. Врански, Р. Петрова . - София : Земиздат, 1973 . - 424 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7596

- 9 -

II 4316 

Димов, Г. и др.

   Медицинска физика : Лекционен курс за студентите по медицина и стоматология / Г. Димов, Н. Карабашев . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 359 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8038

- 10 -

II 9657, II 9657-Физика 

Карабашев, Н. и др.

   Медицинска физика : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Карабашев, Г. Димов, К. Казанджиев . - 4 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 419 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7595

- 11 -

II 7559 

Карабашев, Н. и др.

   Медицинска физика : Лекционен курс за студенти по медицина и стоматология / Н. Карабашев, Г. Димов, К. Казанджиев . - 3 попр. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 412 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8689

- 12 -

, 34527, 34527-Физика 

Кичева, Йорданка и др.

   Ръководство по медицинска физика и биофизика : Ч. 1- / Йорданка Кичева, Пламен Загорчев . - София : ГРПИ при МОН, 2002-

   

   Ч. 1 . - 2002 . - 52 с.

   

   ISBN 954-90329-5-7 (ч. 1)

 корица | съдържание 

Сист. No: 2312

- 13 -

37247, 37247-Физика 

Кръстев, Атанас Димитров

   Основи на медицинската физика с елементи на биофизика : Учебник за студенти от подготвителен курс на ДЕСО при МУ Пловдив / Атанас Димитров Кръстев, Валентин Иванов Турийски, Евгения Цолова Кацарова, Райна Георгиева Ардашева, Христина Маринова Спасова ; Ред. Атанас Д. Кръстев . - Пловдив : Б. и., 2009 . - 188 с.

   

   ISBN 978-954-92537-4-0 

 корица 

Сист. No: 13659

- 14 -

17352 

Лабораторни упражнения по опитна физика  : Ръководство за студенти по медицина, стоматология и фармация / П. Атмаджов, Д. Генков, В. Дядов, Д. Димитров, Н. Карабашев и др. . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1971 . - 168 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8798

- 15 -

, II 7673, II 7673-Физика 

Медицинска физика  / Христина Иванова, Кирил Казанджиев, Мария Стефанова ; Ред. Виктор К. Врански . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 375 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47

- 16 -

II 14081 

Милиева, Емилия

   Лекционен пътеводител по физика : За студенти по медицина / Емилия Милиева . - 2. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 199 с.

   

   ISBN 978-954-9549-24-9 

 корица 

Сист. No: 9364

- 17 -

II 14621, II 14621-Физика 

Милиева, Емилия

   Медицинска физика в тематични слайдове : За студенти по медицина / Емилия Милиева . - София : Prepress, 2014 . - 148 с.

   

   ISBN 978-654-90443-6-2 

 корица 

Сист. No: 12503

- 18 -

II 14390, II 14390-Физика 

Милиева, Емилия и др.

   Лекционен пътеводител по физика : За студенти по фармация / Емилия Милиева, Маргарита Касърова . - Пловдив : ИК ВАП, 2012 . - 180 с.

   

   ISBN 978-954-8326-02-5 

 корица 

Сист. No: 10946

- 19 -

II 14260 

Практически упражнения по физикохимия  /  Състав. Росица Манчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 85 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10451

- 20 -

II 13865 

Работна тетрадка по биофизика  : За специалност фармация / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 35 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7805

- 21 -

II 13865 

Работна тетрадка по биофизика  : За специалност фармация / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 35 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7805

- 22 -

II 13866 

Работна тетрадка по медицинска физика  / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, В. Кацаров, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, Н. Присадова, Ил. Стефанова, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 75 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7806

- 23 -

II 14987 

Работна тетрадка по медицинска физика  / Р. Ардашева, Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, Е. Зайцева, В. Кацаров, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, Н. Присадова, В. Славчев, Ил. Стефанова, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, б. г. . - 72 с.

   

   ISBN 954-799- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18150

- 24 -

II 14986 

Сборник тестове по медицинска физика  / В. Турийски, Пл. Загорчев, Ил. Стефанова, Н. Присадова, В. Славчев, Е. Зайцева, Р. Ардашева, Ел. Пеева ; Ред. Атанас Кръстев . - Пловдив : Копиполис Къмпани ЕООД, 2019 . - 57 с.

   

   ISBN 978-619-7360-17-2 

 корица 

Сист. No: 18149

- 25 -

Д 358 

Стефанова-Кънчева, Илияна Димитрова

   Въздействие на високомолекулни Майярови реакционни продукти върху биоелектричната и съкратителна активност на стомашни гладки мускули : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Илияна Димитрова Стефанова-Кънчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 140 с.

   

  

Сист. No: 11158

- 26 -

36345 

Стефанова-Кънчева, Илияна Димитрова

   Въздействие на високомолекулни Майярови реакционни продукти върху биоелектричната и съкратителна активност на стомашни гладки мускули : Автореферат / Илияна Димитрова Стефанова-Кънчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 36 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11159

- 27 -

35555, 35555-Физика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от входящи тестове по физика : За студенти по медицина и фармация / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 40 с.

   

   ISBN 954-9549-27-0 

 корица 

Сист. No: 5961

- 28 -

36359, 36359-Физика, 36359-Физика. Биофизика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от входящи тестове по физика : За студенти по медицина и фармация / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 60 с.

   

   ISBN 978-954-9549-87-4 

  

Сист. No: 11188

- 29 -

36727, 36727-Физика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от тестове по медицинска физика / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева, Христо Бадъков . - София : Prepress, 2015 . - 56 с.

   

   ISBN 978-954-90443-9-3 

 корица 

Сист. No: 12501

- 30 -

37421, 37421-Физика. Биофизика 

Турийски, В. и др.

   Ефекти на повишено вътрекоремно налягане, изследвани чрез лабораторен модел / В. Турийски, Р. Ардашева, А. Кръстев . - Пловдив : Копиполис Къмпани ЕООД, 2018 . - 125 с.

   Дарение от доц. В. Турийски

   ISBN 978-619-7360-08-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14193

Химия. Биохимия

- 31 -

II 15742, II 15742-Биохимия, II 15742-Химия, II 15742-Химия, 

Bivolarska, Anelia

   Biochemistry guide book : For students in medicine, dental medicine and pharmacy / Anelia Bivolarska . - Plovdiv : Lax book, 2021 . - 107 p.

   

   ISBN 978-619-189-164-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19278

- 32 -

II 15217 

Nikolova, S. et al.

   Selective topics in inorganic chemistry : Textbook for medicine, dental medicine and pharmacy foreign students in preparatory class / S. Nikolova, D. Mileva . - Plovdiv : Lax book, 2017 . - 145 p.

   Дарение от Д. Милева, дх

   ISBN 978-619-189-078-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16382

- 33 -

II 15216 

Nikolova, S. еt al.

   Important topics in organic chemistry : Textbook for medicine, dental medicine and pharmacy foreign students in preparatory class / S. Nikolova, D. Mileva . - Plovdiv : Lax book, 2019 . - 169 p.

   Дарение от Д. Милева, дх

   ISBN 978-619-189-118-4 

 корица 

Сист. No: 16381

- 34 -

Д 133 

Ангелов, Ангел Марчев

   Влияние in vivo на тироксина и тимидазола върху тъканни ензими : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ангел Марчев Ангелов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 218 с.

   

  

Сист. No: 2804

- 35 -

Д 228 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Изследвания върху гликирането на пептиди и протеини от очна леща : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Марияна Димитрова Аргирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 864

- 36 -

, 34214 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Изследвания върху гликирането на пептиди и протеини от очна леща : Автореферат / Марияна Димитрова Аргирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 30 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 1340

- 37 -

36800 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Биологични ефекти на реакцията на Майяр : Автореферат / Марияна Димитрова Аргирова . - София : БАН, 2015 . - 86 с.

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 12679

- 38 -

37947, 37947-Химия 

Аргирова, Марияна и др.

   Тестове и задачи по органична химия : За студенти от специалност "Фармация" / Марияна Аргирова, Ива Славова, Теодора Томова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 99 с.

   

   ISBN 978-619-237-088-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19687

- 39 -

Д 6 

Атанасов, Николай Асенов

   По въпроса за метаболитното значение на тъканните лактатдехидрогеназни изозими у опитни животни : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Асенов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 137 с.

   

  

Сист. No: 2797

- 40 -

22453 

Бакалов, Д. и др.

   Ръководство за практически упражнения по химия : За студенти по медицина и стоматология / Д. Бакалов, Б. Чемишев, М. Китова . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 212 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 2049

- 41 -

26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 3 . - 1982 . - 311-459 с.

   

 корица 

Сист. No: 7622

- 42 -

26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 1 . - 1981 . - 131 с.

   

 корица 

Сист. No: 7685

- 43 -

26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 2 . - 1982 . - 132-310 с.

   

 корица 

Сист. No: 7686

- 44 -

36972, 36972-Физиология 

Биволарска, А.

   Цинк, магнезий, мед, йод и желязо : Функции, метаболизъм, болести / А. Биволарска . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 144 с.

   

   ISBN 978-619-189-037-8 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 13027

- 45 -

II 15728, II 15728-Биохимия, II 15728-Химия 

Биволарска, Анелия

   Учебно помагало по биохимия : За студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Анелия Биволарска . - Пловдив : Лакс Бук, 2021 . - 105 с.

   

   ISBN 978-619-189-157-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18185

- 46 -

, 33342, 33342-Биохимия, 33342-Химия. Биохимия, 33342-Химия.Биохимия 

Биохимия  : За медици и стоматолози / Ангел Ангелов, Кирана Данчева, Александра Кръшкова, Любен Сираков ; Ред. Емануил Гачев, Тодор Николов . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 1995 . - 731 с.

   

   ISBN 954-07-0445-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 3486

- 47 -

36220, 36220-Биохимия, 36220-Химия. Биохимия 

Биохимия в Интернет  : Лекции по биохимия / Ганка Косекова и др. ; Ред. Тренка Аргирова . - 2. прераб. доп. изд. . - София : МУ - София, 2010 . - 448 с.

   

   ISBN 978-954-9318-08-1 

  

Сист. No: 10818

- 48 -

37368, 37368-Химия 

Гавазов, Кирил и др.

   Тестове по обща и неорганична химия / Кирил Гавазов, Николина Милчева, Петя Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 202 с.

   

   ISBN 978-619-237-011-4 

 корица 

Сист. No: 13955

- 49 -

37707, 37707-Химия 

Гавазов, Кирил и др.

   Тестове по обща и неорганична химия / Кирил Гавазов, Николина Милчева, Петя Рачева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 176 с.

   

   ISBN 978-619-237-056-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16988

- 50 -

II 14257, II 14257-Химия 

Димитров, А. (хим.) и др.

   Протоколна тетрадка за упражнения по учебната дисциплина обща и неорганична химия / А. Димитров, П. Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 105 с.

   

 корица 

Сист. No: 10442

- 51 -

Д 536 

Димитров, Илиян Валериев

   Роля на метаболитноактивни тъкани в развитието на хронично, нискостепенно възпаление при експериментално предизвикано затлъстяване : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илиян Валериев Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 112 с.

   

 корица 

Сист. No: 13999

- 52 -

37376 

Димитров, Илиян Валериев

   Роля на метаболитноактивни тъкани в развитието на хронично, нискостепенно възпаление при експериментално предизвикано затлъстяване : Автореферат / Илиян Валериев Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 14001

- 53 -

Д 401 

Димитрова, Стела

   Идентификация и антиоксидантна активност на изопреноиди от биомаса на психрофилни дрожди : Дисертационна работа за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Стела Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 136 с.

   

  

Сист. No: 12017

- 54 -

37579, 37579-Химия 

Задачи и тестове по аналитична химия  : Ч. 1- / Здравка Велкова, Гергана Кирова, Видка Диварова, Маргарита Стойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019-

   

   ISBN 978-619-237-038-1 

   Ч. 1 . - 171 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15367

- 55 -

, 24692, 24692-Биохимия 

Калицин, Добрина и др.

   Ръководство за практически упражнения по биохимия / Добрина Калицин, Кирана Данчева, Ралица Белева-Стайкова . - София : Наука и изкуство, 1980 . - 255 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 86

- 56 -

35095, 35095-Химия.Биохимия 

Калицин, Добрина и др.

   Ръководство за практически упражнения по биохимия : За студенти по медицина / Добрина Калицин, Кирана Данчева, Ралица Белева-Стайкова . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1986 . - 255 с.

   

  

Сист. No: 7836

- 57 -

27019 

Киряков, Христо Георгиев

   Върху алкалоидите на рода фумария (химични, биогенетични и хемотаксономични проучвания) : Автореферат / Христо Георгиев Киряков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1983 . - 34 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 7633

- 58 -

Д 149 

Кръшкова, Александра Матеева

   Методични и регулаторни проучвания върху изоензимите на тъканната аспартаттрансаминаза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Александра Матеева Кръшкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 2819

- 59 -

35639 

Кръшкова, Александра Матеева

   Методични и регулаторни проучвания върху изоензимите на тъканната аспартаттрансаминаза : Автореферат / Александра Матеева Кръшкова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 40 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9495

- 60 -

II 14173 

Луканов, Л. и др.

   Учебник по химия : За чуждестранни студенти / Л. Луканов, Н. Димова, Д. Милева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 158 с.

   

   ISBN 954-9806-83-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9914

- 61 -

II 14832 

Луканов, Л. и др.

   Учебник по химия с примерни тестове : За чуждестранни студенти / Л. Луканов, Н. Димова, Д. Милева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 218 с.

   

   ISBN 978-954-8326-23-0 

 корица 

Сист. No: 13657

- 62 -

34938, 34938-Химия, 34938-Химия.Биохимия 

Луканов, Людмил Каменов

   Биоорганична химия : За студенти по медицина и стоматология / Людмил Каменов Луканов . - Пловдив : Без св. за изд., 2001 . - 333 с.

   

   ISBN 954-9520-51-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 7253

- 63 -

37290, 37290-Химия 

Манчева, Росица и др.

   Физикохимия и колоидна химия : Учебник / Росица Манчева, Кристиян Гиргинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 358 с.

   

   ISBN 978-619-7085-98-3 

 корица 

Сист. No: 13754

- 64 -

6718 

Митев, Ив. П.

   Биохимия / Ив. П. Митев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1963 . - 484с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7508

- 65 -

Д 46 

Пашев, Илия Георгиев

   Към въпроса за молекулярната хетерогенност на глутаматдехидрогенезата : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Илия Георгиев Пашев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1968 . - 136 с.

   

  

Сист. No: 2911

- 66 -

35604 

Пашев, Илия Георгиев

   Към въпроса за молекулярната хетерогенност на глутаматдехидрогенезата : Автореферат / Илия Георгиев Пашев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 26 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9448

- 67 -

II 14168 

Помагало по аналитична химия  /  Състав. Христина Малакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 192 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9882

- 68 -

II 14281 

Попова, Татяна и др.

   Въведение в химията : Учебник за чуждестранни студенти Подготвителен курс / Татяна Попова, Веселина Томова . - 3 прераб. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 32 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10544

- 69 -

II 14074, II 14074-Химия 

Попова, Татяна Трифонова

   Тетрадка за упражнения по органична химия : Чуждестранни студенти - подготвителен курс / Татяна Трифонова Попова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2007 . - 72 с.

   

   ISBN 978-954-423-398-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9305

- 70 -

35517 

Попова, Татяна Трифонова

   Органична химия : Учебник за чуждестранни студенти подготвителен курс / Татяна Трифонова Попова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2007 . - 100 с.

   

   ISBN 978-954-423-397-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9306

- 71 -

II 14207 

Протоколна тетрадка за упражненията по учебната дисциплина обща и неорганична химия  /  Състав. А. Димитров, П. Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 93 с.

   

 корица 

Сист. No: 10126

- 72 -

II 9609 

Ръководство за практически упражнения по биохимия  : За студенти по медицина / Кирана Данчева, Кирил Колчаков, Ангел Ангелов, Александра Кръшкова, Теменужка Пенчева и др. ; Ред. Добрина Калицин . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 201 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8688

- 73 -

, 30447, 30447-Химия. Биохимия 

Ръководство за практически упражнения по химия  : За студенти по медицина и стоматология / Александър Алексиев, Лилия Дамянова, Боян Чемишев, Мона Станчева-Стоянова, Елена Балтова ; Ред. Др. Цонев . - 3 прераб. изд. . - София : Наука и изкуство, 1989 . - 270 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5849

- 74 -

II 14292 

Спектрални методи за анализ на химични съединения  / Ал. Златков, Пл. Пейков, Д. Обрешкова, Ив. Пенчева . - Пловдив : МАКРОС, 2010 . - 94 с.

   

   ISBN 978-954-561-261-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10595

- 75 -

37719 

Станкова, Теодора Русева

   Проучвания върху посттранслационно модифицирани белтъци при метаболитен синдром и захарен диабет тип 2 : Автореферат / Теодора Русева Станкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 60 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17073

- 76 -

Д 589 

Станкова, Теодора Русева

   Проучвания върху посттранслационно модифицирани белтъци при метаболитен синдром и захарен диабет тип 2 : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Теодора Русева Станкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 154 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17074

- 77 -

37715 

Стефанова, Катя Иванова

   Проучвания върху патобиохимични механизми, свързващи хомеостазата на желязото с показатели за възпалителни и автоимунни нарушения при ревматоиден артрит : Автореферат / Катя Иванова Стефанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17031

- 78 -

Д 586 

Стефанова, Катя Иванова

   Проучвания върху патобиохимични механизми, свързващи хомеостазата на желязото с показатели за възпалителни и автоимунни нарушения при ревматоиден артрит : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Катя Иванова Стефанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 140 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17032

- 79 -

II 14090-Химия 

Тетрадка за лабораторни упражнения по аналитична химия  : Количествен анализ : За специалност фармация /  Състав. Николай Боянов Босев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 95 с.

   

  

Сист. No: 3302

- 80 -

II 14091-Химия 

Тетрадка за лабораторни упражнения по физикохимия  /  Състав. Костадин Кънчев, Росица Манчева, Мария Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 131 с.

   

  

Сист. No: 3715

- 81 -

II 14008 

Тетрадка за упражнения по органична химия  /  Състав. С. Статкова-Абегхе ; Ред. Людмил Луканов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 76 с.

   

 корица 

Сист. No: 8802

- 82 -

II 14007 

Тетрадка за упражнения по физикохимия  /  Състав. Костадин Кънчев, Росица Манчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 92 с.

   

 корица 

Сист. No: 8801

- 83 -

, II 11667, II 11667-Химия, II 11667-Химия. Биохимия, II 11667-Химия.Биохимия 

Химия  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Дамянова, Ал. Алексиев, Хр. Киряков, Вл. Лесичков ; Ред. Драгомир Цонев . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1987 . - 462 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5944

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

- 84 -

II 13915 

Biology tutorials  : For first year medical students / V. Ishev, V. Sarafian, Chr. Radeva, M. Vassilivska . - Plovdiv : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 79 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8160

- 85 -

II 14723 

Practical courses in medical biology  : For first year students in medicine and dental medicine / Victoria Sarafian, Maria Kazakova, Yana Feodorova, Nikolay Mehterov, Milena Draganova-Filipova, Vesselin Alexandrov, Boryana Deleva . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2016 . - 115 p.

   

 корица 

Сист. No: 13081

- 86 -

II 13914 

Sarafian, Victoria et al.

   Practical courses and tests in parasitology : For first year students / Victoria Sarafian, Christina Radeva, Magdalena Vassilevska . - Plovdiv : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 66 p.

   

 корица 

Сист. No: 8159

- 87 -

II 14879, II 14879-Биология 

Sarafian, Victoria et al.

   Lecture guide in medical biology : For first year students in medicine and dental medicine / Victoria Sarafian, Maria Kazakova, Yana Feodorova . - Plovdiv : Lax book, 2016 . - 218 p.

   

   ISBN 978-619-189-050-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14311

- 88 -

II 14590, II 14590-Генетика, II 14590-Медицинска генетика 

Stoyanova, V. et al.

   Practical manual of medical genetics / V. Stoyanova, H. Ivanov . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 170 p.

   

   ISBN 978-619-189-003-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12321

- 89 -

II 14880, II 14880-Медицинска генетика 

Stoyanova, Vili

   Lecture guide in medical genetics : For medical students / Vili Stoyanova . - Plovdiv : VAP publ., 2011 . - 134 p.

   

   ISBN 978-954-8326-42-1 

 корица 

Сист. No: 14339

- 90 -

Д 464 

Александров, Веселин Павлов

   Разработване на безсерумна клетъчна линия McCOY - PLOVDIV като експресионна система на човешки теномодулин : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по докторска програма "Клетъчна биология" / Веселин Павлов Александров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 131 с.

   

 корица 

Сист. No: 12999

- 91 -

36959 

Александров, Веселин Павлов

   Разработване на безсерумна клетъчна линия McCOY - PLOVDIV като експресионна система на човешки теномодулин : Автореферат / Веселин Павлов Александров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 50 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 13000

- 92 -

32534, 32534-Биология 

Биология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Наков, К. Киров, С. Живков, А. Цветкова и др. ; Ред. Р. Попиванов, Б. Ботев . - 3 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 344 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 457

- 93 -

, 27807, 27807-Биология 

Биология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Наков, К. Киров, Е. Бошнакова, С. Живков, А. Цветкова ; Ред. Р. Попиванов, Б. Ботев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 336 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5768

- 94 -

35121, 35121-Биология 

Биология  : Учебник за Медицинските университети / Илия Ватев, Василий Ишев, Димитър Ковачев, Цветанка Маринова, Георги Николов и др. . - София : РЕКО, 2005 . - 448 с.

   

   ISBN 954-908-575-9 

  

Сист. No: 7876

- 95 -

35921, 35921-Биология 

Биология  : Учебник за Медицинските университети / Илия Ватев, Василий Ишев, Димитър Ковачев, Цветанка Маринова, Георги Николов и др. ; Ред. Илия Ватев . - 3 изд. . - София : РЕКО, 2009 . - 448 с.

   

   ISBN 954-908-575-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10123

- 96 -

35966, 35966-Биология 

Биология  : За фармацевти / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 296 с.

   Дарение от проф. Л. Пейчев - 1 екз.

   ISBN 978-954-8326-01-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10198

- 97 -

, 32717, 32717-Биология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Учебник по биология / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : Паисий Хилендарски, 1993 . - 227 с.

   

   ISBN 954-423-030-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 195

- 98 -

, 32718, 32718-Паразитология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология на паразитите / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : УИ "Паисий Хилендарски", 1993 . - 94 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 196

- 99 -

, 33013, 33013-Биология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 319 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 514

- 100 -

, 34167 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология на паразитите / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив, 1996 . - 93 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 1262

- 101 -

35307 

Василевска-Декова, Магдалена Димитрова

   Електрофоретични проучвания върху белтъчния състав на лептоспирите и отношението му към тяхната систематика : Автореферат / Магдалена Димитрова Василевска-Декова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 37 с.

   

  

Сист. No: 8683

- 102 -

, 34526, 34526-Паразитология 

Василевска-Декова, Магдалена и др.

   Паразитология / Магдалена Василевска-Декова, Виктория Сарафян, Илия Ватев . - 2 доп. прераб. изд. . - Пловдив : ЕТ"Деков-Иван Деков", 2002 . - 127 с.

   

   ISBN 954-91009-2-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 2311

- 103 -

34761 

Василевска-Декова, Магдалена и др.

   Сборник с примерни въпроси и задачи за тестово изпитване по биология във висшите медицински учебни заведения / Магдалена Василевска-Декова, Христина Радева-Куямова . - Пловдив, 1996 . - 104 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 6619

- 104 -

, 34004, 34004-Медицинска генетика 

Вълкова, Г.

   Медицинска генетика / Г. Вълкова . - Пловдив : ИК ВАП, 1999 . - 118 с.

   

   ISBN 954-9806-06-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 889

- 105 -

, 33823, 33823-Медицинска генетика 

Вълкова, Г. и др.

   Медицинска генетика : Учебна тетрадка / Г. Вълкова, Ц. Кръстев, В. Стоянова . - Пловдив : ИК ВАП, 1998 . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-07-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 5155

- 106 -

Д 208 

Генев, Евгений

   Проучвания върху някои нови оцветителни методи в цитогенетиката. Приложението им при бройни и структурни аномалии на човешкия кариотип : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Евгений Генев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 159 с.

   

  

Сист. No: 2883

- 107 -

Д 621 

Дичев, Валентин Дичев

   YKL-40 при възпалителни заболявания : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Валентин Дичев Дичев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 163 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 19649

- 108 -

37930 

Дичев, Валентин Дичев

   YKL-40 при възпалителни заболявания : Автореферат / Валентин Дичев Дичев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 60 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 19650

- 109 -

37814, 37814-Биология 

Есета по медицинска биология  /  Ред. Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 82 с.

   Дарение от проф. В. Сарафян

 корица | съдържание 

Сист. No: 18299

- 110 -

II 15788, II 15788-Медицинска генетика 

Иванов, Христо и др.

   Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика : За медицински сестри / Христо Иванов, Иглика Соткова, Вили Стоянова . - Пловдив : Лакс Бук, 2022 . - 50 с.

   

   ISBN 978-619-189-187-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 20067

- 111 -

34976, 34976-Биология 

Ишев, Василий

   Записки по биология / Василий Ишев . - Пловдив, 1993 . - 240 с.

   

  

Сист. No: 2057

- 112 -

Д 246

Ишев, Василий

   Имунобиология на сперматозоидите (експериментални и клинични аспекти) : Дисертация / Василий Ишев, 2000 . - 125 с.

   

  

Сист. No: 2410

- 113 -

35758 

Ишев, Василий

   Медицинска биология / Василий Ишев . - Пловдив : Без св. за изд., 2002 . - 324 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9738

- 114 -

36868, 36868-Биология 

Казакова, Мария и др.

   Протеин YKL-40 - биомедицинско значение / Мария Казакова, Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-7085-61-7 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 12809

- 115 -

37382 

Казакова-Велинова, Мария Христова

   Имунобиологични проучвания върху YKL-40 при някои възпалителни ставни и туморни процеси : Автореферат / Мария Христова Казакова-Велинова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 48 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 14017

- 116 -

II 14581, II 14581-Биология 

Кокова, Ст. и др.

   Учебник по биология : За чуждестранни студенти / Ст. Кокова, Н. Григорова-Гогова, М. Нешева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 190 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 12264

- 117 -

II 15751, II 15751-Биология 

Кокова, Ст. и др.

   Учебник по биология : За чуждестранни студенти / Ст. Кокова, Н. Григорова-Гогова, М. Нешева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 189 с.

   

   ISBN 978-954-92537-6-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19664

- 118 -

37817, 37817-Генетика 

Комплексен поглед към връзката "Наследственост - среда - мъжко репродуктивно здраве"  / Евгения Нешова Иванова, Спас Димитров Джоглов, Весела Илиева Митковска, Дойчин Тодоров Бояджиев . - Пловдив : Ракурси, 2021 . - 193 с.

   Дарение от д-р С. Джоглов

   ISBN 978-619-7599-02-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18360

- 119 -

II 14433 

Кръстев, Ц. и др.

   Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика / Ц. Кръстев, В. Стоянова, Г. Вълкова . - Пловдив : МИ ВАП, б. г. . - 128 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11150

- 120 -

II 9176 

Ламбрев, Живко

   Обща биология / Живко Ламбрев . - София : Наука и изкуство, 1973 . - 382 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 533

- 121 -

II 5489 

Ламбрев, Живко

   Генетика / Живко Ламбрев . - София : Наука и изкуство, 1976 . - 392 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7463

- 122 -

, 34436, 34436-Биология 

Медицинска биология  / Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова, Виктория Сарафян . - Пловдив : ET "Деков-Иван Деков", 2002 . - 431с.

   

   ISBN 954-91009-1-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 2107

- 123 -

35143, 35143-Биология 

Медицинска биология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация във Висшите медицински училища / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 420 с.

   

   ISBN 954-9549-08-9 

  

Сист. No: 7921

- 124 -

36116, 36116-Биология 

Медицинска биология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация във Висшите медицински училища / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : Б. и., 2010 . - 416 с.

   

  

Сист. No: 10559

- 125 -

II 14724, II 14724-Биология 

Медицинска биология  : Лабораторни упражнения за студенти по медицина и дентална медицина / Яна Феодорова, Николай Мехтеров, Милена Драганова-Филипова, Мария Казакова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2016 . - 154 с.

   

   ISBN 978-619-202-163-4 

 корица 

Сист. No: 13082

- 126 -

, II 11933, II 11933-Генетика, II 11933-Медицинска генетика 

Основи на медицинската генетика  : Учебник за студенти по медицина / М. Цонева, В. Георгиева, Г. Вълкова, Л. Василева ; Ред. М. Цонева . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 154 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5909

- 127 -

II 13910 

Практически упражнения и въпроси за тестове по медицинска биология  : За студенти по стоматология / В. Сарафян, Хр. Радева, М. Василевска, В. Низамов, М. Драганова-Филипова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 122 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8154

- 128 -

II 13911 

Практически упражнения по биология  : За студенти І курс медицина / В. Ишев, В. Сарафян, Хр. Радева, М. Василевска . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 65 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8155

- 129 -

II 13909 

Практически упражнения по паразитология  : За студенти І курс медицина и стоматология / Хр. Радева, М. Василевска, В. Сарафян, В. Низамов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 94 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8153

- 130 -

II 13912 

Радева, Хр. и др.

   Практически упражнения по биология : За студенти І курс стоматология / Хр. Радева, В. Сарафян, М. Василевска . - Пловдив : ИК "ВАП", 1998 . - 61 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8156

- 131 -

II 13913 

Радева, Хр. и др.

   Практически упражнения по биология : За студенти І курс стоматология / Хр. Радева, В. Сарафян, М. Василевска . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 61 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8157

- 132 -

, 4466, 4466-Биология 

Ръководство за практически упражнения по биология  : За студенти по медицина и стоматология / Стефан Иванов Байданов, Магдалена Димитрова Василевска, Илия Цветанов Ватев, Василий Щерев Ишев и др. ; Ред. Б. Ботев, Л. Наков . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 134 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5850

- 133 -

II 11970 

Ръководство за практически упражнения по биология  : За студенти по медицина и стоматология / Стефан Иванов Байданов, Магдалена Димитрова Василевска, Илия Цветанов Ватев, Василий Щерев Ишев и др. ; Ред. Б. Ботев, Л. Наков . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 135 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11231

- 134 -

II 14101, II 14101-Биология 

Сарафян, Виктория

   Кратък лекционен курс по биология : Мултимедиен курс за студенти по фармация / Виктория Сарафян . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 163 с.

   

   ISBN 954-9806-72-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9427

- 135 -

II 14458, II 14458-Биология 

Сарафян, Виктория

   Мултимедиен лекционен курс по биология : За студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Виктория Сарафян . - Пловдив : МИ ВАП, 2012 . - 171 с.

   

   ISBN 978-954-9806-72-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11276

- 136 -

37334, 37334-МУ-история 

Сарафян, Виктория

   Катедра по Медицинска биология : По стъпките на нашите учители (кратка история) / Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 106 с.

   

 корица 

Сист. No: 13831

- 137 -

35780 

Сарафян-Озанян, Виктория

   Кръвно-групови и лизозомни гликопротеини - имунобиологични аспекти : Автореферат / Виктория Сарафян-Озанян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 73 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9801

- 138 -

Д 347 

Стоева, Радка Емилова

   Субмикроскопски хромозомни аберации при пациенти с идиопатично изоставане в умственото развитие и вродени аномалии - клинични, молекулярни и молекулярно-цитогенетични проучвания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Радка Емилова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 11034

- 139 -

36303 

Стоева, Радка Емилова

   Субмикроскопски хромозомни аберации при пациенти с идиопатично изоставане в умственото развитие и вродени аномалии - клинични, молекулярни и молекулярно-цитогенетични проучвания : Автореферат / Радка Емилова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 59 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11035

- 140 -

II 14511, II 14511-Генетика, II 14511-Медицинска генетика 

Стоянова, В. и др.

   Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика / В. Стоянова, Хр. Иванов, Ц. Кръстев ; Ред. Вили Стоянова . - 2. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 174 с.

   

   ISBN 978-954-8326-81-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11746

- 141 -

II 14289 

Стоянова, Вили

   Лекционен курс по медицинска генетика : За медицински сестри, акушерки и лаборанти / Вили Стоянова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2011 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-8326-32-2 

 корица 

Сист. No: 10581

- 142 -

II 15787, II 15787-Медицинска генетика 

Стоянова, Вили

   Медицинска генетика : Лекционен курс за студенти специалност "Медицинска сестра" и "Акушерка" / Вили Стоянова . - Пловдив : Лакс Бук, 2022 . - 110 с.

   

   ISBN 978-619-189-185-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 20066

- 143 -

36310, 36310-Биология 

Тестове по биология за кандидат-студенти (анатомия и физиология на човека)  / В. Александров, М. Казакова, В. Низамов, Х. Радева, В. Сарафян, Я. Феодорова, М. Филипова ; Ред. В. Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 283 с.

   

   ISBN 978-954-9549-69-0 

  

Сист. No: 11058

- 144 -

II 14725 

Феодорова, Яна и др.

   Медицинска биология : Лабораторни практики / Яна Феодорова, Мариан Драганов . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2016 . - 130 с.

   

   ISBN 978-619-202-153-5 

 корица 

Сист. No: 13083

- 145 -

Д 425 

Феодорова, Яна Николаева

   Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори - динамика и формиране на обърната ядрена архитектура : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" / Яна Николаева Феодорова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 135 с.

   

 корица 

Сист. No: 12511

- 146 -

36732 

Феодорова, Яна Николаева

   Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори - динамика и формиране на обърната ядрена архитектура : Автореферат / Яна Николаева Феодорова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 47 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12512

- 147 -

Д 156 

Цветкова, Анка Димитрова

   Върху култивирането и биологията на Trichomonas Vaginalis : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Анка Димитрова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 238 с.

   

  

Сист. No: 2826

- 148 -

II 7458 

Янков, Н.

   Паразитология / Н. Янков, 1970 . - 119 с.

   

 корица 

Сист. No: 7468

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 149 -

37060, 37060-ЛЧХ 

Anastassov, Youri

   Un registre clinique des anomalies de la face en Bulgarie / Youri Anastassov . - Saarbrucken : Editions universitaires europeennes, 2016 . - 53 p.

   Дарение от проф. В. Сарафян - 1 екз. Дарение от проф. Ю. Анастасов - 2 екз.

   ISBN 978-3-639-54031-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13194

- 150 -

37284, 37284-Анатомия, 37284-Невроанатомия 

Clinical neuroanatomy  / Borislav Kitov, Tzenka Karamanlieva, Tanya Kitova, Nikoleta Traykova, Ivo Kehayov, Denis Milkov . - Plovdiv : Lax book, 2018 . - 334 p.

   Дарение от проф. Б. Китов - 1 екз.

   ISBN 978-619-189-079-8 

 корица 

Сист. No: 13737

- 151 -

36347 

Kitova, Tanya

   Aspects foetopathologiques de l`holoprosencephalie / Tanya Kitova . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2012 . - 77 p.

   

   ISBN 978-954-8326-62-9 

  

Сист. No: 11161

- 152 -

36540, 36540-Анатомия 

MCQ`s in anatomy  : A self-testing supplement to human anatomy : All systems : For dental students / S. S. Novakov, Y. A. Koeva, A. V. Fusova, F. A. Popova ; Ред. Stefan Sivkov . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 322 p.

   

   ISBN 978-954-8326-90-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11872

- 153 -

36283, 36283-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Locomotory & Central nervous system / S. T. Sivkov, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2012 . - 227 p.

   

   ISBN 978-954-8326-51-3 

  

Сист. No: 10976

- 154 -

36392, 36392-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Internal organs and Topographic anatomy / S. T. Sivkov, P. K. Atanasova, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2013 . - 241 p.

   

   ISBN 978-954-702-98-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11270

- 155 -

36916, 36916-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Locomotory and Central nervous system / S. T. Sivkov, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2014 . - 232 p.

   

   ISBN 978-954-8326-51-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12928

- 156 -

37073, 37073-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Internal organs and Topographic anatomy / S. T. Sivkov, P. K. Atanasova, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2014 . - 242 p.

   

   ISBN 978-954-702-98-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13221

- 157 -

37566 

Tananska, Valeria T.

   Testsammlung der Histologie : Fur Studierende der Medizin, Dentalmedizin, Pharmazie und Studierende des Medical College / Valeria T. Tananska . - Varna : STENO, 2019 . - 264 s.

   

   ISBN 978-619-241-030-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15340

- 158 -

37567 

Tananska, Valeria T.

   Testsammlung der Zytologie und Embryologie : Fur Studierende der Medizin, Dentalmedizin, Auszubildende in Gynakologie, Geburtshilfe und Neonatologie, Hebammen / Valeria T. Tananska . - Varna : STENO, 2019 . - 236 s.

   

   ISBN 978-619-241-032-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15341

- 159 -

II 14043, II 14043-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и стоматология / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков ; Ред. Г. Балтаджиев . - 3 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2006 . - 634 с.

   

   ISBN 954-9666-40-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8966

- 160 -

II 14367, II 14367-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков, Атанас Балтаджиев и др. ; Ред. Г. Балтаджиев . - 3. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 634 с.

   

   ISBN 978-954-9666-40-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10852

- 161 -

II 14698, II 14698-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков, А. Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 4. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 1088 с.

   

   ISBN 978-619-189-029-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12885

- 162 -

II 14929, II 14929-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков, А. Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 5. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 1088 с.

   

   ISBN 978-619-189-122-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15401

- 163 -

34276 

Атанасова, Пепа Косева

   Хистогенеза и диференциация на подкожните адипозни клетки в ранната ембриогенеза на човека in situ : Автореферат / Пепа Косева Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 48 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 1601

- 164 -

36866, 36866-Анатомия, 36866-Неврохирургия 

Атлас на мозъка  / Christo Zhelyazkov, Ivo Kehayov, Rositza Ivanova, Denis Milkov, Tanya Kitova, Tzenka Karamanlieva, Angel Tenev, Kristina Kilova ; Ред. Borislav Kitov . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2016 . - 175 p.

   

   ISBN 978-619-189-028-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12806

- 165 -

Д 410 

Ахмед-Попова, Ферихан Мустафа

   Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I като белези на дисонтогенезата : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ферихан Мустафа Ахмед-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 157 с.

   

 корица 

Сист. No: 12445

- 166 -

36697 

Ахмед-Попова, Ферихан Мустафа

   Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I като белези на дисонтогенезата : Автореферат / Ферихан Мустафа Ахмед-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 59 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12446

- 167 -

37901, 37901-Анатомия 

Балтаджиев, А.

   Тестове върху топографска анатомия на труп с клинични случаи : За студенти по медицина и дентална медицина / А. Балтаджиев, А. Фъсова, В. Тананска, Д. Барбутска, Е. Божикова, Е. Суванджиева, И. Христов, М. Батинова, Н. Йотова, Н. Пенкова, Р. Иванова, С. Делчев, С. Сивков, С. Новаков, Т. Китова, Ф. Гергинска, Ф. Попова, Цв. Петлешкова ; Ред. С. Сивков, С. Делчев . - Пловдив : Лакс Бук, 2021 . - 224 с.

   

   ISBN 978-619-189-166-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19328

- 168 -

Д 326 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Антропологична характеристика на болните от Diabetes mellitus тип 2 : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор" / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 227 с.

   

  

Сист. No: 10302

- 169 -

36820, 36820-Анатомия, 36820-Ендокринология 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Морфо-антропологична характеристика на болните от захарен диабет тип 2 / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 190 с.

   

   ISBN 978-619-7085-26-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12711

- 170 -

II 14926, II 14926-Анатомия 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Антропологично изследване на деца болни от захарен диабет тип 1 / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 168 с.

   

   ISBN 978-619-189-116-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15343

- 171 -

, 33814-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за практически упражнения по дисекции на труп : За студенти по медицина и стоматология / Г. Балтаджиев, Т. Матев, Я. Буков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 352 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5094

- 172 -

33813, 33813-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за свързванията между костите и топографска анатомия на крайниците / Г. Балтаджиев, Т. Матев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 299 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5095

- 173 -

33815, 33815-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство по топографска анатомия на глава / Г. Балтаджиев, Я. Буков, Ц. Караманлиева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 251 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5096

- 174 -

37299, 37299-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците с дисекция : За студенти по медицина / Г. Балтаджиев, Т. Матев, А. Балтаджиев ; Ред. Георги Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 232 с.

   

   ISBN 978-619-189-085-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13768

- 175 -

, II 13102-Анатомия 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология : В 2 ч. / Георги Балтаджиев . - Пловдив : Райков, 1998-1999

   

   ISBN 954-9666-05-0 

   Ч. 2 . - 1999 . - 514 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 1115

- 176 -

, II 13571 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология / Георги Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2001 . - 634 с.

   

   ISBN 954-9666-23-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 2233

- 177 -

, II 13102-Анатомия 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология : В 2 ч. / Георги Балтаджиев . - Пловдив : Райков, 1998-1999

   

   ISBN 954-9666-05-0 

   Ч. 1 . - 1998 . - 167 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 4876

- 178 -

36256, 36256-Анатомия 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - 2. изд. . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 264 с.

   

   ISBN 978-954-8326-43-8 

  

Сист. No: 10895

- 179 -

36791, 36791-Анатомия 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 272 с.

   

   ISBN 978-619-189-022-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12664

- 180 -

37223, 37223-Анатомия 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 272 с.

   

   ISBN 978-619-189-022-4 

 корица 

Сист. No: 13599

- 181 -

37727 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 4. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 280 с.

   

   ISBN 978-619-189-148-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17165

- 182 -

Д 483 

Барбутска, Дарина Симеонова

   Морфологични аспекти на стероидогенезата на Лайдиговите клетки при стареене : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дарина Симеонова Барбутска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 126 с.

   

 корица 

Сист. No: 13340

- 183 -

37118 

Барбутска, Дарина Симеонова

   Морфологични аспекти на стероидогенезата на Лайдиговите клетки при стареене : Автореферат / Дарина Симеонова Барбутска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13341

- 184 -

37713 

Божикова, Елена Николаева

   Морфологични аспекти на максиларния синус : Автореферат / Елена Николаева Божикова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17021

- 185 -

Д 584 

Божикова, Елена Николаева

   Морфологични аспекти на максиларния синус : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Николаева Божикова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 139 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17022

- 186 -

36068, 36068-Анатомия 

Василев, Васил и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас за медицинските колежи / Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Васил Петров", 2009 . - 334 с.

   

   ISBN 978-954-9806-96-0 

  

Сист. No: 10449

- 187 -

, 32607, 32607-Анатомия, 32607-Хистология и ембриология 

Георгиев, Ив.

   Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология на човека : За студенти по медицина и стоматология / Ив. Георгиев . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 99 с.

   

   ISBN 954-420-110-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 144

- 188 -

, II 11670, II 11670-Анатомия 

Георгиев, Ив.

   Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология на човека / Ив. Георгиев . - София : Медицина и Физкултура, 1987 . - 87 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5893

- 189 -

II 5515 

Георгиев, Иван

   Реактивна ексфолиация на клетки / Иван Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 192 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 545

- 190 -

, II 10092, II 10092-Анатомия 

Георгиев, Иван

   Ембриология на човека : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Иван Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 163 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5841

- 191 -

Д 84 

Георгиев, Иван

   Експериментални приноси върху реактивността на кръвната тъкан : Дисертация за добиване учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 108 с.

   

  

Сист. No: 5981

- 192 -

37236 

Гергинска, Фанка Димитрова

   Роля на андрогенните рецептори в адаптацията на скелетните мускули и миокарда при тренировка за издръжливост на плъхове : Автореферат / Фанка Димитрова Гергинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 72 с.

   

 корица 

Сист. No: 13621

- 193 -

36853 

Грозлекова, Лилия Симеонова

   Морфологични промени в мозъка и невротрофични фактори като маркери за дисонтогенетичен произход на шизофренията - експериментално проучване : Автореферат / Лилия Симеонова Грозлекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 51 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12791

- 194 -

37633 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Автореферат / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15674

- 195 -

Д 573 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 134 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15675

- 196 -

36296, 36296-Анатомия 

Делчев, С. и др.

   Фотографски атлас по анатомия : За студенти по медицина и дентална медицина / С. Делчев, Р. Иванова, С. Новаков ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : МИ ВАП, 2012 . - 439 с.

   

   ISBN 978-954-8326-53-7 

  

Сист. No: 11023

- 197 -

36953, 36953-Анатомия 

Делчев, С. и др.

   Фотографски атлас по анатомия : За студенти по медицина и дентална медицина / С. Делчев, С. Новаков, Р. Иванова ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 464 с.

   Двуезично издание

   ISBN 978-619-189-039-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12985

- 198 -

37622, 37622-Анатомия 

Делчев, С. и др.

   Фотографски атлас по анатомия : За студенти по медицина и дентална медицина / С. Делчев, С. Новаков, Р. Иванова ; Ред. С. Сивков . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 480 с.

   Двуезично издание

   ISBN 978-619-189-133-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15647

- 199 -

37742, 37742-Анатомия, 37742-Болести на ССС 

Делчев, Слави

   Физиологична хипертрофия на миокарда и механизми на кардиопротекция / Слави Делчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 176 с.

   Дарение от доц. Сл. Делчев

   ISBN 978-619-237-061-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17519

- 200 -

Д 127 

Димова -Чапкънова, Пенка

   Морфологично и хистохимично проучване на рехавата съединителна тъкан след въздействие с някои биологично активни вещества : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Пенка Димова-Чапкънова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 132 с.

   

  

Сист. No: 5814

- 201 -

38006 

Дърмонска, Петя Николаева

   Сравнителна характеристика на физическото развитие, телесния състав и телесна охраненост на деца с ромски етнически произход : Автореферат / Петя Николаева Дърмонска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 28 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 19944

- 202 -

36654, 36654 -Анатомия, 36654-Анатомия 

Йотова, Нина и др.

   Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина : Опорно-двигателен апарат / Нина Йотова, Антоанета Фъсова, Денис Черванский ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-189-004-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12309

- 203 -

II 4365, II 4365-Анатомия 

Каданов, Д. и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас : В 2 т. / Д. Каданов, М. Балан, Д. Станишев . - София : Медицина и физкултура, 1964

   Дарение от доц. Ат. Хилендаров - 1 екз.

   Т. 1 . - 734 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7466

- 204 -

II 4365, II 4365-Анатомия 

Каданов, Д. и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас : В 2 т. / Д. Каданов, М. Балан, Д. Станишев . - София : Медицина и физкултура, 1964

   Дарение от доц. Ат. Хилендаров - 1 екз.

   Т. 2 . - 696 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7467

- 205 -

Д 95 

Калева, Анна Спасова

   Проучвания на пръстовите папиларни изображения на ръцете на български граждани от различен етнически и народностен произход : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Анна Спасова Калева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 242 с.

   

  

Сист. No: 5827

- 206 -

36512, 36512-Анатомия 

Китов, Борислав и др.

   Клинична невроанатомия / Борислав Китов, Ценка Караманлиева, Таня Китова . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 336 с.

   

   ISBN 978-954-8326-87-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11781

- 207 -

37559, 37559-АГ 

Китова, Таня

   Възможности на фетопатологията за установяване на причините за фетална смърт / Таня Китова . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 218 с.

   Дарение от доц. Т. Китова - 1 екз.

   ISBN 978-619-189-123-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15315

- 208 -

Д 371 

Китова, Таня Тодорова

   Асоциирани аномалии при фетуси с дефекти на нервната тръба : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Таня Тодорова Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 190 с.

   

  

Сист. No: 11542

- 209 -

36462 

Китова, Таня Тодорова

   Асоциирани аномалии при фетуси с дефекти на нервната тръба : Автореферат / Таня Тодорова Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11664

- 210 -

Д 227 

Коева, Ивета Антонова

   Невротрофични фактори в лайдиговите клетки на човешкия тестис : Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен "Доктор" / Ивета Антонова Коева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 863

- 211 -

Д 104 

Матеева, Ганка Димитрова

   Криобиологични проучвания върху бъбрек с експериментални трансплантати : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ганка Димитрова Матеева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 209 с.

   

  

Сист. No: 32

- 212 -

35233 

Микроскопска анатомия и специална ембриология на органи  : Практическо ръководство / Пепа Атанасова, Ивета Коева, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-47-2 

  

Сист. No: 8305

- 213 -

Д 500 

Новаков, Стоян Симеонов

   Анатомични вариации у човека - част от анатомичната наука и значение за медицината : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Стоян Симеонов Новаков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 166 с.

   

 корица 

Сист. No: 13422

- 214 -

37163 

Новаков, Стоян Симеонов

   Анатомични вариации у човека - част от анатомичната наука и значение за медицината : Автореферат / Стоян Симеонов Новаков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 63 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13423

- 215 -

, II 12308, II 12308-Анатомия, II 12308-Хистология и eмбриология, II 12308-Хистология и ембриология 

Обща хистология и ембриология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Иван Георгиев Иванов, Стойчо Рангелов Донев, Здравко Нанов Нанов, Пенка Димова Димова и др. ; Ред. Петко Петков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 215 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5991

- 216 -

, 23067, 23067-Анатомия 

Павлов, С. и др.

   Указания за дисекции върху труп / С. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 233 с.

   

  

Сист. No: 5856

- 217 -

35098 

Павлов, С. и др.

   Указание за дисекции върху труп / С. Павлов, Г. Карапетров, М. Цировски . - 4 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 253 с.

   

  

Сист. No: 7843

- 218 -

35100 

Павлов, Сп.

   Указания за дисекции върху глава, шия и туловище / Сп. Павлов . - 233 с.

   

  

Сист. No: 7845

- 219 -

22640, 22640-Анатомия 

Павлов, Сп. и др.

   Указания за дисекции върху крайници / Сп. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски, 1977 . - 135 с.

   

 съдържание 

Сист. No: 7630

- 220 -

35099 

Павлов, Сп. и др.

   Указание за дисекции върху съединенията на костите / Сп. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 63 с.

   

  

Сист. No: 7844

- 221 -

37864, 37864-Анатомия 

Пенкова, Надя и др.

   Ръководство по цитология, обща и специална хистология : За медицински лаборанти / Надя Пенкова, Дарина Барбутска, Пепа Атанасова . - Пловдив : Лакс Бук, 2021 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-189-161-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18743

- 222 -

Д 411 

Пенкова, Надя Иванова

   Диференциация на гастроинтестиналния тракт и ролята на ентероендокринните клетки : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Надя Иванова Пенкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 183 с.

   

 корица 

Сист. No: 12447

- 223 -

36698 

Пенкова, Надя Иванова

   Диференциация на гастроинтестиналния тракт и ролята на ентероендокринните клетки : Автореферат / Надя Иванова Пенкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 64 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12448

- 224 -

, II 6396 

Петков, П. и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / П. Петков, Ив. Георгиев, В. Доков . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 224 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 1766

- 225 -

, II 6396, II 6396-Анатомия 

Петков, Петко и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Петко Петков, Иван Георгиев, В. Доков . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 223 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5938

- 226 -

II 10853 

Петков, Петко и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Петко Петков, Иван Георгиев, Виктор Доков . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 235 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8522

- 227 -

Д 550 

Петрова, Надежда Димитрова

   Асиметрия и полов диморфизъм на пръстови и дланни папиларни изображения при здрави и психичноболни лица : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Надежда Димитрова Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 128 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 14801

- 228 -

37486 

Петрова, Надежда Димитрова

   Асиметрия и полов диморфизъм на пръстови и дланни папиларни изображения при здрави и психичноболни лица : Автореферат / Надежда Димитрова Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 40 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 14802

- 229 -

Д 116 

Попова, Лилия Кръстева

   Изучаване пролиферативните възможности на тъканите на бъбрека след дезагрегация в култури in Vivo : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Лилия Кръстева Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 198 с.

   

  

Сист. No: 5813

- 230 -

35024 

Практическо ръководство по микроскопска анатомия и специална ембриология на органи  / П. Атанасова, И. Коева, Е. Петрова, Н. Ненкова, В. Тричкова . - Пловдив : МУ - Пловдив . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-47-2 

  

Сист. No: 7532

- 231 -

35688, 35688-Анатомия 

Ръководство за практически упражнения по дисекции на труп  : За студенти по медицина и дентална медицина / Г. Балтаджиев, С. Сивков, Т. Матев, Я. Буков ; Ред. Георги Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-9806-70-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9561

- 232 -

II 9709 

Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология  / Ив. Георгиев, П. Димова, Г. Матеева, Ив. Недялков, Л. Попова, Хр. Чолаков ; Ред. Ив. Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 172 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9654

- 233 -

36302, 36302-Анатомия 

Ръководство по анатомия и хистология  : За студенти - фармацевти / Ивета Коева, Елисавета Петрова, Мая Батинова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Таня Китова, Тодор Матев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 96 с.

   Дарение от проф. Л. Пейчев - 1 екз.

   ISBN 978-954-8326-59-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11032

- 234 -

37678, 37678-Анатомия 

Ръководство по анатомия и хистология  : За студенти - фармацевти / И. Коева, Н. Пенкова, Е. Суванджиева, М. Батинова, Е. Даскалова, Д. Барбутска, В. Тричкова ; Ред. Ивета Коева . - 2. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 224 с.

   

   ISBN 978-619-189-139-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16339

- 235 -

37218, 37218-Анатомия 

Ръководство по топографска анатомия на глава с дисекция  : За практически упражнения на студентите по медицина и дентална медицина / Г. Балтаджиев, Я. Буков, Ц. Караманлиева, А. Балтаджиев . - 2. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 192 с.

   

   ISBN 978-619-189-073-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13590

- 236 -

37220, 37220-Анатомия 

Ръководство по топографска анатомия на труп с дисекция  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, Стефан Сивков, Атанас Балтаджиев, Тодор Матев, Явор Буков ; Ред. Георги Балтаджиев . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 264 с.

   

   ISBN 978-619-189-077-4 

 корица 

Сист. No: 13596

- 237 -

36830 

Сборник от тестови въпроси по "Анатомия и морфология на зъбите"  / И. Наков, П. Спасов, Ат. Ботев, Е. Тенев . - Пловдив : Копиполис Къмпани ЕООД, 2015 . - 78 с.

   

   ISBN 978-619-90164-9-7 

 корица 

Сист. No: 12732

- 238 -

II 13821, II 13821-Анатомия, II13821 

Сивков, Стефан и др.

   Невроанатомия : Практическо ръководство / Стефан Сивков, Стоян Новаков, Мариела Даскалова ; Ред. Г. Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 209 с.

   

   ISBN 954-9549-08-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 7433

- 239 -

36978 

Сивков, Стефан Тодоров

   Сравнително антропологично проучване на шизофренно болни от гледна точка на невроонтогенетичната хипотеза за шизофренията : Автореферат / Стефан Тодоров Сивков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2000 . - 80 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 13032

- 240 -

34857 

Спасова, Ирина Миланова

   Морфологични изследвания върху някои капсулирани рецептори и свързаните с тях сензорни неврони в ganglion trigeminale в норма, развитие и експеримент : Автореферат / Ирина Миланова Спасова . - София : МА - София, 1978 . - 38 с.

   

  

Сист. No: 7058

- 241 -

37362, 37362-Хистология 

Тананска, Валерия

   Тестови сборник по цитология и ембриология : За студенти по медицина, дентална медицина, специализанти по АГ и неонатология, акушерки / Валерия Тананска . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 190 с.

   

   ISBN 978-619-189-008-8 

 корица 

Сист. No: 13936

- 242 -

37365, 37365-Хистология 

Тананска, Валерия

   Тестови сборник по хистология : За студенти по медицина, дентална медицина, фармация и студенти в Медицински колеж / Валерия Тананска . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 226 с.

   

   ISBN 978-619-189-009-5 

 корица 

Сист. No: 13939

- 243 -

37463, 37463-Анатомия 

Тестове върху топографска анатомия на глава с клинични случаи  : За студенти по дентална медицина / С. Делчев, Цв. Петлешкова, Р. Иванова, М. Батинова, Ф. Попова, Ф. Гергинска, Б. Владимиров ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 146 с.

   

   ISBN 978-619-189-108-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14548

- 244 -

35745, 35745-Анатомия, 35745Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Опорно-двигателен апарат / Атанас Балтаджиев, Валерия Тананска, Елена Даскалова, Иван Христов, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Нина Йотова, Росица Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 114 с.

   

   ISBN 978-954-9806-73-1 

 корица 

Сист. No: 9720

- 245 -

35858, 35858-Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Вътрешни органи. Топографска анатомия на труп / Атанас Балтаджиев, Антоанета Фъсова, Валерия Тананска, Георги Балтаджиев, Елена Даскалова, Елисавета Петрова-Суванджиева, Иван Христов, Ивета Коева, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Пепа Атанасова, Росица Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Ивета Коева, Пепа Атанасова и др. . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 212 с.

   

   ISBN 978-954-9806-79-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9981

- 246 -

36655, 36655-Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Нервна система, сетивни органи и череп / С. Делчев, Р. Иванова, Ц. Караманлиева, Цв. Петлешкова, Ф. Попова, Ф. Гергинска ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 184 с.

   

   ISBN 978-619-189-005-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12310

- 247 -

35689, 35689-Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Нервна система и сетивни органи / Атанас Балтаджиев, Валерия Тананска, Иван Христов, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Нина Йотова, Росица Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 115 с.

   

   ISBN 978-954-9806-67-0 

 корица 

Сист. No: 9562

- 248 -

35342 

Тестове по цитология, обща хистология, ембриология  / Ивета Коева, Пепа Атанасова, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - 80 с.

   

 корица 

Сист. No: 8779

- 249 -

35025 

Тетрадка по хистология и ембриология  / П. Димова, Л. Попова, В. Бербенкова, Е. Петрова, П. Атанасова, И. Коева, Н. Пенкова, В. Тричкова, С. Хаджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив . - 95 с.

   

   ISBN 954-9806-34-0 

  

Сист. No: 7533

- 250 -

36276, 36276-Анатомия 

Учебно помагало по анатомия  : За студенти - специалност фармация / Ивета Коева, Мая Батинова, Елисавета Петрова, Таня Китова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Тодор Матев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 59 с.

   

   ISBN 978-954-9549-65-2 

  

Сист. No: 10953

- 251 -

Д 160 

Цировски, Михаил Цолов

   Върху някои страни на физическото развитие на деца от гр. Пловдив, изследвани лонгитудинално от раждането им до навършване на тригодишна възраст : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 318 с.

   

  

Сист. No: 2894

- 252 -

30638 

Цировски, Михаил Цолов

   Медико-антропологично изследване на деца от периодите кърмачество и ранно детство : Автореферат / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 57 с.

   

   ISBN 954-799- 

 пълен текст 

Сист. No: 7616

- 253 -

35613 

Цировски, Михаил Цолов

   Върху някои страни на физическото развитие на деца от гр. Пловдив, изследвани лонгитудинално от раждането им до навършване на тригодишна възраст : Автореферат / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 9457

- 254 -

II 13641, II 13641-Анатомия, II 13641-Хистология и ембриология 

Цитология, обща хистология и ембриология  / Регина Гълъбова-Жабленска, Стойчо Донев, Пенка Димова, Иван Георгиев, Здравко Нанов ; Ред. Петко Петков . - Стара Загора : Знание, 1999 . - 180 с.

   

   ISBN 954-621-149-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 2642

- 255 -

35076, 35076-Анатомия 

Цитология, обща хистология, ембриология  / Ивета Коева, Пепа Атанасова, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 102 с.

   

   ISBN 954-9806-59-6 

  

Сист. No: 7771

- 256 -

Д 154 

Чифчийски, Стефан Денков

   Ултраструктурна и цитохимична характеристика на кръвните и съедителнотъканните клетки в перитонеалната кухина на бели плъхове при експериминтално възпаление : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Денков Чифчийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 279 с.

   

  

Сист. No: 2809

- 257 -

Д 167 

Чолаков, Христо Иванов

   Проучване на някои морфологични промени на клетъчната и тъканна реактивност след въздействие с постоянно магнитно поле : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Иванов Чолаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 164 с.

   

  

Сист. No: 2856

- 258 -

12187 

Чолаков, Христо Иванов

   Проучване на някои морфологични промени на клетъчната и тъканната реактивност след въздействие с постоянно магнитно поле : Автореферат / Христо Иванов Чолаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 35 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 7536

Физиология

- 259 -

37741, 37741-Физиология 

Examination questions and answers in medical physiology  : 1000 MCQs for medical students / Nikolay Boyadjiev, Katerina Georgieva, Julia Nikolova, Petar Hrischev ; Ed. Nikolay Boyadjiev . - 4th rev. ed. . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2020 . - 222 p.

   Дарение от проф. Н. Бояджиев

   ISBN 978-619-7518-04-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17509

- 260 -

36994, 36994-Физиология 

Final exam test questions in human physiology  : Multiple choice questions for medical students / N. Boyadjiev, K. Georgieva, J. Nikolova, V. Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016 . - 192 p.

   

   ISBN 978-954-92804-7-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13093

- 261 -

37574, 37574-Физиология 

Final exam test questions in human physiology  : Multiple choice questions for medical students / N. Boyadjiev, K. Georgieva, J. Nikolova, V. Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - 3rd ed. . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2018 . - 194 p.

   

   ISBN 978-619-90740-9-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15358

- 262 -

37905, 37905-Физиология 

Medical physiology  : Seminar manual : A practical course for medical students / Penka Angelova, Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Petar Hrischev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Veselin Vasilev ; Ed. Nikolay Boyadjiev . - 4th rev. ed. . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2021 . - 280 p.

   Дарение от проф. Н. Бояджиев

   ISBN 978-619-7518-07-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19610

- 263 -

36289, 36289-Физиология 

Seminar manual of human physiology  : A practical course for medical students / Penka Angelova, Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Zlatko Iliev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Dorcho Sarafov, Valentin Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2012 . - 232 p.

   

   ISBN 978-954-92804-3-2 

  

Сист. No: 11013

- 264 -

36995, 36995-Физиология 

Seminar manual of human physiology  : A practical course for medical students / P. Angelova, M. Batselova, N. Boyadjiev, Iv. Damianov, K. Georgieva, P. Hrischev, Z. Iliev, J. Nikolova, D. Popov, D. Sarafov, V. Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - 2nd ed. . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016 . - 256 p.

   

   ISBN 978-954-92804-9-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13094

- 265 -

37056, 37056-Физиология 

Seminar manual of human physiology  : A practical course for dental medicine students / P. Angelova, M. Batselova, N. Boyadjiev, Iv. Damianov, K. Georgieva, P. Hrischev, Z. Iliev, J. Nikolova, D. Popov, D. Sarafov, V. Vasilev . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016 . - 256 p.

   

   ISBN 978-617-90740-1-5 

 корица 

Сист. No: 13187

- 266 -

36972, 36972-Физиология 

Биволарска, А.

   Цинк, магнезий, мед, йод и желязо : Функции, метаболизъм, болести / А. Биволарска . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 144 с.

   

   ISBN 978-619-189-037-8 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 13027

- 267 -

29398 

Биоконстанти на човека  / Никола Атанасов Бошев, Борис Лев Полнарев, Крум Костадинов Атанасов, Николай Асенов Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Иван Димов Зънзов, Иван Иванов Карастанев, Иван Колев Кирин, Иван Добрев Попов, Славчо Георгиев Савов, Петър Димитров Янев ; Ред. Никола Бошев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 511 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5026

- 268 -

28478 

Бозаджиева, Ема и др.

   Хормони и минерален обмен / Ема Бозаджиева, Георги Папазов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 280 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7635

- 269 -

II 4314 

Бошев, Н. и др.

   Физиология на човека / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1964 . - 508 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7461

- 270 -

17368 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения / Н. Бошев, Б. Полнарев, Х. Пандов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1971 . - 432 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7553

- 271 -

3443 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 200 с.

   Дарение от проф. В. Сарафян - 1 екз.

 корица | съдържание 

Сист. No: 7578

- 272 -

3443 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 200 с.

   Дарение от проф. В. Сарафян - 1 екз.

 корица | съдържание 

Сист. No: 7578

- 273 -

35309 

Бошев, Никола и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения / Никола Бошев, Борис Полнарев, Христо Пандов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 535 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8686

- 274 -

36360, 36360-Физиология 

Бояджиев, Николай

   Мускулна работа и адаптация на организма към физическо натоварване / Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2012 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-92804-4-9 

  

Сист. No: 11189

- 275 -

Д 93 

Гайдаджиев, Христо Атанасов

   Някои ензими и метаболити в денервиран и тенотомиран мускул : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Атанасов Гайдаджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 156 с.

   

  

Сист. No: 5833

- 276 -

37717, 37717-Физиология 

Георгиева, Катерина Н.

   Андрогени и аеробна работоспособност / Катерина Н. Георгиева . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2018 . - 200 с.

   

   ISBN 978-619-90740-3-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17048

- 277 -

Д 260 

Георгиева, Катерина Николова

   Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условията на системно натоварване на плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Катерина Николова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 124 с.

   

  

Сист. No: 6886

- 278 -

35930 

Георгиева, Катерина Николова

   Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условията на системно натоварване на плъхове : Автореферат / Катерина Николова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 48 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10151

- 279 -

Д 517 

Желев, Живко Маринов

   Използване на флуктуираща асиметрия и хематологични показатели на Pelophylax ridibundus (Amphibia: Anura: Ranidae) за оценка на антропогенно замърсени водни екосистеми в Южна България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Живко Маринов Желев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 179 с.

   

 корица 

Сист. No: 13648

- 280 -

37241 

Желев, Живко Маринов

   Използване на флуктуираща асиметрия и хематологични показатели на Pelophylax ridibundus (Amphibia: Anura: Ranidae) за оценка на антропогенно замърсени водни екосистеми в Южна България : Автореферат / Живко Маринов Желев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 51 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13649

- 281 -

35035 

Загорчев, Пламен Иванов

   Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 39 с.

   

  

Сист. No: 7688

- 282 -

35035 

Загорчев, Пламен Иванов

   Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 39 с.

   

  

Сист. No: 7688

- 283 -

36431 

Загорчев, Пламен Иванов

   Сравнителни аспекти на биологичната активност на торфа и технологични фактори при подготовка за клинично приложение : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 101 с.

   

  

Сист. No: 11370

- 284 -

36955, 36955-Физиология 

Иванова, Албена

   Основи на заниманията по аеробика / Албена Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 125 с.

   

   ISBN 978-619-7085-68-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12992

- 285 -

35641 

Кръстев, Атанас Димитров

   Влияние на късоверижните и октановата мастни киселини върху съдовия тонус : Автореферат / Атанас Димитров Кръстев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 51 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9497

- 286 -

37483, 37483-Физиология 

Пенкова, Надя

   Грелинът - мултифункционален гастроинтестинален хормон / Надя Пенкова . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 130 с.

   Дарение от д-р Н. Пенкова - 5 екз.

   ISBN 978-619-189-113-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14701

- 287 -

35730, 35730-Физиология 

Показатели за оценка на физическото и биологическо развитие на момчета и момичета от 14 до 18 годишна възраст в Югоизточна България 2003-2004 г.  / Славчо Савов, Желязко Христов, Тодор Стоев, Димка Христова, Донка Димитрова, Невена Иванова, Атанас Балтаджиев и др. ; Ред. Славчо Савов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 143 с.

   

   ISBN 954-8340-73-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9643

- 288 -

Д 132 

Попов, Иван Добрев

   Някои методологични и методични проблеми на физиологията на труда : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Добрев Попов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 2830

- 289 -

37687 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по дентална медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Юлия Николова . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2018 . - 272 с.

   

   ISBN 978-619-90740-6-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11404

- 290 -

36993, 36993-Физиология 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2016 . - 256 с.

   

   ISBN 978-954-92804-8-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13092

- 291 -

37055, 37055-Физиология 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по фармация / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Катерина Георгиева . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2016 . - 176 с.

   

   ISBN 978-619-90740-2-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13186

- 292 -

37688, 37688-Физиология 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по дентална медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Юлия Николова . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2016 . - 264 с.

   

   ISBN 978-619-90740-0-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16269

- 293 -

37738, 37738-Физиология 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Веселин Атанасов Василев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2020 . - 272 с.

   Дарение от проф. Н. Бояджиев, дм

   ISBN 978-619-7518-03-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17485

- 294 -

37906, 37906-Физиология 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по дентална медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Веселин Атанасов Василев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Юлия Николова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2021 . - 280 с.

   Дарение от проф. Н. Бояджиев

   ISBN 978-619-7518-06-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19611

- 295 -

37907, 37907-Физиология 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по фармация / Пенка Ангелова Ангелова, Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Веселин Атанасов Василев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Катерина Георгиева . - [2.] прераб. и доп. изд. . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2021 . - 176 с.

   Дарение от проф. Н. Бояджиев

   ISBN 978-619-7518-08-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19612

- 296 -

, II 11967, II 11967-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и стоматология / Христо Атанасов Гайдаджиев, Мария Иванова Георгиева, Любка Николова Йорданова, Васил Димитров Костов, Ангел Петров Логофетов и др. ; Ред. Б. Пирьова . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 238 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5939

- 297 -

35131, 35131-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и стоматология / Б. Пирьова, М. Георгиева, Хр. Гайдаджиев, В. Костов, А. Логофетов и др. . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 239 с.

   

  

Сист. No: 7900

- 298 -

II 7557 

Ръководство за практически упражнения по физиология  / А. Бонева, Ц. Братанова, Л. Гериловски, Г. Пенов и др. . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 187 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8039

- 299 -

36191, 36191-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов ; Ред. Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2011 . - 223 с.

   

   ISBN 978-954-92804-1-8 

  

Сист. No: 10741

- 300 -

35169, 35169-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - [Пловдив] : Студио 2000, 2006 . - 132 с.

   

  

Сист. No: 8014

- 301 -

35170, 35170-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2005 . - 196 с.

   

  

Сист. No: 8015

- 302 -

35319, 35319-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по дентална медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2006 . - 198 с.

   

   ISBN 978-954-91360-9-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8719

- 303 -

35320, 35320-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - [Пловдив] : Студио 2000, 2006 . - 204 с.

   

   ISBN 954-91360-7-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8720

- 304 -

35539, 35539-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Ив. Попов . - Пловдив : Хелиопрес, 1998 . - 169 с.

   

   ISBN 954-9549-05-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9351

- 305 -

35759 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Б. Трифонов, Д. Сарафов, Х. Христов ; Ред. Хр. Христов . - Пловдив : Без св. за изд., 2002 . - 174 с.

   

   ISBN 954-9549-06-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9739

- 306 -

35834 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / Н. Бояджиев, К. Георгиева, И. Дамянов, З. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Без св. за изд., 2004 . - 169 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9909

- 307 -

35911 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Ив. Попов . - Пловдив : Хелиопрес, 2004 . - 167 с.

   

   ISBN 954-9549-05-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10108

- 308 -

36093 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов, Хр. Христов ; Ред. Хр. Христов . - Пловдив : Студио 2000, 2005 . - 187 с.

   

  

Сист. No: 10517

- 309 -

36200, 36200-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2008 . - 125 с.

   

   ISBN 978-954-91360-6-7 

  

Сист. No: 10772

- 310 -

35263, 35263-Физиология 

Сборник въпроси по физиология  / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2006 . - 148 с.

   

   ISBN 954-91360-8-6 

  

Сист. No: 8426

- 311 -

36221, 36221-Физиология 

Сборник въпроси по физиология  / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов ; Ред. Николай Бояджиев . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2011 . - 152 с.

   

   ISBN 978-954-92804-2-5 

  

Сист. No: 10821

- 312 -

36992, 36992-Физиология 

Сборник въпроси по физиология  / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2016 . - 196 с.

   

   ISBN 978-954-92804-0-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13091

- 313 -

37448 

Сексуална медицина  : Актуални проблеми, 2014 / Александър Хинев, Иван Дечев, Ивета Коева, Мария Малинова, Дарина Барбутска и др. ; Ред. Чавдар Славов, Здравко Каменов . - София : Арбилис, 2014 . - 496 с.

   Дарение от проф. Ив. Дечев

   ISBN 978-619-7063-10-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14438

- 314 -

37656, 37656-Физиология 

Сексуална медицина  : Актуални проблеми, 2019 / Чавдар Славов, Александър Хинев, Иван Дечев, Марияна Аргирова, Мария Малинова и др. ; Ред. Чавдар Славов, Борислав Георгиев и др. . - София : Арбилис, 2019 . - 424 с.

   Дарение от проф. Ив. Дечев

   ISBN 978-619-7063-33-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15843

- 315 -

35960 

Тарълов, Здравко

   Спортномедицински проблеми в ориентирането / Здравко Тарълов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 93 с.

   

   ISBN 954-9549-02-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10188

- 316 -

37740, 37740-Физиология 

Тестови въпроси по физиология  / Пенка Ангелова Ангелова, Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Веселин Атанасов Василев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2020 . - 210 с.

   Дарение от проф. Н. Бояджиев

   ISBN 978-619-7518-02-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17504

- 317 -

35655 

Трифонов, Борислав Борисов

   Ентероцитогенини - получаване, биологично действие и приложение : Автореферат / Борислав Борисов Трифонов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1991 . - 85 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9514

- 318 -

36102 

Турийски, Валентин Иванов

   Проучване действието на антихолинестеразните лекарствени средства галантамин и такрин върху гладката мускулатура и върху евакуаторната функция на стомашно-чревния тракт на плъх : Автореферат / Валентин Иванов Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 50 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10536

- 319 -

, II 11967-Физиология, II 11968, II 11968-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Антон Николов Пенчев, Анна Кирилова Николова, Димитър Страшимиров Димитров, Боряна Генчева Пирьова, Димчо Петров Даскалов ; Ред. Н. Начев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 496 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5928

- 320 -

, II 11967-Физиология, II 11968, II 11968-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Антон Николов Пенчев, Анна Кирилова Николова, Димитър Страшимиров Димитров, Боряна Генчева Пирьова, Димчо Петров Даскалов ; Ред. Н. Начев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 496 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5928

- 321 -

II 2127, II 2127-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Начев, А. Пенчев, А. Николова, Д. Страшимиров, Б. Пирьова ; Ред. Н. Начев . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 495 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7831

- 322 -

II 6423 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Бошев, Н. Начев, А. Пенчев, Ст. Попов ; Ред. Н. Начев, Н. Бошев . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 648 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11424

- 323 -

II 9710 

Физиология на човека  / Никола Бошев, Борис Полнарев, Анна Николова, Иван Попов . - 2 изд. . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1974 . - 683 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8804

- 324 -

35662 

Христов, Христо Атанасов

   Балансиран по аминокиселинен състав хранителен продукт за лечебно хранене при бъбречна недостатъчност : Автореферат / Христо Атанасов Христов . - Пловдив, 1986 . - 40 с.

   

  

Сист. No: 9521

Микробиология

- 325 -

, II 13374-Микробиология 

Murdjeva, Marianna et al.

   Medical microbiology : Study guide for students in medicine : Practical exercises : In 2 p. / Marianna Murdjeva, Vesselina Kirina . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   ISBN 954-9806-21-9 

   P. 1 . - 76 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 1128

- 326 -

, II 13374-Микробиология 

Murdjeva, Marianna et al.

   Medical microbiology : Study guide for students in medicine : Practical exercises : In 2 p. / Marianna Murdjeva, Vesselina Kirina . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   ISBN 954-9806-21-9 

   P. 2 . - 76 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 1129

- 327 -

Д 12 

Вълкова, Гроздана Тодорова

   Влияние на гиберелините върху растежа и продукцията на някои патогенни фактори на Staphylococcus Aureus, Corynebacterium Diphtheriae и Mycobacterium Tuberculosis : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Гроздана Тодорова Вълкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 108 с.

   

  

Сист. No: 4403

- 328 -

Д 15 

Георгиев, Георги Апостолов

   Фаготипаж и лизогения при патогенните стафилококи : Експериментална разработка на един метод и опит за приложението му в епидемиологичната практика : Дисертационен труд за придобиване научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Апостолов Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 134 с.

   

  

Сист. No: 5923

- 329 -

36846, 36846-Микробиология 

Дерменджиев, Тихомир

   Цитолитична вагиноза / Тихомир Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-7085-60-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12771

- 330 -

Д 420 

Дерменджиев, Тихомир Мишев

   Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по микробиология направление медицина / Тихомир Мишев Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 247 с.

   

 корица 

Сист. No: 12465

- 331 -

36707 

Дерменджиев, Тихомир Мишев

   Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози : Автореферат / Тихомир Мишев Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12470

- 332 -

37834 

Калчев, Йордан Иванов

   Микробиологични и имунологични подходи за бърза етиологична диагностика при остри инфекции на централната нервна система : Автореферат / Йордан Иванов Калчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 52 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 18491

- 333 -

Д 608 

Калчев, Йордан Иванов

   Микробиологични и имунологични подходи за бърза етиологична диагностика при остри инфекции на централната нервна система : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Йордан Иванов Калчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 181 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 18493

- 334 -

35424, 35424-Микробиология 

Клинична вирусология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и биология / Емил Александров, Дора Александрова, Радка Аргирова, Нина Гачева, Радка Комитова и др. ; Ред. С. Дундаров, Д. Дундарова и др. . - София : Медицина и физкултура, 2006 . - 336 с.

   

   ISBN 954-420-253-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8952

- 335 -

Д 34 

Мандулов, Венцеслав Несторов

   Етиологични проучвания върху някои абактериални пневмонии : Дисертационен труд за присъждане учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Венцеслав Несторов Мандулов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 114 с.

   

  

Сист. No: 2790

- 336 -

35829, 35829-Микробиология 

Медицинска микробиология  : За студенти / И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев ; Ред. И. Хайдушка, М. Атанасова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9806-82-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9902

- 337 -

36115, 36115-Микробиология 

Медицинска микробиология  : За студенти / И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев ; Ред. И. Хайдушка, М. Атанасова . - 2 изд. . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 360 с.

   

   ISBN 978-954-9806-82-3 

  

Сист. No: 10558

- 338 -

36931, 36931-Микробиология 

Медицинска микробиология  : За студенти / И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев ; Ред. И. Хайдушка, М. Атанасова . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 360 с.

   

   ISBN 978-619-189-038-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12958

- 339 -

II 11737 

Микробиология  : Учебник за студенти по медицина / Герго Иванов Митов, Димитър Илиев Димитров, Юрий Венедиктович Тягуненко, Спартак Тодоров Хаджиев, Стойко Петров Златев и др. ; Ред. Герго Митов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 370 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7993

- 340 -

, II 7313, II 7313-Микробиология 

Митов, Герго Иванов

   Микробиология : Учебник за студенти по медицина / Герго Иванов Митов, Гарабед Капрелян Капрелян, Юрий Венедиктович Тягуненко, Димитър Илиев Димитров, Стойко Петров Златев и др. ; Ред. Герго Митов . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 415 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 91

- 341 -

, 33121, 33121-Микробиология 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Пенка Георгиева Сотирова, Росица Стойчева Маринова, Николай Петров Цанев, Ирина Атанасова Хайдушка, Василка Енчева Батинова и др. ; Ред. Г. Капрелян, Ю. Дочева . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 272 с.

   

   ISBN 954-420-157-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 2945

- 342 -

, II 12942, II 12942-Микробиология 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Герго Иванов Митов, Люба Стоянова Костова, Василка Енчева Батинова, Анелия Атанасова Червенкова, Ирина Атанасова Хайдушка и др. ; Ред. Г. Митов . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 191 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5977

- 343 -

II 10976 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Герго Митов, Гарабед Капрелян, Димитър Димитров, Стойко Златев, Милан Талев и др. ; Ред. Г. Митов . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 184 с.

   

  

Сист. No: 12175

- 344 -

33572

Хайдушка, Ирина

   Мониториране и анализ на антибактериалната резистентост / Ирина Хайдушка . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1995 . - 18 с.

   

 корица 

Сист. No: 4268

- 345 -

Д 387 

Христозова, Ели Христова

   Микробиологични проучвания на представители на род cryptococcus : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ели Христова Христозова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 11795

- 346 -

36524 

Христозова, Ели Христова

   Микробиологични проучвания на представители на род cryptococcus : Автореферат / Ели Христова Христозова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 54 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 11796

- 347 -

II 2427 

Янев, Елисей

   Медицинска микробиология / Елисей Янев . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 380 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 2711

Хигиена. Екомедицина

- 348 -

35922, 35922-Хигиена 

Gatseva, P. et al.

   Hygiene and ecology : Lecture guide for medical students / P. Gatseva, A. Alexandrova . - Plovdiv : Б. и., 2009 . - 140 p.

   

   ISBN 978-954-9549-35-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10124

- 349 -

36014 

Hristov, Jeliazko Ivanov

   The stress for workers and employees in the real sector of the economy in Bulgaria / Jeliazko Ivanov Hristov . - Sodertalje : Kamea Design, 2009 . - 136 p.

   

   ISBN 978-954-629-021-2 

  

Сист. No: 10257

- 350 -

36235, 36235-Хигиена 

Hygiene and ecology  : Handbook for practical exercises for medical students / Victoria Atanasova, Rayna Vasileva, Stanislava Harizanova, Penka Gatseva, Atanaska Alexandrova, Maia Andonova ; Ред. P. Gatseva . - Plovdiv : VAP publ., 2011 . - 272 p.

   

   ISBN 978-954-8326-47-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10860

- 351 -

37005, 37005-Хигиена 

Hygiene and medical ecology  : Textbook for medical and dental students / Penka Gatseva, Victoria Atanasova, Rayna Vasileva, Stanislava Harizanova ; Ред. P. Gatseva . - Plovdiv : Lax book, 2016 . - 168 p.

   

   ISBN 978-619-189-042-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13110

- 352 -

37413, 37413-Хигиена 

Hygiene and medical ecology  : Textbook and handbook for pharmacy students / Penka Gatseva, Victoria Atanasova, Stanislava Harizanova, Rayna Vasileva, Elka Toseva, Angel Dzhambov ; Ред. P. Gatseva . - Plovdiv : Lax book, 2018 . - 194 p.

   

   ISBN 978-619-189-099-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14139

- 353 -

Д 143 

Аврамов, Николай Михайлов

   Хигиенна оценка на условията на труда в цехове с прегряващ микроклимат и разработка на мероприятия за тяхното оптимизиране : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Михайлов Аврамов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 302 с.

   

  

Сист. No: 2823

- 354 -

35610 

Аврамов, Николай Михайлов

   Хигиенна оценка на условията на труда в цехове с прегряващ микроклимат и разработка на мероприятия за тяхното оптимизиране : Автореферат / Николай Михайлов Аврамов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 38 с.

   

  

Сист. No: 9454

- 355 -

35610 

Аврамов, Николай Михайлов

   Хигиенна оценка на условията на труда в цехове с прегряващ микроклимат и разработка на мероприятия за тяхното оптимизиране : Автореферат / Николай Михайлов Аврамов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 38 с.

   

  

Сист. No: 9454

- 356 -

II 13918, II 13918-Дентална медицина 

Ангелов, Любен

   Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практики / Любен Ангелов, Вилиам Монев, Ангел Бакърджиев, Николай Ватев, Анна Кирчева и др. ; Ред. Любен Ангелов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2006 . - 148 с.

   

   ISBN 954-9806-61-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8187

- 357 -

37085, 37085 - Хигиена. Екомедицина 

Атанасова, Виктория

   Върху честотния прием на храни, богати на ликопен и бета-каротен (Резултати от проведени проучвания сред раними групи от населението) / Виктория Атанасова . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 82 с.

   

   ISBN 978-619-189-053-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13271

- 358 -

Д 10 

Бързева-Ангелова, Лиляна

   Проучвания върху чернодробните увреждания при въздействие на препарати за растителна защита : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Лиляна Бързева-Ангелова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 141 с.

   

  

Сист. No: 5919

- 359 -

Д 398 

Василева-Желязкова, Райна Васкова

   Хигиенна характеристика на хранителни модели при студенти в условията на обществени промени : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Райна Васкова Василева-Желязкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 12012

- 360 -

37378 

Василева-Желязкова, Райна Васкова

   Хигиенна характеристика на хранителни модели при студенти в условията на обществени промени : Автореферат / Райна Васкова Василева-Желязкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 48 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 14013

- 361 -

35664 

Вачева, Димитрия Иванова

   Социално-хигиенни проблеми на трудовите режими в промишлеността : Автореферат / Димитрия Иванова Вачева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 31 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9523

- 362 -

35387 

Гацева, П.

   Питейни води и здраве / П. Гацева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 48 с.

   

   ISBN 978-954-9549-20-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8888

- 363 -

35039 

Гацева, Пенка Димитрова

   Проучвания върху здравно-хигиенните аспекти на наднорменото съдържание на нитрати в подземни водоизточници : Автореферат / П. Гацева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 35 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 7692

- 364 -

35244 

Гацева, Пенка и др.

   Микроелементи и здраве / Пенка Гацева, Стефка Владева . - Пловдив, 2006 . - 73 с.

   

  

Сист. No: 8383

- 365 -

Д 390 

Георева, Петя Георгиева

   Психосоциални фактори при контролна дейност. Идентификация и оценка на въздействие : Дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" / Петя Георгиева Георева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 168 с.

   

 корица 

Сист. No: 11877

- 366 -

36545 

Георева, Петя Георгиева

   Психосоциални фактори при контролна дейност. Идентификация и оценка на въздействие : Автореферат / Петя Георгиева Георева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 60 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 11878

- 367 -

Д 518 

Джамбов, Ангел Марио

   Шумовото замърсяване от автомобилен трафик - рисков фактор за някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания сред пълнолетното население : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ангел Марио Джамбов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 182 с.

   

 корица 

Сист. No: 13650

- 368 -

37242 

Джамбов, Ангел Марио

   Шумовото замърсяване от автомобилен трафик - рисков фактор за някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания сред пълнолетното население : Автореферат / Ангел Марио Джамбов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 58 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13651

- 369 -

II 7210 

Димчев, Д.

   Основи на хигиената : В 2 ч. / Д. Димчев . - 3 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969

   

   Ч. 1 . - 304 с.

   

 корица 

Сист. No: 7488

- 370 -

II 8782 

Димчев, Д.

   Основи на хигиената : В 3 ч. / Д. Димчев . - 4 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970

   

   Ч. 3 . - 412-593 с.

   

 корица 

Сист. No: 7490

- 371 -

II 7210 

Димчев, Димчо Вл.

   Основи на хигиената : В 2 ч. / Димчо Вл. Димчев . - 3 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969

   

   Ч. 2 . - 600 с.

   

 корица 

Сист. No: 7489

- 372 -

22463, 22463-Хигиена на труда 

Ергономия на медицинския труд  / А. Г. Генкин, Ю. И. Зотов, М. Г. Киркорова, М. Льочкова, П. К. Сапунджиев и др. ; Ред. З. И. Коларова . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 259 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9737

- 373 -

36465 

Илиев, Златко

   Сексологичен буквар : За тийнейджъри, рдители, учители / Златко Илиев . - Пловдив : ИК "Хермес", 2012 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-26-1153-0 

 корица 

Сист. No: 11672

- 374 -

, 33111, 33111   -Хигиена, 33111-Хигиена 

Митрев, Нестор

   Хигиена и екомедицина : Учебник за студенти по медицина / Нестор Митрев . - Пловдив : ИК"Руен", 1994 . - 215 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 2930

- 375 -

35612 

Митрев, Нестор Величков

   Някои аспекти на проблема за вибрационната патология при миньорите : Автореферат / Нестор Величков Митрев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 49 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9456

- 376 -

C 3039-Хигиена, c 3039, c 3039-Хигиена 

Митрев, Нестор и др.

   Хигиена и екомедицина : Учебник за стоматолози / Нестор Митрев, Атанаска Александрова . - Пловдив : Руен, 1995 . - 192 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

  

Сист. No: 3132

- 377 -

, 33672, 33672-Хигиена 

Митрев, Нестор и др.

   Хигиена и екомедицина : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Нестор Митрев, Ат. Александрова . - 2 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Полиграфия ЕАД, 1997 . - 208 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 4660

- 378 -

35350 

Мумджиев, Никола

   Храна и здраве, но и още нещо / Никола Мумджиев . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2006 . - 151 с.

   

   ISBN 954-756-061-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8800

- 379 -

35350 

Мумджиев, Никола

   Храна и здраве, но и още нещо / Никола Мумджиев . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2006 . - 151 с.

   

   ISBN 954-756-061-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8800

- 380 -

I 577 

Пейчев, П. и др.

   Лечебни и хранителни свойства на млякото и млечните продукти / П. Пейчев, П. Пенев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1967 . - 232 с.

   

  

Сист. No: 9501

- 381 -

35667 

Попов, Иван Добрев

   Някои методични и методологични въпроси на физиологията на труда : Автореферат / Иван Добрев Попов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 51 с.

   

  

Сист. No: 9526

- 382 -

35635 

Попова, Султана Анастасова

   Влияние на анестетиците върху операционния персонал - експериментални и клинични проучвания за халотана : Автореферат / Султана Анастасова Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 39 с.

   

  

Сист. No: 9491

- 383 -

36021, 36021-Хигиена 

Практическо ръководство по хигиена на заведенията за здравно обслужване  / Атанаска Иванова Александрова, Виктория Константинова Атанасова, Райна Васкова Василева-Желязкова, П. Гацева, Таня Христова Търновска и др. ; Ред. Таня Търновска . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 78 с.

   

   ISBN 978-954-9666-51-9 

  

Сист. No: 10317

- 384 -

37418, 37418-Хигиена. Екомедицина 

Рискови нагласи за възникване на нарушения в хранителното поведение при подрастващи и млади хора  : Епидемиологично проучване / Мария Анастасова Семерджиева, Радка Иванова Масалджиева, Десислава Рангелова Бакова, Борис Георгиев Тилов, Биянка Любчова Торньова, Райна Васкова Василева-Желязкова, Екатерина Любенова Райкова, Радост Спиридонова Асенова, Гергана Христева Форева ; Ред. Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 124 с.

   Дарение от проф. М. Семерджиева

   ISBN 978-619-237-008-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14181

- 385 -

, II 11966, II 11966 -Хигиена, II 11966-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  : За студенти по медицина / Нестор Величков Митрев, Божидар Георгиев Попов, Недялка Колева Стамова, Денчо Стойков Цоневски, Генка Милева Симеонова и др. ; Ред. Вл. Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 175 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5940

- 386 -

35097 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  / Л. Бързева, Н. Аврамов, Г. Симеонова, Н. Митрев, К. Ананиева ; Ред. Д. Димчев . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 187 с.

   

  

Сист. No: 7838

- 387 -

37664, 37664-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  : За студенти по дентална медицина / Виктория Атанасова, Райна Василева, Ангел Джамбов, Елка Тосева, Таня Търновска, Станислава Харизанова ; Ред. Таня Търновска . - Пловдив : МИ "Райков", 2019 . - 126 с.

   

   ISBN 978-954-9666-72-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16266

- 388 -

37943, 37943-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  : За студенти по медицина и стажант-лекари / Пенка Гацева, Виктория Атанасова, Станислава Харизанова, Райна Василева-Желязкова, Елка Тосева, Ангел Джамбов, Георги Кавлаков, Влайко Воденичаров ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : Лакс Бук, 2021 . - 370 с.

   

   ISBN 978-619-189-179-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19681

- 389 -

, II 12084, II 12084-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена и епидемиология  : За студенти по стоматология / Атанаска Иванова Александрова, Нестор Величков Митрев, Цанка Славева Водиченска, Пенчо Иванов Драганов, Недялка Колева Стамова и др. ; Ред. Недялка Стамова, Петър Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 123 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 4168

- 390 -

34326

Справочник на участъковия лекар  : По санитарно - хигиенната работа и борбата със заразните болести / Л. Бързева, Г. Апрахамян, Н. Аврамов, Г. Симеонова и др. ; Ред. Димчо Димчев, Петър Вербев . - София : "Медицина и физкултура", 1969 . - 484 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 1690

- 391 -

Д 469 

Тосева, Елка Илиева

   Здравен риск при експозиция на биологични агенти сред работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елка Илиева Тосева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 185 с.

   

 корица 

Сист. No: 13067

- 392 -

36986 

Тосева, Елка Илиева

   Здравен риск при експозиция на биологични агенти сред работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води : Автореферат / Елка Илиева Тосева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 60 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 13068

- 393 -

36308, 36308-Хигиена. Екомедицина 

Търновска, Таня

   Качество на въздуха - качество на живота / Таня Търновска . - Пловдив : Астарта, 2012 . - 120 с.

   

   ISBN 978-954-350-134-2 

  

Сист. No: 11054

- 394 -

35852 

Търновска, Таня Христова

   Промени в някои здравни показатели и развитие на дихателните функции при понижаване на атмосферното замърсяване - епидемиологичен експеримент в естествени условия : Автореферат / Таня Христова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 82 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9969

- 395 -

Д 324 

Търновска, Таня Христова

   Промени в някои здравни показатели и развитие на дихателните функции при понижаване на атмосферното замърсяване - епидемиологичен експеримент в естествени условия : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Таня Христова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 344 с.

   

  

Сист. No: 10235

- 396 -

37285, 37285-Хигиена, 37285-Хигиена. Екомедицина 

Харизанова, Станислава

   Психология на здравето на работното място - развитие и бъдеще. Професионален стрес / Станислава Харизанова . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 96 с.

   Дарение от д-р Ст. Харизанова

   ISBN 978-619-189-075-0 

 корица 

Сист. No: 13738

- 397 -

Д 391 

Харизанова, Станислава Николаева

   Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен " Доктор" / Станислава Николаева Харизанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 201 с.

   

 корица 

Сист. No: 11880

- 398 -

36593 

Харизанова, Станислава Николаева

   Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода : Автореферат / Станислава Николаева Харизанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 62 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12056

- 399 -

II 15745, II 15745-Хигиена 

Харизанова, Станислава Николаева

   Учебна тетрадка за практически упражнения по хигиена : За студенти от специалност "Медицина" / Станислава Николаева Харизанова, Виктория Константинова Атанасова, Елка Илиева Тосева, Ангел Марио Джамбов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 167 с.

   

   ISBN 978-619-237-085-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19630

- 400 -

II 13255, II 13255-Хигиена 

Хигиена  : В 2 т. / Атанаска Александрова, Нина Верджиковская, Стоян Визев, Цанка Водиченска, Юрий Григоров и др. ; Ред. Димитър Цветков . - Стара Загора : Знание, 1999-

   

   ISBN 954-621-140-0 

   Т. 1. Хигиена и екология . - 1999 . - 320 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5753

- 401 -

II 14044, II 14044-Хигиена, II 14044-Хигиена и екология 

Хигиена  : В 2 т. /  Ред. Димитър Цветков . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2005

   

   Т. 1. Хигиена и екология / Атанаска Александрова, Стоян Визев, Цанка Водиченска, Юрий Григоров, Росица Еникова, и др. . - 320 с.

   

   ISBN 954-9384-05-5 (т. 1)

 корица | съдържание 

Сист. No: 8968

- 402 -

II 14044, II 14044-Хигиена, II 14044-Хигиена и екология 

Хигиена  : В 2 т. /  Ред. Димитър Цветков . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2005

   

   Т. 2. Трудова медицина, хигиена на труда, професионални болести / Евгения Динчева, Бистра Ценова, Нестор Митрев, Станка Андонова, Желязко Ив. Христов, Златка Стойнева, и др. . - 708 с.

   

   ISBN 954-9384-06-3 (т. 2)

 корица | съдържание 

Сист. No: 8969

- 403 -

37824, 37824-Хигиена 

Хигиена  : Учебник за студенти по дентална медицина и други медицински специалности / Виктория К. Атанасова, Пенка Д. Гацева, Ангел Джамбов, Дроздстой Стоянов, Елка Тосева, Станислава Харизанова и др. ; Ред. Таня Търновска . - Пловдив : Лакс Бук, 2021 . - 608 с.

   

   ISBN 978-619-189-160-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18380

- 404 -

36066, 36066-Хигиена 

Хигиена и екология  : Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация / П. Гацева, Р. Василева, В. Атанасова, А. Александрова ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 248 с.

   

   ISBN 978-954-8326-12-4 

  

Сист. No: 10439

- 405 -

36770 

Хигиена и екология  : Учебник за студенти, обучавани в Медицински колеж / Пенка Гацева, Виктория Атанасова, Анелия Биволарска, Марияна Александрова ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-189-018-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12579

- 406 -

37346, 37346-Хигиена 

Хигиена и екология  : Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация / Пенка Гацева, Виктория Атанасова, Станислава Харизанова, Райна Василева-Желязкова, Елка Тосева, Ангел Джамбов ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 210 с.

   

   ISBN 978-619-189-091-0 

 корица 

Сист. No: 13849

- 407 -

II 11988, II 11988-Хигиена 

Хигиена и епидемиология  : Учебник за студенти по стоматология / Недялка Стамова, Нестор Митрев, Петър Георгиев, Пенчо Драганов ; Ред. Вл. Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 187 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8464

- 408 -

, 27916, 27916-Хигиена 

Хигиена и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Василев Бояджиев, Иван Каменов Панов, Лиляна Бързева-Ангелова, Никола Михайлов Аврамов, Божидар Фотев Стефанов и др. ; Ред. Мирчо Луканов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 373 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 87

- 409 -

, II 12087, II 12087-Хигиена 

Хигиена и професионални заболявания  : Учебник за студенти по медицина / Никола Михайлов Аврамов, Станка Георгиева Андонова, Цветана Владиславова Алексиева, Владимир Василев Бояджиев, Божидар Георгиев Попов и др. ; Ред. Владимир Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 408 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 6027

- 410 -

35566, 35566-Хигиена, 35566-Хигиена и екология 

Хигиена на заведенията за здравно обслужване  : Учебник за студентите по "Управление на здравните грижи", "Здравен мениджмънт", "Социални дейности" и други специалности изучавани във факултетите по обществено здраве и медицинските колежи / Таня Търновска, Павлина Гидикова, Росица Делирадева, Савина Йорданова, Кера Петрова и др. . - Пловдив : МИ "Райков", 2007 . - 162 с.

   

   ISBN 954-9666-43-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9391

- 411 -

II 14283, II 14283-Хигиена 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари / Божидар Попов, Атанаска Александрова, Желязко Христов, Пенка Гацева, Таня Търновска, Златка Стойнева и др. ; Ред. Божидар Попов . - София : Б. и., 2009 . - 614 с.

   

   ISBN 978-954-9977-39-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10551

- 412 -

II 14875, II 14875-Хигиена, II 14875-Хигиена и екология 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари / Божидар Попов, Божидар Стефанов, Пенка Гацева, Таня Търновска, Атанаска Александрова и др. ; Ред. Божидар Попов . - 3. актуализирано изд. . - София : Б. и., 2018 . - 616 с.

   

   ISBN 978-954-9977-62-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14138

- 413 -

Д 56 

Христева-Мирчева, Весела В.

   Токсикологично проучване на български реактивни багрила : Дисертационен труд за присъждане на учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Весела В. Христева-Мирчева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 170 с.

   

  

Сист. No: 4397

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 414 -

37337 

"МБАЛ - Хасково" 120 години  : Сборник - доклади /  Ред. Веселин Борисов . - Хасково : Нова звезда, 2008 . - 264 с.

   

   ISBN 978-954-8933-19-3 

 корица 

Сист. No: 13837

- 415 -

36565 

[Десет] 10 години катедра Управление на здравните грижи - създаване и развитие  : Приносът към легитимиране на специалността и институционализацията на ФОЗ / Н. Запрянов, Г. Иванов, М. Льочкова, В. Михайлова, М. Тодорова ; Ред. Мариана Льочкова . - Пловдив : ТАФПРИНТ, 2013 . - 158 с.

   

   ISBN 978-619-7091 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11911

- 416 -

36996, 36996-МУ-история, 36996-Социална медицина 

[Седемдесет] 70 години катедра "Обща и клинична патология" 1946 - 2016  / Веселин Беловеждов, Елена Порязова-Маркова, Живко Пешев, Илия Биволарски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 112 с.

   

   ISBN 978-619-7085-72-3 

 корица 

Сист. No: 13095

- 417 -

37017, 37017-МУ-история 

[Седемдесет] 70 години катедра "Фармакология" на Медицински университет - Пловдив и 100 години от рождението на проф. д-р Пейчо Пейчев - доайен на катедрата  : История, настояще и поглед в бъдещето /  Ред. Людмил Пейчев, Иванка Костадинова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 144 с.

   

   ISBN 978-619-7085-71-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13130

- 418 -

37686 

Georgiev, Ivan

   [Twenty-five] 25th anniversary I. P. Pavlov Higher Medical Institute Plovdiv : 1945 - 1970 / Ivan Georgiev . - Plovdiv : H. G. Danov, 1970 . - 71 p.

   

 корица 

Сист. No: 5874

- 419 -

37332 

Handbook medical assessment  : Kuwait : Medical and geographic overvew : Health risk assessment / Stoian Tonev, Krum Katsarov, Eugeni Belokonski, Kamen Kanev, Rostislav Kostadinov et al. . - Sofia : Publ. house Irita, 2008 . - 159 p.

   

   ISBN 978-954-9993-77-6 

 корица 

Сист. No: 13825

- 420 -

36850, 36850-МБС 

Kostadinov, Rostislav

   [Six hundred] 600 simple steps to disaster medicine exam success : A repetitorium for foreign of medicine in English language / Rostislav Kostadinov . - Plovdiv : VAP publ. . - 180 p.

   

   ISBN 978-954-8326-56-8 

 корица 

Сист. No: 12780

- 421 -

37484, 37484-МБС 

Kostadinov, Rostislav

   Disaster medicine highlights / Rostislav Kostadinov . - Plovdiv : Lax book, 2018 . - 294 p.

   

   ISBN 978-619-189-110-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14702

- 422 -

35965, 35965-Обща медицина, 35965-Социална медицина 

Актуални аспекти на общата медицинска практика  : В 3 т. / Елена Илиева, Кичка Велкова, Любима Деспотова-Толева, Мария Малинова, Мария Панчовска, Тоньо Шмилев, Владимир Сираков, Георги Иванов, Донка Димитрова, Любомир Киров, Магдалена Стоева, Анна Ангелова, Иван Иванов, Невена Иванова и др. ; Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2009-2015

   

   Т. 3 . - 2015 . - 784 с.

   

   ISBN 978-954-8326-92-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12491

- 423 -

37041, 37041-Здравеопазване. Социална медицина, 37041-Социална медицина 

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина  : В 2 т. /  Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2016-2017

   

   Т. 1 / Л. Деспотова-Толева, М. Спасова, Хасан Бурнусузов, Ростислав Костадинов, М. Льочкова, В. Михайлова, Л. Владимирова-Китова, и др. . - 2016 . - 150 с.

   

   ISBN 978-619-189-040-8 

 корица 

Сист. No: 13169

- 424 -

37041, 37041-Здравеопазване. Социална медицина., 37041-Социална медицина 

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина  : В 2 т. /  Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2016-2017

   

   Т. 2 / Л. Деспотова-Толева, Р. Костадинов, И. Новаков, Б. Чешмеджиева, В. Анастасов, З. Въжев, М. Малинова, и др. . - 2017 . - 232 с.

   

   ISBN 978-619-189-067-5 

 корица 

Сист. No: 13602

- 425 -

Д 496 

Амбарева, Зорница Нончева

   Съвременни проблеми на гериатричните пациенти в общата практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Зорница Нончева Амбарева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 197 с.

   

 корица 

Сист. No: 13400

- 426 -

37151 

Амбарева, Зорница Нончева

   Съвременни проблеми на гериатричните пациенти в общата практика : Автореферат / Зорница Нончева Амбарева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13401

- 427 -

Д 183 

Арнаудов, Иван Стоянов

   По въпроса за приближаването на специализираната амбулаторно-поликлинична помощ до селското население : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Стоянов Арнаудов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 166 с.

   

  

Сист. No: 6006

- 428 -

35657 

Арнаудов, Иван Стоянов

   По въпроса за приближаването на специализираната амбулаторно-поликлинична помощ до селското население : Автореферат / Иван Стоянов Арнаудов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 9516

- 429 -

37097, 37097-Социална медицина 

Атанасов, Николай

   Финансов мениджмънт в здравеопазването : Учебник за студенти от специалностите "Здравен мениджмънт и обществено здраве" и "Управление на здравните грижи" / Николай Атанасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 226 с.

   

   ISBN 978-619-7085-81-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13290

- 430 -

37685, 37685-Социална медицина 

Атанасов, Николай

   Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването / Николай Атанасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-237-049-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16386

- 431 -

36562 

Байчев, Христо

   Историята на един незавършен, скромен живот / Христо Байчев . - Пловдив : Б. и., 2014 . - 200 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11908

- 432 -

36521, 36521-Здравеопазване и соц. медицина, 36521-Социална медицина 

Бакова, Десислава

   Здравно-икономическа оценка на рехабилитационни програми / Десислава Бакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 115 с.

   

   ISBN 978-619-7085-23-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11791

- 433 -

Д 355 

Бакова, Десислава Рангелова

   Медико-социална и икономическа ефективност от рехабилитацията на пациенти с увреждане на междупрешленни дискове в поясен отдел с радикулопатия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Рангелова Бакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 305 с.

   

  

Сист. No: 11062

- 434 -

36332 

Бакова, Десислава Рангелова

   Медико-социална и икономическа ефективност от рехабилитацията на пациенти с увреждане на междупрешленни дискове в поясен отдел с радикулопатия : Автореферат / Десислава Рангелова Бакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11114

- 435 -

5026, 5026-Социална медицина 

Балабанов, Пенчо Колев и др.

   Социална хигиена : За студенти по стоматология / Пенчо Балабанов, Никола Запрянов ; Ред. К. Гаргов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 149 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8529

- 436 -

Д 264 

Баташки, Илия Атанасов

   Качество на медицинското обслужване в хирургичните звена на МБАЛ "Пловдив" АД : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илия Атанасов Баташки . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 142 с.

   

  

Сист. No: 7343

- 437 -

37999, 37999-Здравеопазване. Социална медицина, 37999-Соц. медицина 

Баташки, Илия и др.

   Управлението на болниците - ключов момент в реформата на здравеопазването в Република България / Илия Баташки, Никола Ананощев . - София : Б. и., 2022 . - 212 с.

   Дарение от проф. И. Баташки

   ISBN 978-619-92117-0-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19881

- 438 -

33758, 33758-Обща медицина 

Бетц, Уилям и др.

   Въведение в общата практика : Сборник лекции / П. Апостолов, Л. Деянова, Е. Гошев, Е. Кирязов, Б. Сакакушев и др. ; Ред. Уилям Бетц, Любомир Иванов . - София : Спектър, 1998 . - 151 с.

   

   ISBN 954-435-052-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 4993

- 439 -

36573, 36573-Здравеопазване и соц. медицина, 36573-Социална медицина 

Божкова, Мария

   Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем / Мария Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 45 с.

   

   ISBN 978-619-7085-30-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11980

- 440 -

37998 

Божкова, Мария

   Ерготерапевтични и арт терапевтични насоки в процесите на стареенето и старостта : Монографичен труд / Мария Божкова . - Пловдив : АВТО ПРИНТ, 2022 . - 129 с.

   Дарение от доц. М. Божкова

   ISBN 978-619-7205-26-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19879

- 441 -

36305, 36305-Здравеопазване, 36305-Социална медицина 

Борисов, Йордан

   Социално и здравно законодателство / Йордан Борисов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 162 с.

   Дарение от проф. В. Сарафян - 1 екз.

   ISBN 978-954-9549-71-3 

  

Сист. No: 11043

- 442 -

22845 

Бояджиев, С. и др.

   Помагало за практически упражнения по медико-санитарна защита / С. Бояджиев, К. Манолов . - Пловдив, 1975 . - 106 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7629

- 443 -

С Д 12-Социална медицина 

Братойчева, Мария Стойкова

   Рак на устната кухина и челюстните кости - епидемиологични аспекти, качество на живот и социална рехабилитация : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор" / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 207 с.

   

  

Сист. No: 9568

- 444 -

C 3413-Социална медицина 

Братойчева, Мария Стойкова

   Рак на устната кухина и челюстните кости - епидемиологични аспекти, качество на живот и социална рехабилитация : Автореферат / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 44 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10013

- 445 -

37696, 37696-Социална медицина 

Братойчева, Мария Стойкова

   Медицинска етика / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 132 с.

   

   ISBN 978-619-237-054-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16523

- 446 -

Д 591 

Буркерт, Весела Георгиева

   Проучване на значимостта на комуникативните умения в денталната практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Весела Георгиева Буркерт . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 233 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17734

- 447 -

37751 

Буркерт, Весела Георгиева

   Проучване на значимостта на комуникативните умения в денталната практика : Автореферат / Весела Георгиева Буркерт . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17736

- 448 -

36578 

Бяла книга за здравеопазване основано на стойности  / Любомир Иванов, Георги Иванов, Донка Димитрова, Любомир Киров, Златица Петрова и др. ; Ред. Любомир Иванов . - София : БАТМИ, 2012 . - 408 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 12001

- 449 -

Д 146 

Вачева, Димитрия Иванова

   Социално-хигиенни проблеми на трудовите режими в промишлеността : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитрия Иванова Вачева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 265 с.

   

  

Сист. No: 2803

- 450 -

36389 

Влахова-Николова, Веселина

   Моите 35 години психологична дейност в Пловдив / Веселина Влахова-Николова . - Пловдив, 2003 . - 12 с.

   

 корица 

Сист. No: 11263

- 451 -

35075, 35075-МУ-история 

Влахова-Николова, Веселина и др.

   Началото / Веселина Влахова-Николова, Мариана Льочкова . - Пловдив : Издателство "АДГ", 2005 . - 70 с.

   

   ISBN 954-794-049-Х 

  

Сист. No: 7770

- 452 -

36258, 36258-Здравеопазване и соц. медицина, 36258-Социална медицина 

Гацева, П.

   За някои актуални здравни проблеми в детската и юношеска възраст и тяхната профилактика (Резултати от проведени проучвания сред детски и юношески колективи) / П. Гацева . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 164 с.

   

   ISBN 978-954-8326-46-9 

  

Сист. No: 10899

- 453 -

Д 629 

Георгиева, Мария Георгиева

   Оптимизиране устойчивостта на лечебните заведения за болнична помощ на бедствени ситуации : Дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор" / Мария Георгиева Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 169 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 19921

- 454 -

38003 

Георгиева, Мария Георгиева

   Оптимизиране устойчивостта на лечебните заведения за болнична помощ на бедствени ситуации : Автореферат / Мария Георгиева Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 19927

- 455 -

, 33954-Здравеопазване и соц.медицина, 33954-Фармакология 

Дамянов, Дамян Н. и др.

   Болнична лекарствена политика / Веселина Борисова Чавдарова, Витан Даков Влахов, Георги Борисов Гърбев, Димитър Георгиев Попов, Златка Димитрова Димитрова и др. ; Ред. Дамян Николов Дамянов, Витан Даков Влахов : Медарт, 1998 . - 137 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5602

- 456 -

II 14837, II 14837-Здравеопазване. Социална мед. 

Деспотова-Толева, Л. и др.

   Практически занятия по обща медицина : Продължителни грижи и палиативна медицина / Л. Деспотова-Толева, Н. Йорданов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 152 с.

   

   ISBN 978-619-189-067-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13682

- 457 -

II 14859 

Дечев, Иван Янков

   [Петдесет] 50 години Клиника по урология, УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив. 25 години Катедра по урология и обща медицина, Медицински университет - Пловдив : История, настояще, бъдеще / Иван Янков Дечев . - Пловдив, 2017 . - 79 с.

   

 корица 

Сист. No: 13798

- 458 -

Д 265 

Димитров, Борислав Димитров

   Оценка на динамиката в разпространението на някои злокачествени новообразувания в България : Нелинейни и прогностични модели : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Борислав Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 189 с.

   

  

Сист. No: 7344

- 459 -

35045 

Димитров, Борислав Димитров

   Оценка на динамиката в разпространението на някои злокачествени новообразувания в България : Нелинейни и прогностични модели : Автореферат / Борислав Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 43 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 7699

- 460 -

, 32985, 32985-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Медицинска статистика / Иво Димитров . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 200 с.

   

   ISBN 954-8336-09-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 452

- 461 -

, 34021-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина и обществено здравеопазване, медицинска статистика и информатика : Тестове / Иво Димитров, 2000 . - 126 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 1048

- 462 -

, 34461, 34461-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина : Избрани лекции / Иво Димитров . - 2 изд. . - Пловдив, 2002 . - 168 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 2163

- 463 -

, 33410-Социална медицина, 33410, 33410-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Медицинска статистика : Учебник за студенти по медицина и стоматология във ВУЗ / Иво Димитров . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 210 с.

   

   ISBN 954-8336-26-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 3722

- 464 -

, 33721, 33721-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина : Избрани лекции / Иво Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 93 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 4777

- 465 -

35842, 35842-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Тестове за самостоятелна подготовка на студенти по медицина, стоматология и здравни грижи : Социална медицина и обществено здравеопазване, медицинска статистика и информатика / Иво Димитров . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 126 с.

   

   ISBN 954-9806-69-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9945

- 466 -

Д 249 

Димитров, Иво Димитров

   Някои аспекти на здравето и здравните потребности на учителите : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 300 с.

   

  

Сист. No: 2274

- 467 -

Д 180 

Димитров, Иво Димитров

   Проблеми на вътресемейното планиране и регулиране на раждаемостта в съвременното българско семейство /по данни на проучването Пловдив-75/ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 239 с.

   

  

Сист. No: 6008

- 468 -

11011 

Димитров, Иво Димитров

   Проблеми на вътресемейното планиране и регулиране на раждаемостта в съвременното българско семейство (по данни на проучването "Пловдив - 75") : Автореферат / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 40 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 7523

- 469 -

37250, 37250- дравеопазване. Социална медицина, 37250-Социална медицина 

Димитров, Иво и др.

   В служба на здравето : Пловдивските лекари и стоматолози в началото на XXI век / Иво Димитров, Даниела Танева, Мария Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 228 с.

   

   ISBN 978-619-7085-90-7 

 корица 

Сист. No: 13662

- 470 -

37949 

Димитров, Иво и др.

   Управление на общественото здравеопазване в Европейския съюз и България : Предизвикателства пред здравната сигурност в условията на кризата, породена от COVID-19 / Иво Димитров, Емил Спасов . - Пловдив : АИ "Талант", 2021 . - 434 с.

   Дарение от гл. ас. Е. Спасов

   ISBN 978-619-203-310-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19690

- 471 -

37539 

Димитров, Христо Димитров

   Профил на сърдечно-съдовия риск и заболяванията на сърдечно-съдовата система сред ОПЛ в България : Автореферат / Христо Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15166

- 472 -

Д 558 

Димитров, Христо Димитров

   Профил на сърдечно-съдовия риск и заболяванията на сърдечно-съдовата система сред ОПЛ в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Христо Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 152 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15167

- 473 -

36023, 36023-Здравеопазване, 36023-Здравеопазване и соц.медицина, 36023-Социална медицина 

Димитрова, Донка

   Достъпът до медицинска помощ - подходи и модели за измерване и оценка / Донка Димитрова . - Пловдив : Без св. за изд., 2010 . - 130 с.

   

   ISBN 978-954-516-878-9 

  

Сист. No: 10321

- 474 -

Д 313 

Димитрова, Донка Димитрова

   Достъп на населението в първичната медицинска помощ : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Донка Димитрова Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 341 с.

   

  

Сист. No: 9824

- 475 -

36254 

Димитрова, Донка Димитрова

   Достъп на населението в първичната медицинска помощ : Автореферат / Донка Димитрова Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 58 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10893

- 476 -

36156, 36156-Здравеопазване и соц. медицина 

Димова, Росица

   Измерване и оценяване на качеството на медицинската помощ / Росица Димова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2011 . - 190 с.

   

   ISBN 978-954-8326-34-6 

  

Сист. No: 10633

- 477 -

37789, 37789-Социална медицина 

Димова, Росица

   Медицинска квалитология / Росица Димова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 141 с.

   

   ISBN 978-619-237-070-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18077

- 478 -

37739, 37739-Здравеопазване. Социална медицина., 37739-Социална медицина 

Димова, Росица и др.

   Култура на безопасност в здравеопазването и безопасни здравни грижи / Росица Димова, Румяна Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 232 с.

   

   ISBN 978-619-237-063-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17503

- 479 -

Д 244 

Димова, Росица Цветанова

   Качеството на медицинската помощ в общата медицинска практика - същност, съдържание, определяне и управление [CD-ROM] : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен / Росица Цветанова Димова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 1 disc

   

  

Сист. No: 7415

- 480 -

Д 302 

Дончев, Иван Дончев

   Качество на медицинското обслужване в болничната хирургия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Иван Дончев Дончев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 180 с.

   

  

Сист. No: 9254

- 481 -

37216 

Драгушева, Снежанка Стефанова

   Формиране на професионална компетентност у бъдещите медицински сестри в условията на преддипломния стаж : Автореферат / Снежанка Стефанова Драгушева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 71 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13586

- 482 -

Д 510 

Драгушева, Снежанка Стефанова

   Формиране на професионална компетентност у бъдещите медицински сестри в условията на преддипломния стаж : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Снежанка Стефанова Драгушева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 207 с.

   

 корица 

Сист. No: 13587

- 483 -

Д 476 

Етова, Румяна Николова

   Мениджмънт на медицинското осигуряване на населението и спасителни мероприятия при наводнения по средното течение на река Марица : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румяна Николова Етова . - София : МУ - София, 2016 . - 170 с.

   

 корица 

Сист. No: 13213

- 484 -

37070 

Етова, Румяна Николова

   Мениджмънт на медицинското осигуряване на населението и спасителни мероприятия при наводнения по средното течение на река Марица : Автореферат / Румяна Николова Етова . - София : МУ - София, 2016 . - 72 с.

   

 корица 

Сист. No: 13214

- 485 -

, 31791, 32791, 32791-Социална медицина 

Запрянов, Н. и др.

   Социална медицина : Учебник за студенти по стоматология / Н. Запрянов, П. Балабанов . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 429 с.

   

   ISBN 954-420-056-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 329

- 486 -

35895, 35895-Здравеопазване и соц.медицина, 35895-Социална медицина 

Запрянов, Никола

   История на медицината в Пловдив : От древността до 1944 г. / Никола Запрянов . - Пловдив : ИМН, 2009 . - 216 с.

   Дарение от проф. д-р Никола Запрянов

   ISBN 954-317-156-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10067

- 487 -

23915 

Запрянов, Никола и др.

   [Сто] 100 години Български червен кръст в Пловдив / Никола Запрянов, Георги Аргиров . - Пловдив : БЧК - Окр. комитет, 1979 . - 112 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7660

- 488 -

36146 

Запрянов, Никола Йорданов

   Развитие и същност на българската народна медицина : Автореферат / Никола Йорданов Запрянов . - София : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10621

- 489 -

36011, 36011-Обща медицина, 36011-Социална медицина 

Иванов, Георги и др.

   Въведение в общата медицина и общата медицинска практика / Георги Иванов, Донка Димитрова . - Пловдив : ИК "Жанет 45", 2010 . - 212 с.

   

   ISBN 978-954-491-606-0 

  

Сист. No: 10307

- 490 -

37298, 37298-Здравеопазване. Социална медицина 

Измерване на качеството на живот при хронични заболявания  : В 2 ч. . - Пловдив : МАКРОС, 2018-2020

   Дарение от д-р Б. Левтерова

   Ч. 1 / Боряна Левтерова, Г. Левтеров, П. Тодоров, А. Джамбов . - 2018 . - 128 с.

   

   ISBN 978-954-561-441-5 

 корица 

Сист. No: 13767

- 491 -

37298, 37298-Здравеопазване. Социална медицина, 37298-Социална медицина 

Измерване на качеството на живот при хронични заболявания  : В 2 ч. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018-2020

   

   Ч. 2 / Боряна Левтерова . - 2020 . - 149 с.

   

   ISBN 978-619-237-067-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17963

- 492 -

36705 

Илучев, Д. и др.

   Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив : 60 години история и развитие / Д. Илучев, С. Костянев . - Пловдив : ИК ВАП, 2007 . - 36 с.

   

 корица 

Сист. No: 12467

- 493 -

36900 

Искров, Георги

   Комплексен постмаркетинг анализ на лекарства сираци : Автореферат / Георги Искров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12890

- 494 -

Д 453 

Искров, Георги

   Комплексен постмаркетинг анализ на лекарства сираци : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Георги Искров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 273 с.

   

 корица 

Сист. No: 12891

- 495 -

II 7686, II 7686-Социална медицина 

История на медицината в България  / Владимир Димитров Василев, Христо Николов Големанов, Никола Йорданов Запрянов, Салватор Марко Израел, Радка Борисова Каймакчиева и др. ; Ред. Вера Павлова . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 272 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7826

- 496 -

II 14476, II 14476-Здравеопазване и соц. медицина, II 14476-Социална медицина 

История на медицинските науки в България  / Ангел Налбански, Божко Божков, Владимир Овчаров, Димитър Вучев, Златка Димитрова и др. ; Ред. Минчо Георгиев, Ваньо Митев . - София : АИ "М. Дринов", 2013 . - 668 с.

   

   ISBN 978-954-322-561-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11318

- 497 -

36825, 36825-Ревматология 

История на ревматологията в България  / А. Тончева, Вл. Кадинов, Д. Димов, П. Солаков, Ст. Владева и др. ; Ред. Златимир Коларов, Симеон Монов . - София : ЦМБ, 2014 . - 168 с.

   

   ISBN 978-954-9318-36-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12716

- 498 -

37934 

Йорданов, Георги и др.

   Нов здравен модел солидарност : Европейска ценностна здравеопазна система, за достъпно здравеопазване и престижни трудови възнаграждения на изпълнителите / и на лекарите, и на медицинските специалисти / в здравеопазването като система в Република България / Георги Йорданов, Никола Ананощев . - Смолян : Б. и., 2020 . - 230 с.

   Дарение от доц. Г. Йорданов

   ISBN 978-619-196-096-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19658

- 499 -

37660, 37660-Ортопедия и травматология 

Карамитев, Станислав и др.

   Организация на медицинската помощ при увреждания на колянната става / Станислав Карамитев, Петър Петров . - Пловдив : Б. и., 2019 . - 231 с.

   

   ISBN 978-619-7552-02-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15883

- 500 -

35929 

Караславова-Доброджалийска, Емилия Георгиева

   Рискови фактори за остър инфаркт на миокарда в годините на преход : Автореферат / Емилия Георгиева Караславова-Доброджалийска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 46 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10150

- 501 -

36933, 36933-МУ-история 

Катедра Анатомия, Хистология и Ембриология - МУ Пловдив 1945-2015  : Алманах . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 164 с.

   

 корица 

Сист. No: 12960

- 502 -

37632 

Кирева, Левена

   Пациент-центрирани грижи в общата медицинска практика : Автореферат / Левена Кирева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15673

- 503 -

Д 516 

Киркова-Богданова, Ангелина Георгиева

   Електронно обучение за съвременно образование по здравни грижи - мотивация и умения на студенти и преподаватели : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ангелина Георгиева Киркова-Богданова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 183 с.

   

 корица 

Сист. No: 13619

- 504 -

37235 

Киркова-Богданова, Ангелина Георгиева

   Електронно обучение за съвременно образование по здравни грижи - мотивация и умения на студенти и преподаватели : Автореферат / Ангелина Георгиева Киркова-Богданова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 52 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13620

- 505 -

Д 92 

Конарева, Н.

   Заболеваемост и потребности от медицинска помощ на работниците и служащите в тютюневата промишленост : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Н. Конарева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 314 с.

   

  

Сист. No: 5839

- 506 -

36872, 36872-Висше образование, 36872-Здравеопазване и соц.медицина, 36872-Соци, 36872-Социална медицина 

Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част  / Мариана Льочкова, Ванина Михайлова, Мария Семерджиева, Миглена Търновска, Екатерина Райкова ; Ред. М. Льочкова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 279 с.

   

   ISBN 978-619-7085-63-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12828

- 507 -

37088 

Костадинов, Ростислав

   Тестови въпроси по медицинско осигуряване на бедствените ситуации : За студенти в Медицински колеж / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 80 с.

   

   ISBN 978-619-189-052-1 

 корица 

Сист. No: 13274

- 508 -

37089, 37089-МБС, 37089-Медицина на бедствените ситуации 

Костадинов, Ростислав

   Тест по медицина на бедствените ситуации : Въпроси и отговори : За студенти по медицина / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 120 с.

   

   ISBN 978-619-189-056-9 

 корица 

Сист. No: 13275

- 509 -

37090, 37090- МБС, 37090-МБС 

Костадинов, Ростислав

   Тест по медицина на бедствените ситуации : Въпроси и отговори : За студенти по дентална медицина / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-189-055-2 

 корица 

Сист. No: 13276

- 510 -

Д 532 

Костадинов, Ростислав

   Съвременен модел за медицинско разузнаване при задгранични мисии : Дисертация за присъждане на на научно образователна степен "Доктор" / Ростислав Костадинов . - София : ВАК, 2010 . - 236 с.

   

 корица 

Сист. No: 13821

- 511 -

37459, 37459-Здравеопазване. Социална медицина, 37459-МБС 

Костадинов, Ростислав

   Медицинско осигуряване на бедствените ситуации : Оценка на медицинската обстановка / Ростислав Костадинов . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 158 с.

   

   ISBN 978-619-189-107-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14544

- 512 -

Д 504 

Костов, Океан Христов

   Медико-социални аспекти на сестринските грижи при болни с "диабетно стъпало" : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Океан Христов Костов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 190 с.

   

 корица 

Сист. No: 13517

- 513 -

37199 

Костов, Океан Христов

   Медико-социални аспекти на сестринските грижи при болни с "диабетно стъпало" : Автореферат / Океан Христов Костов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 74 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13518

- 514 -

Д 209 

Кръстев, Богдан Петров

   Социални и здравно-организационни проблеми на детската смъртност /по проучвания в Пловдивски окръг- 1955-1960г./ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Богдан Петров Кръстев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1962 . - 175 с.

   

  

Сист. No: 2900

- 515 -

35468, 35468-Здравни грижи, 35468-Социална медицина 

Кръстева, Н.

   Сестрински грижи - теории и концепции : Учебник за медицински сестри и акушерки / Н. Кръстева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 278 с.

   

   ISBN 954-9549-19-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9100

- 516 -

34755 

Кръстева, Недялка

   Социално и здравно законодателство : Учебно помагало за Медицинските колежи / Недялка Кръстева . - София, 2001 . - 51 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 6611

- 517 -

34824, 34824-Здравеопазване. Социална медицина 

Кръстева, Недялка

   Управление на здравните грижи / Недялка Кръстева . - Пловдив, 2004 . - 216 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 6882

- 518 -

35056 

Кръстева, Недялка

   Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт и управление на здравните грижи : Учебник за медицинските колежи / Недялка Кръстева . - 2 прер. изд. . - Пловдив : Летера, 2005 . - 147 с.

   

   ISBN 954-516-558-8 

  

Сист. No: 7720

- 519 -

35057 

Кръстева, Недялка

   Теоретични основи на сестринските грижи / Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 283 с.

   

   ISBN 954-516-557-Х 

  

Сист. No: 7721

- 520 -

K 62 

Кръстева, Недялка

   Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт : Учебник за медицинските колежи / Недялка Кръстева . - София : Филвест, 2000 . - 112 с.

   

   ISBN 954-8688-57-3 

  

Сист. No: 11561

- 521 -

K 102 

Кръстева, Недялка

   Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт и управление на здравните грижи : Учебник за медицинските колежи / Недялка Кръстева . - Пловдив, 2002 . - 112 с.

   

  

Сист. No: 11933

- 522 -

35058 

Кръстева, Недялка и др.

   Сестрински грижи при хора с увреждания / Недялка Кръстева, Йоанна Ангелова-Костадинова . - Пловдив : Летера, 2005 . - 106 с.

   

   ISBN 954-516-559-6 

  

Сист. No: 7722

- 523 -

Д 230 

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор по медицина" : В 2 ч. / Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   Ч. 1 . - 86 с.

   

  

Сист. No: 870

- 524 -

Д 230 

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор по медицина" : В 2 ч. / Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   Ч. 2 . - 72 с.

   

  

Сист. No: 871

- 525 -

34715 

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Автореферат / Недялка Илиева Кръстева . - София, 2000 . - 41 с. ; 20 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 6553

- 526 -

37631 

Лалова, Валентина Владимирова

   Оптимизиране дейността на медицинските сестри в интензивното отделение, чрез протоколи за здравни грижи и оценка на ефективността от тях : Автореферат / Валентина Владимирова Лалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15672

- 527 -

37535, 37535-Здравеопазване, 37535-Здравеопазване. Социална медицина., 37535-Социална медицина 

Левтерова, Боряна

   Как да измерим здравето / Боряна Левтерова . - Пловдив : МАКРОС, 2019 . - 120 с.

   Дарение от д-р Б. Левтерова - 5 екз.

   ISBN 978-954-561-473-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15157

- 528 -

Д 458 

Левтерова, Боряна Ангелова

   Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управление на хроничното заболяване : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Боряна Ангелова Левтерова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 170 с.

   

 корица 

Сист. No: 12932

- 529 -

36917 

Левтерова, Боряна Ангелова

   Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управление на хроничното заболяване : Автореферат / Боряна Ангелова Левтерова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 50 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12933

- 530 -

36774 

Лесинска, Мая

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" - явление в историята на българското здравеопазване / Мая Лесинска . - Пловдив : ТАФПРИНТ, 2015 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7091-08-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12583

- 531 -

36196 

Лесинска, Мая и др.

   Кудоглу - Благодетеля / Мая Лесинска, Стефан Шивачев . - Пловдив : ИК "Хермес", 2011 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-26-1031-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10761

- 532 -

Д 405 

Лесинска, Мая Христова

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" и неговото място в историята на българското здравеопазване : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мая Христова Лесинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 159 с.

   

 корица 

Сист. No: 12247

- 533 -

36633 

Лесинска, Мая Христова

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" и неговото място в историята на българското здравеопазване : Автореферат / Мая Христова Лесинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 38 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12248

- 534 -

II 14373, II 14373-Социална медицина 

Льочкова, М. и др.

   Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част / М. Льочкова, В. Михайлова-Алакиди ; Ред. М. Льочкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-9549-54-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10862

- 535 -

Д 158 

Льочкова- Михайлова, Мариана

   Ергономични аспекти при оценка организацията на хирургичния труд при поликлинични условия : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мариана Льочкова-Михайлова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 197 с.+ Приложение

   

  

Сист. No: 2866

- 536 -

37576, 37576-Здравеопазване. Социална медицина., 37576-Социална медицина, 37576-здравеопазване 

Мавров, Момчил

   Правният институт на информираното съгласие на пациента / Момчил Мавров : Stovi Group Bulgaria, 2018 . - 244 с.

   Дарение от доц. М. Мавров - 10 екз.

   ISBN 978-619-7336-03-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15360

- 537 -

37505, 37505-Здравеопазване. Социална медицина. 

Маргаритов, Асен

   Спомени от личния ми, семеен, професионален и обществен живот / Асен Маргаритов . - Смолян : ПРИНТА-КОМ, 2018 . - 224 с.

   

   ISBN 978-954-393-143-9 

 корица 

Сист. No: 14921

- 538 -

37536 

Маркова, Гергана Валентинова

   Промоция на здравето в детските ясли в община Плевен - роля на медицинската сестра : Автореферат / Гергана Валентинова Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15160

- 539 -

Д 555 

Маркова, Гергана Валентинова

   Промоция на здравето в детските ясли в община Плевен - роля на медицинската сестра : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Валентинова Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 220 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15161

- 540 -

Д 349 

Маслянков, Свилен Иванов

   Измерване на качеството на живота при пациенти с рак на ректума - възможност за прецизиране на хирургичното лечение : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Свилен Иванов Маслянков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 135 с.

   

  

Сист. No: 11038

- 541 -

36880, 36880-Здравеопазване и соц.медицина, 36880-Социална медицина 

Матева, Нонка

   Основи на биостатистиката / Нонка Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-7085-52-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12845

- 542 -

Д 262 

Матева, Нонка Георгиева

   Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Нонка Георгиева Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 157 с.

   

  

Сист. No: 7312

- 543 -

35007 

Матева, Нонка Георгиева

   Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия : Автореферат / Нонка Георгиева Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 43 с.

   

  

Сист. No: 7441

- 544 -

, 27145, 27145-МСЗ 

Медико-санитарна защита  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация / Лулчо Ненов Кръстанов, Нено Стефанов Панайотов, Емил Андреев Андреев, Стефан Борисов Бояджиев и др. ; Ред. Йордан Наумов . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 198 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5891

- 545 -

13317 

Медико-санитарна защита  / Теофил Дронзин, Никола Манолов, Емил Андреев, Христо Тончев . - 2. изд. . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1970 . - 240 с.

   

 корица 

Сист. No: 13828

- 546 -

, 33145, 33145-МБС, 33145-МСЗ 

Медицина на катастрофите  / Красимир Борисов Гигов, Стефан Стефанов Крусев, Кирил Славов Люцканов, Костадин Георгиев Манолов, Павел Костов Сапунджиев и др. ; Ред. Веселина Петрова Попзахариева . - Стара Загора : Знание, 1995 . - 375 с.

   

   ISBN 954-621-033-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 2981

- 547 -

34119, 34119-Социална медицина 

Медицинска етика  / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова, М. Стойкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 213 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 1260

- 548 -

, 33544, 33544-Социална медицина 

Медицинска етика  : Ръководство за студенти по медицина и стоматология / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова, М. Стойкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 213 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 4131

- 549 -

, 33548, 33548-Социална медицина 

Медицинска етика  : Ръководство за сeминарни упражнения / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова ; Ред. Н. Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 124 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 4133

- 550 -

36797, 36797-Социална медицина 

Медицинска информатика  : Тестови въпроси и практически задачи / Нонка Матева, Татяна Боева, Кристина Килова, Живко Пейчев, Теодора Димчева, Ангелина Киркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 134 с. + 1 CD

   

   ISBN 978-619-7085-53-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12673

- 551 -

37706, 37706-Здравеопазване. Социална медицина, 37706-Социална медицина 

Мерджанова, Елена Г.

   Особености на физическото развитие при подрастващите в град Пловдив : Монография / Елена Г. Мерджанова . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 136 с.

   

   ISBN 978-619-189-146-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16964

- 552 -

Д 559 

Мерджанова, Елена Георгиева

   Физическо развитие и здравно поведение на подрастващи (11-14 г.) в гр. Пловдив : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Георгиева Мерджанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 241 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15271

- 553 -

37550 

Мерджанова, Елена Георгиева

   Физическо развитие и здравно поведение на подрастващи (11-14 г.) в гр. Пловдив : Автореферат / Елена Георгиева Мерджанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15272

- 554 -

Д 497 

Милева-Николова, Даниела

   Полиморбидност в общата медицинска практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Милева-Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 194 с.

   

 корица 

Сист. No: 13402

- 555 -

37152 

Милева-Николова, Даниела

   Полиморбидност в общата медицинска практика : Автореферат / Даниела Милева-Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13403

- 556 -

37381 

Митева- Катранджиева, Цонка

   Дизайн и приложение на епидемиологични регистри в областта на редките заболявания : Автореферат / Цонка Митева-Катранджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 52 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 14016

- 557 -

II 14391, II 14391-Социална медицина 

Михайлова-Алакиди, Ванина и др.

   Примерни тестове по превантивна медицина и промоция на здравето : С маркирани отговори / Ванина Михайлова-Алакиди, Мариана Льочкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-9549-60-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10955

- 558 -

36387, 36387-Здравеопазване и социална медицина 

Модерна епидемиология с медицина и здравеопазване, базирани на доказателства  / Елена Шипковенска, Желязко Христов, Пламен Димитров, Марияна Дякова . - София : Филвест, 2008 . - 224 с.

   

   ISBN 978-954-9346-04-6 

 корица 

Сист. No: 11261

- 559 -

Д 370 

Мусурлиева, Нина Михайлова

   Качеството на живот при болни с хроничен пародонтит : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нина Михайлова Мусурлиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 182 с.

   

  

Сист. No: 11541

- 560 -

36456 

Мусурлиева, Нина Михайлова

   Качеството на живот при болни с хроничен пародонтит : Автореферат / Нина Михайлова Мусурлиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 40 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11657

- 561 -

36585 

Ненчева, Соня Костадинова

   Проблеми свързани със здравното обслужване и грижи в домовете за стари хора в някои региони на Южна България : Автореферат / Соня Костадинова Ненчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 46 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12015

- 562 -

Д 400 

Ненчева, Соня Костадинова

   Проблеми свързани със здравното обслужване и грижи в домовете за стари хора в някои региони на Южна България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Соня Костадинова Ненчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 196 с.

   

 корица 

Сист. No: 12016

- 563 -

, II 13121 

Ново обществено здравеопазване  : В 2 т. /  Ред. Веселин Борисов, Златка Глутникова, Цекомир Воденичаров . - София : Акваграфикс ООД, 1998

   Дарение от д-р Е. Христозова - 1 екз.

   Т. 1 / Миладин Апостолов, Пенчо Балабанов, Арсени Арсениев, Иво Димитров, М. Льочкова, и др. . - 543 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5114

- 564 -

37476, 37476-Здравни грижи, 37476-Социална медицина 

Общи грижи за болния с инжекционна техника  : Учебник за студенти от Факултетите по обществено здраве и Медицинските колежи / Гергана Петрова, Цветомила Вълчева, Диана Паскалева, Мариета Тодорова, Океан Костов, Йовка Златанова, Валентина Лалова, Елена Мерджанов, Недялка Бойчева, Снежана Драгушева ; Ред. Гергана Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 256 с.

   

   ISBN 978-619-237-028-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15145

- 565 -

34996, 34996-Здравни грижи 

Палиативни грижи  : Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки / Елена Михайлова, Йоанна Ангелова, Йорданка Цокова, Марин Роглев и др. ; Ред. Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 281 с.

   

   ISBN 954-516-529-4 

  

Сист. No: 7420

- 566 -

34996, 34996-Здравни грижи 

Палиативни грижи  : Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки / Елена Михайлова, Йоанна Ангелова, Йорданка Цокова, Марин Роглев и др. ; Ред. Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 281 с.

   

   ISBN 954-516-529-4 

  

Сист. No: 7420

- 567 -

Д 533 

Паскалева, Диана Ангелова

   Сестрински грижи за хоспитализирани гериатрични пациенти - основни аспекти и проблеми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Диана Ангелова Паскалева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 189 с.

   

 корица 

Сист. No: 13931

- 568 -

35084, 35084-Икономика 

Паунов, Стойко

   Нематериалните ресурси и икономическата динамика / Стойко Паунов . - Пловдив : "ИМН", 2005 . - 124 с.

   

   ISBN 954-317-060-6 

  

Сист. No: 7794

- 569 -

35085, 35085-Икономика 

Паунов, Стойко

   Същност и функция на парите / Стойко Паунов . - Пловдив : "ИМН", 2004 . - 48 с.

   

   ISBN 954-317-038-Х 

  

Сист. No: 7795

- 570 -

35086, 35086-Икономика 

Паунов, Стойко

   Психология на икономическото поведение / Стойко Паунов . - Пловдив, 2004 . - 64 с.

   

  

Сист. No: 7796

- 571 -

36685, 36685-Здравеопазване, 36685-Здравеопазване и социална медицина 

Паунов, Стойко

   Икономика на здравеопазването : Кратък лекционен курс / Стойко Паунов . - Пловдив : МАКРОС, 2014 . - 512 с.

   

   ISBN 978-954-561-339-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12427

- 572 -

37319, 37319-Здравеопазване. Социална медицина 

Пациент-центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика  / Борис Тилов, Гергана Форева, Даниела Милева-Николова, Десислава Бакова, Зорница Амбарева, Иванка Костадинова, Левена Кирева, Лилия Попова, Мария Семерджиева, Радост Асенова, Росица Димова ; Ред. Радост Асенова . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 252 с.

   

   ISBN 978-619-189-087-3 

 корица 

Сист. No: 13808

- 573 -

Д 438 

Пеева, Юлия Богданова

   Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от гр. Пловдив : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Юлия Богданова Пеева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 12683

- 574 -

36802 

Пеева, Юлия Богданова

   Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от гр. Пловдив : Автореферат / Юлия Богданова Пеева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 48 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 12684

- 575 -

37773 

Петрова, Гергана

   Предизвикателства пред медицинската сестра в процеса на промоция на здравето : Монография / Гергана Петрова . - Пловдив : МАКРОС, 2020 . - 258 с.

   Дарение от доц. Г. Петрова

   ISBN 978-954-561-522-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17975

- 576 -

38011, 38011-Социална медицина 

Петрова, Гергана

   Промоция на здравето : Учебник за факултетите по обществено здраве / Гергана Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2022 . - 122 с.

   

   ISBN 978-619-237-094-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19990

- 577 -

Д 310 

Петрова, Гергана Георгиева

   Организационно-управленски аспекти при обучението на бакалаври по здравни грижи : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Георгиева Петрова . - София : МУ - София, 2007 . - 234 с.

   

  

Сист. No: 9613

- 578 -

37211, 37211-Созиална медицина, 37211-Социална медицина 

Петрова, Гергана Георгиева

   Управление на времето : Учебник за студентите от Факултетите по обществено здраве / Гергана Георгиева Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 86 с.

   

   ISBN 978-619-7085-86-0 

 корица 

Сист. No: 13562

- 579 -

Д 307 

Петрова, Недялка Стайкова

   Алтернативни методи на обучение по медицинска статистика и информатика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Недялка Стайкова Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 9380

- 580 -

36538, 36538-Социална медицина 

Петрова, Нели

   Медицинска статистика : Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, здравен мениджмънт и специализанти / Нели Петрова . - Пловдив : МИ "Райков", 2013 . - 145 с.

   

   ISBN 978-954-9666-62-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11870

- 581 -

36956, 36956-Социална медицина 

Петрова, Нели и др.

   Сборник задачи и тестове по медицинска статистика / Нели Петрова, Георги Искров, Ралица Райчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 76 с.

   

   ISBN 978-619-7085-69-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12993

- 582 -

37276, 37276-Социална медицина 

Петрова, Нели и др.

   Сборник задачи и тестове по медицинска статистика / Нели Петрова, Георги Искров, Ралица Райчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 87 с.

   

   ISBN 978-619-7085-95-2 

 корица 

Сист. No: 13729

- 583 -

5950 

По някои проблеми на борбата с детската смъртност у нас  : Материали от срещата с възпитаниците на института, състояла се през октомври 1957 год. . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 156 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7804

- 584 -

34756 

Попова, Сашка и др.

   Комуникационни умения и автономни функции на сестринството / Сашка Попова, Недялка Кръстева, Катя Юрукова . - Пловдив, 2001 . - 95 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 6612

- 585 -

36331, 36331-Здравеопазване. Социална медицина 

Предизвикателството палиативна медицина  /  Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 210 с.

   

   ISBN 978-954-8326-48-3 

  

Сист. No: 11111

- 586 -

37338 

Проф. д-р Тодор Ташев, дмн - 40 години преподавателска, научна и лечебна дейност  : Научна сесия /  Ред. М. Роглев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 83 с.

   

 корица 

Сист. No: 13838

- 587 -

37537 

Райкова, Екатерина Любенова

   Управление на конфликти в лечебните заведения за болнична помощ : Автореферат / Екатерина Любенова Райкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 72 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15162

- 588 -

Д 556 

Райкова, Екатерина Любенова

   Управление на конфликти в лечебните заведения за болнична помощ : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Екатерина Любенова Райкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 258 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15163

- 589 -

36899 

Райчева, Ралица Димитрова

   Оценка на здравни технологии - изграждане на капацитет и институционализиране. Перспективи за България : Автореферат / Ралица Димитрова Райчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 51 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12889

- 590 -

37418, 37418-Хигиена. Екомедицина 

Рискови нагласи за възникване на нарушения в хранителното поведение при подрастващи и млади хора  : Епидемиологично проучване / Мария Анастасова Семерджиева, Радка Иванова Масалджиева, Десислава Рангелова Бакова, Борис Георгиев Тилов, Биянка Любчова Торньова, Райна Васкова Василева-Желязкова, Екатерина Любенова Райкова, Радост Спиридонова Асенова, Гергана Христева Форева ; Ред. Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 124 с.

   Дарение от проф. М. Семерджиева

   ISBN 978-619-237-008-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14181

- 591 -

, II 11259, II 11259-МСЗ 

Ръководство за практически упражнения по медико-санитарна защита  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Сетка Стефанова Андреева, Димитър Ангелов Антонов, Любомир Станимиров Бадински, Димитър Бойчев, Костадин Георгиев Манолов и др. ; Ред. Йордан Наумов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 114 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 6028

- 592 -

II 2285, II 2285-Социална медицина 

Ръководство за практически упражнения по социална хигиена  : За студенти по медицина / Станка Станчева, Сашка Попова, Златка Глутникова, Веселин Борисов и др. ; Ред. Т. Трендафилов, Никола Запрянов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 112 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7829

- 593 -

II 14812 

Ръководство за специалисти по здравни грижи в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали  : Протоколи и технически фишове за качество на здравните грижи / Биянка Торньова, Тодор Черкезов и др. . - Стара Загора : АБ ЕООД, 2011 . - 400 с.

   Посвещава се на 80-годишнината от създаването на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" АД

   ISBN 978-954-652-018-0 

 корица 

Сист. No: 13513

- 594 -

37533 

Сандева, Милена Ганчева

   Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане : Автореферат / Милена Ганчева Сандева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 59 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15153

- 595 -

Д 553 

Сандева, Милена Ганчева

   Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Милена Ганчева Сандева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 173 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15154

- 596 -

II 14459, II 14459-МБС 

Сапунджиев, К.

   Кратък лекционен курс по медицина на бедствените ситуации / К. Сапунджиев . - Пловдив : МИ "Лакс Бук", 2013 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-8326-67-4 

 корица 

Сист. No: 11277

- 597 -

36923 

Сапунджиев, К.

   Медицинско осигуряване при бедствени ситуации /МОБС/ : За студенти от медицинските колежи / К. Сапунджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 122 с.

   

   ISBN 978-619-189-030-9 

 корица 

Сист. No: 12950

- 598 -

36542, 36542-МБС 

Сапунджиев, К. и др.

   Медицина на бедствените ситуации / К. Сапунджиев, Р. Костадинов, П. Сапунджиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 244 с.

   

   ISBN 978-954-8326-85-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11874

- 599 -

Д 354 

Сапунджиев, Константин

   Детерминанти на психо-емоционалното и здравното състояние на лекарите, работещи в болничните заведения : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по специалност "Социална медицина" / Константин Сапунджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 150 с.

   

  

Сист. No: 11061

- 600 -

36334 

Сапунджиев, Константин

   Детерминанти на психо-емоционалното и здравното състояние на лекарите, работещи в болничните заведения : Автореферат / Константин Сапунджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11116

- 601 -

, 34036, 34036-МБС, 34036-МСЗ 

Сапунджиев, П.

   Медицина на бедствените ситуации / П. Сапунджиев . - Пловдив : ЕТ "Васил Петров", 1999 . - 272 с.

   

   ISBN 954-9806-17-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1131

- 602 -

36111, 36111-МБС, 36111-Медицина на бедствените ситуации 

Сапунджиев, Павел и др.

   Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации : За бакалаври и магистри по здравен мениджмънт и маркетинг / Павел Сапунджиев, Ростислав Костадинов ; Ред. Желязко Христов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-8326-22-3 

  

Сист. No: 10548

- 603 -

37334, 37334-МУ-история 

Сарафян, Виктория

   Катедра по Медицинска биология : По стъпките на нашите учители (кратка история) / Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 106 с.

   

 корица 

Сист. No: 13831

- 604 -

37081, 37081-Социална медицина 

Сборник тестове по социална медицина  : За студенти ОКС "професионален бакалавър" при Медицински колеж / Мария Семерджиева, Ванина Михайлова, Десислава Бакова, Миглена Търновска, Екатерина Райкова ; Ред. М. Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 75 с.

   

   ISBN 978-619-7085-79-2 

 корица 

Сист. No: 13261

- 605 -

36518 

Семерджиева, Мария

   Медицинска етика / Мария Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 150 с.

   

   ISBN 978-619-7085-19-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11788

- 606 -

Д 269 

Семерджиева, Мария Анастасова

   Медико-социална оценка на репродуктивното поведение на ромското население : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 143 с.

   

  

Сист. No: 7469

- 607 -

36253 

Семерджиева, Мария Анастасова

   Медико-социална оценка на репродуктивното поведение на ромското население : Автореферат / Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 44 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10892

- 608 -

II 14742, II 14742-Здравни грижи (ФОЗ), II 14742-Социална медицина 

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания  : Лекционен курс за студенти медицински сестри / Даниела Танева, Йорданка Цокова, Радослава Кацарска, Ангелина Киркова . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 134 с.

   

   ISBN 978-619-189-047-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13160

- 609 -

II 15734, II 15734-Социална медицина 

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания  : Лекционен курс за студенти медицински сестри / Даниела Танева, Йорданка Цокова, Таня Танева, Мария Бечева, Радослава Кацарска, Ангелина Киркова ; Ред. Даниела Танева . - 2. доп. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2021 . - 178 с.

   

   ISBN 978-619-189-162-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18744

- 610 -

, II 11246, II 11246-Социална медицина, II 11246-Хигиена 

Социална хигиена  : Учебник за студенти по медицина / К. Гаргов, Евг. Апостолов, Т. Трендафилов, Н. Запрянов, В. Борисов и др. ; Ред. К. Гаргов, Евг. Апостолов и др. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 204 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5992

- 611 -

37836 

Спасов, Емил Анков

   Основни права на пациента и здравно обслужване в условията на променящ се социален модел / Емил Анков Спасов . - Пловдив : Интел дизайн, 2021 . - 116 с.

   

   ISBN 978-619-91825-0-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18518

- 612 -

37419, 37419-Здравеопазване, 37419-Здравеопазване. Социална медицина., 37419-Социална медицина 

Спасов, Светлозар

   Съвременна обща медицинска деонтология / Светлозар Спасов . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2018 . - 188 с.

   Дарение от доц. Св. Спасов

   ISBN 978-619-202-360-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14182

- 613 -

36564, 36564-Социална медиина 

Стефанов, Румен и др.

   Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност "Управление на здравните грижи" (ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - два семестъра и ОКС "Магистър" - три семестъра) / Румен Стефанов, Мария Семерджиева, Мария Стойкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 115 с.

   

   ISBN 978-619-7085-29-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11910

- 614 -

Д 256 

Стефанов, Румен Стефанов

   Проблеми на вътресемейното планиране при новобрачните двойки - Пловдив 2000 : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румен Стeфанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 191 с.

   

  

Сист. No: 2522

- 615 -

, 34689 

Стефанов, Румен Стефанов

   Проблеми на вътресемейното планиране при новобрачните двойки - Пловдив 2000 : Автореферат / Румен Стeфанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 44 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 2661

- 616 -

Д 488 

Стоева, Велина Стоянова

   Инфекции в денталната практика: превенция и контрол : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Велина Стоянова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 197 с.

   

 корица 

Сист. No: 13375

- 617 -

37139 

Стоева, Велина Стоянова

   Инфекции в денталната практика: превенция и контрол : Автореферат / Велина Стоянова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 72 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13376

- 618 -

Д 373 

Стоицова, Ина Петкова

   Качество на живот при пациенти с таласемия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ина Петкова Стоицова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 202 с.

   

  

Сист. No: 11544

- 619 -

36569 

Стоицова, Ина Петкова

   Качество на живот при пациенти с таласемия : Автореферат / Ина Петкова Стоицова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 57 с.

   

 корица 

Сист. No: 11915

- 620 -

36306, 36306-Социална медицина 

Стойкова, Мария

   Кои са рисковете, какво е качеството на живот и има ли социална рехабилитация при болни с рак в устата / Мария Стойкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 81 с.

   

   ISBN 978-954-9549-66-9 

  

Сист. No: 11044

- 621 -

37249, 37249-Здравеопазване.Социална медицина, 37249-Социална медицина 

Стоянова, Румяна

   Особености на трудовия пазар за медицински специалисти - лекари и медицински сестри / Румяна Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-7085-92-1 

 корица 

Сист. No: 13661

- 622 -

Д 433 

Стоянова, Румяна Генчева

   Текучество на медицинските сестри в Южен централен район на Република България - нагласи, фактори и перспективи : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румяна Генчева Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 221 с.

   

 корица 

Сист. No: 12616

- 623 -

14267 

Страници из история на медицината у нас  : Научни трудове и материали по история на медицината / Д. Г. Арнаудов, Д. Бичев, М. Вутов, В. Давидова, Н. Запрянов и др. ; Ред. В. Давидова . - София : Медицина и физкултура, 1966 . - 212 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11380

- 624 -

Д 330 

Танева, Даниела Ивова

   Сексуална култура, сексуално поведение и семейно планиране при студентките от Медицински колеж - Пловдив : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Ивова Танева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 223 с.

   

  

Сист. No: 10614

- 625 -

36991, 36991-Здравеопазване. Социална медицина. 

Терминологичен компендиум по здравен мениджмънт  / Росица Димова, Румяна Стоянова, Миглена Търновска, Тодор (ФОЗ) Стоев . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 140 с.

   

   ISBN 978-619-189-043-9 

 корица 

Сист. No: 13080

- 626 -

37902, 37902-АГ, 37902-Социална медицина 

Тестове за самоподготовка на студенти от специалност "Акушерка"  / Дирухи Харутюн Амуджиян, Теодора Димитрова Момчилова, Елена Василева Михайлова, Иванка Кирилова Димитрова, Милена Ганчева Сандева, Мариета Симеонова Владимирова ; Ред. Благовест Костадинов Пехливанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 100 с.

   

   ISBN 978-619-237-075-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19579

- 627 -

36458 

Тилов, Борис

   Проучване на агресивността и нейните детерминанти сред подрастващи от град Пловдив : Автореферат / Борис Тилов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 48 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11659

- 628 -

35720, 35720-Здравни грижи, 35720-Социална медицина 

Торньова, Биянка Любчова

   Нравствената култура на специалиста по здравни грижи / Биянка Любчова Торньова : "ЕКС-ПРЕС", 2006 . - 216 с.

   

   ISBN 954-9442-97-7 

  

Сист. No: 9620

- 629 -

37370, 37370-Здравеопазване. Социална медицина 

Търновска, Миглена

   Рекламата на здравни услуги : Етични, правни и икономически аспекти / Миглена Търновска . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 72 с.

   

   ISBN 978-619-189-096-5 

 корица 

Сист. No: 13958

- 630 -

36581 

Търновска, Миглена Франтова

   Бизнес етични измерения на професионалната дейност в общата медицинска практика : Автореферат / Миглена Франтова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12009

- 631 -

37994, 37994-Здравеопазване. Социална медицина, 37994-Социална медицина 

Управление на многопрофилните болници  : Нови подходи и тенденции / Никола Ананощев, Жени Стайкова, Илия Баташки, Златка Ямболиева . - София : Б. и., 2021 . - 220 с.

   Дарение от проф. И. Баташки

   ISBN 978-619-188-743-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19811

- 632 -

37729, 37729-Социална медицина 

Философия и въведение в сестринските грижи : Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи  : В 2 ч. / Д. Танева, Д. Паскалева, Й. Цокова, М. Тодорова, О. Костов, Сн. Драгушева, В. Лалова, Е. Мерджанова, Н. Бойчева, Й. Златанова, Цв. Вълчева, Св. Иванова, М. Папазова, Д. Кантарева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020-2021

   

   Ч. 1 . - 2020 . - 136 с.

   

   ISBN 978-619-237-059-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17229

- 633 -

37729, 37729-Социална медицина 

Философия и въведение в сестринските грижи : Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи  : В 2 ч. / Д. Танева, Д. Паскалева, Й. Цокова, М. Тодорова, О. Костов, Сн. Драгушева, В. Лалова, Е. Мерджанова, Н. Бойчева, Й. Златанова, Цв. Вълчева, Д. Кантарева, М. Папазова, Св. Иванова ; Ред. Даниела Танева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020-2021

   

   Ч. 2 . - 2021 . - 127 с.

   

   ISBN 978-619-237-073-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18858

- 634 -

CD 119 

Философия и въведение в сестринските грижи : Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи  : Ч. 1- / Даниела Ивова Танева, Диана Ангелова Паскалева, Йорданка Георгиева Цокова, Мариета Теодорова Тодорова, Океан Христов Костов, Снежанка Стефанова Драгушева, Валентина Владимирова Лалова, Елена Георгиева Мерджанова, Недялка Грозева Бойчева, Йовка Тинкова Златанова, Цветомила Стефанова Вълчева, Даниела Свиленова Кантарева, Маргарита Стоянова Папазова, Светла Пламенова Иванова ; Ред. Даниела Танева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 1 CD

   

   ISBN 978-619-237-071-8 

 корица 

Сист. No: 19623

- 635 -

36307, 36307-Обща медицина, 36307-Социална медицина 

Форева, Гергана

   Палиативни грижи в първичната медицинска помощ / Гергана Форева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 113 с.

   

   ISBN 978-954-9549-70-6 

  

Сист. No: 11045

- 636 -

Д 345 

Форева, Гергана Христева

   Палиативни грижи в общата медицинска практика : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Христева Форева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 197 с.

   

  

Сист. No: 10949

- 637 -

36274 

Форева, Гергана Христева

   Палиативни грижи в общата медицинска практика : Автореферат / Гергана Христева Форева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 50 с.

   

  

Сист. No: 10950

- 638 -

37311, 37311-Здравеопазване. Социална медицина 

Фотев, Пламен и др.

   Качество и ефективност на диспансеризацията на болните с артериална хипертония и захарен диабет : Теоретико-приложен анализ / Пламен Фотев, Невена Иванова . - Пловдив : FastPrintBooks, 2018 . - 164 с.

   

   ISBN 978-619-7312-93-5 

 корица 

Сист. No: 13783

- 639 -

Д 188 

Хаджихристев, Аргир Кирков

   Върху дълголетието в Смолянски окръг и състоянието на сърдечно-съдовата система на дълголетниците : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Аргир Кирков Хаджихристев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 2885

- 640 -

Д 560 

Христамян-Цилев, Мери Арман

   Биофосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстите - епидемиологично и клинично проучване : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мери Арман Христамян-Цилев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 191 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15273

- 641 -

37551 

Христамян-Цилев, Мери Арман

   Биофосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстите - епидемиологично и клинично проучване : Автореферат / Мери Арман Христамян-Цилев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15274

- 642 -

35861, 35861-Здравеопазване, 35861-Здравеопазване. Социална медицина, 35861-Социална медицина 

Христов, Желязко и др.

   Психология на управлението в здравеопазването : Учебник за магистри по здравен мениджмънт ; бакалаври и магистри по управление на здравните грижи / Желязко Христов, Дроздстой Стоянов . - Пловдив : Камея дизайн ООД, 2009 . - 136 с.

   

   ISBN 978-954-629-020-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9993

- 643 -

Д 563 

Христова, Елеонора Христова

   Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" / Елеонора Христова Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 270 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15344

- 644 -

37569 

Христова, Елеонора Христова

   Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве : Автореферат / Елеонора Христова Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 59 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 15345

- 645 -

35616 

Христозов, Христо Георгиев

   Медико-социални и организационни аспекти на стационарната травматологична помощ в Пловдивски окръг : Автореферат / Христо Георгиев Христозов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 32 с.

   

  

Сист. No: 9458

- 646 -

37215 

Цокова, Йорданка Георгиева

   Детерминанти на професионалното формиране на медицински сестри в Медицински университет - Пловдив : Автореферат / Йорданка Георгиева Цокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 60 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13584

- 647 -

Д 509 

Цокова, Йорданка Георгиева

   Детерминанти на професионалното формиране на медицински сестри в Медицински университет - Пловдив : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йорданка Георгиева Цокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 190 с.

   

 корица 

Сист. No: 13585

- 648 -

Д 323 

Чачевски, Нейчо Георгиев

   Скринингът в общата медицинска практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нейчо Георгиев Чачевски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 172 с.

   

  

Сист. No: 10129

- 649 -

36417, 36417-Здравеопазване. Социална медицина. 

Чл.-кор. д-р Константин Чилов  : 1898-1955 / Дамян Дамянов, Тотко Найденов, Камен Цачев, Сабина Захариева, Стефан Горанов и др. . - София, 2013 . - 36 с.

   

  

Сист. No: 11333

- 650 -

Д 309 

Шопов, Димитър Георгиев

   Качество на медицинското обслужване в терапевтичните болнични отделения на МБАЛ-АД Хасково : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Димитър Георгиев Шопов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 220 с.

   

  

Сист. No: 9538

- 651 -

37988 

Шопова, Добромира

   Денталният асистент в протетичната дентална медицина / Добромира Шопова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 153 с.

   Дарение от д-р Д. Шопова - 2 екз.

   ISBN 978-954-07-5304-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19798

- 652 -

Д 624 

Янева, Антония Христова

   Компютъризиран когнитивен тренинг в късна възраст : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Антония Христова Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 196 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 19655

- 653 -

37933 

Янева, Антония Христова

   Компютъризиран когнитивен тренинг в късна възраст : Автореферат / Антония Христова Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 62 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 19656

Диагностика

- 654 -

, 32451, 32451-Диагностика 

Диагностичният процес  / Петър Цонов Апостолов, Николай Асенов Атанасов, Пенчо Иванов Вачков, Ана Тодорова Еленкова, Владимир Костадинов Иванов и др. ; Ред. Захарий Кръстев, Тодор Кънчев Шипков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 179 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5877

- 655 -

, 32451, 32451-Диагностика 

Диагностичният процес  / Петър Цонов Апостолов, Николай Асенов Атанасов, Пенчо Иванов Вачков, Ана Тодорова Еленкова, Владимир Костадинов Иванов и др. ; Ред. Захарий Кръстев, Тодор Кънчев Шипков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 179 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5877

- 656 -

K 29 

Клинична електрофизиология  / Й. Белоев, М. Вантов, В. Врански, Г. Ганев, Й. Гачева и др. ; Ред. Ганчо Ганев . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 343 с.

   

  

Сист. No: 11450

- 657 -

37946, 37946-Диагностика 

Ламбова, Севдалина Николова

   Капиляроскопия в ревматологията / Севдалина Николова Ламбова . - Пловдив : Лакс Бук, 2021 . - 212 с.

   

   ISBN 978-619-189-170-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19684

- 658 -

35022 

Основи на микроскопията на намазки от урогениталния тракт  / Красимира Чудомирова, Андриус Вагорас, Андерш Хален, Мариус Домейка . - Пловдив : МИ "Райков", 2004 . - 42 с.

   

   ISBN 954-9666-35-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 7527

- 659 -

18586 

Поибренски, Тодор

   Развитие на съвременната медицинска диагностика : Гносеологическо изследване / Тодор Поибренски . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 100 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 12836

- 660 -

, 33105, 33105-Диагностика 

Шипков, Тодор и др.

   Медицинското решение / Тодор Шипков, Николай Атанасов . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 133 с.

   

   ISBN 954-420-174-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 587

Клинична лаборатория

- 661 -

37806, 37806-Клинична лаборатория 

Clinical laboratory  : Interpretation of results / Tanya Deneva, Valya Markova, Delyana Davcheva, Vanya Peneva, Boyan Delev, Desislava Arabadzhiyska, Snezhana Stoncheva ; Ed. Tanya Deneva . - Plovdiv : Lax book, 2021 . - 288 p.

   

   ISBN 978-619-189-156-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18184

- 662 -

, II 13396, II13396-Клинична лаборатория 

Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория  : Уреди за измерване : Анализатори / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Русин Руев Николов, Петко Делчев Рашков, Тодорка Здравкова Цветкова и др. ; Ред. Тодорка Здр. Цветкова, Стоян Ив. Данев . - Пловдив : МИ"Васил Петров", 2001 . - 653 с.

   

   ISBN 954-9806-25-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1570

- 663 -

, II 13396, II13396-Клинична лаборатория 

Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория  : Уреди за измерване : Анализатори / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Русин Руев Николов, Петко Делчев Рашков, Тодорка Здравкова Цветкова и др. ; Ред. Тодорка Здр. Цветкова, Стоян Ив. Данев . - Пловдив : МИ"Васил Петров", 2001 . - 653 с.

   

   ISBN 954-9806-25-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1570

- 664 -

Д 294 

Ангелова, Евгения Ангелова

   Хомоцистеин - методични и клинично-диагностични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Евгения Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 234 с.

   

  

Сист. No: 8903

- 665 -

35729 

Ангелова, Евгения Ангелова

   Хомоцистеин - методични и клинично-диагностични аспекти : Автореферат / Евгения Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 60 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9798

- 666 -

Д 145 

Аргиров, Аргир Вангелов

   Епидемиологични и серологични проучвания върху хемолитичната болест на новороденото : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Аргир Вангелов Аргиров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 210 с.

   

  

Сист. No: 2822

- 667 -

35074 

Атанасов, Николай

   Кръвни газове и киселинно-алкално състояние / Николай Атанасов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2005 . - 24 с.

   

  

Сист. No: 7769

- 668 -

34219, 34219 - Диагностика, 34219-Диагностика, 34219-Клинична лаборатория 

Атанасов, Николай и др.

   Към рационално лабораторно изследване : В 2 т. / Николай Атанасов, Асен Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001-2002

   

   Т. 1 . - 2001 . - 160 с.

   

   ISBN 954-9806-26-Х (т. 1)

 корица | съдържание 

Сист. No: 1526

- 669 -

34219, 34219-Диагностика, 34219-Клинична лаборатория 

Атанасов, Николай и др.

   Към рационално лабораторно изследване : В 2 т. / Николай Атанасов, Асен Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001-2002

   

   Т. 2 . - 2002 . - 232 с.

   

   ISBN 954-9806-34-0 (т. 2)

 корица | съдържание 

Сист. No: 2167

- 670 -

Д 404 

Биволарска, Анелия Веселинова

   Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението в някои райони на Южна България и влияние на фактори на околната среда върху разпространението им : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анелия Веселинова Биволарска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 185 с.

   

 корица 

Сист. No: 12245

- 671 -

36632 

Биволарска, Анелия Веселинова

   Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението в някои райони на Южна България и влияние на фактори на околната среда върху разпространението им : Автореферат / Анелия Веселинова Биволарска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12246

- 672 -

36464, 36464-Клинична лаборатория, 36464-Химия 

Въпроси, тестове и задачи (с отговори и обяснения)  : За самоподготовка по клинична химия на студенти по фармация / Евгения Ангелова Ангелова, Деляна Митева Давчева, Таня Иванова Денева-Койчева, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Тодорка Здравкова Цветкова ; Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 99 с.

   

   ISBN 978-954-8326-49-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11671

- 673 -

Д 321 

Денева-Койчева, Таня Иванова

   Към клинично-лабораторната оценка на ендотелната дисфункция : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Таня Иванова Денева-Койчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 176 с.

   

  

Сист. No: 10058

- 674 -

36070 

Денева-Койчева, Таня Иванова

   Към клинично-лабораторната оценка на ендотелната дисфункция : Автореферат / Таня Иванова Денева-Койчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 42 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10454

- 675 -

20105 

Диспротеинемии  / Иван Вапцаров, Мориц Йомтов, Сава Савов, Иван Дюкмеджиев, Марсел Ешкенази . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 335 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8685

- 676 -

II 14208, II 14208-Клинична лаборатория 

Клиничнолаборатолни резултати

   Клиничнолабораторни резултати : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2000

   Дарение от Л. Кавръкова - 1 екз.

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 274 с.

   

   ISBN 954-9806-03-0 (ч. 1)

 корица | съдържание 

Сист. No: 10130

- 677 -

, II 12986-Клинична лаборатория, II12896-Клинична лабораторияII 12896

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1996 . - 273 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 3721

- 678 -

, II 12986-Клинична лаборатория, II12896-Клинична лабораторияII 12896

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1996 . - 273 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 3721

- 679 -

, II 12896-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Росица Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1997 . - 247 с.

   

   ISBN 954-9549-03-8 (ч. 2)

 корица | съдържание 

Сист. No: 4130

- 680 -

, II 12896-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Росица Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1997 . - 247 с.

   

   ISBN 954-9549-03-8 (ч. 2)

 корица | съдържание 

Сист. No: 4130

- 681 -

II 14208, II 14208-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК "ВАП"

   Дарение от Л. Кавръкова - 1 екз.

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Росица Христова Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 275-524 с.

   

   ISBN 954-9806-04-9 (ч. 2)

 корица | съдържание 

Сист. No: 10131

- 682 -

35676 

Писанец, Маруся Павлова

   Нарушения в порфириновата обмяна и значението им в патогенезата на нефрогенната анемия : Автореферат / Маруся Павлова Писанец . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1980 . - 24 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9535

- 683 -

Д 49 

Симеонов, Цвятко

   Проучвания върху профила на серумните белтъчини при силикозата в Родопсия минен басейн : Теза за получаване на учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Цвятко Симеонов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1958 . - 148 с.

   

  

Сист. No: 2904

- 684 -

Д 392 

Терзиева, Дора Димитрова

   Проучване върху серумната концентрация на мелатонина в норма и патология : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дора Димитрова Терзиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 180 с.

   

 корица 

Сист. No: 11881

- 685 -

36582 

Терзиева, Дора Димитрова

   Проучване върху серумната концентрация на мелатонина в норма и патология : Автореферат / Дора Димитрова Терзиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 51 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12010

- 686 -

35777 

Цветкова, Т. и др.

   Основни правила при изследване на болните и оценка на клинично-лабораторните резултати (практическо указание) / Т. Цветкова, П. Павлов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 22 с.

   

  

Сист. No: 9797

- 687 -

Д 291 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Към цитохимичната характеристика на левкоцитите при болни с остра левкоза и хронична миелоза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 8843

- 688 -

35608 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Към цитохимичната характеристика на левкоцитите при болни с остра левкоза и хронична миелоза : Автореферат / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 41 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9452

- 689 -

35652 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Аспекти на гранулоцитната функция в норма и патология : Автореферат / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 79 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9511

- 690 -

Д 341 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Аспекти на гранулоцитната функция в норма и патология : Цитохимично изследване на субстрати и ензими, метаболитна активност - спонтанна и стимулирана, фагоцитоза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1990 . - 423 с.

   

  

Сист. No: 10834

- 691 -

, 33325-Хематология 

Цветкова, Тодорка и др.

   Имунофенотипна характериктика на кръвните клетки : Насоки за практическо приложение / Тодорка Цветкова, Михаил Огнянов . - София : Венел, 1996 . - 224 с.

   

   ISBN 954-8033-27-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 3415

Образна диагностика

- 692 -

CD 120, CD 120-Диагностика 

Каралилова, Росица

   Съвременни образни изследвания при системна склероза : Монография / Росица Каралилова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 1 CD

   

   ISBN 978-619-237-080-0 

 корица 

Сист. No: 19624

- 693 -

II 14998 

Рентгенова и радиоизотопна диагностика на заболяванията на храносмилателната система  / Владимир Тенчов Божиянов, Иван Борисов Делов, Петър Симеонов Еленков, Христо Петров Иванов, Никола Димитров Милев и др. ; Ред. Иван Ушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 256 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 19293

- 694 -

36722, 36722-Рентгенология, 36722-Рентгенология и радиология 

Сборник тестове по образна диагностика  / Георги Хаджидеков, Пламен Гецов, Иван Плачков, Кристиан Цветанков, Николета Трайкова, Екатерина Петкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 67 с.

   

   ISBN 978-619-7085-41-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12493

- 695 -

35887 

Сираков, Николай Владимиров

   Възможности на КТ колонография за изследване на заболяванията на дебелото черво : Проект за автореферат / Николай Владимиров Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 49 с.

   

  

Сист. No: 10054

- 696 -

Д 318 

Сираков, Николай Владимиров

   Възможности на КТ колонография за изследване на заболяванията на дебелото черво : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Николай Владимиров Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 130 с.

   

  

Сист. No: 10055

- 697 -

36680, 36680-Рентгенология, 36680-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Клинична образна диагностика : Актуализиран лекционен курс - медицински сестри и акушерки / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 124 с.

   

   ISBN 978-619-7085-39-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12395

- 698 -

36681, 36681-Рентгенология, 36681-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Практическо ръководство по ултразвукова диагностика на жлъчно-чернодробна област и панкреас / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова, Антония Недева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 90 с.

   

   ISBN 978-619-7085-40-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12396

- 699 -

37709, 37709-Рентгенология, 37709-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Практическо ръководство по миниинвазивна образна диагностика и терапия / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 110 с.

   

   ISBN 978-619-237-057-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17012

- 700 -

Д 320 

Хилендаров, Атанас Димитров

   Образна диагностика на панкреасни кистични неоплазми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Атанас Димитров Хилендаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 106 с.

   

  

Сист. No: 10057

- 701 -

36092, 36092-Диагностика, 36092-Рентгенология, 36092-Ултразвукова диагностика 

Хилендаров, Атанас и др.

   Образна диагностика на кистични лезии на панкреаса : Псевдокисти и кистични неоплазми / Атанас Хилендаров, Кичка Велкова ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : Б. и., 2010 . - 47 с.

   

  

Сист. No: 10512

- 702 -

37422, 37422-Рентгенология, 37422-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас и др.

   Клинична образна диагностика : Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки / Атанас Хилендаров, Владимир Сираков ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 168 с.

   

   ISBN 978-619-237-017-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14194

Рентгенова диагностика

- 703 -

, II 12309, II 12309-Рентгенология 

Балджийски, Атанас Михайлов

   Рентгенология и радиология : Учебник за студенти по медицина / Атанас Михайлов Балджийски, Георги Атанасов Узунов, Димитър Лазаров Петков, Иван Борисов Делов, Никола Стоянов Малеев и др. ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 5892

- 704 -

Д 7 

Балджийски, Атанас Михайлов

   Приложение на флебографията при патологични изменения във вените на долните крайници : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Атанас Михайлов Балджийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 173 с.

   

  

Сист. No: 5924

- 705 -

35663 

Велкова, Кичка Георгиева

   Диагностични възможности на артериографичните методи за изследване на черния дроб : Автореферат / Кичка Георгиева Велкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 32 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9522

- 706 -

35779 

Велкова, Кичка Георгиева

   Дигитална субтракционна ангиографична техника - същност и клинично приложение : Автореферат / Кичка Георгиева Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1993 . - 62 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9800

- 707 -

II 6732 

Влахов, Кирил

   Рентгенология и радиология / Кирил Влахов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 412 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 535

- 708 -

36740 

Георгиев, Александър Асенов

   Образна диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници - дигитална субтракционна ангиография и компютър-томографска ангиография. Оценка на ангажираността на бъбречните артерии : Автореферат / Александър Асенов Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 34 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12523

- 709 -

Д 426 

Георгиев, Александър Асенов

   Образна диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници - дигитална субтракционна ангиография и компютър-томографска ангиография. Оценка на ангажираността на бъбречните артерии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Александър Асенов Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 141 с.

   

 корица 

Сист. No: 12524

- 710 -

Д 14 

Георгиев, Георги Александров

   Рентгеново изследване при безплодието у жената : Дисертационен труд за присъждане учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Александров Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1968 . - 217 с.

   

  

Сист. No: 2792

- 711 -

Д 105 

Данов, Никола Лазаров

   Възможности на реновазографията в диагностиката на бъбречните аномалии и съдовите вариетети и аномалии на реналните артерии : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Никола Лазаров Данов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 281 с.

   

  

Сист. No: 24

- 712 -

28582 

Делов, Иван

   Рентгенова диагностика на оперирания стомах / Иван Делов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 127 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7623

- 713 -

Д 184 

Делов, Иван Борисов

   Късни функционални и органични рентгенологично доловими изменения на храносмилателния тракт след резекция на стомаха по Billroth II при язвена болест : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Борисов Делов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 316 с.

   

  

Сист. No: 6005

- 714 -

35659 

Екимски, Борислав Н.

   Сравнителни проучвания върху диагностичните възможности на обикновената урография, инфузионна урография, радиоизотопната ренография и сцинтиграфията на бъбреците при задръжка в оттичането на урината : Автореферат / Борислав Н. Екимски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 33 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9518

- 715 -

Д 79 

Екимски, Борислав Николов

   Сравнителни проучвания върху диагностичните възможности на обикновената урография, инфузионна урография, радиоизотопната ренография и сцинтиграфията на бъбреците при задръжка в оттичането на урината : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борислав Николов Екимски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 172 с.

   

  

Сист. No: 2925

- 716 -

C 3146-Образна дентална диагностика 

Йорданов, Георги Йорданов

   Диагностични възможности на някои рентгенови методи при фрактури на долната челюст : Автореферат / Георги Йорданов Йорданов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 32 с.

   

  

Сист. No: 6973

- 717 -

35678 

Карпаров, Марин Светославов

   Злокачествени тумори на тестиса : Пътища на метастазиране и някои нови насоки за лечение : Автореферат / Марин Светославов Карпаров . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1977 . - 40 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9537

- 718 -

26931 

Китов, Димитър

   Радикулосакография / Димитър Китов . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 143 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7661

- 719 -

II 10527 

Лесев, Милчо и др.

   Неврорентгенология / Милчо Лесев, Дико Чипилски, Иво Крушев . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 356 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7651

- 720 -

Д 83 

Маврова-Денчева, Маргарита Тодорова

   Диагностични възможности и екскреторната урография в различни модификации за установяване на пиелонефрита : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Маргарита Тодорова Маврова-Денчева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 273 с.

   

  

Сист. No: 5781

- 721 -

37847 

Михайлов, Веселин и др.

   Рентгенова диагностика / Веселин Михайлов, Кирил Влахов . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 500 с.

   С посвещение на проф. Елисей Янев

 корица | съдържание 

Сист. No: 18585

- 722 -

, 28124, 28124-Рентгенология 

Наръчник по рентгенология, радиология и радиобиология  / Георги Александров Георгиев, Господин Иванов Господинов, Никола Лазаров Данов, Борислав Николов Екимски, Марин Светославов Карпаров, Димитър Константинов Константинов, Никола Атанасов Котов, Тервел Николов Маровски, Здравко Иванов Недков, Стефана Николова Поборникова, Анка Владимирова Сиракова, Иван Ангелов Узунов и др. ; Ред. Иван Николов, Иван Борисов Делов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 355 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5872

- 723 -

Д 43

Николов, Захари Кирилов

   Контрастно изследване на колянната става : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Захари Кирилов Николов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 232 с.

   

  

Сист. No: 56

- 724 -

Д 91 

Поборникова -Янева, Стефана Николова

   Рентгенографично проучване развитието на околоносните кухини в детската възраст : от новородено до 13 годишна възраст : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефана Николова Поборникова-Янева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 250 с.

   

  

Сист. No: 5836

- 725 -

12300 

Рентгенова диагностика в гинекологията  / Г. Господинов, Т. Пиперков, Г. Георгиев и др. . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 139 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11093

- 726 -

, 33251, 33251-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебно помагало за студенти по стоматология / Стефана Николова Поборникова, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Антония Иванова Недева, Георги Йорданов Йорданов, Владимир Николов Сираков, Атанас Йочев Личев и др. ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1995 . - 310 с.

   

   ISBN 954-8336-21-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 3188

- 727 -

, 33037, 33037-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова, Иван Борисов Делов и др. . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 4181

- 728 -

28085 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Никола Стоянов Малеев, Иван Борисов Делов, Атанас Михайлов Балджийски, Елена Тодорова Шейретова, Тервел Николов Маровски и др. ; Ред. Иван Ушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 192 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7603

- 729 -

32435 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по стоматология / Личо Георгиев Величков, Никола Атанасов Котов, Ангел Христов Томов, Христо Няголов Млъчков, Йордан Симеонов Тодоров ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 114 с.

   

   ISBN 954-420-077-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8473

- 730 -

37094 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Иван Борисов Делов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова и др. ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

Сист. No: 13283

- 731 -

, II 12307, II 12307-Рентгенология 

Ръководство за практически упражнения по рентгенология и радиология  : За студенти по медицина / Анка Владимирова Сиракова, Васил Георгиев Хаджидеков, Васил Стойчев Панчев, Илка Илиева Топалова, Лилия Борисова Гочева и др. ; Ред. Милчо Лесев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 63 с.

   

   ISBN 954-420-043-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 6023

- 732 -

37844 

Сахатчиев, А. и др.

   Рентгенова диагностика / А. Сахатчиев, Вес. Михайлов . - София : ЛЕКОП издат, 1949 . - 494 с.

   С посвещение на проф. Елисей Янев

 корица | съдържание 

Сист. No: 18581

- 733 -

35752, 35752-Диагностика, 35752-Рентгенова диагностика 

Сираков, Владимир и др.

   Практическо ръководство по образна диагностика на храносмилателната система / Владимир Сираков, Кичка Велкова ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МИ "Райков", 2008 . - 40 с.

   

   ISBN 954-9666-46-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9728

- 734 -

Д 235 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на Ethosuximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 103 с.

   

  

Сист. No: 1338

- 735 -

, 34275 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на ethosuximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика : Автореферат / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 38 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 1602

- 736 -

36801 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално и клинично проучване на промените в храносмилателния канал под въздействие на лекарствени средства и токсични вещества : Автореферат / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 76 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12680

- 737 -

Д 170 

Сиракова, Анка Владимирова

   Възможности на париетографията при диагностиката на стомашния карцином : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Анка Владимирова Сиракова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 162 с.

   

  

Сист. No: 6009

- 738 -

35666 

Сиракова, Анка Владимирова

   Възможности на париетографията при диагностиката на стомашния карцином : Автореферат / Анка Владимирова Сиракова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 45 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9525

- 739 -

35620 

Стоева, Магдалена Стойчева

   Методи и програмна система за оптимизация на контрол на качеството на медицинските диагностични рентгенови апарати : Автореферат / Магдалена Стойчева Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 47 с. + 1 CD-ROM

   

 пълен текст 

Сист. No: 9461

- 740 -

36525, 36525-Рентгенология 

Тестове за подготовка по образна диагностика  : За студенти по медицина и специализанти / Ангел Шопов, Анна Петрова, Атанас Хилендаров, Владимир Сираков, Ирина Ангелова, Кичка Велкова, Николай Сираков, Христо Шипков ; Ред. К. Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 59 с.

   

 корица 

Сист. No: 11797

- 741 -

35778 

Хаджигеоргиев, Георги Николов

   Оптимизиране на компютъртомографската информация при стадииране и лечение рака на маточната шийка : Автореферат / Георги Николов Хаджигеоргиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1993 . - 42 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9799

- 742 -

36190, 36190-Рентгенология, 36190-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Клинична образна диагностика : Лекционен курс за медицински сестри и акушерки / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-9549-50-8 

  

Сист. No: 10738

- 743 -

36071 

Хилендаров, Атанас Димитров

   Образна диагностика на панкреасни кистични неоплазми : Автореферат / Атанас Димитров Хилендаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 50 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10455

- 744 -

36271, 36271-Ендокринология 

Цветкова, Силвия и др.

   Диагностика и лечение на остеопорозата - практическо ръководство / Силвия Цветкова, Анастас Баталов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 44 с.

   

   ISBN 978-954-9549-57-7 

  

Сист. No: 10943

- 745 -

Д 106 

Цеков, Дончо Цеков

   Артериография на долните крайници : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Дончо Цеков Цеков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 214 с.

   

  

Сист. No: 5783

КАТ

- 746 -

Д 382 

Ангелова, Ирина

   Компютърна томография в лицево-челюстната област : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Ирина Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 105 с.

   

 корица 

Сист. No: 11768

- 747 -

36505 

Ангелова, Ирина Ангелова

   Компютърна томография в лицево-челюстната област : Автореферат / Ирина Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 36 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 11769

- 748 -

36796, 36796-Диагностика, 36796-Компютърна томография 

Мултидетекторна компютърна томография  / Кичка Георгиева Велкова, Владимир Николаев Сираков, Николай Владимиров Сираков, Любомир Георгиев Червенков ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МИ "Райков", 2015 . - 78 с.

   

   ISBN 978-954-9666-66-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12672

- 749 -

34854 

Табаков, Славик Димитров

   Оптимизиране на компютърно-томографските линейни и плътностни измервания в медицинската практика : Автореферат / Славик Димитров Табаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 44 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 7055

- 750 -

, 34277 

Трайкова, Николета Иванова

   Компютъртомографско изследване при възпалителните заболявания на носа и околоносните кухини : Автореферат / Николета Иванова Трайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 48 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 1600

- 751 -

C 3572-Образна дентална диагностика 

Хаджигеоргиева-Каназирска, Петя Георгиева

   Диагностични възможности на конусно-лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст : Автореферат / Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13646

Ехографска диагностика

- 752 -

Д 620 

Дойкова, Катя Ангелова

   PSW-еластография на черния дроб и слезката при оценката на плътността на черния дроб при хроничните вирусни хепатити и чернодробна цироза с вирусна етиология : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Катя Ангелова Дойкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 131 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 19647

- 753 -

37929 

Дойкова, Катя Ангелова

   PSW-еластография на черния дроб и слезката при оценката на плътността на черния дроб при хроничните вирусни хепатити и чернодробна цироза с вирусна етиология : Автореферат / Катя Ангелова Дойкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 19648

- 754 -

33658 

Недева, Антония

   Ехография на повърхностните структури и органите на малкия таз / Антония Недева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 63 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 4593

- 755 -

, 33882, 33882-Утразвукова диагностика 

Недева, Антония и др.

   Интервенционална ехография / Антония Недева, Петко Недев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 69 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5326

- 756 -

, 33524, 33524-Ултразвукова диагностика 

Недева, Антония Иванова

   Наръчник по абдоминална ехография / Антония Иванова Недева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 79 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 4044

- 757 -

37587, 37587-Диагностика, 37587-Рентгенология, 37587-Ултразвукова диагностика 

Съвременна ултразвукова диагностика и лечение  / А. Недева, К. Велкова, В. Сираков, М. Недева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 371 с.

   

   ISBN 978-619-237-042-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15385

Дентална образна диагностика

- 758 -

С Д 55-Ортодонтия 

Тодорова-Плачийска, Катя Георгиева

   Рентгенологична диагноза при интерсептивно лечение на клас II скелетна деформация : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Катя Георгиева Тодорова-Плачийска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 200 с.

   

 корица 

Сист. No: 13343

- 759 -

C 3555, C 3555-Ортодонтия 

Тодорова-Плачийска, Катя Георгиева

   Рентгенологична диагноза при интерсептивно лечение на клас II скелетна деформация : Автореферат / Катя Георгиева Тодорова-Плачийска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13344

- 760 -

С Д 62, С Д 62-Образна дентална медицина 

Хаджигеоргиева-Каназирска, Петя Георгиева

   Диагностични възможности на конусно-лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 149 с.

   

 корица 

Сист. No: 13645

- 761 -

C 3572-Образна дентална диагностика 

Хаджигеоргиева-Каназирска, Петя Георгиева

   Диагностични възможности на конусно-лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст : Автореферат / Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13646

Радиология

- 762 -

, II 12309, II 12309-Рентгенология 

Балджийски, Атанас Михайлов

   Рентгенология и радиология : Учебник за студенти по медицина / Атанас Михайлов Балджийски, Георги Атанасов Узунов, Димитър Лазаров Петков, Иван Борисов Делов, Никола Стоянов Малеев и др. ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 5892

- 763 -

Д 125 

Баръмова-Попова, Мария Вълкова

   Получаване на някои белязани със 113м индий съединения за сцинтиграфично изследване на органи : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мария Вълкова Баръмова-Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 117 с.

   

  

Сист. No: 5808

- 764 -

35672 

Баръмова-Попова, Мария Вълкова

   Получаване на някои белязани със 113м индий съединения за сцинтиграфично изследване на органи : Автореферат / Мария Вълкова Баръмова-Попова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1974 . - 42 с.

   

  

Сист. No: 9531

- 765 -

19065 

Боздуганов, Атанас

   Радиоактивни изотопи : Свойства, токсикология, деконтаминация и приложение / Атанас Боздуганов . - София : Техника, 1962 . - 316 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7494

- 766 -

19132 

Боздуганов, Атанас

   Радиотерапия на урологичните заболявания / Атанас Боздуганов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 196 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7496

- 767 -

Д 82 

Боздуганов, Атанас Георгиев

   Проучвания върху лъчечувствителността и средствата за нейното изменение : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Атанас Георгиев Боздуганов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971

   

   Т. 1 . - 286 с.

   

  

Сист. No: 2927

- 768 -

Д 82 

Боздуганов, Атанас Георгиев

   Проучвания върху лъчечувствителността и средствата за нейното изменение : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Атанас Георгиев Боздуганов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971

   

   Т. 2 . - 236 с.

   

  

Сист. No: 2928

- 769 -

II 6732 

Влахов, Кирил

   Рентгенология и радиология / Кирил Влахов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 412 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 535

- 770 -

Д 109 

Влахов, Николай Кирилов

   Съвременни радиоизотопни методики при изследване заболяванията на щитовидната жлеза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Кирилов Влахов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 164 с.

   

  

Сист. No: 20

- 771 -

Д 297 

Григоров, Любомир Ангелов

   Влияние на лъчевата терапия върху някои показатели на имунната реактивност и туморните маркери (КЕА, АФП, СП-1 и феритин) при болни с рак на млечната жлеза, белия дроб и мозъка : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Любомир Ангелов Григоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 424 с.

   

  

Сист. No: 8975

- 772 -

Д 112 

Захариева, Зоя Костова

   Възможности на радиоизотопната хепатография (Експериментални и клинични проучвания ) : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Зоя Костова Захариева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 227 с.

   

  

Сист. No: 2889

- 773 -

19899 

Захариева, Зоя Костова

   Възможности за радиоизотопна хепатография : Експериментални и клинични проучвания : Автореферат / Зоя Костова Захариева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 58 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 7521

- 774 -

Д 142 

Илиев, Емил Бойчев

   Някои възможности на бетатерапията в клиничната практика : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Емил Бойчев Илиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 170 с.

   

  

Сист. No: 2818

- 775 -

Д 25 

Карпаров, Марин Светославов

   Рентгенова терапия на белодробния рак по метода на решетките : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Марин Светославов Карпаров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 219 с.

   

  

Сист. No: 5971

- 776 -

, 28124, 28124-Рентгенология 

Наръчник по рентгенология, радиология и радиобиология  / Георги Александров Георгиев, Господин Иванов Господинов, Никола Лазаров Данов, Борислав Николов Екимски, Марин Светославов Карпаров, Димитър Константинов Константинов, Никола Атанасов Котов, Тервел Николов Маровски, Здравко Иванов Недков, Стефана Николова Поборникова, Анка Владимирова Сиракова, Иван Ангелов Узунов и др. ; Ред. Иван Николов, Иван Борисов Делов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 355 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5872

- 777 -

37532, 37532-Диагностика 

Павлова, Аделина и др.

   Коремна болка и нуклеарно-медицински диагностични възможности / Аделина Павлова, Атанас Баташки, Венцислава Яръмова . - София : Дайрект Сървисиз ООД, 2019 . - 200 с.

   Дарение от д-р Ат. Баташки - 5 екз.

   ISBN 978-619-7171-70-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15152

- 778 -

, 33251, 33251-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебно помагало за студенти по стоматология / Стефана Николова Поборникова, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Антония Иванова Недева, Георги Йорданов Йорданов, Владимир Николов Сираков, Атанас Йочев Личев и др. ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1995 . - 310 с.

   

   ISBN 954-8336-21-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 3188

- 779 -

, 33037, 33037-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова, Иван Борисов Делов и др. . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 4181

- 780 -

28085 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Никола Стоянов Малеев, Иван Борисов Делов, Атанас Михайлов Балджийски, Елена Тодорова Шейретова, Тервел Николов Маровски и др. ; Ред. Иван Ушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 192 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7603

- 781 -

32435 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по стоматология / Личо Георгиев Величков, Никола Атанасов Котов, Ангел Христов Томов, Христо Няголов Млъчков, Йордан Симеонов Тодоров ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 114 с.

   

   ISBN 954-420-077-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8473

- 782 -

37094 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Иван Борисов Делов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова и др. ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

Сист. No: 13283

- 783 -

, II 12307, II 12307-Рентгенология 

Ръководство за практически упражнения по рентгенология и радиология  : За студенти по медицина / Анка Владимирова Сиракова, Васил Георгиев Хаджидеков, Васил Стойчев Панчев, Илка Илиева Топалова, Лилия Борисова Гочева и др. ; Ред. Милчо Лесев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 63 с.

   

   ISBN 954-420-043-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 6023

- 784 -

36821, 36821-Ренгенология и радиология, 36821-Рентгенология, 36821-Рентгенология и радиология 

Ръководство по лъчева терапия и нуклеарна медицина  : За студенти / М. Янева, М. Влайкова, Л. Михова, В. Станчев, М. Маровска, А. Ботушанова ; Ред. М. Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7085-56-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12712

- 785 -

Д 101 

Узунов, Иван Ангелов

   Възможности на радиоизотопната диагностика при тумори на костите : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Ангелов Узунов . - Пловдив : ВМИ -Пловдив, 1971 . - 250 с.

   

  

Сист. No: 5828

Фармакология

- 786 -

37017, 37017-МУ-история 

[Седемдесет] 70 години катедра "Фармакология" на Медицински университет - Пловдив и 100 години от рождението на проф. д-р Пейчо Пейчев - доайен на катедрата  : История, настояще и поглед в бъдещето /  Ред. Людмил Пейчев, Иванка Костадинова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 144 с.

   

   ISBN 978-619-7085-71-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13130

- 787 -

II 14417, II 14417-Фармакология 

Basic and clinical pharmacology with toxicology  / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al. ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sofia : ARSO, 2012 . - 372 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11081

- 788 -

II 15741, II 15741-Фармакология, II 15741-Фармация 

Basic and clinical pharmacology with toxicology  / Nadka Boyadjieva, Delyan Delev, Damianka Getova, Iliya Kostadinov, Lyudmil Peychev et al. ; Ed. Nadka Boyadjieva . - 3rd ed. . - Sofia : ARSO, 2021 . - 449 p.

   

   ISBN 978-619-197-061-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19269

- 789 -

II 14638, II 14638-Фармакология 

Boyadjieva, Nadka

   Basic and clinical pharmacology with toxicology / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Anna Belcheva, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al. ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sofia : ARSO, 2015 . - 388 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12605

- 790 -

II 14580, II 14580-Фармакология, II 14580-Фармация 

Getova-Spassova, Damianka

   Short course of clinical pharmacology : For medical students english courses / Damianka Getova-Spassova . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 162 p.

   

   ISBN 978-954-8326-98-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12260

- 791 -

II 15557 

Getova-Spassova, Damianka

   Short course of clinical pharmacology : For medical students english courses / Damianka Getova-Spassova . - 2nd ed. . - Plovdiv : Lax book, 2017 . - 176 p.

   

   ISBN 978-619-189-069-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17132

- 792 -

36380, 36380-Фармакология 

Nanopharmaceutical carriers for targeted delivery of anticancer drugs  : Recent advances and rationale for future developments / Georgi Ts. Momekov, Denitsa B. Momekova, Plamen T. Peykov, Nikolay G. Lambov . - Plovdiv : Makros, 2013 . - 95 p.

   

   ISBN 978-954-561-311-1 

  

Сист. No: 11250

- 793 -

37375, 37375-Фармакология 

Pharmacology handbook  : For medical and dental students / L. Peychev, D. Delev, I. Kostadinov, M. Georgieva-Kotetarova, D. Dimitrova, H. Zlatanova, A. Mihailova, M. Topolov, M. Shishmanova-Doseva ; Ред. I. Kostadinov, D. Delev . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2018 . - 263 p.

   

   ISBN 978-619-237-006-0 

 корица 

Сист. No: 13995

- 794 -

35627 

Алексиев, Вл. и др.

   Фармакология : Основи на фармакотерапията / Вл. Алексиев, П. Николов . - 5 доп. изд. . - София : Без св. за изд., 1949 . - 384 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9471

- 795 -

I 1991 

Алексиев, Владимир и др.

   Лекарственик с рецепти / Владимир Алексиев, Петър Николов . - София : Без св. за изд., 1943 . - 291 с.

   

  

Сист. No: 9470

- 796 -

Д 386 

Андонова, Величка Йорданова

   Наночастици с индометацин - лекарство-освобождаващи системи за приложение в очите : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Величка Йорданова Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 11793

- 797 -

36523 

Андонова, Величка Йорданова

   Наночастици с индометацин - лекарство-освобождаващи системи за приложение в очите : Автореферат / Величка Йорданова Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 11794

- 798 -

37948 

Апостолова, Елисавета

   Експериментални модели на зависимост и болка при животни / Елисавета Апостолова . - Асеновград : Екобелан, 2020 . - 144 с.

   Дарение от Е. Апостолова

   ISBN 978-619-7561-17-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19689

- 799 -

Д 429 

Апостолова, Елисавета Георгиева

   Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на ретигабин : Дисертационен труд / Елисавета Георгиева Апостолова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 123 с.

   

 корица 

Сист. No: 12608

- 800 -

36782 

Апостолова, Елисавета Георгиева

   Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на ретигабин : Автореферат / Елисавета Георгиева Апостолова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 56 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12609

- 801 -

Д 362 

Биляли, Сефедин Намик

   Фармакологично и биохимично проучване на полифенолни съединения от Hypericum annulatum и Aesculus hippocastanum, L. : Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Сефедин Намик Биляли . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 139 с.

   

  

Сист. No: 11239

- 802 -

36381 

Биляли, Сефедин Намик

   Фармакологично и биохимично проучване на полифенолни съединения от Hypericum annulatum и Aesculus hippocastanum, L. : Автореферат / Сефедин Намик Биляли . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 48 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11251

- 803 -

Д 505 

Боянов, Красимир Огнянов

   Влияние на модулатори с доказан антикоагулантен ефект върху гликолизата и процеси на фосфорилиране в човешки тромбоцити : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Красимир Огнянов Боянов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 113 с.

   

 корица 

Сист. No: 13519

- 804 -

37200 

Боянов, Красимир Огнянов

   Влияние на модулатори с доказан антикоагулантен ефект върху гликолизата и процеси на фосфорилиране в човешки тромбоцити : Автореферат / Красимир Огнянов Боянов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 42 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13520

- 805 -

37180 

Василева, Лилия Владимирова

   Проучване ефектите на екстракти от Rhodiola rosea L. и Curcuma loga L. и техните активни компоненти Салидрозид и Куркумин върху модел на хроничен стрес : Автореферат / Лилия Владимирова Василева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 48 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13485

- 806 -

Д 176 

Георгиев, Георги Станков

   Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Станков Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 185 с.

   

  

Сист. No: 6015

- 807 -

35624 

Георгиев, Георги Станков

   Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета : Автореферат / Георги Станков Георгиев . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 36 с.

   

  

Сист. No: 9466

- 808 -

Д 385 

Георгиева-Котетарова, Мария Тодорова

   Експериментално изследване на противовъзпалително и невропротективно действие на atorvastatin и rosuvastatin : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Тодорова Георгиева-Котетарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 173 с.

   

 корица 

Сист. No: 11778

- 809 -

36546 

Георгиева-Котетарова, Мария Тодорова

   Експериментално изследване на противовъзпалително и невропротективно действие на atorvastatin и rosuvastatin : Автореферат / Мария Тодорова Георгиева-Котетарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 11879

- 810 -

34517 

Гетова-Спасова, Дамянка Петева

   Нива на въздействие върху ГАМК-ергичната медиация и възможности за повлияването й с фармакологични средства при контрола на гърчовите прояви и когнитивните функции : Автореферат / Дамянка Петева Гетова-Спасова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 84 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 2295

- 811 -

Д 396 

Грекова, Даниела Димитрова

   Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с бронхиална астма : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Даниела Димитрова Грекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 175 с.

   

 корица 

Сист. No: 11981

- 812 -

37633 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Автореферат / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15674

- 813 -

Д 573 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 134 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15675

- 814 -

36461 

Димитрова, Даринка Славчева

   Сравнително експериментално изследване на ефектите на холинестеразни инхибитори върху модели на увредени паметови функции : Автореферат / Даринка Славчева Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 46 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11663

- 815 -

36572 

Димитрова, Стела

   Идентификация и антиоксидантна активност на изопреноиди от биомаса на психрофилни дрожди : Автореферат / Стела Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 43 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 11918

- 816 -

37066 

Дончева, Нина Димитрова

   Сравнително експериментално изследване на аналгетично и противовъзпалително действие на средства, прилагани за съпътстваща терапия на болката : Автореферат / Нина Димитрова Дончева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 47 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13203

- 817 -

Д 484 

Дончева, Нина Димитрова

   Сравнително експериментално изследване на аналгетично и противовъзпалително действие на средства, прилагани за съпътстваща терапия на болката : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нина Димитрова Дончева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 127 с.

   

 корица 

Сист. No: 13342

- 818 -

Д 525 

Златанова, Христина Иванова

   Експериментално фармакологично проучване на аналгетична и противовъзпалителна активност на новосинтезирани пиролови съединения : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Христина Иванова Златанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 230 с.

   

 корица 

Сист. No: 13757

- 819 -

37292 

Златанова, Христина Иванова

   Експериментално фармакологично проучване на аналгетична и противовъзпалителна активност на новосинтезирани пиролови съединения : Автореферат / Христина Иванова Златанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13758

- 820 -

Д 459 

Иванова, Станислава Димитрова

   Фармакоаналитичен контрол на хранителни добавки с андрогенно действие : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Станислава Димитрова Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 100 с.

   

 корица 

Сист. No: 12934

- 821 -

36918 

Иванова, Станислава Димитрова

   Фармакоаналитичен контрол на хранителни добавки с андрогенно действие : Автореферат / Станислава Димитрова Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 37 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12935

- 822 -

II 9668, II 9668-Фармация 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, А. Бойчинов, П. Николов . - 4 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 331 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 460

- 823 -

II 5353 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, П. Николов, А. Бойчинов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1966 . - 292 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 6145

- 824 -

II 7529 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, П. Николов, А. Бойчинов . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1969 . - 319 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8829

- 825 -

35640 

Кантарев, Николай Константинов

   Фармакологична характеристика на проявите на отнемане след многократно третиране с дифенилхидантоин (експериментални проучвания) : Автореферат / Николай Константинов Кантарев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 32 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9496

- 826 -

II 14769, II 14769- Фармакология, II 14769-Фармакология 

Караиванова, Маргарита и др.

   Лекарствен справочник 2016 / Маргарита Караиванова, Людмил Пейчев, Станислав Георгиев . - София : Теа дизайн ООД, 2016 . - 496 с.

   

   ISBN 978-619-90647-3-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13282

- 827 -

II 14229 

Касърова, М. и др.

   Технология на лекарствата с биофармация : Учебна тетрадка за студенти по фармация : Ч. 1- / М. Касърова, Бисера Пиличева, Величка Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010

   

   Ч. 2. Стерилни лекарствени форми. Фитопрепарати . - 97 с.

   

 корица 

Сист. No: 10296

- 828 -

37197 

Кацарова, Мариана

   Химичен състав, антиоксидантен потенциал и биологична активност на растения с анксиолитично действие : Автореферат / Мариана Кацарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 49 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13514

- 829 -

37283, 37283-Фармакология, 37283-Фармация 

Клинична фармакология  : За студенти по медицина / А. Рангелов, Д. Убенова, Д. Делев, Д. Димитрова, И. Костадинова, И. Костадинов, Л. Пейчев, М. Манова ; Ред. И. Костадинова . - 2. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 279 с.

   

   ISBN 978-619-7085-96-9 

 корица 

Сист. No: 13736

- 830 -

Д 492 

Кокова, Весела Юлиева

   Експериментално изследване фармакологичните ефекти на етифоксин върху нервни и нервно-мускулни структури : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Весела Юлиева Кокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 185 с.

   

 корица 

Сист. No: 13382

- 831 -

37142 

Кокова, Весела Юлиева

   Експериментално изследване фармакологичните ефекти на етифоксин върху нервни и нервно-мускулни структури : Автореферат / Весела Юлиева Кокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13383

- 832 -

Д 384 

Костадинов, Илия Димитров

   Кломипрамин и флуоксетин - аналгетично противовъзпалително действие в експеримент : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илия Димитров Костадинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 182 с.

   

 корица 

Сист. No: 11776

- 833 -

36509 

Костадинов, Илия Димитров

   Кломипрамин и флуоксетин - аналгетично противовъзпалително действие в експеримент : Автореферат / Илия Димитров Костадинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 11777

- 834 -

35599 

Костадинова, Иванка Илиева

   Експериментална характеристика на толерантност към някои противоепилептични средства : Автореферат / Иванка Илиева Костадинова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 31 с.

   

  

Сист. No: 9443

- 835 -

35959 

Кръстев, Атанас Димитров

   Мотилитет и евакуаторна функция на гастроинтестиналния тракт - in vitro и in vivo проучвания при медикаментозна стимулация и инхибиция на гладката мускулатура : Автореферат / Атанас Димитров Кръстев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 82 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10187

- 836 -

II 14150, II 14150-Фармакология, II 14150-Фармация 

Ксенобиотици - токсичност, превантивни и терапевтични стратегии  : За студенти по фармация / Маргарита Христова Караиванова, Елинка Кръстева, Илия Димитров Костадинов, Делян Пенев Делев и др. ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2008 . - 312 с.

   

   ISBN 978-954-334-076-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9757

- 837 -

Д 535 

Лукова, Паолина Кънчева

   Изследване пребиотичния потенциал на полизахариди при някои видове от род Plantago L., разпространени в България : Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Паолина Кънчева Лукова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 173 с.

   

 корица 

Сист. No: 13934

- 838 -

37361 

Лукова, Паолина Кънчева

   Изследване пребиотичния потенциал на полизахариди при някои видове от род Plantago L., разпространени в България : Автореферат / Паолина Кънчева Лукова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 40 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13935

- 839 -

I 1966 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - Пловдив : ИК ВАП, 2005 . - 606 с.

   

   ISBN 954-9806-55-3 

  

Сист. No: 7525

- 840 -

35432, 35432-Лекарствени справочници, 35432-Фармакология, 35432-Фармацевтични справочници 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2006 . - 640 с.

   

   ISBN 954-9806-55-3 

 корица 

Сист. No: 8965

- 841 -

II 14140, II 14140-Фармацевтични справочници 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - [6 изд.] . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 742 с.

   

   ISBN 978-954-9806-75-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9715

- 842 -

K 50 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - 7. изд. . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 877 с.

   

   ISBN 978-954-8326-30-8 

  

Сист. No: 11516

- 843 -

II 14532, II 14532-Фармакология 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - 8. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 1120 с.

   

   ISBN 978-954-8326-93-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12028

- 844 -

II 14768 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - 9. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 1152 с.

   

   ISBN 978-619-189-051-4 

 корица 

Сист. No: 13280

- 845 -

, 34520 

Минкова, Галя Димитрова

   Газово-хроматографски методи за лекарствен мониторинг на антиконвулсанти : Автореферат / Галя Димитрова Минкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 2292

- 846 -

Д 561 

Михайлова, Анита Стоянова

   Експериментално повлияване на паметови функции, възпаление и имуномодулация при приложението на прамипексол и толкапон : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анита Стоянова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 199 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15278

- 847 -

37552 

Михайлова, Анита Стоянова

   Експериментално повлияване на паметови функции, възпаление и имуномодулация при приложението на прамипексол и толкапон : Автореферат / Анита Стоянова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 52 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15280

- 848 -

Д 534 

Михайлова, Анна Атанасова

   Епидемиологично и фармакоикономическо проучване на кортикостероидната профилактика на "Хиалинно-мембранна болест" при преждевременно родени деца : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анна Атанасова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 142 с.

   

 корица 

Сист. No: 13932

- 849 -

37360 

Михайлова, Анна Атанасова

   Епидемиологично и фармакоикономическо проучване на кортикостероидната профилактика на "Хиалинно-мембранна болест" при преждевременно родени деца : Автореферат / Анна Атанасова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13933

- 850 -

II 3873 

Николов, П. и др.

   Учебник по фармакология / П. Николов, Д. Пасков, В. Петков . - 3 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 383 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7842

- 851 -

I 2036 

Николов, П. и др.

   Лекарственик с рецептура / П. Николов, Д. Пасков . - 2. изд. . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 560 с.

   Дарение от д-р Калайджиев

 корица 

Сист. No: 13642

- 852 -

37596 

Николов, П. и др.

   Учебник по фармакология / П. Николов, Д. Пасков, В. Петков . - София : Наука и изкуство, 1956 . - 536 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15397

- 853 -

II 8493 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1972

   

   Ч. 1 . - 477 с.

   

 корица 

Сист. No: 7486

- 854 -

II 8493 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1972

   

   Ч. 2 . - 445 с.

   

 корица 

Сист. No: 7487

- 855 -

II 7323 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София : ВМИ - София, 1970

   

   Ч. 1 . - 371 с.

   

 корица 

Сист. No: 7491

- 856 -

II 9098 

Пасков, Д. и др.

   Фармакология : Учебник за студенти / Д. Пасков, П. Пейчев . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 591 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7820

- 857 -

18743 

Пасков, Д. и др.

   Фармакология : Лекционен курс за студенти медици и стоматолози : В 2 т. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1977

   

   Т. 1 . - 516 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9592

- 858 -

Д 493 

Пейчев, Живко Людмилов

   Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Живко Людмилов Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 138 с.

   

 корица 

Сист. No: 13384

- 859 -

37143 

Пейчев, Живко Людмилов

   Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика : Автореферат / Живко Людмилов Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 44 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13385

- 860 -

35865 

Пейчев, Людмил и др.

   Хомеопатичен справочник : От симптома към медикамента , от медикамента към симптома / Людмил Пейчев, Хюсник Бояджиян . - София : Изток - Запад, 2009 . - 809 с.

   

   ISBN 954-321-524-9 

  

Сист. No: 10003

- 861 -

35601 

Пейчев, Людмил Пейчев

   Нови експериментални данни в неврофармакологичната характеристика на натриевия валпроат при многократно приложение и след отнемането му : Автореферат / Людмил Пейчев Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 43 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 9445

- 862 -

5441 

Пейчев, П.

   Ръководство по рецептура и обща фармакология / П. Пейчев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1961 . - 112 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9503

- 863 -

35644 

Пейчев, П. П. и др.

   Мед, пчелно млечице и пчелна отрова / П. П. Пейчев, Д. К. Торева . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1964 . - 87 с.

   

  

Сист. No: 9502

- 864 -

18842 

Пейчев, Пейчо и др.

   Лечебните и хранителни свойства на млякото и млечните продукти / Пейчо Пейчев, Пеню П. Пенев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 159 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7493

- 865 -

37754 

Пенков, Димитър Георгиев

   Технологични проучвания на екстракти от листа на Betula pendula и изследване на тяхната биологична активност : Автореферат / Димитър Георгиев Пенков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17743

- 866 -

Д 594 

Пенков, Димитър Георгиев

   Технологични проучвания на екстракти от листа на Betula pendula и изследване на тяхната биологична активност : Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Димитър Георгиев Пенков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 160 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17744

- 867 -

Д 336 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 138 с.

   

  

Сист. No: 10784

- 868 -

36208 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Автореферат / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 31 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 10785

- 869 -

CD 70 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Автореферат / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 1 disc

   

  

Сист. No: 10922

- 870 -

II 15750 

Рангелов, А.

   Клинична фармакология : За студенти по медицина / А. Рангелов, Д. Гетова, Д. Убенова, Д. Делев, Д. Димитрова, И. Костадинова, И. Костадинов, Л. Пейчев, М. Ганева, М. Манова ; Ред. И. Костадинова . - Пловдив : Летера, 2015 . - 312 с.

   

   ISBN 978-619-179-051-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19663

- 871 -

36218, 36218-Фармакология 

Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще и бъдеще  / Людмила Владимирова-Китова, Мария Токмакова, Федя Николов, Жанет Грудева, Владимир Ходжев, Димо Василев, Жанет Минева, Николай Атанасов, Николай Здравков, Красимир Карастанев, Бистра Добрева, Петър Николов и др. ; Ред. Людмила Владимирова-Китова . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 367 с.

   Дарение от проф. Ж. Грудева - 2 екз.

   ISBN 978-954-8326-44-5 

  

Сист. No: 10810

- 872 -

, 24313, 24313-Фармакология 

Ръководство за практически упражнения по фармакология  : За студенти по медицина / А. Белчева, В. Влахов, Н. Георгиев, Н. Кантарев, Н. Никифоров и др. ; Ред. Д. Желязков . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 171 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5933

- 873 -

10837, 10837-Фармакология 

Ръководство за практически упражнения по фармакология  : За студенти по медицина / Ираида Бантутова, Надка Бояджиева, Милка Власковска, Георги Петров Георгиев, Никифор Никифоров и др. ; Ред. Р. Овчаров, П. Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 164 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7827

- 874 -

, II 12083, II 12083-Фармация 

Ръководство за практически упражнения по фармакология и токсикология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / А. Аструг, Ир. Бантутова, Н. Бояджиева, Д. Торева, Н. Никифоров и др. ; Ред. Ив. Крушков, М. Мичева . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 180 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 6032

- 875 -

II 14423 

Ръководство по клинична фармакология  / Радослав Радев, Людмил Пейчев, Стефан Радев и др. . - 3. прераб. и доп. изд. . - Стара Загора : УИ "Св. Климент Охридски", 2010 . - 113 с.

   

   ISBN 978-954-07-3136-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11095

- 876 -

37213 

Сарачева, Кремена Емилова

   In vivo и in vitro проучване ефектите на триптани второ поколение върху поведенчески функции и a. carotis communis : Автореферат / Кремена Емилова Сарачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 43 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 13567

- 877 -

Д 507 

Сарачева, Кремена Емилова

   In vivo и in vitro проучване ефектите на триптани второ поколение върху поведенчески функции и a. carotis communis : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Кремена Емилова Сарачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 123 с.

   

 корица 

Сист. No: 13568

- 878 -

, 33490-Фармация 

Сборник от рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  : Учебно пособие с протоколи за студенти-медици / Георги Георгиев, Д. Гетова, Н. Кантарев, И. Костадинова, М. Милушева, Л. Пейчев, Д. Убенова ; Ред. А. Рангелов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 158 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 3930

- 879 -

35578 

Сборник рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  / Г. Георгиев, Д. Гетова, И. Костадинова, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова . - 5 изд. . - Пловдив, 1999 . - 156 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9412

- 880 -

36107 

Сборник рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  : Учебно пособие за студенти по дентална медицина / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, И. Костадинова, Ил. Костадинов, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова ; Ред. А. Рангелов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 183 с.

   

   ISBN 978-954-9549-29-4 

  

Сист. No: 10542

- 881 -

35799, 35799-Фармакология 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти по фармация / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, Н. Дончева, И. Костадинова, И. Костадинова, Л. Пейчев, М. Милушева, А. Рангелов, Д. Убенова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 212 с.

   

   ISBN 954-9549-33-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9833

- 882 -

36108, 36108-Фармакология 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти по медицина / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, Н. Дончева, И. Костадинова, И. Костадинов, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова ; Ред. Д. Гетова . - 7 осн. прераб. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 239 с.

   

   ISBN 978-954-9549-34-8 

  

Сист. No: 10543

- 883 -

37187 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти магистър фармацевти / И. Костадинова, Д. Гетова, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова, Д. Димитрова, И. Костадинов, Д. Делев, А. Михайлова, Н. Дончева, М. Георгиева, М. Шишманова, Е. Апостолова, М. Тополов ; Ред. Людмил Пейчев . - 2. доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 275 с.

   

 корица 

Сист. No: 13493

- 884 -

37573 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти по дентална медицина / Д. Гетова, М. Георгиева, Д. Делев, Д. Димитрова, Н. Дончева, И. Костадинова, И. Костадинов, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова, М. Шишманова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 211 с.

   

   ISBN 978954-9549-62-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15357

- 885 -

37737, 37737-Фармакология, 37737-Фармация 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти магистър фармацевти / Л. Пейчев, И. Костадинова, Д. Делев, И. Костадинов, Д. Димитрова, Н. Дончева, М. Шишманова-Досева, Е. Апостолова, А. Михайлова, М. Тополов, В. Кокова, К. Сарачева, М. Георгиева-Котетарова, Хр. Златанова, И. Кандиларов, Н. Вилмош ; Ред. Людмил Пейчев . - 4. доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 305 с.

   

   ISBN 978-619-237-062-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17402

- 886 -

37938 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : за студенти по медицина / А. Рангелов, А. Михайлова, В. Кокова, Д. Гетова, Д. Убенова, Д. Делев, Д. Димитрова, Е. Апостолова, И. Костадинова, И. Костадинов, Л. Пейчев, М. Тополов, М. Георгиева-Котетарова, М. Шишманова-Досева, Н. Дончева ; Ред. Д. Гетова . - 2. осн. прераб. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 256 с.

   

   ISBN 978-954-9549-34-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19665

- 887 -

37374, 37374-Фармакология 

Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти по медицина / А. Рангелов, А. Михайлова, В. Кокова, Д. Убенова, Д. Делев, Д. Димитрова, Е. Апостолова, И. Костадинова, И. Кандиларов, И. Костадинов, Л. Пейчев, К. Сарачева, М. Тополов, М. Георгиева-Котетарова, М. Шишманова-Досева, Н. Дончева, Хр. Златанова ; Ред. Делян Делев, Илия Костадинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018 . - 304 с.

   

   ISBN 978-619-237-005-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13988

- 888 -

II 14178, II 14178-Фармация 

Синтез и анализ на някои бета-лактамни антибиотици  / Пл. Пейков, Ал. Златков, Д. Обрешкова, Ив. Пенчева . - София : Без св. за изд., 2009 . - 84 с.

   

   ISBN 954-91354-1-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9970

- 889 -

II 13816, II 13816-Фармакология 

Стоматологична фармакология

   Учебник по фармакология за стоматолози : За студенти, специализанти и докторанти / Дамянка Петева Гетова-Спасова, Иванка Илиева Костадинова, Людмил Пейчев Пейчев, Жоржета Стоянова Бочева, Йорданка Параскова Будевска и др. ; Ред. Надка Иванова Бояджиева . - София : МИ "АРСО", 2005 . - 275 с.

   

   ISBN 954-9301-11-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 7409

- 890 -

Д 487 

Тополов, Мариян Красимиров

   Сравнително изследване на ефектите на оланзапин и арипипразол върху модели на променени паметови функции : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мариян Красимиров Тополов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 131 с.+1disk

   

 корица 

Сист. No: 13349

- 891 -

37121 

Тополов, Мариян Красимиров

   Сравнително изследване на ефектите на оланзапин и арипипразол върху модели на променени паметови функции : Автореферат / Мариян Красимиров Тополов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 46 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13350

- 892 -

35600 

Торева, Димитра Колева

   Прояви на толерантност и физическа зависимост при противоепилептични средства (Експериментална характеристика с фармакологичен анализ) : Автореферат / Димитра Колева Торева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 109 с.

   

  

Сист. No: 9444

- 893 -

, II 12158 

Узунов, П. и др.

   Фармакология : Учебник за студенти по стоматология / П. Узунов, Иван Крушков, Димитрина Колева Торева . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 208 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 2047

- 894 -

II 14404, II 14404-Фармакология, II 14404-Фармация 

Учебник по фармакология  : Учебник за студенти по дентална медицина и за студенти от Медицинските колежи / Надка Иванова Бояджиева, Георги Асенов Богданов, Дамянка Петева Гетова-Спасова, Иванка Илиева Костадинова, Людмил Пейчев Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева . - София : АРСО, 2012 . - 244 с.

   

   ISBN 978-954-9301-82-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11022

- 895 -

, II 13640, II 13640-Фармакология, II 13640-Фармация 

Фармакология  / Мила Власковска, Иванка Костадинова, Иван Ламбев, Дамянка Гетова, Иван Крушков и др. ; Ред. А. Белчева, П. Узунов . - 3 прер. и доп. изд. . - [София] : Знание, 2003 . - 406 с.

   

   ISBN 954-621-203-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 2644

- 896 -

, II 11669, II 11669-Фармация 

Фармакология  : За студенти по медицина / Ираида Ивановна Бантутова, Цветан Стефанов Бояджиев, Надка Иванова Бояджиева, Милка Василева Власковска, Димитрина Колева Торева и др. ; Ред. Р. Овчаров . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 389 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 5988

- 897 -

II 11701 

Фармакология  : За студенти по стоматология / Георги Станков Георгиев, Иван Маринов Крушков, Димитрина Колева Торева, Петко Димитров Узунов и др. ; Ред. Р. Овчаров, Вл. Мицов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 196 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7819

- 898 -

II 12252, II 12252-Фармакология, II 12252-Фармация 

Фармакология  : Учебник за студенти по медицина / Ир. Бантутова, А. Белчева, Н. Бояджиева, М. Власковска, Д. Торева и др. ; Ред. Петко Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 355 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7832

- 899 -

II 14144, II 14144-Фармакология 

Фармакология  : Учебник за студенти по хуманна медицина / Анна Беронова-Белчева, Жоржета Стоянова Бочева, Надка Иванова Бояджиева, Иванка Илиева Костадинова, Дамянка Петева Гетова-Спасова и др. ; Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева . - София : МИ "АРСО", 2009 . - 566 с.

   

   ISBN 954-9301-42-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9746

- 900 -

II 14380, II 14380-Фармакология, II 14380-Фармация 

Фармакология  : За студенти и специализанти / Маргарита Христова Караиванова, Николай Дамянов Данчев, Спиро Михайлов Константинов, Людмил Пейчев, Ирина Николова и др. ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2011 . - 390 с.

   

   ISBN 978-954-334-127-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10901

- 901 -

II 14405, II 14405-Фармакология, II 14405-Фармация 

Фармакология  : Учебник за студенти по хуманна медицина / Анна Белчева, Жоржета Бочева, Надка Бояджиева, Иванка Костадинова, Дамянка Гетова-Спасова и др. ; Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева . - 2 актуализирано изд. . - София : АРСО, 2010 . - 604 с.

   

   ISBN 978-954-9301-62-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11028

- 902 -

II 14744, II 14744-Фармакология 

Фармакология  / Маргарита Христова Караиванова, Николай Дамянов Данчев, Спиро Михайлов Константинов, Георги Цветанов Момеков, Людмил Пейчев и др. ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2016 . - 504 с.

   

   ISBN 978-954-334-127-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13164

- 903 -

II 14833, II 14833-Фармакология 

Фармакология  : За помощник-фармацевти, медицински сестри и акушерки / Иванка Костадинова, Людмил Пейчев, Делян Делев, Илия Костадинов, Даринка Димитрова, Мария Георгиева-Котетарова, Михаела Шишманова-Досева, Елисавета Апостолова, Нина Дончева, Живко Пейчев, Мариян Тополов, Весела Кокова, Ангел Рангелов, Дафинка Убенова, Анита Михайлова, Христина Златанова, Василка Илиева, Лилия Василева, Кремена Сарачева, Илин Кандиларов ; Ред. Иванка Костадинова, Людмил Пейчев . - Пловдив : Екзакт 93 ЕООД, 2017 . - 298 с.

   Дарение от проф. Ив. Костадинова и проф. Л. Пейчев

   ISBN 978-954-350-243-4 

 корица 

Сист. No: 13663

- 904 -

II 14493, II 14493-Фармакология 

Фармакология и токсикология  / Анри Аструг, Анна Белчева-Беронова, Дамянка Гетова-Спасова, Иванка Костадинова, Людмил Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - София : АРСО, 2014 . - 733 с.

   

   ISBN 978-954-9301-94-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11683

- 905 -

II 14734, II 14734-Фармакология 

Фармакология и токсикология  / Анри Аструг, Анна Белчева-Беронова, Дамянка Гетова-Спасова, Иванка Костадинова, Людмил Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - 2. изд. . - София : АРСО, 2017 . - 750 с.

   

   ISBN 978-619-197-024-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13106

- 906 -

II 14910, II 14910-Фармакология 

Фармакология и токсикология  / Анри Аструг, Анна Белчева-Беронова, Дамянка Гетова-Спасова, Иванка Костадинова, Людмил Пейчев и др. ; Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - 3. изд. . - София : АРСО, 2019 . - 762 с.

   

   ISBN 978-619-197-039-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14907

- 907 -

II 13391

Фармакотерапевтичeн справочник 2000  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - 3 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2000 . - 1036 с.

   

   ISBN 954-9666-16-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1554

- 908 -

II 13103

Фармакотерапевтичен справочник 1998  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - Пловдив : МИ "Райков", 1998 . - 983 с.

   

   ISBN 954-9666-02-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 4921

- 909 -

, II13089-Фармацевтични справочнициII 13089

Фармакотерапевтичен справочник 1999  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - Пловдив : МИ "Райков", 1999 . - 1080 с.

   

   ISBN 954-9666-08-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 5268

- 910 -

II 14003, II 14003-Фармакология, II 14003-Фармация 

Фармакотерапия за фармацевти  / М. Караиванова, Н. Данчев, М. Мичева, В. Цекова, С. Константинов и др. ; Ред. Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2006 . - 424 с.

   

   ISBN 954-334-027-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8788

- 911 -

II 14623, II 14623-Фармакология 

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация  : В 2 ч. /  Ред. Маргарита Караиванова, Спиро Константинов . - София : СОФТТРЕЙД, 2014

   

   Ч. 1 / Маргарита Христова Караиванова, Спиро Михайлов Константинов, Георги Цветанов Момеков, Вирджиния Йорданова Цанкова, Делян Пеев Делев . - 228 с.

   

   ISBN 978-954-334-158-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12515

- 912 -

II 14623, II 14623-Фармакология 

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация  : В 2 ч. /  Ред. Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2014

   

   Ч. 2 / Маргарита Караиванова, Мария Орбецова, Мария Манова, Делян Делев, Иванка Ненова, Жанет Грудева-Попова, Людмил Пейчев, Анастасия Тренова, и др. . - 502 с.

   

   ISBN 978-954-334-160-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12516

- 913 -

36829, 36829-Фармакология 

Фитотерапия  / Божидарка Хаджиева, Лили Пейкова, Мая Георгиева, Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС, 2015 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-561-355-5 

 корица 

Сист. No: 12730

- 914 -

II 5843 

Фурнаджиев, Г. и др.

   Фармакология : За студенти по стоматология / Г. Фурнаджиев, Д. Торева . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 231 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 7828

- 915 -

II 14680, II 14680-Фармация 

Хаджиева, Божидарка

   Фармакогнозия : Учебно помагало за помощник-фармацевти : В 2 ч. / Божидарка Хаджиева . - Пловдив : МАКРОС, 2014-2016

   

   Ч. 1 . - 2014 . - 111 с.

   

   ISBN 978-954-561-347-0 

  

Сист. No: 12731

- 916 -

36739 

Шишманова-Досева, Михаела Стилианова

   Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове : Автореферат / Михаела Стилианова Шишманова-Досева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12522

- 917 -

Д 428 

Шишманова-Досева, Михаела Стилианова

   Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Михаела Стилианова Шишманова-Досева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 12564

- 918 -

35094 

Юруков, Б.

   Фармакология : За медици : Т. 1- / Б. Юруков . - София : ПТПК "Тодор Димитров", 1948-

   

   Т.1 . - 1948 . - 568 с.

   

  

Сист. No: 7817

- 919 -

35474 

Юруков, Б. и др.

   Странични прояви при лекарствената терапия / Б. Юруков, П. Стоянов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1963 . - 159 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9109

Фармация

- 920 -

36252 

Балабанов, Павел Петров

   Фармакоикономическо проучване на монотерапия с Carbamazepine (Finlepsin, Tegretol), Oxcarbazepine (Trileptal) и Valproate (Depakine chrono) при пациенти с епилепсия : Автореферат / Павел Петров Балабанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 38 с. + 1 CD-ROM

   

 пълен текст 

Сист. No: 10883

- 921 -

37869 

Гвоздева, Яна Жекова

   Подходи за маскиране вкуса на еналаприл малеат в диспергиращи се в устата таблетки за детска практика : Автореферат / Яна Жекова Гвоздева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 18910

- 922 -

Д 609 

Гвоздева, Яна Жекова

   Подходи за маскиране вкуса на еналаприл малеат в диспергиращи се в устата таблетки за детска практика : Дисертационен труд / Яна Жекова Гвоздева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 140 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 18911

- 923 -

Д 617 

Георгиева, Йоана Пенчева

   Scutellaria Altissima L. (Lamiaceae) - източник на биологично значими флавоноиди и дитерпени : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йоана Пенчева Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 127 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 19640

- 924 -

37926 

Георгиева, Йоана Пенчева

   Scutellaria Altissima L. (Lamiaceae) - източник на биологично значими флавоноиди и дитерпени : Автореферат / Йоана Пенчева Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 57 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 19641

- 925 -

36583 

Грекова, Даниела Димитрова

   Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с бронхиална астма : Автореферат / Даниела Димитрова Грекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 74 с.

   

 корица 

Сист. No: 12011

- 926 -

34633 

Димитрова, Златка

   История на фармацията / Златка Димитрова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 1999 . - 252 с.

   

   ISBN 954-07-1385-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 2535

- 927 -

34827, 34827-Фармация 

Димитрова, Златка

   История на фармацията / Златка Димитрова . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2003 . - 255 с.

   

   ISBN 954-07-1739-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 6885

- 928 -

34792, 34792-Фармация 

Димитрова, Златка Д. и др.

   Социална фармация : Учебник за помощник-фармацевти / Златка Д. Димитрова, Димитър Ат. Димитров . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 256 с.

   

   ISBN 954-420-068-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 6657

- 929 -

35793, 35793-Фармация 

Димитрова, Златка Д. и др.

   Социална фармация и фармацевтично законодателство : Учебник за помощник-фармацевти / Златка Д. Димитрова, Димитър Ат. Димитров, Илко Н. Гетов . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 2008 . - 268 с.

   

   ISBN 954-420-268-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9822

- 930 -

35792, 35792-Фармация 

Димитрова, Златка и др.

   Фармакоикономика : Учебник за студенти по фармация и медицина, лекари, фармацевти, икономисти и специалисти по здравен мениджмънт / Златка Димитрова, Гео Нешев . - София : МИ "АРСО", 2008 . - 205 с.

   

   ISBN 954-9301-43-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9821

- 931 -

36041 

Димитрова, Златка и др.

   Фармацевтични грижи / Златка Димитрова, Валентина Петкова, Станислав Георгиев . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2009 . - 420 с.

   

   ISBN 978-954-07-2868-1 

  

Сист. No: 10358

- 932 -

36313, 36313-Фармакология, 36313-Фармация 

Еврофарма - 2  : Избрани глави от съвременната клинична фармакология, фармакотерапия и клинична фармация / Деян Денев, Златка Димитрова, Екатерина Петкова, Станислав Георгиев, Даниела Грекова, Стоян Пъпанов и др. ; Ред. Гео Нешев, Златка Димитрова . - София : АРСО, 2012 . - 376 с.

   

   ISBN 978-954-9301-81-6 

  

Сист. No: 11080

- 933 -

Д 380 

Иванов, Калин Валентинов

   Подходи за аналитичен контрол на аминокиселини в състава хранителни добавки : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Калин Валентинов Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 160 с.

   

 корица 

Сист. No: 11770

- 934 -

36506 

Иванов, Калин Валентинов

   Подходи за аналитичен контрол на аминокиселини в състава хранителни добавки : Автореферат / Калин Валентинов Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 52 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 11771

- 935 -

36238, 36238-Фармация 

История на фармацията  / Златка Димитрова, Станислав Георгиев, Калина Андреевска, Димитър Димитров . - 3. изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2010 . - 255 с.

   Дарение от проф. Л. Пейчев - 1 екз.

   ISBN 978-954-07-3096-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10873

- 936 -

Д 513 

Кацаров, Пламен Димитров

   Полимерни микросфери с доксиламин и пиридоксин за назално приложение : Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Пламен Димитров Кацаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 152 с.

   

 корица 

Сист. No: 13611

- 937 -

37232 

Кацаров, Пламен Димитров

   Полимерни микросфери с доксиламин и пиридоксин за назално приложение : Автореферат / Пламен Димитров Кацаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 54 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13612

- 938 -

36584 

Маджаров, Васил Георгиев

   Анализ на законодателните и пазарни механизми на търговията на едро с лекарствени продукти у нас : Автореферат / Васил Георгиев Маджаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 40 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12013

- 939 -

Д 399 

Маджаров, Васил Георгиев

   Анализ на законодателните и пазарни механизми на търговията на едро с лекарствени продукти у нас : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Васил Георгиев Маджаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 114 с.

   

 корица 

Сист. No: 12014

- 940 -

37820, 37820-Наука. Образование 

Михайлова, Анна

   Добра фармацевтична практика в обучението на помощник-фармацевти / Анна Михайлова . - [Пловдив] : FastPrintBooks, б. г. . - 187 с.

   Дарение от ст. преп. А. Михайлова

   ISBN 978-619-236-208-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18375

- 941 -

37821, 37821-Фармация, 37821-Фармация. Фармакология 

Михайлова, Анна и др.

   Здравноикономическа оценка на разходите за преждевременно родени деца с дихателни усложнения / Анна Михайлова, Николета Парахулева . - [Пловдив] : FastPrintBooks, б. г. . - 267 с.

   Дарение от ст. преп. А. Михайлова

   ISBN 978-619-236-207-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18376

- 942 -

37979 

Младенов, Румен

   Фармацевтична ботаника : В 2 ч. / Румен Младенов, Илия Чешмеджиев, Иванка Димитрова, Детелина Белкинова, Иванка Тенева и др. ; Ред. Илия Василев Чешмеджиев . - 2 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2017-2018

   

   Ч. 1 . - 2018 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-202-313-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19782

- 943 -

II 14143, II 14143-Химия 

Пейков, Пламен и др.

   Тестове по фармацевтична химия : Учебно помагало за студенти по фармация / Пламен Пейков, Калин Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 80 с.

   

 корица 

Сист. No: 9743

- 944 -

38025 

Пенева, Петя Тодорова

   Емулгели и бигели - оптимизиран подход за дермално приложение на кетопрофен : Автореферат / Петя Тодорова Пенева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2022 . - 72 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 20118

- 945 -

Д 631 

Пенева, Петя Тодорова

   Емулгели и бигели - оптимизиран подход за дермално приложение на кетопрофен : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Петя Тодорова Пенева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2022 . - 143 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 20119

- 946 -

Д 412 

Пиличева, Бисера Асенова

   Биоадхезивни микрочастици за назално приложение с бетахистин : Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Бисера Асенова Пиличева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 153 с.

   

 корица 

Сист. No: 12451

- 947 -

36699 

Пиличева, Бисера Асенова

   Биоадхезивни микрочастици за назално приложение с бетахистин : Автореферат / Бисера Асенова Пиличева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 55 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12452

- 948 -

Д 413 

Пъпанов, Стоян Илиев

   Фармацевтични грижи, регулаторни аспекти и аналитично охарактеризиране на някои лекарствени продукти в педиатрията : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Стоян Илиев Пъпанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 197 с.

   

 корица 

Сист. No: 12453

- 949 -

36700 

Пъпанов, Стоян Илиев

   Фармацевтични грижи, регулаторни аспекти и аналитично охарактеризиране на някои лекарствени продукти в педиатрията : Автореферат / Стоян Илиев Пъпанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 56 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12454

- 950 -

36828 

Социална фармация и фармацевтично законодателство  : Учебник / Генка Петрова, Валентина Петкова, Илко Гетов, Мона Стефанова, Димитър Димитров, Даниела Грекова, Васил Маджаров и др. ; Ред. Г. Петрова . - София : ЦМБ, 2015 . - 552 с.

   

   ISBN 978-954-9318-37-1 

 корица 

Сист. No: 12729

- 951 -

37593 

Стайнова, Радиана Атанасова

   Медико-социални аспекти и ролята на фармацевта в мениджмънта на гестационния захарен диабет : Автореферат / Радиана Атанасова Стайнова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15394

- 952 -

Д 610 

Стайнова, Радиана Атанасова

   Медико-социални аспекти и ролята на фармацевта в мениджмънта на гестационния захарен диабет : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Радиана Атанасова Стайнова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 150 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 18992

- 953 -

36414 

Узунова, Йорданка Иванова

   Определяне на остатъчни мономери след полимеризация на дентални композити : Автореферат / Йорданка Иванова Узунова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 45 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 11329

- 954 -

Д 363 

Узунова, Йорданка Иванова

   Определяне на остатъчни мономери след полимеризация на дентални композити : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йорданка Иванова Узунова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 181 с.

   

  

Сист. No: 11330

- 955 -

37993 

Учебна практика : Учебно помагало с тестови задачи за студенти помощник-фармацевти  : В 2 ч. / Анна Михайлова, Божидарка Хаджиева, Даниел Аргилашки, Нина Колева, Василка Илиева, Мая Янева . - Пловдив : FastPrintBooks, 2020

   

   ISBN 978-619-236-243-0 

   Ч. 2 . - 136 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 19809

- 956 -

37979 

Фармацевтична ботаника  : В 2 ч. / Румен Младенов, Илия Чешмеджиев, Иванка Димитрова, Детелина Белкинова, Иванка Тенева и др. ; Ред. Илия Василев Чешмеджиев . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2017-2018

   

   Ч. 2 . - 2017 . - 388 с.

   

   ISBN 978-619-202-241-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19783

- 957 -

K II 7 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : Ч. 1- / Пламен Пейков, Александър Златков, Иванка Пенчева, Данка Обрешкова, Бойка Цветкова . - Пловдив : МАКРОС, 2012-

   

   ISBN 978-954-561-293-0 

   Ч. 1. Лекарства, действащи на нервната система . - 2012 . - 68 с.

   

  

Сист. No: 11484

- 958 -

K 44 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : В 5 ч. /  Ред. Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС

   

   Ч. 2. Лекарства действащи на сърдечно-съдовата система / Бойка Цветкова, Лили Пейкова . - 64 с.

   

   ISBN 978-954-561-307-4 (ч. 2)

  

Сист. No: 11485

- 959 -

K 44 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : В 5 ч. /  Ред. Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС

   

   Ч. 3. Антибиотици (Основна анатомична група - антиинфекциозни J, основна терапевтична група - антибактериални J 01) / Бойка Цветкова, Лили Пейкова . - 72 с.

   

   ISBN 978-954-561-308-1 

  

Сист. No: 11486

- 960 -

K 44 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : В 5 ч. /  Ред. Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС

   

   Ч. 4. Аналгетици, противовъзпалителни и антиревматични лекарства, не-стероиди, кортикостероиди / Бойка Цветкова, Лили Пейкова, Мария Божкова . - 59 с.

   

   ISBN 978-954-561-312-8 

  

Сист. No: 11487

- 961 -

K 44 

Фармацевтична химия  : За помощник-фармацевти : В 5 ч. /  Ред. Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС

   

   Ч. 5. Антиинфекциозни средства : сулфонамиди, противотуберкулозни, имидазоли, хинолини, хинолони, флуорирани хинолони, противовирусни, антинеопластични / Лили Пейкова, Бойка Цветкова, Мария Божкова . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-561-326-5 

  

Сист. No: 11566

- 962 -

37689 

Фармацевтични грижи  / Златка Димитрова, Валентина Петкова, Станислав Георгиев, Калина Андреевска, Радиана Стайнова и др. . - 3. изд. прераб. и доп. . - София : Теа дизайн ООД, 2016 . - 288 с.

   

   ISBN 978-619-90647-1-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16393

- 963 -

II 14680, II 14680-Фармация 

Хаджиева, Божидарка

   Фармакогнозия : Учебно помагало за помощник-фармацевти : В 2 ч. / Божидарка Хаджиева . - Пловдив : FastPrintBooks, 2014-2016

   

   Ч. 2 . - 2016 . - 95 с.

   

   ISBN 978-619-7034-86-8 

 корица 

Сист. No: 13009

- 964 -

Д 388 

Христов, Емил

   Критичен анализ на някои регулаторни аспекти на лекарствената безопасност на биотехнологични, високотехнологични лекарствени продукти и нови активни вещества : [Дисертация] / Емил Христов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 217 с.

   

 корица 

Сист. No: 11817

Токсикология

- 965 -

II 15741, II 15741-Фармакология, II 15741-Фармация 

Basic and clinical pharmacology with toxicology  / Nadka Boyadjieva, Delyan Delev, Damianka Getova, Iliya Kostadinov, Lyudmil Peychev et al. ; Ed. Nadka Boyadjieva . - 3rd ed. . - Sofia : ARSO, 2021 . - 449 p.

   

   ISBN 978-619-197-061-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19269

- 966 -

II 14638, II 14638-Фармакология 

Boyadjieva, Nadka

   Basic and clinical pharmacology with toxicology / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Anna Belcheva, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al. ; Ред.&